Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Mahaprabhora Ashtakam Lyrics in English

Mahaprabhora Ashtakam Lyrics in English

57 Views

mahāprabhorāṣṭakam Lyrics in English:

svarupa bhavato bhavatvayamiti smitasnigdhaya
giraiva raghunathamutpulikagatramullasayan ।
rahasyupadisan nijapranayaguḍhamudram svayam
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 1॥

svarupa mama hrdvranam bata viveda rupah katham
lilekha yadayam patha tvamapi talapatre’ksaram ।
iti pranayavellitam vidadhadasu rupantaram
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 2॥

svarupa parakiyasatpravaravastunasecchatam
dadhajjana iha tvaya paricito na vetiksayan ।
sanatanamuditya vismitamukham mahavismitam
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 3॥

svarupa harinama yajjagadaghosayam tena kim
na vacayitumapyathasakamimam sivanandajam ।
iti svapadalehanaih sisumacikarad yah kavim
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 4॥

svarupa rasaritirambujadrsam vraje bhanyatam
ghanapranayamanaja srutiyugam mamotkanthate ।
rama yadiha manini tadapi lokayeti bruvan
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 5॥

svarupa rasamandiram bhavasi manmudamaspadam
tvamatra purusottame vrajabhuviva me vartase ।
iti svaparirambhanaih pulakinam vyadhat tam ca yo
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 6॥

svarupa kimapiksitam kva nu vibho nisi svapnatah
prabho kathaya kim nu tam navayuva varambhodharah ।
vyadhat kimayamiksyate kimu na hityagat tam dasam
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 7॥

svarupa mama netrayoh purata eva krsno hasann
apaiti na karagraham bata dadati ha kim sakhe ।
iti skhalati dhavati svasiti ghurnate yah sada
virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 8॥

svarupacaritamrtam kila mahaprabhorastakam
rahasyatamamadbhutam pathati yah krti pratyaham ।
svarupaparivaratam nayati taa sacinandano
ghanapranayamadhurim svapadayoh samasvadayan ॥ 9॥

iti srivisvanathacakravartithakuraviracitam mahaprabhorastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *