Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maha Prabhora Ashtakam Lyrics in English

Mahaprabhora Ashtakam Lyrics in English

mahāprabhorāṣṭakam Lyrics in English: svarupa bhavato bhavatvayamiti smitasnigdhaya giraiva raghunathamutpulikagatramullasayan । rahasyupadisan nijapranayaguḍhamudram svayam virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 1॥ svarupa mama hrdvranam bata viveda rupah katham lilekha yadayam patha tvamapi talapatre’ksaram । iti pranayavellitam vidadhadasu rupantaram virajatu ciraya me hrdi sa gauracandrah prabhuh ॥ 2॥ svarupa parakiyasatpravaravastunasecchatam dadhajjana iha tvaya paricito […]

Scroll to top