Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam Lyrics in Oriya | ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍

ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics :

ଓଂ
ଶ୍ରୀରାମଜୟମ୍ ।
ଓଂ ସଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜସ୍ଵାମିନେ ନମୋ ନମଃ ।

ମାତୃଗାୟତ୍ରୀ
ଓଂ ମାତୃଦେଵ୍ୟୈ ଚ ଵିଦ୍ମହେ । ଵରଦାୟୈ ଚ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଵରଦପତ୍ନୀଂ ଚ କ୍ଷାନ୍ତାଂ ସୁପ୍ରିୟସେଵିତାମ୍ ।
ଵୀଣାସଙ୍ଗୀତଲୋଲାଂ ଚ ମନ୍ମାତରଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧॥

ଅନ୍ନପୂର୍ଣାଂ ବୁଭୁକ୍ଷାହାଂ ସ୍ଵସ୍ତିଵାଚାସ୍ପଦାଂ ଵରାମ୍ ।
ସତ୍କାରୁଣ୍ୟଗୁଣାମମ୍ବାଂ ମନ୍ମାତରଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨॥

ରୋଗପୀଡାପହଶ୍ଲୋକାଂ ରୋଗଶୋକୋପଶାମନୀମ୍ ।
ଶ୍ଲୋକପ୍ରିୟାଂ ସ୍ତୁତାଂ ସ୍ତୁତ୍ୟାଂ ମନ୍ମାତରଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩॥

ରାମକୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଂ ଭକ୍ତାଂ ରାମାୟଣକଥାପ୍ରିୟାମ୍ ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଵତପ୍ରୀତାଂ ମନ୍ମାତରଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪॥

ତ୍ୟାଗରାଜକୃତିପ୍ରୀତାଂ ପୁତ୍ରୀପୁଷ୍ପାପ୍ରିୟସ୍ତୁତାମ୍ ।
ଶତାୟୁର୍ମଙ୍ଗଲାଶୀଦାଂ ମନ୍ମାତରଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୫॥

ମଙ୍ଗଲଂ ମମ ମାତ୍ରେ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାମ୍ନ୍ୟୈ ସୁମଙ୍ଗଲମ୍ ।
ମଙ୍ଗଲଂ ପ୍ରିୟଦାତ୍ର୍ୟୈ ଚ ମନୋଗାୟୈ ସୁମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୬॥

ଇତି ମାତୃପଞ୍ଚକଂ ପୁତ୍ର୍ୟା ପୁଷ୍ପୟା ପ୍ରୀତ୍ୟା
ମାତରି ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଂ ସମର୍ପିତମ୍ ।
ଓଂ ଶୁଭମସ୍ତୁ ।

Matripanchakam Lyrics in Oriya | ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top