Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (3) Lyrics in Kannada

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (3) in Kannada:

॥ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೩ – ಸ್ತುತಿಶತಕಂ ॥

ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ತುತಿವಿಧೌ ನೈವಾಶ್ರಯಂತೇ ಗಿರಾಂ
ವೈರಿಂಚಾನ್ಯಪಿ ಗುಂಫನಾನಿ ವಿಗಲದ್ಗರ್ವಾಣಿ ಶರ್ವಾಣಿ ತೇ |
ಸ್ತೋತುಂ ತ್ವಾಂ ಪರಿಫುಲ್ಲನೀಲನಳಿನಶ್ಯಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಂ
ವಾಚಾಲೀಕುರುತೇ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾದರಃ || ೧ ||

ತಾಪಿಂಛಸ್ತಬಕತ್ವಿಷೇ ತನುಭೃತಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮುದ್ರಾದ್ವಿಷೇ
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯತಮೋಮುಷೇ ಪುರರಿಪೋರ್ವಾಮಾಂಕಸೀಮಾಜುಷೇ |
ಕಂಪಾತೀರಮುಪೇಯುಷೇ ಕವಯತಾಂ ಜಿಹ್ವಾಕುಟೀಂ ಜಗ್ಮುಷೇ
ವಿಶ್ವತ್ರಾಣಪುಷೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ || ೨ ||

ಯೇ ಸಂಧ್ಯಾರುಣಯಂತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾಂತಾರಚಂದ್ರಾರ್ಭಕಂ
ಸಿಂದೂರಂತಿ ಚ ಯೇ ಪುರಂದರವಧೂಸೀಮಂತಸೀಮಾಂತರೇ |
ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪರಿಪಕ್ವಯಂತಿ ಭಜತಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಮಾಮಮೀ
ಪಾಯಾಸುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀಪಾದೋದ್ಭವಾಃ ಪಾಂಸವಃ || ೩ ||

ಕಾಮಾಡಂಬರಪೂರಯಾ ಶಶಿರುಚಾ ಕಮ್ರಸ್ಮಿತಾನಾಂ ತ್ವಿಷಾ
ಕಾಮಾರೇರನುರಾಗಸಿಂಧುಮಧಿಕಂ ಕಲ್ಲೋಲಿತಂ ತನ್ವತೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ಸಮಸ್ತಸಜ್ಜನನುತಾ ಕಳ್ಯಾಣದಾತ್ರೀ ನೃಣಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲಮಾನಸಾ ಭಗವತೀ ಕಂಪಾತಟೇ ಜೃಂಭತೇ || ೪ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಣಪರಾಕ್ರಮಪ್ರಕಟನಂ ಸಂಭಾವಯಂತೀ ದೃಶಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ಕ್ಷೀರಸಹೋದರಸ್ಮಿತರುಚಿಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಾಶಾಂತರಾ |
ವಾಮಾಕ್ಷೀಜನಮೌಳಿಭೂಷಣಮಣಿರ್ವಾಚಾಂ ಪರಾ ದೇವತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ವಿಭಾತಿ ಕಾಪಿ ಕರುಣಾ ಕಂಪಾತಟಿನ್ಯಾಸ್ತಟೇ || ೫ ||

ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ತ್ರಿಭುವನೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಮಾನನೇ
ಸೀಮಾಶೂನ್ಯಕವಿತ್ವವರ್ಷಜನನೀ ಯಾ ಕಾಪಿ ಕಾದಂಬಿನೀ |
ಮಾರಾರಾತಿಮನೋವಿಮೋಹನವಿಧೌ ಕಾಚಿತ್ತಮಃಕಂದಲೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಕಾಮಾಯ ಮೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೬ ||

ಪ್ರೌಢಧ್ವಾಂತಕದಂಬಕೇ ಕುಮುದಿನೀಪುಣ್ಯಾಂಕುರಂ ದರ್ಶಯನ್
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಂಗಮನೇಽಪಿ ಕೋಕಮಿಥುನಂ ಮಿಶ್ರಂ ಸಮುದ್ಭಾವಯನ್ |
ಕಾಲಿಂದೀಲಹರೀದಶಾಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ಕಮ್ರಾಂ ನಭಸ್ಯದ್ಭುತಾಂ
ಕಶ್ಚಿನ್ನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವೋ ವಿಜಯತೇ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಶೂಲಿನಃ || ೭ ||

ತಂದ್ರಾಹೀನತಮಾಲನೀಲಸುಷಮೈಸ್ತಾರುಣ್ಯಲೀಲಾಗೃಹೈಃ
ತಾರಾನಾಥಕಿಶೋರಲಾಂಛಿತಕಚೈಸ್ತಾಮ್ರಾರವಿಂದೇಕ್ಷಣೈಃ |
ಮಾತಃ ಸಂಶ್ರಯತಾಂ ಮನೋ ಮನಸಿಜಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯನಾಡಿಂಧಮೈಃ
ಕಂಪಾತೀರಚರೈರ್ಘನಸ್ತನಭರೈಃ ಪುಣ್ಯಾಂಕರೈಃ ಶಾಂಕರೈಃ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಲತಾಮುಪೇತ್ಯ ಮರುತಾಂ ರಕ್ಷಾವಿಧಿಂ ಪುಷ್ಣತೀ
ತೇಜಸ್ಸಂಚಯಪಾಟವೇನ ಕಿರಣಾನುಷ್ಣದ್ಯುತೇರ್ಮುಷ್ಣತೀ |
ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಗತಾಪಿ ದೀಪ್ತಿಜನನೀ ವಿಶ್ವಾಂತರೇ ಜೃಂಭತೇ
ಕಾಚಿಚ್ಚಿತ್ರಮಹೋ ಸ್ಮೃತಾಪಿ ತಮಸಾಂ ನಿರ್ವಾಪಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ || ೯ ||

ಕಾಂತೈಃ ಕೇಶರುಚಾಂ ಚಯೈರ್ಭ್ರಮರಿತಂ ಮಂದಸ್ಮಿತೈಃ ಪುಷ್ಪಿತಂ
ಕಾಂತ್ಯಾ ಪಲ್ಲವಿತಂ ಪದಾಂಬುರುಹಯೋರ್ನೇತ್ರತ್ವಿಷಾ ಪತ್ರಿತಮ್ |
ಕಂಪಾತೀರವನಾಂತರಂ ವಿದಧತೀ ಕಲ್ಯಾಣಜನ್ಮಸ್ಥಲೀ
ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಮಹಾಮಣಿರ್ವಿಜಯತೇ ಕಾಚಿತ್ಕೃಪಾಕಂದಲೀ || ೧೦ ||

ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನಕಾಂತಿವದನಾ ನಾಕಾಧಿರಾಜಸ್ತುತಾ
ಮೂಕಾನಾಮಪಿ ಕುರ್ವತೀ ಸುರಧುನೀನೀಕಾಶವಾಗ್ವೈಭವಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀನಗರೀವಿಹಾರರಸಿಕಾ ಶೋಕಾಪಹಂತ್ರೀ ಸತಾಮ್
ಏಕಾ ಪುಣ್ಯಪರಂಪರಾ ಪಶುಪತೇರಾಕಾರಿಣೀ ರಾಜತೇ || ೧೧ ||

ಜಾತಾ ಶೀತಲಶೈಲತಃ ಸುಕೃತಿನಾಂ ದೃಶ್ಯಾ ಪರಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಲೋಕಾನಾಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಸಂಸ್ಮರಣತಃ ಸಂತಾಪವಿಚ್ಛೇದಿನೀ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಬಹು ಖೇಲನಂ ವಿತನುತೇ ನೈಶ್ಚಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಂಪಾಯಾಸ್ತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಾಪಿ ತಟಿನೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋಮಯೀ || ೧೨ ||

ಐಕ್ಯಂ ಯೇನ ವಿರಚ್ಯತೇ ಹರತನೌ ದಂಭಾವಪುಂಭಾವುಕೇ
ರೇಖಾ ಯತ್ಕಚಸೀಮ್ನಿ ಶೇಖರದಶಾಂ ನೈಶಾಕರೀ ಗಾಹತೇ |
ಔನ್ನತ್ಯಂ ಮುಹುರೇತಿ ಯೇನ ಸ ಮಹಾನ್ಮೇನಾಸಖಃ ಸಾನುಮಾನ್
ಕಂಪಾತೀರವಿಹಾರಿಣಾ ಸಶರಣಾಸ್ತೇನೈವ ಧಾಮ್ನಾ ವಯಮ್ || ೧೩ ||

ಅಕ್ಷ್ಣೋಶ್ಚ ಸ್ತನಯೋಃ ಶ್ರಿಯಾ ಶ್ರವಣಯೋರ್ಬಾಹ್ವೋಶ್ಚ ಮೂಲಂ ಸ್ಪೃಶನ್
ಉತ್ತಂಸೇನ ಮುಖೇನ ಚ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದ್ರುಹ್ಯನ್ಪಯೋಜನ್ಮನೇ |
ಮಾಧುರ್ಯೇಣ ಗಿರಾಂ ಗತೇನ ಮೃದುನಾ ಹಂಸಾಂಗನಾಂ ಹ್ರೇಪಯನ್
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಚಕಾಸ್ತಿ ಕೋಽಪಿ ಕವಿತಾಸಂತಾನಬೀಜಾಂಕುರಃ || ೧೪ ||

ಖಂಡಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ವತಂಸಮನಿಶಂ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಖೇಲನಂ
ಕಾಲಾಯಶ್ಛವಿತಸ್ಕರೀಂ ತನುರುಚಿಂ ಕರ್ಣೇಜಪೇ ಲೋಚನೇ |
ತಾರುಣ್ಯೋಷ್ಮನಖಂಪಚಂ ಸ್ತನಭರಂ ಜಂಘಾಸ್ಪೃಶಂ ಕುಂತಲಂ
ಭಾಗ್ಯಂ ದೇಶಿಕಸಂಚಿತಂ ಮಮ ಕದಾ ಸಂಪಾದಯೇದಂಬಿಕೇ || ೧೫ ||

ತನ್ವಾನಂ ನಿಜಕೇಳಿಸೌಧಸರಣಿಂ ನೈಸರ್ಗಿಕೀಣಾಂ ಗಿರಾಂ
ಕೇದಾರಂ ಕವಿಮಲ್ಲಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಸಸ್ಯಶ್ರಿಯಾಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಅಂಹೋವಂಚನಚುಂಚು ಕಿಂಚನ ಭಜೇ ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಂಡನಂ
ಪರ್ಯಾಯಚ್ಛವಿ ಪಾಕಶಾಸನಮಣೇಃ ಪೌಷ್ಪೇಷವಂ ಪೌರುಷಮ್ || ೧೬ ||

ಆಲೋಕೇ ಮುಖಪಂಕಜೇ ಚ ದಧತೀ ಸೌಧಾಕರೀಂ ಚಾತುರೀಂ
ಚೂಡಾಲಂಕ್ರಿಯಮಾಣಪಂಕಜವನೀವೈರಾಗಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾ |
ಮುಗ್ಧಸ್ಮೇರಮುಖೀ ಘನಸ್ತನತಟೀಮೂರ್ಛಾಲಮಧ್ಯಾಂಚಿತಾ
ಕಾಂಚೀಸೀಮನಿ ಕಾಮಿನೀ ವಿಜಯತೇ ಕಾಚಿಜ್ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀ || ೧೭ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ನಂಬ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀ ಮಂದೇಽಪಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಂಸ್ನಪಿತಾ ಭವತ್ಯಭಿಮುಖೀ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಹೋ ದೇಹಿನಮ್ |
ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಾಕ್ಷಿಕಮಾಧುರೀಮದಭರವ್ರೀಡಾಕರೀ ವೈಖರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮಾತನೋತ್ಯಭಿಸೃತಿಂ ವಾಮೇಕ್ಷಣೇವ ಕ್ಷಣಮ್ || ೧೮ ||

ಕಾಲಿಂದೀಜಲಕಾಂತಯಃ ಸ್ಮಿತರುಚಿಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀಪಾಥಸಿ
ಪ್ರೌಢಧ್ವಾಂತರುಚಃ ಸ್ಫುಟಾಧರಮಹೋಲೌಹಿತ್ಯಸಂಧ್ಯೋದಯೇ |
ಮಣಿಕ್ಯೋಪಲಕುಂಡಲಾಂಶುಶಿಖಿನಿ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಧೂಮಶ್ರಿಯಃ
ಕಲ್ಯಾಣೈಕಭುವಃ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜಂತಿ ತೇ || ೧೯ ||

ಕಲಕಲರಣತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚೀವಿಭೂಷಣಮಾಲಿಕಾ
ಕಚಭರಲಸಚ್ಚಂದ್ರಾ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಸಧರ್ಮಿಣೀ |
ಕವಿಕುಲಗಿರಃ ಶ್ರಾವಂಶ್ರಾವಂ ಮಿಲತ್ಪುಲಕಾಂಕುರಾ
ವಿರಚಿತಶಿರಃಕಂಪಾ ಕಂಪಾತಟೇ ಪರಿಶೋಭತೇ || ೨೦ ||

ಸರಸವಚಸಾಂ ವೀಚೀ ನೀಚೀಭವನ್ಮಧುಮಾಧುರೀ
ಭರಿತಭುವನಾ ಕೀರ್ತಿರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮನೋಭವಜಿತ್ವರೀ |
ಜನನಿ ಮನಸೋ ಯೋಗ್ಯಂ ಭೋಗ್ಯಂ ನೃಣಾಂ ತವ ಜಾಯತೇ
ಕಥಮಿವ ವಿನಾ ಕಾಂಚೀಭೂಷೇ ಕಟಾಕ್ಷತರಂಗಿತಮ್ || ೨೧ ||

ಭ್ರಮರಿತಸರಿತ್ಕೂಲೋ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಭಯಾಽಽಭಯಾ
ನತಜನತಮಃಖಂಡೀ ತುಂಡೀರಸೀಮ್ನಿ ವಿಜೃಂಭತೇ |
ಅಚಲತಪಸಾಮೇಕಃ ಪಾಕಃ ಪ್ರಸೂನಶರಾಸನ-
ಪ್ರತಿಭಟಮನೋಹಾರೀ ನಾರೀಕುಲೈಕಶಿಖಾಮಣಿಃ || ೨೨ ||

ಮಧುರವಚಸೋ ಮಂದಸ್ಮೇರಾ ಮತಂಗಜಗಾಮಿನಃ
ತರುಣಿಮಜುಷಸ್ತಾಪಿಚ್ಛಾಭಾಸ್ತಮಃಪರಿಪಂಥಿನಃ |
ಕುಚಭರನತಾಃ ಕುರ್ಯುರ್ಭದ್ರಂ ಕುರಂಗವಿಲೋಚನಾಃ
ಕಲಿತಕರುಣಾಃ ಕಾಂಚೀಭಾಜಃ ಕಪಾಲಿಮಹೋತ್ಸವಾಃ || ೨೩ ||

ಕಮಲಸುಷಮಾಕಕ್ಷ್ಯಾರೋಹೇ ವಿಚಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಾಃ
ಕುಮುದಸುಕೃತಕ್ರೀಡಾಚೂಡಾಲಕುಂತಲಬಂಧುರಾಃ |
ರುಚಿರರುಚಿಭಿಸ್ತಾಪಿಚ್ಛಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚನಚುಂಚವಃ
ಪುರವಿಜಯಿನಃ ಕಂಪಾತೀರೇ ಸ್ಫುರಂತಿ ಮನೋರಥಾಃ || ೨೪ ||

ಕಲಿತರತಯಃ ಕಾಂಚೀಲೀಲಾವಿಧೌ ಕವಿಮಂಡಲೀ-
ವಚನಲಹರೀವಾಸಂತೀನಾಂ ವಸಂತವಿಭೂತಯಃ |
ಕುಶಲವಿಧಯೇ ಭೂಯಾಸುರ್ಮೇ ಕುರಂಗವಿಲೋಚನಾಃ
ಕುಸುಮವಿಶಿಖಾರಾತೇರಕ್ಷ್ಣಾಂ ಕುತೂಹಲವಿಭ್ರಮಾಃ || ೨೫ ||

ಕಬಲಿತತಮಸ್ಕಾಂಡಾಸ್ತುಂಡೀರಮಂಡಲಮಂಡನಾಃ
ಸರಸಿಜವನೀಸಂತಾನಾನಾಮರುಂತುದಶೇಖರಾಃ |
ನಯನಸರಣೇರ್ನೇದೀಯಂಸಃ ಕದಾ ನು ಭವಂತಿ ಮೇ
ತರುಣಜಲದಶ್ಯಾಮಾಃ ಶಂಭೋಸ್ತಪಃಫಲವಿಭ್ರಮಾಃ || ೨೬ ||

ಅಚರಮಮಿಷುಂ ದೀನಂ ಮೀನಧ್ವಜಸ್ಯ ಮುಖಶ್ರಿಯಾ
ಸರಸಿಜಭುವೋ ಯಾನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಗತೇನ ಚ ಮಂಜುನಾ |
ತ್ರಿದಶಸದಸಾಮನ್ನಂ ಖಿನ್ನಂ ಗಿರಾ ಚ ವಿತನ್ವತೀ
ತಿಲಕಯತಿ ಸಾ ಕಂಪಾತೀರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಸುಂದರೀ || ೨೭ ||

ಜನನಿ ಭುವನೇ ಚಂಕ್ರಮ್ಯೇಽಹಂ ಕಿಯಂತಮನೇಹಸಂ
ಕುಪುರುಷಕರಭ್ರಷ್ಟೈರ್ದುಷ್ಟೈರ್ಧನೈರುದರಂಭರಿಃ |
ತರುಣಕರುಣೇ ತಂದ್ರಾಶೂನ್ಯೇ ತರಂಗಯ ಲೋಚನೇ
ನಮತಿ ಮಯಿ ತೇ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಣಿದೀಪಿಕೇ || ೨೮ ||

ಮುನಿಜನಮನಃಪೇಟೀರತ್ನಂ ಸ್ಫುರತ್ಕರುಣಾನಟೀ-
ವಿಹರಣಕಲಾಗೇಹಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಣಿಭೂಷಣಮ್ |
ಜಗತಿ ಮಹತೋ ಮೋಹವ್ಯಾಧೇರ್ನೃಣಾಂ ಪರಮೌಷಧಂ
ಪುರಹರದೃಶಾಂ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಮೇ ಪುರಃ ಪರಿಜೃಂಭತಾಮ್ || ೨೯ ||

ಮುನಿಜನಮೋಧಾಮ್ನೇ ಧಾಮ್ನೇ ವಚೋಮಯಜಾಹ್ನವೀ-
ಹಿಮಗಿರಿತಟಪ್ರಾಗ್ಭಾರಾಯಾಕ್ಷರಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ |
ವಿಹರಣಜುಷೇ ಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಮಹೇಶ್ವರಲೋಚನ-
ತ್ರಿತಯಸರಸಕ್ರೀಡಾಸೌಧಾಂಗಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಮರಕತರುಚಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಂ ಮಹೇಶ್ವರಚಕ್ಷುಷಾಮ್
ಅಮೃತಲಹರೀಪೂರಂ ಪಾರಂ ಭವಾಖ್ಯಪಯೋನಿಧೇಃ |
ಸುಚರಿತಫಲಂ ಕಾಂಚೀಭಾಜೋ ಜನಸ್ಯ ಪಚೇಲಿಮಂ
ಹಿಮಶಿಖರಿಣೋ ವಂಶಸ್ಯೈಕಂ ವತಂಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೩೧ ||

ಪ್ರಣಮನದಿನಾರಂಭೇ ಕಂಪಾನದೀಸಖಿ ತಾವಕೇ
ಸರಸಕವಿತೋನ್ಮೇಷಃ ಪೂಷಾ ಸತಾಂ ಸಮುದಂಚಿತಃ |
ಪ್ರತಿಭಟಮಹಾಪ್ರೌಢಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕವಿತ್ವಕುಮುದ್ವತೀಂ
ನಯತಿ ತರಸಾ ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಂ ನಗೇಶ್ವರಕನ್ಯಕೇ || ೩೨ ||

ಶಮಿತಜಡಿಮಾರಂಭಾ ಕಂಪಾತಟೀನಿಕಟೇಚರೀ
ನಿಹತದುರಿತಸ್ತೋಮಾ ಸೋಮಾರ್ಧಮುದ್ರಿತಕುಂತಲಾ |
ಫಲಿತಸುಮನೋವಾಂಛಾ ಪಾಂಚಾಯುಧೀ ಪರದೇವತಾ
ಸಫಲಯತು ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಗೋತ್ರೇಶ್ವರಪ್ರಿಯನಂದಿನೀ || ೩೩ ||

ಮಮ ತು ಧಿಷಣಾ ಪೀಡ್ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾತಿರೇಕ ಕಥಂ ತ್ವಯಾ
ಕುಮುದಸುಷಮಾಮೈತ್ರೀಪಾತ್ರೀವತಂಸಿತಕುಂತಲಾಮ್ |
ಜಗತಿ ಶಮಿತಸ್ತಂಭಾಂ ಕಂಪಾನದೀನಿಲಯಾಮಸೌ
ಶ್ರಿಯತಿ ಹಿ ಗಲತ್ತಂದ್ರಾ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಸಧರ್ಮಿಣೀಮ್ || ೩೪ ||

ಪರಿಮಲಪರೀಪಾಕೋದ್ರೇಕಂ ಪಯೋಮುಚಿ ಕಾಂಚನೇ
ಶಿಖರಿಣಿ ಪುನರ್ದ್ವೈಧೀಭಾವಂ ಶಶಿನ್ಯರುಣಾತಪಮ್ |
ಅಪಿ ಚ ಜನಯಂಕಂಬೋರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಂಬುನಿ ಕೋಽಪ್ಯಸೌ
ಕುಸುಮಧನುಷಃ ಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಚಕಾಸ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಃ || ೩೫ ||

ಪುರದಮಯಿತುರ್ವಾಮೋತ್ಸಂಗಸ್ಥಲೇನ ರಸಜ್ಞಯಾ
ಸರಸಕವಿತಾಭಾಜಾ ಕಾಂಚೀಪುರೋದರಸೀಮಯಾ |
ತಟಪರಿಸರೈರ್ನೀಹಾರಾದ್ರೇರ್ವಚೋಭಿರಕೃತ್ರಿಮೈಃ
ಕಿಮಿವ ನ ತುಲಾಮಸ್ಮಚ್ಚೇತೋ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಾಹತೇ || ೩೬ ||

ನಯನಯುಗಳೀಮಾಸ್ಮಾಕೀನಾಂ ಕದಾ ನು ಫಲೇಗ್ರಹೀಂ
ವಿದಧತಿ ಗತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವಾಣಾ ಗಜೇಂದ್ರಚಮತ್ಕ್ರಿಯಾಮ್ |
ಮರಕತರುಚೋ ಮಾಹೇಶಾನಾ ಘನಸ್ತನನಮ್ರಿತಾಃ
ಸುಕೃತವಿಭವಾಃ ಪ್ರಾಂಚಃ ಕಾಂಚೀವತಂಸಧುರಂಧರಾಃ || ೩೭ ||

ಮನಸಿಜಯಶಃಪಾರಂಪರ್ಯಂ ಮರಂದಝರೀಸುವಾಂ
ಕವಿಕುಲಗಿರಾಂ ಕಂದಂ ಕಂಪಾನದೀತಟಮಂಡನಮ್ |
ಮಧುರಲಲಿತಂ ಮತ್ಕಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನೀಷಿಮನೋಹರಂ
ಪುರವಿಜಯಿನಃ ಸರ್ವಸ್ವಂ ತತ್ಪುರಸ್ಕುರುತೇ ಕದಾ || ೩೮ ||

ಶಿಥಿಲಿತತಮೋಲೀಲಾಂ ನೀಲಾರವಿಂದವಿಲೋಚನಾಂ
ದಹನವಿಲಸತ್ಫಾಲಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ |
ಕರಧೃತಲಸಚ್ಛೂಲಾಂ ಕಾಲಾರಿಚಿತ್ತಹರಾಂ ಪರಾಂ
ಮನಸಿಜಕೃಪಾಲೀಲಾಂ ಲೋಲಾಲಕಾಮಲಿಕೇಕ್ಷಣಾಮ್ || ೩೯ ||

ಕಲಾಲೀಲಾಶಾಲಾ ಕವಿಕುಲವಚಃಕೈರವವನೀ-
ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧಾರಾ ಶಶಧರಶಿಶುಶ್ಲಾಘ್ಯಮುಕುಟೀ |
ಪುನೀತೇ ನಃ ಕಂಪಾಪುಲಿನತಟಸೌಹಾರ್ದತರಲಾ
ಕದಾ ಚಕ್ಷುರ್ಮಾರ್ಗಂ ಕನಕಗಿರಿಧಾನುಷ್ಕಮಹಿಷೀ || ೪೦ ||

ನಮಃ ಸ್ತಾನ್ನಮ್ರೇಭ್ಯಃ ಸ್ತನಗರಿಮಗರ್ವೇಣ ಗುರುಣಾ
ದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚೂಡಾಭರಣಮಮೃತಸ್ಯಂದಿ ಶಿಶಿರಮ್ |
ಸದಾ ವಾಸ್ತವ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸುವಿಧಭುವಿ ಕಂಪಾಖ್ಯಸರಿತೇ
ಯಶೋವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯಃ ಸುಕೃತವಿಭವೇಭ್ಯೋ ರತಿಪತೇಃ || ೪೧ ||

ಅಸೂಯಂತೀ ಕಾಚಿನ್ಮರಕತರುಚೋ ನಾಕಿಮುಕುಟೀ-
ಕದಂಬಂ ಚುಂಬಂತೀ ಚರಣನಖಚಂದ್ರಾಂಶುಪಟಲೈಃ |
ತಮೋಮುದ್ರಾಂ ವಿದ್ರಾವಯತು ಮಮ ಕಾಂಚೀರ್ನಿಲಯನಾ
ಹರೋತ್ಸಂಗಶ್ರೀಮನ್ಮಣಿಗೃಹಮಹಾದೀಪಕಲಿಕಾ || ೪೨ ||

ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಕಾಚಿತ್ಸುಜನನಯನಾನಂದಜನನೀ
ನಿರುಂಧಾನಾ ಕಾಂತಿಂ ನಿಜರುಚಿವಿಲಾಸೈರ್ಜಲಮುಚಾಮ್ |
ಸ್ಮರಾರೇಸ್ತಾರಲ್ಯಂ ಮನಸಿ ಜನಯಂತೀ ಸ್ವಯಮಹೋ
ಗಲತ್ಕಂಪಾ ಶಂಪಾ ಪರಿಲಸತಿ ಕಂಪಾಪರಿಸರೇ || ೪೩ ||

ಸುಧಾಡಿಂಡೀರಶ್ರೀಃ ಸ್ಮಿತರುಚಿಷು ತುಂಡೀರವಿಷಯಂ
ಪರಿಷ್ಕುರ್ವಾಣಾಸೌ ಪರಿಹಸಿತನೀಲೋತ್ಪಲರುಚಿಃ |
ಸ್ತನಾಭ್ಯಾಮಾನಮ್ರಾ ಸ್ತಬಕಯತು ಮೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತತರುಂ
ದೃಶಾಮೈಶಾನೀನಾಂ ಸುಕೃತಫಲಪಾಂಡಿತ್ಯಗರಿಮಾ || ೪೪ ||

ಕೃಪಾಧಾರಾದ್ರೋಣೀ ಕೃಪಣಧಿಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ನಿಹಂತ್ರೀ ಸಂತಾಪಂ ನಿಗಮಮುಕುಟೋತ್ತಂಸಕಲಿಕಾ |
ಪರಾ ಕಾಂಚೀಲೀಲಾಪರಿಚಯವತೀ ಪರ್ವತಸುತಾ
ಗಿರಾಂ ನೀವೀ ದೇವೀ ಗಿರಿಶಪರತಂತ್ರಾ ವಿಜಯತೇ || ೪೫ ||

ಕವಿತ್ವಶ್ರೀಕಂದಃ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಟೀ ಹಿಮಗಿರೇಃ
ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಮಶರವೀರಧ್ವಜಪಟೀ |
ಸಖೀ ಕಂಪಾನದ್ಯಾಃ ಪದಹಸಿತಪಾಥೋಜಯುಗಳೀ
ಪುರಾಣೀ ಪಾಯಾನ್ನಃ ಪುರಮಥನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವೀ || ೪೬ ||

ದರಿದ್ರಾಣಾ ಮಧ್ಯೇ ದರದಲಿತತಾಪಿಚ್ಛಸುಷಮಾಃ
ಸ್ತನಾಭೋಗಕ್ಲಾಂತಾಸ್ತರುಣಹರಿಣಾಂಕಾಂಕಿತಕಚಾಃ |
ಹರಾಧೀನಾ ನಾನಾವಿಬುಧಮುಕುಟೀಚುಂಬಿತಪದಾಃ
ಕದಾ ಕಂಪಾತೀರೇ ಕಥಯ ವಿಹರಾಮೋ ಗಿರಿಸುತೇ || ೪೭ ||

ವರೀವರ್ತು ಸ್ಥೇಮಾ ತ್ವಯಿ ಮಮ ಗಿರಾಂ ದೇವಿ ಮನಸೋ
ನರೀನರ್ತು ಪ್ರೌಢಾ ವದನಕಮಲೇ ವಾಕ್ಯಲಹರೀ |
ಚರೀಚರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಜನನಿ ಜಡಿಮಾನಃ ಪರಜನೇ
ಸರೀಸರ್ತು ಸ್ವೈರಂ ಜನನಿ ಮಯಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾ || ೪೮ ||

ಕ್ಷಣಾತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭ್ರಮರಸುಷಮಾಶಿಕ್ಷಣಗುರುಃ
ಕಟಾಕ್ಷವ್ಯಾಕ್ಷೇಪೋ ಮಮ ಭವತು ಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿಪದಾಮ್ |
ನರೀನರ್ತು ಸ್ವೈರಂ ವಚನಲಹರೀ ನಿರ್ಜರಪುರೀ-
ಸರಿದ್ವೀಚೀನೀಚೀಕರಣಪಟುರಾಸ್ಯೇ ಮಮ ಸದಾ || ೪೯ ||

ಪುರಸ್ತಾನ್ಮೇ ಭೂಯಃಪ್ರಶಮನಪರಃ ಸ್ತಾನ್ಮಮ ರುಜಾಂ
ಪ್ರಚಾರಸ್ತೇ ಕಂಪಾತಟವಿಹೃತಿಸಂಪಾದಿನಿ ದೃಶೋಃ |
ಇಮಾಂ ಯಾಚ್ನಾಮೂರೀಕುರು ಸಪದಿ ದೂರೀಕುರು ತಮಃ-
ಪರೀಪಾಕಂ ಮತ್ಕಂ ಸಪದಿ ಬುಧಲೋಕಂ ಚ ನಯ ಮಾಮ್ || ೫೦ ||

ಉದಂಚಂತೀ ಕಾಂಚೀನಗರನಿಲಯೇ ತ್ವತ್ಕರುಣಯಾ
ಸಮೃದ್ಧಾ ವಾಗ್ಧಾಟೀ ಪರಿಹಸಿತಮಾಧ್ವೀ ಕವಯತಾಮ್ |
ಉಪಾದತ್ತೇ ಮಾರಪ್ರತಿಭಟಜಟಾಜೂಟಮುಕುಟೀ-
ಕುಟೀರೋಲ್ಲಾಸಿನ್ಯಾಃ ಶತಮಖತಟಿನ್ಯಾ ಜಯಪಟೀಮ್ || ೫೧ ||

ಶ್ರಿಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದದ್ಯಾಜ್ಜನನಿ ನಮತಾಂ ಕೀರ್ತಿಮಮಿತಾಂ
ಸುಪುತ್ರಾನ್ ಪ್ರಾದತ್ತೇ ತವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾ |
ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮಾಧಿಕ್ಯಂ ತ್ರಿಪುರಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಣಯಿನಿ
ಪ್ರಣಾಮಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೇ ಶಮಿತದುರಿತೇ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ || ೫೨ ||

ಮನಃಸ್ತಂಭಂ ಸ್ತಂಭಂ ಗಮಯದುಪಕಂಪಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಸದಾ ಲೋಲಂ ನೀಲಂ ಚಿಕುರಜಿತಲೋಲಂಬನಿಕರಮ್ |
ಗಿರಾಂ ದೂರಂ ಸ್ಮೇರಂ ಧೃತಶಶಿಕಿಶೋರಂ ಪಶುಪತೇಃ
ದೃಶಾಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಭೋಗ್ಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿಭಾಗ್ಯಂ ವಿಜಯತೇ || ೫೩ ||

ಘನಶ್ಯಾಮಾಂಕಾಮಾಂತಕಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾನ್
ದೃಶಾಂ ಪಾತಾನೇತಾನಮೃತಜಲಶೀತಾನನುಪಮಾನ್ |
ಭವೋತ್ಪಾತೇ ಭೀತೇ ಮಯಿ ವಿತರ ನಾಥೇ ದೃಢಭವ-
ನ್ಮನಶ್ಶೋಕೇ ಮೂಕೇ ಹಿಮಗಿರಿಪತಾಕೇ ಕರುಣಯಾ || ೫೪ ||

ನತಾನಾಂ ಮಂದಾನಾಂ ಭವನಿಗಲಬಂಧಾಕುಲಧಿಯಾಂ
ಮಹಾಂಧ್ಯಂ ರುಂಧಾನಾಮಭಿಲಷಿತಸಂತಾನಲತಿಕಾಮ್ |
ಚರಂತೀಂ ಕಂಪಾಯಾಸ್ತಟಭುವಿ ಸವಿತ್ರೀಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ
ಸ್ಮರಾಮಸ್ತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರಮಥನಜೀವಾತುಕಲಿಕಾಮ್ || ೫೫ ||

ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾಶ್ರಿತಮದನವಿದ್ಯಾ ಮರಕತ-
ಪ್ರಭಾನೀಲಾ ಲೀಲಾಪರವಶಿತಶೂಲಾಯುಧಮನಾಃ |
ತಮಃಪೂರಂ ದೂರಂ ಚರಣನತಪೌರಂದರಪುರೀ-
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲತರಲಾಕ್ಷೀ ನಯತು ಮೇ || ೫೬ ||

ಅಹಂತಾಖ್ಯಾ ಮತ್ಕಂ ಕಬಲಯತಿ ಹಾ ಹಂತ ಹರಿಣೀ
ಹಠಾತ್ಸಂವಿದ್ರೂಪಂ ಹರಮಹಿಷಿ ಸಸ್ಯಾಂಕುರಮಸೌ |
ಕಟಾಕ್ಷವ್ಯಾಕ್ಷೇಪಪ್ರಕಟಹರಿಪಾಷಾಣಪಟಲೈಃ
ಇಮಾಮುಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾಟಯ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೃಪಯಾ || ೫೭ ||

ಬುಧೇ ವಾ ಮೂಕೇ ವಾ ತವ ಪತತಿ ಯಸ್ಮಿನ್‍ಕ್ಷಣಮಸೌ
ಕಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಜಡಿಮಕ್ಷೋದಪಟಿಮಾ |
ಕಥಂಕಾರಂ ನಾಸ್ಮೈ ಕರಮುಕುಲಚೂಡಾಲಮುಕುಟಾ
ನಮೋವಾಕಂ ಬ್ರೂಯುರ್ನಮುಚಿಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಭೃತಯಃ || ೫೮ ||

ಪ್ರತೀಚೀಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಪ್ರಕಟರುಚಿನೀವಾರಕಮಣಿ-
ಪ್ರಭಾಸಧ್ರೀಚೀನಾಂ ಪ್ರದಲಿತಷಡಾಧಾರಕಮಲಾಮ್ |
ಚರಂತೀಂ ಸೌಷುಮ್ನೇ ಪಥಿ ಪರಪದೇಂದುಪ್ರವಿಗಲ-
ತ್ಸುಧಾರ್ದ್ರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಣತಪರಂಜ್ಯೋತಿರುದಯಾಮ್ || ೫೯ ||

ಜಂಭಾರಾತಿಪ್ರಭೃತಿಮುಕುಟೀಃ ಪಾದಯೋಃ ಪೀಠಯಂತೀ
ಗುಮ್ಫಾನ್ವಾಚಾಂ ಕವಿಜನಕೃತಾನ್ಸ್ವೈರಮಾರಾಮಯಂತೀ |
ಶಂಪಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮಣಿಗಣರುಚಾಪಾಟಲೈಃ ಪ್ರಾಪಯಂತೀ
ಕಂಪಾತೀರೇ ಕವಿಪರಿಷದಾಂ ಜೃಂಭತೇ ಭಾಗ್ಯಸೀಮಾ || ೬೦ ||

ಚಂದ್ರಾಪೀಡಾಂ ಚತುರವದನಾಂ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗಲೀಲಾಂ
ಕುಂದಸ್ಮೇರಾಂ ಕುಚಭರನತಾಂ ಕುಂತಲೋದ್ಧೂತಭೃಂಗಾಮ್ |
ಮಾರಾರಾತೇರ್ಮದನಶಿಖಿನಂ ಮಾಂಸಲಂ ದೀಪಯಂತೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ಕವಿಕುಲಗಿರಾಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮುಪಾಸೇ || ೬೧ ||

ಕಾಲಾಂಭೋದಪ್ರಕರಸುಷಮಾಂ ಕಾಂತಿಭಿಸ್ತಿರ್ಜಯಂತೀ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಮುದಯಸರಣಿಃ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಕವೀನಾಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಾರೇಃ ಪ್ರಿಯಸಹಚರೀ ಕಲ್ಮಷಾಣಾಂ ನಿಹಂತ್ರೀ
ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ತಿಲಕಯತಿ ಸಾ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಸೀಮಾ || ೬೨ ||

ಊರೀಕುರ್ವನ್ನುರಸಿಜತಟೇ ಚಾತುರೀಂ ಭೂಧರಾಣಾಂ
ಪಾಥೋಜಾನಾಂ ನಯನಯುಗಳೇ ಪರಿಪಂಥ್ಯಂ ವಿತನ್ವನ್ |
ಕಂಪಾತೀರೇ ವಿಹರತಿ ರುಚಾ ಮೋಘಯನ್ಮೇಘಶೈಲೀಂ
ಕೋಕದ್ವೇಷಂ ಶಿರಸಿ ಕಲಯನ್ಕೋಽಪಿ ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಃ || ೬೩ ||

ಕಾಂಚೀಲೀಲಾಪರಿಚಯವತೀ ಕಾಪಿ ತಾಪಿಂಛಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಜಾಡ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಹುತವಹಶಿಖಾ ಜನ್ಮಭೂಮಿಃ ಕೃಪಾಯಾಃ |
ಮಾಕಂದಶ್ರೀರ್ಮಧುರಕವಿತಾಚಾತುರೀ ಕೋಕಿಲಾನಾಂ
ಮಾರ್ಗೇ ಭೂಯಾನ್ಮಮ ನಯನಯೋರ್ಮಾನ್ಮಥೀ ಕಾಪಿ ವಿದ್ಯಾ || ೬೪ ||

ಸೇತುರ್ಮಾತರ್ಮರತಕಮಯೋ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಭವಾಬ್ಧೌ
ಲೀಲಾಲೋಲಾ ಕುವಲಯಮಯೀ ಮಾನ್ಮಥೀ ವೈಜಯಂತೀ |
ಕಾಂಚೀಭೂಷಾ ಪಶುಪತಿದೃಶಾಂ ಕಾಪಿ ಕಾಲಾಂಜನಾಲೀ
ಮತ್ಕಂ ದುಃಖಂ ಶಿಥಿಲಯತು ತೇ ಮಂಜುಳಾಪಾಂಗಮಾಲಾ || ೬೫ ||

ವ್ಯಾವೃಣ್ವಾನಾಃ ಕುವಲಯದಲಪ್ರಕ್ರಿಯಾವೈರಮುದ್ರಾಂ
ವ್ಯಾಕುರ್ವಾಣಾ ಮನಸಿಜಮಹಾರಾಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ |
ಕಾಂಚೀಲೀಲಾವಿಹೃತಿರಸಿಕೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನಃ ಕ್ರಿಯಾಸುಃ
ಬಂಧಚ್ಛೇದೇ ತವ ನಿಯಮಿನಾಂ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ || ೬೬ ||

ಕಾಲಾಂಭೋದೇ ಶಶಿರುಚಿ ದಲಂ ಕೈತಕಂ ದರ್ಶಯಂತೀ
ಮಧ್ಯೇಸೌದಾಮಿನಿ ಮಧುಲಿಹಾಂ ಮಾಲಿಕಾಂ ರಾಜಯಂತೀ |
ಹಂಸಾರಾವಂ ವಿಕಚಕಮಲೇ ಮಂಜುಮುಲ್ಲಾಸಯಂತೀ
ಕಂಪಾತೀರೇ ವಿಲಸತಿ ನವಾ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ || ೬೭ ||

ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರಂ ನಿಜಮೃದುತಯಾ ಭರ್ತ್ಸಯನ್ಪಲ್ಲವಾಲೀಂ
ಪುಂಸಾಂ ಕಾಮಾನ್ಭುವಿ ಚ ನಿಯತಂ ಪೂರಯನ್ಪುಣ್ಯಭಾಜಾಮ್ |
ಜಾತಃ ಶೈಲಾನ್ನ ತು ಜಲನಿಧೇಃ ಸ್ವೈರಸಂಚಾರಶೀಲಃ
ಕಾಂಚೀಭೂಷಾ ಕಲಯತು ಶಿವಂ ಕೋಽಪಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಮೇ || ೬೮ ||

ತಾಮ್ರಾಂಭೋಜಂ ಜಲದನಿಕಟೇ ತತ್ರ ಬಂಧೂಕಪುಷ್ಪಂ
ತಸ್ಮಿನ್ಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಸುಷಮಾಂ ತತ್ರ ವೀಣಾನಿನಾದಮ್ |
ವ್ಯಾವೃನ್ವಾನಾ ಸುಕೃತಲಹರೀ ಕಾಪಿ ಕಾಂಚಿನಗರ್ಯಾಮ್
ಐಶಾನೀ ಸಾ ಕಲಯತಿತರಾಮೈಂದ್ರಜಾಲಂ ವಿಲಾಸಮ್ || ೬೯ ||

ಆಹಾರಾಂಶಂ ತ್ರಿದಶಸದಸಾಮಾಶ್ರಯೇ ಚಾತಕಾನಾಮ್
ಆಕಾಶೋಪರ್ಯಪಿ ಚ ಕಲಯನ್ನಾಲಯಂ ತುಂಗಮೇಷಾಮ್ |
ಕಂಪಾತೀರೇ ವಿಹರತಿತರಾಂ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕವೀನಾಂ
ಮಂದಸ್ಮೇರೋ ಮದನನಿಗಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಃ || ೭೦ ||

ಆರ್ದ್ರೀಭೂತೈರವಿರಲಕೃಪೈರಾತ್ತಲೀಲಾವಿಲಾಸೈಃ
ಆಸ್ಥಾಪೂರ್ಣೈರಧಿಕಚಪಲೈರಂಚಿತಾಂಭೋಜಶಿಲ್ಪೈಃ |
ಕಾಂತೈರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಲಿತಭವನೈಃ ಕಾಂತಿಕೈವಲ್ಯಸಾರೈಃ
ಕಾಶ್ಮಲ್ಯಂ ನಃ ಕಬಲಯತು ಸಾ ಕಾಮಕೋಟೀ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || ೭೧ ||

ಆಧೂನ್ವಂತ್ಯೈ ತರಲನಯನೈರಾಂಗಜೀಂ ವೈಜಯಂತೀಮ್
ಆನಂದಿನ್ಯೈ ನಿಜಪದಜುಷಾಮಾತ್ತಕಾಂಚೀಪುರಾಯೈ |
ಆಸ್ಮಾಕೀನಂ ಹೃದಯಮಖಿಲೈರಾಗಮಾನಾಂ ಪ್ರಪಂಚೈಃ
ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ಸ್ಪೃಹಯತಿತರಾಮಾದಿಮಾಯೈ ಜನನ್ಯೈ || ೭೨ ||

ದೂರಂ ವಾಚಾಂ ತ್ರಿದಶಸದಸಾಂ ದುಃಖಸಿಂಧೋಸ್ತರಿತ್ರಂ
ಮೋಹಕ್ಷ್ವೇಲಕ್ಷಿತಿರುಹವನೇ ಕ್ರೂರಧಾರಂ ಕುಠಾರಮ್ |
ಕಂಪಾತೀರಪ್ರಣಯಿ ಕವಿಭಿರ್ವರ್ಣಿತೋದ್ಯಚ್ಚರಿತ್ರಂ
ಶಾಂತ್ಯೈ ಸೇವೇ ಸಕಲವಿಪದಾಂ ಶಾಂಕರಂ ತತ್ಕಲತ್ರಮ್ || ೭೩ ||

ಖಂಡೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರಾತಿಭಶ್ರೀ-
ಶುಂಡೀರತ್ವಂ ನಿಜಪದಜುಷಾಂ ಶೂನ್ಯತಂದ್ರಂ ದಿಶಂತೀ |
ತುಂಡೀರಾಖ್ಯೈ ಮಹತಿ ವಿಷಯೇ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾತ್ರೀ
ಚಂಡೀ ದೇವೀ ಕಲಯತಿ ರತಿಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಲಚೂಡೇ || ೭೪ ||

ಯೇನ ಖ್ಯಾತೋ ಭವತಿ ಸ ಗೃಹೀ ಪೂರುಷೋ ಮೇರುಧನ್ವಾ
ಯದ್ದೃಕ್ಕೋಣೇ ಮದನನಿಗಮಪ್ರಾಭವಂ ಬೋಭವೀತಿ |
ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ತ್ರಿಜಗದಧಿಪೋ ಜೃಂಭತೇ ಕಿಂಪಚಾನಃ
ಕಂಪಾತೀರೇ ಸ ಜಯತಿ ಮಹಾನ್ಕಶ್ಚಿದೋಜೋವಿಶೇಷಃ || ೭೫ ||

ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಗತಿರಿಹ ಗಿರಾಂ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯನ್ಮೇ
ನಿಂದ್ಯಾಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್ಸಪದಿ ಜಡತಾಂ ಕಲ್ಮಷಾದುನ್ಮಿಷಂತೀಮ್ |
ಸಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀರಸಮಧುರತಾಭಂಜಿನೀ ಮಂಜುರೀತಿಃ
ವಾಣೀವೇಣೀ ಝಟಿತಿ ವೃಣುತಾತ್ಸ್ವರ್ಧುನೀಸ್ಪರ್ಧಿನೀ ಮಾಮ್ || ೭೬ ||

ಯಸ್ಯಾ ವಾಟೀ ಹೃದಯಕಮಲಂ ಕೌಸುಮೀ ಯೋಗಭಾಜಾಂ
ಯಸ್ಯಾಃ ಪೀಠೀ ಸತತಶಿಶಿರಾ ಶೀಕರೈರ್ಮಾಕರಂದೈಃ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಪೇಟೀ ಶ್ರುತಿಪರಿಚಲನ್ಮೌಳಿರತ್ನಸ್ಯ ಕಾಂಚೀ
ಸಾ ಮೇ ಸೋಮಾಭರಣಮಹಿಷೀ ಸಾಧಯೇತ್ಕಾಂಕ್ಷಿತಾನಿ || ೭೭ ||

ಏಕಾ ಮಾತಾ ಸಕಲಜಗತಾಮೀಯುಷೀ ಧ್ಯಾನಮುದ್ರಾಮ್
ಏಕಾಮ್ರಾಧೀಶ್ವರಚರಣಯೋರೇಕತಾನಾಂ ಸಮಿಂಧೇ |
ತಾಟಂಕೋದ್ಯನ್ಮಣಿಗಣರುಚಾ ತಾಮ್ರಕರ್ಣಪ್ರದೇಶಾ
ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀಸ್ತಬಕಿತತನುಸ್ತಾಪಸೀ ಕಾಪಿ ಬಾಲಾ || ೭೮ ||

ದಂತಾದಂತಿಪ್ರಕಟನಕರೀ ದಂತಿಭಿರ್ಮಂದಯಾನೈಃ
ಮಂದಾರಾಣಾಂ ಮದಪರಿಣತಿಂ ಮಥ್ನತೀ ಮಂದಹಾಸೈಃ |
ಅಂಕೂರಾಭ್ಯಾಂ ಮನಸಿಜತರೋರಂಕಿತೋರಾಃ ಕುಚಾಭ್ಯಾ-
ಮಂತಃಕಾಂಚಿ ಸ್ಫುರತಿ ಜಗತಾಮಾದಿಮಾ ಕಾಪಿ ಮಾತಾ || ೭೯ ||

ತ್ರಿಯಂಬಕಕುಟುಂಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಿಂದಿರಾಂ
ಪುಲಿಂದಪತಿಸುಂದರೀಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀಂ ಭಾರತೀಮ್ |
ಮತಂಗಕುಲನಾಯಿಕಾಂ ಮಹಿಷಮರ್ದನೀಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಭಣಂತಿ ವಿಬುಧೋತ್ತಮಾ ವಿಹೃತಿಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ || ೮೦ ||

ಮಹಾಮುನಿಮನೋನಟೀ ಮಹಿತರಮ್ಯಕಂಪಾತಟೀ-
ಕುಟೀರಕವಿಹಾರಿಣೀ ಕುಟಿಲಬೋಧಸಂಹಾರಿಣೀ |
ಸದಾ ಭವತು ಕಾಮಿನೀ ಸಕಲದೇಹಿನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನೀ
ಕೃಪಾತಿಶಯಕಿಂಕರೀ ಮಮ ವಿಭೂತಯೇ ಶಾಂಕರೀ || ೮೧ ||

ಜಡಾಃ ಪ್ರಕೃತಿನಿರ್ಧನಾ ಜನವಿಲೋಚನಾರುಂತುದಾ
ನರಾ ಜನನಿ ವೀಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಮವಾಪ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ |
ವಚಸ್ಸು ಮಧುಮಾಧುರೀಂ ಪ್ರಕಟಯಂತಿ ಪೌರಂದರೀ-
ವಿಭೂತಿಷು ವಿಡಂಬನಾಂ ವಪುಷಿ ಮಾನ್ಮಥೀಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ || ೮೨ ||

ಘನಸ್ತನತಟಸ್ಫುಟಸ್ಫುರಿತಕಂಚುಲೀಚಂಚಲೀ-
ಕೃತತ್ರಿಪುರಶಾಸನಾ ಸುಜನಶೀಲಿತೋಪಾಸನಾ |
ದೃಶೋಃ ಸರಣಿಮಶ್ನುತೇ ಮಮ ಕದಾ ನು ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಪರಾ ಪರಮಯೋಗಿನಾಂ ಮನಸಿ ಚಿತ್ಕಲಾ ಪುಷ್ಕಲಾ || ೮೩ ||

ಕವೀಂದ್ರಹೃದಯೇಚರೀ ಪರಿಗೃಹೀತಕಾಂಚೀಪುರೀ
ನಿರೂಢಕರುಣಾಝರೀ ನಿಖಿಲಲೋಕರಕ್ಷಾಕರೀ |
ಮನಃಪಥದವೀಯಸೀ ಮದನಶಾಸನಪ್ರೇಯಸೀ
ಮಹಾಗುಣಗರೀಯಸೀ ಮಮ ದೃಶೋಽಸ್ತು ನೇದೀಯಸೀ || ೮೪ ||

ಧನೇನ ನ ರಮಾಮಹೇ ಖಲಜನಾನ್ನ ಸೇವಾಮಹೇ
ನ ಚಾಪಲಮಯಾಮಹೇ ಭವಭಯಾನ್ನ ದೂಯಾಮಹೇ |
ಸ್ಥಿರಾಂ ತನುಮಹೇತರಾಂ ಮನಸಿ ಕಿಂ ಚ ಕಾಂಚೀರತ-
ಸ್ಮರಾಂತಕಕುಟುಂಬಿನೀಚರಣಪಲ್ಲವೋಪಾಸನಾಮ್ || ೮೫ ||

ಸುರಾಃ ಪರಿಜನಾ ವಪುರ್ಮನಸಿಜಾಯ ವೈರಾಯತೇ
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪನಿತಂಬಿನೀಕುಚತಟೀ ಚ ಕೇಲೀಗಿರಿಃ |
ಗಿರಃ ಸುರಭಯೋ ವಯಸ್ತರುಣಿಮಾ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ವಾ
ಕಟಾಕ್ಷಸರಣೌ ಕ್ಷಣಂ ನಿಪತಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ || ೮೬ ||

ಪವಿತ್ರಯ ಜಗತ್ತ್ರಯೀವಿಬುಧಬೋಧಜೀವಾತುಭಿಃ
ಪುರತ್ರಯವಿಮರ್ದಿನಃ ಪುಲಕಕಂಚುಲೀದಾಯಿಭಿಃ |
ಭವಕ್ಷಯವಿಚಕ್ಷಣೈರ್ವ್ಯಸನಮೋಕ್ಷಣೈರ್ವೀಕ್ಷಣೈಃ
ನಿರಕ್ಷರಶಿರೋಮಣಿಂ ಕರುಣಯೈವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮ್ || ೮೭ ||

ಕದಾ ಕಲಿತಖೇಲನಾಃ ಕರುಣಯೈವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಕಲಾಯಮುಕುಲತ್ವಿಷಃ ಶುಭಕದಂಬಪೂರ್ಣಾಂಕುರಾಃ |
ಪಯೋಧರಭರಾಲಸಾಃ ಕವಿಜನೇಷು ತೇ ಬಂಧುರಾಃ
ಪಚೇಲಿಮಕೃಪಾರಸಾ ಪರಿಪತಂತಿ ಮಾರ್ಗೇ ದೃಶೋಃ || ೮೮ ||

ಅಶೋಧ್ಯಮಚಲೋದ್ಭವಂ ಹೃದಯನಂದನಂ ದೇಹಿನಾಮ್
ಅನರ್ಘಮಧಿಕಾಂಚಿ ತತ್ಕಿಮಪಿ ರತ್ನಮುದ್ದ್ಯೋತತೇ |
ಅನೇನ ಸಮಲಂಕೃತಾ ಜಯತಿ ಶಂಕರಾಂಕಸ್ಥಲೀ
ಕದಾಸ್ಯ ಮಮ ಮಾನಸಂ ವ್ರಜತಿ ಪೇಟಿಕಾವಿಭ್ರಮಮ್ || ೮೯ ||

ಪರಾಮೃತಝರೀಪ್ಲುತಾ ಜಯತಿ ನಿತ್ಯಮಂತಶ್ಚರೀ
ಭುವಾಮಪಿ ಬಹಿಶ್ಚರೀ ಪರಮಸಂವಿದೇಕಾತ್ಮಿಕಾ |
ಮಹದ್ಭಿರಪರೋಕ್ಷಿತಾ ಸತತಮೇವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಮಮಾನ್ವಹಮಹಂಮತಿರ್ಮನಸಿ ಭಾತು ಮಾಹೇಶ್ವರೀ || ೯೦ ||

ತಮೋವಿಪಿನಧಾವಿನಂ ಸತತಮೇವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ವಿಹಾರರಸಿಕಾ ಪರಾ ಪರಮಸಂವಿದುರ್ವೀರುಹೇ |
ಕಟಾಕ್ಷನಿಗಳೈರ್ದೃಢಂ ಹೃದಯದುಷ್ಟದಂತಾವಲಂ
ಚಿರಂ ನಯತು ಮಾಮಕಂ ತ್ರಿಪುರವೈರಿಸೀಮಂತಿನೀ || ೯೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಸತಿ ಚಂಡಿಕಾ ತ್ವಮಸಿ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿಕಾ
ತ್ವಮೇವ ಪರಮಾತೃಕಾ ತ್ವಮಪಿ ಯೋಗಿನೀರೂಪಿಣೀ |
ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಶಾಂಭವೀ ತ್ವಮಸಿ ಕಾಮಕೋಟೀ ಜಯಾ
ತ್ವಮೇವ ವಿಜಯಾ ತ್ವಯಿ ತ್ರಿಜಗದಂಬ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಹೇ || ೯೨ ||

ಪರೇ ಜನನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಣತಪಾಲಿನಿ ಪ್ರಾತಿಭ-
ಪ್ರದಾತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಜಗದಾಶ್ರಿತೇ ಶಾಶ್ವತೇ |
ತ್ರಿಯಂಬಕಕುಟುಂಬಿನಿ ತ್ರಿಪದಸಂಗಿನಿ ತ್ರೀಕ್ಷಣೇ
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಮಯಿ ವೀಕ್ಷಣಂ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ || ೯೩ ||

ಮನೋಮಧುಕರೋತ್ಸವಂ ವಿದಧತೀ ಮನೀಷಾಜುಷಾಂ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭವವೈಖರೀವಿಪಿನವೀಥಿಕಾಲಂಬಿನೀ |
ಅಹೋ ಶಿಶಿರಿತಾ ಕೃಪಾಮಧುರಸೇನ ಕಂಪಾತಟೇ
ಚರಾಚರವಿಧಾಯಿನೀ ಚಲತಿ ಕಾಪಿ ಚಿನ್ಮಂಜರೀ || ೯೪ ||

ಕಲಾವತಿ ಕಲಾಭೃತೋ ಮುಕುಟಸೀಮ್ನಿ ಲೀಲಾವತಿ
ಸ್ಪೃಹಾವತಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಭುವನಮೋಹನೇ ಭಾಸ್ವತಿ |
ಪ್ರಭಾವತಿ ರಮೇ ಸದಾ ಮಹಿತರೂಪಶೋಭಾವತಿ
ತ್ವರಾವತಿ ಪರೇ ಸತಾಂ ಗುರುಕೃಪಾಂಬುಧಾರಾವತಿ || ೯೫ ||

ತ್ವಯೈವ ಜಗದಂಬಯಾ ಭುವನಮಂಡಲಂ ಸೂಯತೇ
ತ್ವಯೈವ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಯಾ ತದಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ನೀಯತೇ |
ತ್ವಯೈವ ಖರಕೋಪಯಾ ನಯನಪಾವಕೇ ಹೂಯತೇ
ತ್ವಯೈವ ಕಿಲ ನಿತ್ಯಯಾ ಜಗತಿ ಸಂತತಂ ಸ್ಥೀಯತೇ || ೯೬ ||

ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯೀಂ ಸಕಲಹೃನ್ಮಯೀಂ ಚಿನ್ಮಯೀಂ
ಗುಣತ್ರಯಮಯೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮಯೀಂ ತ್ರಿಧಾಮಾಮಯೀಮ್ |
ಪರಾಪರಮಯೀಂ ಸದಾ ದಶದಿಶಾಂ ನಿಶಾಹರ್ಮಯೀಂ
ಪರಾಂ ಸತತಸನ್ಮಯೀಂ ಪರಮಚಿನ್ಮಯೀಂ ಶೀಲಯೇ || ೯೭ ||

ಜಯ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಹರಕುಟುಂಬಿನಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಾ
ಜಿತಶರದಂಬುಜೇ ಘನವಿಡಂಬಿನಿ ಕೇಶರುಚಾ |
ಪರಮವಲಂಬನಂ ಕುರು ಸದಾ ಪರರೂಪಧರೇ
ಮಮ ಗತಸಂವಿದೋ ಜಡಿಮಡಂಬರತಾಂಡವಿನಃ || ೯೮ ||

ಭುವನಜನನಿ ಭೂಷಾಭೂತಚಂದ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ
ಕಲುಷಶಮನಿ ಕಂಪಾತೀರಗೇಹೇ ನಮಸ್ತೇ |
ನಿಖಿಲನಿಗಮವೇದ್ಯೇ ನಿತ್ಯರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ
ಪರಶಿವಮಯಿ ಪಾಶಚ್ಛೇದಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೯೯ ||

ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚೀಪುರಮಣಿವಿಪಂಚೀಲಯಝರೀ-
ಶಿರಃಕಂಪಾ ಕಂಪಾವಸತಿರನುಕಂಪಾಜಲನಿಧಿಃ |
ಘನಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಕಠಿನಕುಚಸೀಮಾ ಮನಸಿ ಮೇ
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಹರನಟನಸಾಕ್ಷೀ ವಿಹರತಾತ್ || ೧೦೦ ||

ಸಮರವಿಜಯಕೋಟೀ ಸಾಧಕಾನಂದಧಾಟೀ
ಮೃದುಗುಣಪರಿಪೇಟೀ ಮುಖ್ಯಕಾದಂಬವಾಟೀ |
ಮುನಿನುತಪರಿಪಾಟೀ ಮೋಹಿತಾಜಾಂಡಕೋಟೀ
ಪರಮಶಿವವಧೂಟೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಕಾಮಕೋಟೀ || ೧೦೧ ||

ಇಮಂ ಪರವರಪ್ರದಂ ಪ್ರಕೃತಿಪೇಶಲಂ ಪಾವನಂ
ಪರಾಪರಚಿದಾಕೃತಿಪ್ರಕಟನಪ್ರದೀಪಾಯಿತಮ್ |
ಸ್ತವಂ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯದಾ ಮನಸಿ ಭಾವಯನ್ನಂಬಿಕಾಂ
ಜಪೈರಲಮಲಂ ಮಖೈರಧಿಕದೇಹಸಂಶೋಷಣೈಃ || ೧೦೨ ||

Also Read:

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (3) Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top