Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Naga Panchami Puja Vidhi Lyrics in Kannada

Naga Panchami Puja Vidhi in Kannada:

॥ ನಾಗ ಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಃ ॥
[* ಪದ್ಧತಿ ಪಾಠಃ –
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶ್ರಾವಣೇ ಮಾಸಿ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ತು ಪಾರ್ವತಿ |
ದ್ವಾರಸ್ಯೋಭಯತೋ ಲೇಖ್ಯಾ ಗೋಮಯೇನ ವಿಷೋಲ್ಬಣಾಃ |
ಭೂರಿ ಚಂದ್ರಮಯಂ ನಾಗಮಥವಾ ಕಲಧೌತಜಮ್ |
ಕೃತ್ವಾ ದಾರುಮಯಂ ವಾಪಿ ಅಥವಾ ಮೃಣ್ಮಯಂ ಪ್ರಿಯೇ ||
ಹರಿದ್ರಾಚಂದನೇನೈವ ಪಂಚ ಸಪ್ತ ಚ ಲೇಖಯೇತ್ |
ಪಂಚಮ್ಯಾಮರ್ಚಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಾಗಾನ್ ಪಂಚಫಣಾನ್ ತಥಾ ||
ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮಕಂಬಲಕೌ ತಥಾ ||
ತಥಾ ಕಾರ್ಕೋಟಕಂ ನಾಗಂ ಭುಜಂಗಶ್ವಾತರೌ ತಥಾ ||
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ಶಂಖಪಾಲಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಕ್ಷಕಂ ತಥಾ ||
ಪಿಂಗಲಂ ಚ ಮಹಾನಾಗಂ ಸಪತ್ನೀಕಾನ್ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ||
ಇಯಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಂ ವಾ ಯಥಾಚಾರಂ ಕಾರ್ಯಾ |
*]

ಆಚಮ್ಯ |

ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪಮ್ |
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಯ ಸಪರಿವಾರಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ಪಭಯ ನಿವೃತಿಪೂರ್ವಕಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ನಾಗಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಸಂಕರ್ಷಣಪ್ರೇರಣಯಾ ಸಂಕರ್ಷಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ನಾಗರಾಜಸ್ಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧಾರಭೂತಂ ಚ ಭುವನಾಂತರವಾಸಿನಮ್ |
ಫಣಯುಕ್ತಮಹಂ ಧ್ಯಾಯೇ ನಾಗರಾಜಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಮ್ |

ಆವಾಹನಮ್ |
ಆಗಚ್ಛಾನಂತ ದೇವೇಶ ಕಾಲ ಪನ್ನಗನಾಯಕ |
ಅನಂತಶಯನೀಯಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹ್ಯಾವಾಹಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ ವಾಸುಕೀಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಶೇಷಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪದ್ಮಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಂಬಲಾಯ ನಮಃ ಕಂಬಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕಾಯ ನಮಃ ಕಾರ್ಕೋಟಕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಭುಜಂಗಾಯ ನಮಃ ಭುಜಂಗಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಅಶ್ವತರಾಯ ನಮಃ ಅಶ್ವತರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಶಂಖಪಾಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಾಲಿಯಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಿಯಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ತಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ತಕ್ಷಕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ಪಿಂಗಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ನಾಗಪತ್ನೀಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾಗಪತ್ನೀಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ||

ಆಸನಮ್ |
ನವನಾಗಕುಲಾಧೀಶ ಶೇಷೋದ್ಧಾರಕ ಕಾಶ್ಯಪ |
ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಮಾಸನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಾದ್ಯಮ್ |
ಅನಂತಪ್ರಿಯ ಶೇಷೇಶ ಜಗದಾಧಾರವಿಗ್ರಹ |
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಮದ್ದತ್ತಂ ಕಾದ್ರವೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ |
ಕಶ್ಯಪಾನಂದಜನಕ ಮುನಿವಂದಿತ ಭೋಃ ಪ್ರಭೋ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಾದರಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ||
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಚಮನಮ್ |
ಸಹಸ್ರಫಣಿರೂಪೇಣ ವಸುಧೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಭೋ |
ಗೃಹಾಣಾಚಮನಂ ದೇವ ಪಾವನಂ ಚ ಸುಶೀತಲಮ್ ||
ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ |
ಕುಮಾರರೂಪಿಣೇ ತುಭ್ಯಂ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಂಯುತಮ್ |
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ಪರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್ |
ಪಯೋದಧಿಘೃತಂ ಚೈವ ಮಧುಶರ್ಕರಯಾನ್ವಿತಮ್ |
ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ||
ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ |

ಸ್ನಾನಮ್ |
ಗಂಗಾದಿಪುಣ್ಯತೀರ್ಥೈಸ್ತ್ವಾಮಭಿಷಿಂಚೇಯಮಾದರಾತ್ |
ಬಲಭದ್ರಾವತಾರೇಶ ನಾಗೇಶ ಶ್ರೀಪತೇಸ್ಸಖೇ |
ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ವಸ್ತ್ರಮ್ |
ಕೌಶೇಯಯುಗ್ಮಂ ದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತವ ಮಯಾರ್ಪಿತಮ್ ||
ಪನ್ನಗಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಶತ್ರೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ |
ಸುವರ್ಣನಿರ್ಮಿತಂ ಸೂತ್ರಂ ಗ್ರಥಿತಕಂಠಹಾರಕಮ್ |
ಅನೇಕರತ್ನೈಃ ಖಚಿತಂ ಸರ್ಪರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಭರಣಮ್ |
ಅನೇಕರತ್ನಾನ್ವಿತಹೇಮಕುಂಡಲೇ
ಮಾಣಿಕ್ಯಸಂಕಾಶಿತ ಕಂಕಣದ್ವಯಮ್ |
ಹೈಮಾಂಗುಲೀಯಂ ಕೃತರತ್ನಮುದ್ರಿಕಂ
ಹೈಮಂ ಕಿರೀಟಂ ಫಣಿರಾಜ ತೇಽರ್ಪಿತಮ್ |
ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಗಂಧಮ್ |
ಚಂದನಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಗಂಧಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸರ್ವಗಂಧಮನೋಹರ |
ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅಕ್ಷತಾನ್ |
ಅಕ್ಷತಾಂಶ್ಚ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತಾನ್ಸುಶೋಭಿತಾನ್ |
ಮಯಾ ನಿವೇದಿತಾನ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ಪವನಾಶನ ||
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನಾಗಪತ್ನೀಭ್ಯೋ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿ ದ್ರವ್ಯಂ ಅಲಂಕಾರಾಂಶ್ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪುಷ್ಪಮ್ |
ಮಾಲ್ಯಾದೀನಿ ಸುಗಂಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ |
ಮಯಾ ಹೃತಾನಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ಭೋ ||
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಅಥಾಂಗಪೂಜಾ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಯ ನಮಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ ನಮಃ ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಹೇಮಜಂಘಾಯ ನಮಃ ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಮಂದಗತಯೇ ನಮಃ ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಗಂಭೀರನಾಭಯೇ ನಮಃ ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪವನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಉರಗಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಾಲಿಯಾಯ ನಮಃ ಭುಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ವಿಷವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ವಕ್ತ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಫಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ಶಿರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ದಧ್ಯಕ್ಷತದುರ್ವಾಂಕುರಾದೀನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ |
ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ .. |
ಧೂಪಮ್ |
ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮನೋಹರಮ್ |
ಧೂಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ನಾಗೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ತಮ್ ||
ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ||

ದೀಪಮ್ |
ಘೃತಾಕ್ತವರ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಮಂಧಕಾರವಿನಾಶಕಮ್ |
ದೀಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಮುದಿತೋ ಭವ ||
ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |

ನೈವೇದ್ಯಮ್ |
ನೈವೇದ್ಯಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಂಯುತಮ್ |
ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಫಲೋಪೇತಂ ಗೃಹಾಣಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ||
[*ಕ್ಷೀರದಧಿಘೃತಶರ್ಕರಾಪಾಯಸಲಾಜನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ*] ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಘನಸಾರಸುಗಂಧೇನ ಮಿಶ್ರಿತಂ ಪುಷ್ಪವಾಸಿತಮ್ |
ಪಾನೀಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಶೀತಲಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ||
ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಮುಖಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಬೀಜಪೂರಾಮ್ರಪನಸಖರ್ಜೂರೀ ಕದಲೀಫಲಮ್ |
ನಾರಿಕೇಲಫಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಸುರಪೂಜಿತ ||
ನಾನಾವಿಧಫಲಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ತಾಂಬೂಲಮ್ |
ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ |
ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ||
ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ದಕ್ಷಿಣಮ್ |
ಸುವರ್ಣಂ ಸರ್ವಧಾತೂನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇಯಂ ಚ ತತ್ಸದಾ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ದದಾಮಿ ವರದ ಸ್ವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ||
ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನೀರಾಜನಮ್ |
ನೀರಾಜನಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ವಹ್ನಿಚಂದ್ರಾರ್ಕಸದೃಶಂ ಗೃಹಾಣ ದುರಿತಾಪಹ |
ಮಹಾನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ |
ನಾನಾಕುಸುಮಸಂಯುಕ್ತಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮಿಮಂ ಪ್ರಭೋ |
ಕಶ್ಯಪಾನಂದಜನಕ ಸರ್ಪರಾಜ ಗೃಹಾಣ ಮೇ ||
ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಛತ್ರ-ಚಾಮರ-ದರ್ಪಣ-ನೃತ್ತ-ಗೀತ-ವಾದ್ಯಾಂದೋಲಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ |
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ |
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ||
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಲೋಕವಂದಿತ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸದಾ ನಾಗ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದುಃಖಸಾಗರಾತ್ ||
ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ |
ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಜ್ಞಾನತೋ ವಾಪಿ ಯನ್ಮಯಾ ಪೂಜನಂ ಕೃತಮ್ ||
ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಭೋ ನಾಗಾಃ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹಥ ||
ಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸಫಲಾ ಮಮ ಸಂತು ಮನೋರಥಾಃ ||
ಸರ್ವದಾ ಮತ್ಕೃತೇ ಮಾಸ್ತು ಭಯಂ ಸರ್ಪವಿಷೋದ್ಭವಮ್ ||

ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು |
ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ |

ಅನೇನ ನಾಗರಾಜಪೂಜನೇನ ಭಗವಾನ್ ನಾಗರಾಜಾನ್ತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಸಂಕರ್ಷಣಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

[ತತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವಾಯನದಾನಂ ದದ್ಯಾತ್]

ವಾಯನದಾನ ಮಂತ್ರಃ |
ನಾಗೇಶಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾಗೇಶೋ ವೈ ದದಾತಿ ಚ |
ನಾಗೇಶಸ್ತಾರಕೋ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ನಾಗೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

ಇದಂ ವಾಯನದಾನಂ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ಸತಾಂಬೂಲಂ ನಾಗರಾಜಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಸಂಕರ್ಷಣಪ್ರೀತಿಂ ಕಾಮಯಮಾನಃ (ನಾ) ತುಭ್ಯಮಹಂ ಸಂಪ್ರದದೇ ನ ಮಮ ||
ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
(ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾಮೀತಿ ವದೇತ್ )

[*
ತತಃ ವಲ್ಮೀಕೇ ಪೂಜಯೇನ್ನಾಗಾನ್ ದುಗ್ಧಂ ಚೈವತು ಪಾಯಯೇತ್ |
ಘೃತಯುಕ್ತಂ ಶರ್ಕರಾಢ್ಯಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಪಾಯಯೇದ್ಬುಧಃ |
ಲೋಹಪಾತ್ರೇ ಪೋಲಿಕಾದಿ ನ ಕಾರ್ಯಂ ತದ್ದಿನೇ ನರೈಃ |
ತಥಾ ಭೂಮೇಃ ಕರ್ಷಣಂ ಚ ಖನನಾದಿ ನ ಕಾರಯೇತ್ |
ಭರ್ಜಿತಚಣಕ ಯಾವನಾಳ ವ್ರೀಹಿಲಾಜಾನ್ ಬಾಲಕೈಸ್ಸಹ ಭಕ್ಷಯೇತ್ |
ನಾಗಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಪಾಯಸಾನ್ನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ |
ತತಃ ವಲ್ಮೀಕಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ತು ಗಾಯನಂ ವಾದ್ಯಮೇವ ಚ |
ಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಕಾರ್ಯಂ ಭೂಷಿತಾಭಿಃ ಕಾರ್ಯಶ್ಚೈವೋತ್ಸವೋ ಮಹಾನ್ ||

ಏವಂ ಕೃತೇ ಕದಾಚಿಚ್ಚ ಸರ್ಪತೋ ನ ಭಯಂ ಭವೇತ್ |
ಏವಂ ಪ್ರತಿವರ್ಷಂ ಕಾರ್ಯಮ್ |
*]

ಇತಿ ನಾಗಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Also Read:

Naga Panchami Puja Vidhi Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top