Puja Vidhi

Puja Vidhi

Naga Panchami Puja Vidhi Lyrics in Telugu

Naga Panchami Puja Vidhi in Telugu: ॥ నాగ పంచమీ పూజా ॥ [* పద్ధతి పాఠః – ఈశ్వర ఉవాచ | శ్రావణే మాసి పంచమ్యాం శుక్లపక్షే తు పార్వతి | ద్వారస్యోభయతో లేఖ్యా గోమయేన...

Puja Vidhi

Naga Panchami Puja Vidhi Lyrics in Kannada

Naga Panchami Puja Vidhi in Kannada: ॥ ನಾಗ ಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಃ ॥ [* ಪದ್ಧತಿ ಪಾಠಃ – ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶ್ರಾವಣೇ ಮಾಸಿ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ತು ಪಾರ್ವತಿ | ದ್ವಾರಸ್ಯೋಭಯತೋ...

Puja Vidhi

Naga Panchami Puja Vidhi Lyrics in Tamil

Naga Panchami Puja Vidhi in Tamil: ॥ நாக³ பஞ்சமீ பூஜா பத்³த⁴தி꞉ ॥ [* பத்³த⁴தி பாட²꞉ – ஈஶ்வர உவாச । ஶ்ராவணே மாஸி பஞ்சம்யாம் ஶுக்லபக்ஷே து பார்வதி ।...

Puja Vidhi

Naga Panchami Puja Vidhi Lyrics in Hindi

Naga Panchami Puja Vidhi in Hindi: ॥ नाग पञ्चमी पूजा पद्धतिः ॥ [* पद्धति पाठः – ईश्वर उवाच । श्रावणे मासि पञ्चम्यां शुक्लपक्षे तु पार्वति । द्वारस्योभयतो...