Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Narasimhapurana Yamashtakam Lyrics in English, Yamraj Mantra

Narasimhapurana Yamashtakam Lyrics in English, Yamraj Mantra

80 Views

Yama Dharmaraja is also known as Yamraj, Yamaraja, Yama Dharmaraju, Yama, Dherma, Pitripeti, Mritu, and Vivaswata. Yama Dharmaraja is the Lord of Dharma and Lord of Death. Lord Yama is the Son of Lord Surya Bhagawan and Saranyu. Lord Yamaraja is the the brother of Saturn (Shani Bhagwan). His wife is Goddess Dhumorna and his son is Katila. Yama Dharmaraja Vechile is Buffalo. Below is the English version of Narasimhapurana Yamashtakam.

Yama Dharmaraja Stotram text in English:

srivyasa uvaca —
svapurusamabhiviksya pasahastam vadati yamah kila tasya karnamule ।
parihara madhusudanaprapannan prabhurahamanyanṛnam na vaisnavanam ॥ 1 ॥

ahamamaraganarcitena dhatra yama iti lokahitahite niyuktah ।
hariguruvimukhan prasasmi martyan haricaranapranatannamaskaromi ॥ 2 ॥

sugatimabhilasami vasudevadahamapi bhagavate sthitantaratma ।
madhuvadhavasago’smi na svatantrah prabhavati samyamane mamapi kṛsnah ॥ 3 ॥

bhagavati vimukhasya nasti siddhirvisamamṛtam bhavatiti nedamasti ।
varsasatamapiha pacyamanam vrajati na kañcanatamayah kadacit ॥ 4 ॥

nahi sasikalusacchavih kadacidviramati no ravitamupaiti candrah ।
bhagavati ca haravananyaceta bhṛsamalino’pi virajate manusyah ॥ 5 ॥

mahadapi suvicarya lokatattvam bhagavadupastimṛte na siddhirasti ।
suragurusudṛḍhaprasadadau tau haricaranau smaratapavargahetoh ॥ 6 ॥

subhamidamupalabhya manusatvam sukṛtasatena vṛthendriyarthahetoh ।
ramayati kurute na moksamargam dahayati candanamasu bhasmahetoh ॥ 7 ॥

mukulitakarakuḍmalaih surendraih satatanamaskṛtapadapaṅkajo yah ।
avihatagataye sanatanaya jagati janim harate namo’grajaya ॥ 8 ॥

yamasṭakamidam punyam paṭhate yah sṛnoti va ।
mucyate sarvapapebhyo visnulokam sa gacchati ॥ 9 ॥

itidamuktam yamavakyamuttamam mayadhuna te haribhaktivarddhanam ।
punah pravaksyami puratanim katham bhṛgostu pautrena ca ya pura kṛta ॥ 10 ॥

iti srinarasimhapurane yamasṭakanama navamo’dhyayah ॥ 9 ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *