Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Narayana Ashtakam Lyrics in Kannada | ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್

Narayana Ashtakam Lyrics in Kannada | ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್

56 Views

ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಭಯಪ್ರದಾನಸಮಯಾದಾರ್ತ್ತಾರ್ತಿನಿರ್ವಾಪಣಾದ್-
ಔದಾರ್ಯ್ಯಾದಘಶೋಷಣಾದಗಣಿತಶ್ರೇಯಃ ಪದಪ್ರಾಪಣಾತ್ ।
ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿರೇಕ ಏವ ಜಗತಾಮೇತೇಽಭವನ್ಸಾಕ್ಷಿಣಃ
ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಕರಿರಾಟ್ ಪಾಂಚಾಲ್ಯಹಲ್ಯಾಧ್ರುವಃ ॥ 1॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಸ್ತಿ ಯದೀಶ್ವರೋ ವದ ಹರಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮೇ ದರ್ಶಯ
ಸ್ತಂಭೇ ಚೈವಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ತಮಸುರಂ ತತ್ರಾವಿರಾಸೀದ್ಧರಿಃ ।
ವಕ್ಷಸ್ತಸ್ಯ ವಿದಾರಯನ್ನಿಜನಖೈರ್ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಾಪಾದಯನ್-
ನಾರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 2॥

ಶ್ರೀರಾಮೋಽತ್ರ ವಿಭೀಷಣೋಽಯಮನಘೋ ರಕ್ಷೋಭಯಾದಾಗತಃ
ಸುಗ್ರೀವಾನಯ ಪಾಲಯೈನಮಧುನಾ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಮೇವಾಗತಮ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽಭಯಮಸ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತಂ ಯೋ ರಾಘವೋ ದತ್ತವಾನ್-
ಆರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 3॥

ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತಪದಂ ಸಮುದ್ಧೃತಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಭೋಃ ಸುರಾ
ರಕ್ಷನ್ತಾಮಿತಿ ದೀನವಾಕ್ಯಕರಿಣಂ ದೇವೇಷ್ವಶಕ್ತೇಷು ಯಃ ।
ಮಾ ಭೈಷೀರಿತಿ ತಸ್ಯ ನಕ್ರಹನನೇ ಚಕ್ರಾಯುಧಃ ಶ್ರೀಧರೋ-
ಹ್ಯಾರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 4॥

ಭೋಃ ಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯುತಃ ಭೋಃ ಕೃಪಾಲಯ ಹರೇ ಭೋಃ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಸಖೇ
ಕ್ವಾಸಿ ಕ್ವಾಸಿ ಸುಯೋಧನಾಧ್ಯಪಹೃತಾಂ ಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಮಾತುರಾಮ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ತೋಽಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರಸಂಭೃತತನುರ್ಯೋಽಪಾಲಯದ್ದ್ರೌಪದೀಮ್-
ಆರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 5॥

ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜನಖೋದಕಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸನಂ
ಯನ್ನಾಮಾಮೃತಪೂರಕಂ ಚ ಪಿಬತಾಂ ಸಂಸಾರಸನ್ತಾರಕಮ್ ।
ಪಾಷಾಣೋಽಪಿ ಯದಙಿಘ್ರಪಂಕರಜಸಾ ಶಾಪಾನ್ಮುನೇರ್ಮೋಚಿತೋ
ಹ್ಯಾರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 6॥

ಪಿತ್ರಾ ಭ್ರಾತರಮುತ್ತಮಾಸನಗತಂ ಹ್ಯೌತ್ತಾನಪಾದಿರ್ಧ್ರುವೋ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಸಮಮಾರುರುಕ್ಷುರಧಿಕಂ ಮಾತ್ರಾಽವಮಾನಂ ಗತಃ ।
ಯಂ ಗತ್ವಾ ಶರಣಂ ಯದಾಪ ತಪಸಾ ಹೇಮಾದ್ರಿಸಿಂಹಾಸನಂ
ಹ್ಯಾರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 7॥

ಆರ್ತ್ತಾ ವಿಷಣ್ಣಾಃ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾ ಘೋರೇಶು ಚ ವ್ಯಾಧಿಶು ವರ್ತಮಾನಾಃ ।
ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವನ್ತಿ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರೇಶಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *