Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam Kannada lyrics

Narayana Ashtakam Lyrics in Kannada | ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್

ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಭಯಪ್ರದಾನಸಮಯಾದಾರ್ತ್ತಾರ್ತಿನಿರ್ವಾಪಣಾದ್- ಔದಾರ್ಯ್ಯಾದಘಶೋಷಣಾದಗಣಿತಶ್ರೇಯಃ ಪದಪ್ರಾಪಣಾತ್ । ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿರೇಕ ಏವ ಜಗತಾಮೇತೇಽಭವನ್ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಕರಿರಾಟ್ ಪಾಂಚಾಲ್ಯಹಲ್ಯಾಧ್ರುವಃ ॥ 1॥ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಸ್ತಿ ಯದೀಶ್ವರೋ ವದ ಹರಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮೇ ದರ್ಶಯ ಸ್ತಂಭೇ ಚೈವಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ತಮಸುರಂ ತತ್ರಾವಿರಾಸೀದ್ಧರಿಃ । ವಕ್ಷಸ್ತಸ್ಯ ವಿದಾರಯನ್ನಿಜನಖೈರ್ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಾಪಾದಯನ್- ನಾರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 2॥ ಶ್ರೀರಾಮೋಽತ್ರ ವಿಭೀಷಣೋಽಯಮನಘೋ ರಕ್ಷೋಭಯಾದಾಗತಃ ಸುಗ್ರೀವಾನಯ ಪಾಲಯೈನಮಧುನಾ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಮೇವಾಗತಮ್ । ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽಭಯಮಸ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತಂ ಯೋ ರಾಘವೋ ದತ್ತವಾನ್- ಆರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ […]

Scroll to top