Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Catuhsaptatitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 74

Narayaniyam Catuhsaptatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೪) – ಭಗವತಃ ಮಥುರಾಪುರೀಪ್ರವೇಶಮ್

ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಥುರಾಂ ದಿನಾರ್ಧವಿಗಮೇ ತತ್ರಾನ್ತರಸ್ಮಿನ್ವಸ-
ನ್ನಾರಾಮೇ ವಿಹಿತಾಶನಃ ಸಖಿಜನೈರ್ಯಾತಃ ಪುರೀಮೀಕ್ಷಿತುಮ್ |
ಪ್ರಾಪೋ ರಾಜಪಥಂ ಚಿರಶ್ರುತಿಧೃತವ್ಯಾಲೋಕಕೌತೂಹಲ-
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸೋದ್ಯದಗಣ್ಯಪುಣ್ಯನಿಗಲೈರಾಕೃಷ್ಯಮಾಣೋ ನು ಕಿಮ್ || ೭೪-೧ ||

ತ್ವತ್ಪಾದದ್ಯುತಿವತ್ಸರಾಗಸುಭಗಾಸ್ತ್ವನ್ಮೂರ್ತಿವದ್ಯೋಷಿತಃ
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಾ ವಿಲಸತ್ಪಯೋಧರರುಚೋ ಲೋಲಾ ಭವದ್ದೃಷ್ಟಿವತ್ |
ಹಾರಿಣ್ಯಸ್ತ್ವದುರಸ್ಸ್ಥಲೀವದಯಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರೌಢಿವ-
ನ್ನೈರ್ಮಲ್ಯೋಲ್ಲಸಿತಾಃ ಕಚೌಘರುಚಿವದ್ರಾಜತ್ಕಲಾಪಾಶ್ರಿತಾಃ || ೭೪-೨ ||

ತಾಸಾಮಾಕಲಯನ್ನಪಾಙ್ಗವಲನೈರ್ಮೋದಂ ಪ್ರಹರ್ಷಾದ್ಭುತ-
ವ್ಯಾಲೋಲೇಷು ಜನೇಷು ತತ್ರ ರಜಕಂ ಕಞ್ಚಿತ್ಪಟೀಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ |
ಕಸ್ತೇ ದಾಸ್ಯತಿ ರಾಜಕೀಯವಸನಂ ಯಾಹೀತಿ ತೇನೋದಿತಃ
ಸದ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಕರೇಣ ಶೀರ್ಷಮಹೃಥಾಃ ಸೋಽಪ್ಯಾಪ ಪುಣ್ಯಾಂ ಗತಿಮ್ || ೭೪-೩ ||

ಭೂಯೋ ವಾಯಕಮೇಕಮಾಯತಮತಿಂ ತೋಷೇಣ ವೇಷೋಚಿತಂ
ದಾಶ್ವಾಂಸಂ ಸ್ವಪದಂ ನಿನೇಥ ಸುಕೃತಂ ಕೋ ವೇದ ಜೀವಾತ್ಮನಾಮ್ |
ಮಾಲಾಭಿಃ ಸ್ತಬಕೈಃ ಸ್ತವೈರಪಿ ಪುನರ್ಮಾಲಾಕೃತಾ ಮಾನಿತೋ
ಭಕ್ತಿಂ ತೇನ ವೃತಾಂ ದಿದೇಶಿಥ ಪರಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ || ೭೪-೪ ||

ಕುಬ್ಜಾಮಬ್ಜವಿಲೋಚನಾಂ ಪಥಿ ಪುನರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾಙ್ಗರಾಗೇ ತಯಾ
ದತ್ತೇ ಸಾಧು ಕಿಲಾಙ್ಗರಾಗಮದದಾಸ್ತಸ್ಯಾ ಮಹಾನ್ತಂ ಹೃದಿ |
ಚಿತ್ತಸ್ಥಾಮೃಜುತಾಮಥ ಪ್ರಥಯಿತುಂ ಗಾತ್ರೇಽಪಿ ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ಫುಟಂ
ಗೃಹ್ಣನ್ಮಞ್ಜುಕರೇಣ ತಾಮುದನಯಸ್ತಾವಜ್ಜಗತ್ಸುನ್ದರೀಮ್ || ೭೪-೫ ||

ತಾವನ್ನಿಶ್ಚಿತವೈಭವಾಸ್ತವ ವಿಭೋ ನಾತ್ಯನ್ತಪಾಪಾ ಜನಾ
ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿದ್ದದತೇ ಸ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯನುಗುಣಂ ತಾಂಬೂಲಮಾಲ್ಯಾದಿಕಮ್ |
ಗೃಹ್ಣಾನಃ ಕುಸುಮಾದಿ ಕಿಞ್ಚನ ತದಾ ಮಾರ್ಗೇ ನಿಬದ್ಧಾಞ್ಜಲಿ-
ರ್ನಾತಿಷ್ಠಂ ಬತ ಹಾ ಯತೋಽದ್ಯ ವಿಪುಲಾಮಾರ್ತಿಂ ವ್ರಜಾಮಿ ಪ್ರಭೋ || ೭೪-೬ ||

ಏಷ್ಯಾಮೀತಿ ವಿಮುಕ್ತಯಾಪಿ ಭಗವನ್ನಾಲೇಪದಾತ್ರ್ಯಾ ತಯಾ
ದೂರಾತ್ಕಾತರಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾವಿಶೋ ಗೋಪುರಮ್ |
ಆಘೋಷಾನುಮಿತತ್ವದಾಗಮಮಹಾಹರ್ಷೋಲ್ಲಲದ್ದೇವಕೀ-
ವಕ್ಷೋಜಪ್ರಗಲತ್ಪಯೋರಸಮಿಷಾತ್ತ್ವತ್ಕೀರ್ತಿರನ್ತರ್ಗತಾ || ೭೪-೭ ||

ಆವಿಷ್ಟೋ ನಗರೀಂ ಮಹೋತ್ಸವವತೀಂ ಕೋದಣ್ಡಶಾಲಾಂ ವ್ರಜನ್
ಮಾಧುರ್ಯೇಣ ನು ತೇಜಸಾ ನು ಪುರುಷೈರ್ದೂರೇಣ ದತ್ತಾನ್ತರಃ |
ಸ್ರಗ್ಭಿರ್ಭೂಷಿತಮರ್ಚಿತಂ ವರಧನುರ್ಮಾಮೇತಿ ವಾದಾತ್ಪುರಃ
ಪ್ರಾಗೃಹ್ಣಾಃ ಸಮರೋಪಯಃ ಕಿಲ ಸಮಾಕ್ರಾಕ್ಷೀರಭಾಙ್ಕ್ಷೀರಪಿ || ೭೪-೮ ||

ಶ್ವಃ ಕಂಸಕ್ಷಪಣೋತ್ಸವಸ್ಯ ಪುರತಃ ಪ್ರಾರಂಭತೂರ್ಯೋಪಮ-
ಶ್ಚಾಪಧ್ವಂಸಮಹಾಧ್ವನಿಸ್ತವ ವಿಭೋ ದೇವಾನರೋಮಾಞ್ಚಯತ್ |
ಕಂಸಸ್ಯಾಪಿ ಚ ವೇಪಥುಸ್ತದುದಿತಃ ಕೋದಣ್ಡಖಣ್ಡದ್ವಯೀ-
ಚಣ್ಡಾಭ್ಯಾಹತರಕ್ಷಿಪೂರುಷರವೈರುತ್ಕೂಲಿತೋಽಭೂತ್ತ್ವಯಾ || ೭೪-೯ ||

ಶಿಷ್ಟೈರ್ದುಷ್ಟಜನೈಶ್ಚ ದೃಷ್ಟಮಹಿಮಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಚ ಭೀತ್ಯಾ ತತಃ
ಸಮ್ಪಶ್ಯನ್ಪುರಸಮ್ಪದಂ ಪ್ರವಿಚರನ್ಸಾಯಂ ಗತೋ ವಾಟಿಕಾಮ್ |
ಶ್ರೀದಾಮ್ನಾ ಸಹ ರಾಧಿಕಾವಿರಹಜಂ ಖೇದಂ ವದನ್ಪ್ರಸ್ವಪ-
ನ್ನಾನನ್ದನ್ನವತಾರಕಾರ್ಯಘಟನಾದ್ವಾತೇಶ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೭೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Catuhsaptatitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top