Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Saptapancasattamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 57

Narayaniyam Saptapancasattamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೭) – ಪ್ರಲಂಬಾಸುರವಧಮ್

ರಾಮಸಖಃ ಕ್ವಾಪಿ ದಿನೇ ಕಾಮದ ಭಗವನ್ ಗತೋ ಭವಾನ್ವಿಪಿನಮ್ |
ಸೂನುಭಿರಪಿ ಗೋಪಾನಾಂ ಧೇನುಭಿರಭಿಸಂವೃತೋ ಲಸದ್ವೇಷಃ || ೫೭-೧ ||

ಸನ್ದರ್ಶಯನ್ಬಲಾಯ ಸ್ವೈರಂ ವೃನ್ದಾವನಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಾಮ್ |
ಕಾಣ್ಡೀರೈಃ ಸಹ ಬಾಲೈರ್ಭಾಣ್ಡೀರಕಮಾಗಮೋ ವಟಂ ಕ್ರೀಡನ್ || ೫೭-೨ ||

ತಾವತ್ತಾವಕನಿಧನ-ಸ್ಪೃಹಯಾಲುರ್ಗೋಪಮೂರ್ತಿರದಯಾಲುಃ |
ದೈತ್ಯಃ ಪ್ರಲಂಬನಾಮಾ ಪ್ರಲಂಬಬಾಹುಂ ಭವನ್ತಮಾಪೇದೇ || ೫೭-೩ ||

ಜಾನನ್ನಪ್ಯವಿಜಾನನ್ನಿವ ತೇನ ಸಮಂ ನಿಬದ್ಧಸೌಹಾರ್ದಃ |
ವಟನಿಕಟೇ ಪಟುಪಶುಪವ್ಯಾಬದ್ಧಂ ದ್ವನ್ದ್ವಯುದ್ಧಮಾರಬ್ಧಾಃ || ೫೭-೪ ||

ಗೋಪಾನ್ವಿಭಜ್ಯ ತನ್ವನ್ಸಙ್ಘಂ ಬಲಭದ್ರಕಂ ಭವತ್ಕಮಪಿ |
ತ್ವದ್ಬಲಭೀತಂ ದೈತ್ಯಂ ತ್ವದ್ಬಲಗತಮನ್ವಮನ್ಯಥಾ ಭಗವನ್ || ೫೭-೫ ||
[** ತ್ವದ್ಬಲಭೀರುಂ **]

ಕಲ್ಪಿತವಿಜೇತೃವಹನೇ ಸಮರೇ ಪರಯೂಥಗಂ ಸ್ವದಯಿತತರಮ್ |
ಶ್ರೀದಾಮಾನಮಧತ್ಥಾಃ ಪರಾಜಿತೋ ಭಕ್ತದಾಸತಾಂ ಪ್ರಥಯನ್ || ೫೭-೬ ||

ಏವಂ ಬಹುಷು ವಿಭೂಮನ್ ಬಾಲೇಷು ವಹತ್ಸು ವಾಹ್ಯಮಾನೇಷು |
ರಾಮವಿಜಿತಃ ಪ್ರಲಂಬೋ ಜಹಾರ ತಂ ದೂರತೋ ಭವದ್ಭೀತ್ಯಾ || ೫೭-೭ ||

ತ್ವದ್ದೂರಂ ಗಮಯನ್ತಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಲಿನಿ ವಿಹಿತಗರಿಮಭರೇ |
ದೈತ್ಯಃ ಸ್ವರೂಪಮಾಗಾದ್ಯದ್ರೂಪಾತ್ಸ ಹಿ ಬಲೋಽಪಿ ಚಕಿತೋಽಭೂತ್ || ೫೭-೮ ||

ಉಚ್ಚತಯಾ ದೈತ್ಯತನೋಸ್ತ್ವನ್ಮುಖಮಾಲೋಕ್ಯ ದೂರತೋ ರಾಮಃ |
ವಿಗತಭಯೋ ದೃಢಮುಷ್ಟ್ಯಾ ಭೃಶದುಷ್ಟಂ ಸಪದಿ ಪಿಷ್ಟವಾನೇನಮ್ || ೫೭-೯ ||

ಹತ್ವಾ ದಾನವವೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಬಲಮಾಲಿಲಿಙ್ಗಿಥ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ |
ತಾವನ್ಮಿಲತೋರ್ಯುವಯೋಃ ಶಿರಸಿ ಕೃತಾ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿರಮರಗಣೈಃ || ೫೭-೧೦ ||

ಆಲಂಬೋ ಭುವನಾನಾಂ ಪ್ರಾಲಂಬಂ ನಿಧನಮೇವಮಾರಚಯನ್ |
ಕಾಲಂ ವಿಹಾಯ ಸದ್ಯೋ ಲೋಲಂಬರುಚೇ ಹರೇ ಹರೇಃ ಕ್ಲೇಶಾನ್ || ೫೭-೧೧ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Also Read:

Narayaniyam Saptapancasattamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top