Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Saptasastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 67

Narayaniyam Saptasastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೭) – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತಿರೋಧಾನಂ ತಥಾ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭೂಯ ಗೋಪಿಕಾಃ ಪ್ರೀಣನಮ್ |

ಸ್ಫುರತ್ಪರಾನನ್ದರಸಾತ್ಮಕೇನ
ತ್ವಯಾ ಸಮಾಸಾದಿತಭೋಗಲೀಲಾಃ |
ಅಸೀಮಮಾನನ್ದಭರಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ
ಮಹಾನ್ತಮಾಪುರ್ಮದಮಂಬುಜಾಕ್ಷ್ಯಃ || ೬೭-೧ ||

ನಿಲೀಯತೇಽಸೌ ಮಯಿ ಮಯ್ಯಮಾಯಂ
ರಮಾಪತಿರ್ವಿಶ್ವಮನೋಭಿರಾಮಃ |
ಇತಿಸ್ಮ ಸರ್ವಾಃ ಕಲಿತಾಭಿಮಾನಾ
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಗೋವಿನ್ದ ತಿರೋಹಿತೋಽಭೂಃ || ೬೭-೨ ||

ರಾಧಾಭಿಧಾಂ ತಾವದಜಾತಗರ್ವಾ-
ಮತಿಪ್ರಿಯಾಂ ಗೋಪವಧೂಂ ಮುರಾರೇ |
ಭವಾನುಪಾದಾಯ ಗತೋ ವಿದೂರಂ
ತಯಾ ಸಹ ಸ್ವೈರವಿಹಾರಕಾರೀ || ೬೭-೩ ||

ತಿರೋಹಿತೇಽಥ ತ್ವಯಿ ಜಾತತಾಪಾಃ
ಸಮಂ ಸಮೇತಾಃ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಃ |
ವನೇ ವನೇ ತ್ವಾಂ ಪರಿಮಾರ್ಗಯನ್ತ್ಯೋ
ವಿಷಾದಮಾಪುರ್ಭಗವನ್ನಪಾರಮ್ || ೬೭-೪ ||

ಹಾ ಚೂತ ಹಾ ಚಮ್ಪಕ ಕರ್ಣಿಕಾರ
ಹಾ ಮಲ್ಲಿಕೇ ಮಾಲತಿ ಬಾಲವಲ್ಲ್ಯಃ |
ಕಿಂ ವೀಕ್ಷಿತೋ ನೋ ಹೃದಯೈಕಚೋರ
ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರವಣಾ ವಿಲೇಪುಃ || ೬೭-೫ ||

ನಿರೀಕ್ಷಿತೋಽಯಂ ಸಖಿ ಪಙ್ಕಜಾಕ್ಷಃ
ಪುರೋ ಮಮೇತ್ಯಾಕುಲಮಾಲಪನ್ತೀ |
ತ್ವಾಂ ಭಾವನಾಚಕ್ಷುಷಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಕಾಚಿ-
ತ್ತಾಪಂ ಸಖೀನಾಂ ದ್ವಿಗುಣೀಚಕಾರ || ೬೭-೬ ||

ತ್ವದಾತ್ಮಿಕಾಸ್ತಾ ಯಮುನಾತಟಾನ್ತೇ
ತವಾನುಚಕ್ರುಃ ಕಿಲ ಚೇಷ್ಟಿತಾನಿ |
ವಿಚಿತ್ಯ ಭೂಯೋಽಪಿ ತಥೈವ ಮಾನಾ-
ತ್ತ್ವಯಾ ವಿಮುಕ್ತಾಂ ದದೃಶುಶ್ಚ ರಾಧಾಮ್ || ೬೭-೭ ||

ತತಃ ಸಮಂ ತಾ ವಿಪಿನೇ ಸಮನ್ತಾ-
ತ್ತಮೋವತಾರಾವಧಿ ಮಾರ್ಗಯನ್ತ್ಯಃ |
ಪುನರ್ವಿಮಿಶ್ರಾ ಯಮುನಾತಟಾನ್ತೇ
ಭೃಶಂ ವಿಲೇಪುಶ್ಚ ಜಗುರ್ಗುಣಾಂಸ್ತೇ || ೬೭-೮ ||

ತಥಾವ್ಯಥಾಸಙ್ಕುಲಮಾನಸಾನಾಂ
ವ್ರಜಾಙ್ಗನಾನಾಂ ಕರುಣೈಕಸಿನ್ಧೋ |
ಜಗತ್ತ್ರಯೀಮೋಹನಮೋಹನಾತ್ಮಾ
ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾದುರಾಸೀರಯಿ ಮನ್ದಹಾಸೀ || ೬೭-೯ ||

ಸನ್ದಿಗ್ಧಸನ್ದರ್ಶನಮಾತ್ಮಕಾನ್ತಂ
ತ್ವಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತನ್ವ್ಯಸ್ಸಹಸಾ ತದಾನೀಮ್ |
ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಚಕ್ರುಃ ಪ್ರಮದಾತಿಭಾರಾ-
ತ್ಸ ತ್ವಂ ಗದಾತ್ಪಾಲಯ ಮಾರುತೇಶ || ೬೭-೧೦ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Saptasastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top