Ashtaka

Nigraha Ashtakam Lyrics in Kannada | ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್

ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಮ್ ।

ಮಾರ್ಗೇ ಸಹಾಯಂ ಭಗವನ್ತಮೇವ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ನಿರ್ಗತೋಽಸ್ಮಿ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯದಿ ಸಾ ವಿಪತ್ಸ್ಯಾ-
ತ್ತಸ್ಯೈವ ಮನ್ದೋ ಮಯಿ ಯಾಂ ಚಿಕೀರ್ಷೇತ್ ॥ 1॥

ಕಾನ್ತಾರೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾ ಮದಕುಶಲಕೃತೌ ಸಾನ್ತರಂ ಸಾನ್ತರಂಗಂ
ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯನ್ತಮನ್ತಂ ಗಮಯತು ಭಗವಾನನ್ತಕಸ್ಯಾನ್ತಕಾರೀ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಿಪ್ರಾಧಮಸ್ಯ ಕ್ಷಿಪತು ತದುದರಸ್ಯೇವ ಮಾಯಾವಿವರ್ತಾ
ನಾರ್ತಾನ್ಬನ್ಧೂನಬನ್ಧೂನಿವ ಮಮ ಶಿಶಿರಾಭ್ಯನ್ತರಾನ್ಸನ್ತನೋತು ॥ 2॥

ಸಹಸ್ರಂ ವರ್ತನ್ತಾಂ ಪಥಿಪಥಿ ಪರೇ ಸಾಹಸಕೃತಂ
ಪ್ರವರ್ತನ್ತಾಂ ಬಾಧಂ ಮಯಿ ವಿವಿಧಮಪ್ಯಾರಚಯಿತುಮ್ ।
ನ ಲಕ್ಷೀಕುರ್ವೇಽಹಂ ನಲಿನಜಲಿಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮಪಿ ತನ-
ಮಮ ಸ್ವಾಮೀ ಚಾಮೀಕರಶಿಖರಚಾಪೋಽಸ್ತಿ ಪುರತಃ ॥ 3॥

ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಸ್ಥಾಣುಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಚರಣವಿಹತಿಃ ಸ್ವೇನ ಕಾರ್ಯಾ ಭುವೀತಿ
ಶ್ಮಶ್ರೂಣಿ ಸ್ವೈರಮಶ್ರೂಣ್ಯಪಿ ಖಲು ಮಹತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧಯಾ ವರ್ಧಯನ್ತಮ್ ।
ಕ್ಷುದ್ರಂ ವಿದ್ರಾವಯೇಯುರ್ಝಟಿತಿ ವೃಷಪತಿಕ್ರೋಧನಿಃಶ್ವಾಸಲೇಶಾಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶೈಲಾದಿಭೃತ್ಯಾಸ್ತನುಯುರಖಿಲಭೂಮಂಡಲವ್ಯಾಪ್ತಮೇತತ್ ॥ 4॥

ಕ್ವಚಿದವಯವೇ ದಗ್ಧುಂ ಕಶ್ಚಿದ್ಬಲಾದನುಚಿನ್ತಯನ್
ನಿರಸನಮಿತೋ ದೇಶಾತ್ಕರ್ತುಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಾಶ್ರಿತಾನ್ ।
ಪ್ರಮಥಪರಿಷದ್ರೋಶೈರ್ದಗ್ಧಾಽಖಿಲಾವಯವಃ ಸ್ವಯಂ
ನಿರಸನಮಿತೋ ಲೋಕಾದೇವ ಕ್ಷಣೇನ ಸಮಶ್ನುತಾಮ್ ॥ 5॥

ಕಾಲಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನಹಿ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾ
ಪುಲಸ್ತ್ಯಪುತ್ರಾಽಽದಿವದನ್ತಕಾರೇ ।
ತ್ವದಾಶ್ರಿತದ್ರೋಹಕೃತೋದ್ಯಮಾನಾಂ
ಸದ್ಯಃ ಪತೇದೇವ ಹಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ದಂಡಃ ॥ 6॥

ಕಂಠೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಭಸಿತಮತಿಸಿತಂ ಫಾಲದೇಶೇ ಚ ಪಶ್ಯನ್
ನಶ್ಯನ್ನೇವ ಕ್ರುಧಂ ಯಸ್ತದಪಹೃತಮತಿಃ ಸತ್ಸು ಕುರ್ವೀತ ಗುರ್ವೀಮ್ ।
ತತ್ಫಾಲಾತ್ತೂರ್ಣಮಾಯುರ್ಲಿಖಿತಮಸುಗಣಂ ಚಾಪಿ ತತ್ಕಂಠದೇಶಾತ್
ಕ್ರುದ್ಧಾಸ್ತೇ ಹ್ಯುದ್ಧರೇಯುರ್ನಿಜಪದಕಮಲಾಂಗುಷ್ಠಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತ್ ॥ 7॥

ಸಕಲಭುವನಕರ್ತಾ ಸಾಮ್ಬಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಶ್ಚೇತ್
ಸಕಲಮಪಿ ಪುರಾಣಂ ಸಾಗಮಂ ಚೇತ್ಪ್ರಮಾಣಮ್ ।
ಯದಿ ಭವತಿ ಮಹತ್ವಂ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭಾಜಾಂ
ಕಿಮಿತಿ ನ ಮೃತಿರಸ್ಮದ್ರೋಹಿಣಃ ಸ್ಯಾದಕಾಂಡೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭಾರದ್ವಾಜಕುಲಜಲಧಿಕೌಸ್ತುಭಶ್ರೀಮದದ್ವೈತವಿದ್ಯಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತಕೃತಂ ಚಕ್ರಾಂಕಿತನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀರಸ್ತು । ಶುಭಮಸ್ತು ।

Add Comment

Click here to post a comment