Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nigraha Ashthakam lyrics in Kannada

Nigraha Ashtakam Lyrics in Kannada | ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್

ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಮ್ । ಮಾರ್ಗೇ ಸಹಾಯಂ ಭಗವನ್ತಮೇವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ನಿರ್ಗತೋಽಸ್ಮಿ । ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯದಿ ಸಾ ವಿಪತ್ಸ್ಯಾ- ತ್ತಸ್ಯೈವ ಮನ್ದೋ ಮಯಿ ಯಾಂ ಚಿಕೀರ್ಷೇತ್ ॥ 1॥ ಕಾನ್ತಾರೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾ ಮದಕುಶಲಕೃತೌ ಸಾನ್ತರಂ ಸಾನ್ತರಂಗಂ ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯನ್ತಮನ್ತಂ ಗಮಯತು ಭಗವಾನನ್ತಕಸ್ಯಾನ್ತಕಾರೀ । ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಿಪ್ರಾಧಮಸ್ಯ ಕ್ಷಿಪತು ತದುದರಸ್ಯೇವ ಮಾಯಾವಿವರ್ತಾ ನಾರ್ತಾನ್ಬನ್ಧೂನಬನ್ಧೂನಿವ ಮಮ ಶಿಶಿರಾಭ್ಯನ್ತರಾನ್ಸನ್ತನೋತು ॥ 2॥ ಸಹಸ್ರಂ ವರ್ತನ್ತಾಂ ಪಥಿಪಥಿ ಪರೇ ಸಾಹಸಕೃತಂ ಪ್ರವರ್ತನ್ತಾಂ ಬಾಧಂ ಮಯಿ ವಿವಿಧಮಪ್ಯಾರಚಯಿತುಮ್ […]

Scroll to top