Ashtaka

Parivrridha Ashtakam Lyrics in Bengali | পরিবৃঢাষ্টকম্

পরিবৃঢাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

কলিন্দোদ্ভূতায়াস্তটমনুচরন্তী পশুপজাং
রহস্যেকাং দৃষ্ট্বা নবসুভগবক্ষোজয়ুগলাম্ ।
দৃঢং নীবীগ্রন্ধি শ্লথয়তি মৃগাক্ষ্যা হটতরং
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ১॥

সমায়াতে স্বস্মিন্সুরনিলয়সাম্যং গতবতি
ব্রজে বৈশিষ্ট্যং য়ো নিজপদগতাব্জাঙ্কুশয়বৈঃ ।
অকার্ষীত্তস্মিন্মে য়দুকুলসমুদ্ভাসিতমণৌ
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবঢে ॥ ২॥

হিহীহীহীকারান্ প্রতিপশু বনে কুর্বতি সদা
নমদ্ভহ্মেশেন্দ্রপ্রভৃতিষু চ মৌনং ধৃতবতি ।
মৃগাক্ষীভিঃ স্বেক্ষানবকুবলয়ৈরর্চিতপদে
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ৩॥

সকৃত্স্মৃত্বা কুম্ভী য়মিহ পরমং লোকমগম-
চ্চিরং ধ্যাত্বা ধাতা সমাধিগতবান্যং ন তপসা ।
বিভৌ তস্মিন্মহ্যং সজলজলদালীনিভতনৌ
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ৪॥

পরা কাষ্ঠা প্রেম্ণাং পশুপতরুণীনাং ক্ষিতিভুজাং
সুদৃক্তানাং ত্রাসাস্পদমখিলভাগ্যং য়দুপতেঃ ।
বিভুর্যস্তস্মিন্মে দরবিকচজম্বালজমুখে
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ৫॥

দরপ্রাদুর্ভূতদ্বিজগণমহঃ পূরিতবনে
চরং কুহ্বাং রাকারুচিরতরশোভাধিকরুচি ।
হরির্যস্তস্মিংস্ত্রীগণপরিবৃতো নৃত্যতি সদা
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ৬॥

স্ফুরদ্গুঞ্জাপুঞ্জাকলিতনিজপাদাব্জবিলুঠত্-
স্রজি শ্যামাকামাস্পদপদয়ুগে মেচকরুচি ।
বরাঙ্গে শৃঙ্গারং দধতি শিখিনাং পিচ্ছপটলৈঃ
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ৭॥

দুরন্তং দুঃখাব্ধিং হসিতসুধয়া শোষয়তি য়ো
য়দাস্যেন্দুর্গোপীনয়ননলিনানন্দকরণম্ ।
অনঙ্গঃ সাঙ্গত্বং ব্রজতি মম তস্মিন্ মুররিপৌ
রতিপ্রাদুর্ভাবো ভবতু সততং শ্রীপরিবৃঢে ॥ ৮॥

ইদং য়ঃ স্তোত্রং শ্রীপরিবৃঢসমীপে পঠতি বা
শৃণোতি শ্রদ্ধাবান্ রতিপতিপিতুঃ পাদয়ুগলে ।
রতিং প্রেপ্সুঃ শশ্বত্কুবলয়দলশ্যামলতনৌ
রতিঃ প্রাদুর্ভূতা ভবতি ন চিরাত্তস্য সুদৃঢা ॥ ৯॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্যকৃতং শ্রীপরিবৃঢাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet