Shiva Stotram

Pashupata Brahma Upanishat Lyrics in Kannada

Pashupatabrahma Upanishad in Kannada:

॥ ಪಾಶುಪತಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ ॥
ಪಾಶುಪತಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂವೇದ್ಯಂ ಪರಮಾಕ್ಷರಂ ।
ಪರಮಾನಂದಸಂಪೂರ್ಣಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪದಂ ಭಜೇ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ॥ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ॥

ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾꣳಸಸ್ತನೂಭಿಃ ॥ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ॥ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ॥ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಹರಿಃ ಓಂ ॥ ಅಥ ಹ ವೈ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜಾನೀತಿ ಕಾಮಕಾಮೋ ಜಾಯತೇ
ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣಃ । ವೈಶ್ರವಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ ವಾಲಖಿಲ್ಯಃ ಸ್ವಯಂಭುವಂ
ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ ಜಗತಾಂ ಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾ ದೇವತಾ ಜಾಗ್ರತ್ತುರೀಯಯೋರಸ್ಯ ಕೋ ದೇವೋ ಯಾನಿ
ತಸ್ಯ ವಶಾನಿ ಕಾಲಾಃ ಕಿಯತ್ಪ್ರಮಾಣಾಃ ಕಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ರವಿಚಂದ್ರಗ್ರಹಾದಯೋ ಭಾಸಂತೇ
ಕಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಗಗನಸ್ವರೂಪ ಏತದಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನಾನ್ಯೋ ಜಾನಾತಿ
ತ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ । ಸ್ವಯಂಭೂರುವಾಚ ಕೃತ್ಸ್ನಜಗತಾಂ ಮಾತೃಕಾ ವಿದ್ಯಾ
ದ್ವಿತ್ರಿವರ್ಣಸಹಿತಾ ದ್ವಿವರ್ಣಮಾತಾ ತ್ರಿವರ್ಣಸಹಿತಾ । ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಕೋಂಕಾರೋ ಮಮ
ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವತಾ । ಅಹಮೇವ ಜಗತ್ತ್ರಯಸ್ಯೈಕಃ ಪತಿಃ । ಮಮ ವಶಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ
ಯುಗಾನ್ಯಪಿ । ಅಹೋರಾತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಂವರ್ಧಿತಾಃ ಕಾಲಾಃ । ಮಮ ರೂಪಾ
ರವೇಸ್ತೇಜಶ್ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹತೇಜಾಂಸಿ ಚ । ಗಗನೋ ಮಮ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಃ
ನಾನ್ಯೋ ಮದಸ್ತಿ । ತಮೋಮಾಯಾತ್ಮಕೋ ರುದ್ರಃ ಸಾತ್ವಿಕಮಾಯಾತ್ಮಕೋ ವಿಷ್ಣೂ
ರಾಜಸಮಾಯಾತ್ಮಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ।
ಇಂದ್ರಾದಯಸ್ತಾಮಸರಾಜಸಾತ್ಮಿಕಾ ನ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಕೋಽಪಿ ಅಘೋರಃ
ಸರ್ವಸಾಧಾರಣಸ್ವರೂಪಃ । ಸಮಸ್ತಯಾಗಾನಾಂ ರುದ್ರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಕರ್ತಾ ।
ರುದ್ರೋ ಯಾಗದೇವೋ ವಿಷ್ಣುರಧ್ವರ್ಯುರ್ಹೋತೇಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಯಜ್ಞಭುಗ್
ಮಾನಸಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸಂ ಹಂಸಃ
ಸೋಽಹಂ ಹಂಸ ಇತಿ । ತನ್ಮಯಯಜ್ಞೋ ನಾದಾನುಸಂಧಾನಂ ।
ತನ್ಮಯವಿಕಾರೋ ಜೀವಃ । ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೋ ಹಂಸಃ । ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚರತಿ
ಹಂಸಃ । ಅಂತರ್ಗತೋಽನಕಾಶಾಂತರ್ಗತಸುಪರ್ಣಸ್ವರೂಪೋ ಹಂಸಃ ।
ಷಣ್ಣವತಿತತ್ತ್ವತಂತುವದ್ವ್ಯಕ್ತಂ ಚಿತ್ಸೂತ್ರತ್ರಯಚಿನ್ಮಯಲಕ್ಷಣಂ
ನವತತ್ತ್ವತ್ರಿರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾತ್ಮಕಮಗ್ನಿತ್ರಯಕಲೋಪೇತಂ
ಚಿದ್ಗ್ರಂಥಿಬಂಧನಂ । ಅದ್ವೈತಗ್ರಂಥಿಃ ಯಜ್ಞಸಾಧಾರಣಾಂಗಂ
ಬಹಿರಂತರ್ಜ್ವಲನಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಲಕ್ಷಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋ ಹಂಸಃ ।
ಉಪವೀತಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರಬ್ರಹ್ಮಗಾ ಯಜ್ಞಾಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತೋ
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ । ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಸಂಬಂಧೀ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಃ ।
ತತ್ಸ್ವರೂಪೋಽಙ್ಗಾನಿ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಮನೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಹಂಸೋ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ ।
ಪ್ರಣವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಮಯಂ । ಪ್ರಣವಾಂತರ್ವರ್ತೀ ಹಂಸೋ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ । ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಮಯಂ ಮೋಕ್ಷಕ್ರಮಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಂಧ್ಯಾಕ್ರಿಯಾ ಮನೋಯಾಗಃ । ಸಂಧ್ಯಾಕ್ರಿಯಾ ಮನೋಯಾಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ।
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಪ್ರಣವಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾಯುಕ್ತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ । ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ
ಹರಂತಿ ದೇವಾಃ । ಹಂಸಸೂತ್ರಚರ್ಯಾ ಯಜ್ಞಾಃ । ಹಂಸಪ್ರಣವಯೋರಭೇದಃ ।
ಹಂಸಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತ್ರಿಕಾಲಾಃ । ತ್ರಿಕಾಲಸ್ತ್ರಿವರ್ಣಾಃ । ತ್ರೇತಾಗ್ನ್ಯನುಸಂಧಾನೋ ಯಾಗಃ ।
ತ್ರೇತಾಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಾಕೃತಿವರ್ಣೋಂಕಾರಹಂಸಾನುಸಂಧಾನೋಽನ್ತರ್ಯಾಗಃ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪವತ್ತನ್ಮಯಂ ತುರೀಯಸ್ವರೂಪಂ । ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೋ ಹಂಸಃ ।
ಯಜ್ಞಾಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿಃ । ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರವೃತ್ತೌ ತತ್ಪ್ರಣವಹಂಸಸೂತ್ರೇಣೈವ
ಧ್ಯಾನಮಾಚರಂತಿ । ಪ್ರೋವಾಚ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂಭುವಂ ಪ್ರತಿಜಾನೀತೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ
ಋಷಿರ್ವಾಲಖಿಲ್ಯಃ । ಹಂಸಸೂತ್ರಾಣಿ ಕತಿಸಂಖ್ಯಾನಿ ಕಿಯದ್ವಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ।
ಹೃದ್ಯಾದಿತ್ಯಮರೀಚೀನಾಂ ಪದಂ ಷಣ್ಣವತಿಃ । ಚಿತ್ಸೂತ್ರಘ್ರಾಣಯೋಃ ಸ್ವರ್ನಿರ್ಗತಾ
ಪ್ರಣವಧಾರಾ ಷಡಂಗುಲದಶಾಶೀತಿಃ । ವಾಮಬಾಹುರ್ದಕ್ಷಿಣಕಠ್ಯೋರಂತಶ್ಚರತಿ
ಹಂಸಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಗುಹ್ಯಪ್ರಕಾರೋ ನಾನ್ಯತ್ರ ವಿದಿತಃ । ಜಾನಂತಿ ತೇಽಮೃತಫಲಕಾಃ ।
ಸರ್ವಕಾಲಂ ಹಂಸಂ ಪ್ರಕಾಶಕಂ । ಪ್ರಣವಹಂಸಾಂತರ್ಧ್ಯಾನಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿನಾ ನ ಮುಕ್ತಿಃ ।
ನವಸೂತ್ರಾನ್ಪರಿಚರ್ಚಿತಾನ್ । ತೇಽಪಿ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಚರಂತಿ । ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ನ ಜ್ಞಾತಂ
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ । ಜಗದಾದಿತ್ಯೋ ರೋಚತ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತೇ ಮರ್ತ್ಯಾ ವಿಬುಧಾಸ್ತಪನ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾಯುಕ್ತಾ ಆಚರಂತಿ ।
ವಾಜಪೇಯಃ ಪಶುಹರ್ತಾ ಅಧ್ವರ್ಯುರಿಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಅಹಿಂಸಾ
ಧರ್ಮಯಾಗಃ ಪರಮಹಂಸೋಽಧ್ವರ್ಯುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ
ಪಶುಪತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದೋ ಬ್ರಹ್ಮ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಯುಕ್ತಾ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚರಂತಿ । ಅಶ್ವಮೇಧೋ ಮಹಾಯಜ್ಞಕಥಾ ।
ತದ್ರಾಜ್ಞಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಾಚರಂತಿ । ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಕ್ರಮಂ ಮುಕ್ತಿಕ್ರಮಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಃ
ಪ್ರೋವಾಚ । ಉದಿತೋ ಹಂಸ ಋಷಿಃ । ಸ್ವಯಂಭೂಸ್ತಿರೋದಧೇ । ರುದ್ರೋ
ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದೋ ಹಂಸಜ್ಯೋತಿಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪ್ರಣವಸ್ತಾರಕಃ ಸ ಏವಂ ವೇದ ।
ಹಂಸಾತ್ಮಮಾಲಿಕಾವರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಕಾಲಪ್ರಚೋದಿತಾ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪುಮಾನಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಸ್ಯಾಕೃತಿಃ ಕೀದೃಶೀ ಕಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಭಾಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೋ ಗಚ್ಛತಿ ಧೀಮತಾಂ ।
ಹಂಸಾಖ್ಯೋ ದೇವಮಾತ್ಮಾಖ್ಯಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವಪ್ರಜಾ ಕಥಂ ॥ 2 ॥

ಅಂತಃಪ್ರಣವನಾದಾಖ್ಯೋ ಹಂಸಃ ಪ್ರತ್ಯಯಬೋಧಕಃ ।
ಅಂತರ್ಗತಪ್ರಮಾಗೂಢಂ ಜ್ಞಾನನಾಲಂ ವಿರಾಜಿತಂ ॥ 3 ॥

ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ರೂಪಂ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದವೇದಿತಂ ।
ನಾದಬಿಂದುಕಲಾ ತ್ರೀಣಿ ನೇತ್ರಂ ವಿಶ್ವವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಯಂಗಾನಿ ಶಿಖಾ ತ್ರೀಣಿ ದ್ವಿತ್ರಾಣಾಂ ಸಂಖ್ಯಮಾಕೃತಿಃ ।
ಅಂತರ್ಗೂಢಪ್ರಮಾ ಹಂಸಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ನಿರ್ಗತಂ ಬಹಿಃ ॥ 5 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಲಕ್ಷಣಂ ।
ಹಂಸಾರ್ಕಪ್ರಣವಧ್ಯಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತೋ ಜ್ಞಾನಸಾಗರೇ ॥ 6 ॥

ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾನಮತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾನಸಾಗರಪಾರಗಃ ।
ಸ್ವತಃ ಶಿವಃ ಪಶುಪತಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ತು ಮನಸ್ತೇನ ಪ್ರೇರಿತಂ ನಿಯಮೇನ ತು ।
ವಿಷಯೇ ಗಚ್ಛತಿ ಪ್ರಾಣಶ್ಚೇಷ್ಟತೇ ವಾಗ್ವದತ್ಯಪಿ ॥ 8 ॥

ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯತಿ ರೂಪಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಶೃಣೋತ್ಯಪಿ ।
ಅನ್ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತೇನೈವ ಪ್ರೇರಿತಾನಿ ತು ॥ 9 ॥

ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ವಿಷಯಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ನಿರಂತರಂ ।
ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಂ ಚಾಪ್ಯಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ನ ಸ್ವಭಾವತಃ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಮಾತ್ಮನಿ ಚಾಧ್ಯಸ್ತಂ ಸ್ವಯಂ ಪಶುಪತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ದದಾತಿ ಶ್ರೋತ್ರತಾಂ ಶಿವಃ ॥ 11 ॥

ಮನಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಚಾಧ್ಯಸ್ತಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಮನಸ್ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥೋ ದದಾತಿ ನಿಯಮೇನ ತು ॥ 12 ॥

ಸ ಏವ ವಿದಿತಾದನ್ಯಸ್ತಥೈವಾವಿದಿತಾದಪಿ ।
ಅನ್ಯೇಷಾಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತು ಕಲ್ಪಿತಾನಾಮಪೀಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ತತ್ತದ್ರೂಪಮನು ಪ್ರಾಪ್ಯ ದದಾತಿ ನಿಯಮೇನ ತು ।
ತತಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ವಾಕ್ಚೈವ ಮನಶ್ಚಾನ್ಯಾನಿ ಖಾನಿ ಚ ॥ 14 ॥

ನ ಗಚ್ಛಂತಿ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವಭಾವೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ।
ಅಕರ್ತೃವಿಷಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಪ್ರಕಾಶಂ ಸ್ವಾತ್ಮನೈವ ತು ॥ 15 ॥

ವಿನಾ ತರ್ಕಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ವೇದ ವೇದ ಸಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾಯಾ ಸಾ ತು ಮಹತ್ತಮಃ ॥ 16 ॥

ತಥಾ ಸತಿ ಕಥಂ ಮಾಯಾಸಂಭವಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತರ್ಕಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾ ಚ ಚಿದ್ಘನೇ ॥ 17 ॥

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈಕಸಂಸಿದ್ಧೇ ನಾಸ್ತಿ ಮಾಯಾ ಪರಾತ್ಮನಿ ।
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟ್ಯೇಯಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ॥ 18 ॥

ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತು ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತತ್ತ್ವಮೇವಾಸ್ತಿ ಕೇವಲಂ ।
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತು ಪ್ರಕಾಶಾವ್ಯಭಿಚಾರಿತಃ ॥ 19 ॥

ಪ್ರಕಾಶ ಏವ ಸತತಂ ತಸ್ಮಾದದ್ವೈತ ಏವ ಹಿ ।
ಅದ್ವೈತಮಿತಿ ಚೋಕ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಕಾಶಾವ್ಯಭಿಚಾರತಃ ॥ 20 ॥

ಪ್ರಕಾಶ ಏವ ಸತತಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮೌನಂ ಹಿ ಯುಜ್ಯತೇ ।
ಅಯಮರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ ॥ 21 ॥

ನ ಸ ಜೀವೋ ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಚಾನ್ಯದಪಿ ಕಿಂಚನ ।
ನ ತಸ್ಯ ವರ್ಣಾ ವಿದ್ಯಂತೇ ನಾಶ್ರಮಾಶ್ಚ ತಥೈವ ಚ ॥ 22 ॥

ನ ತಸ್ಯ ಧರ್ಮೋಽಧರ್ಮಶ್ಚ ನ ನಿಷೇಧೋ ವಿಧಿರ್ನ ಚ ।
ಯದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ವಿಭಾತಿ ತತ ಏವ ತು ॥ 23 ॥

ತದಾ ದುಃಖಾದಿಭೇದೋಽಯಮಾಭಾಸೋಽಪಿ ನ ಭಾಸತೇ ।
ಜಗಜ್ಜೀವಾದಿರೂಪೇಣ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ಪರಾತ್ಮವಿತ್ ॥ 24 ॥

ನ ತತ್ಪಶ್ಯತಿ ಚಿದ್ರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತ್ವೇವ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಧರ್ಮಧರ್ಮಿತ್ವವಾರ್ತಾ ಚ ಭೇದೇ ಸತಿ ಹಿ ಭಿದ್ಯತೇ ॥ 25 ॥

ಭೇದಾಭೇದಸ್ತಥಾ ಭೇದಾಭೇದಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಾತ್ಮನಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾತಿರೇಕೇಣ ಸ್ವಯಮೇವಾಸ್ತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವಿದ್ಯತೇ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಸ್ತುತೋಽವಸ್ತುತೋಽಪಿ ಚ ।
ತಥೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಜ್ಞಾನೀ ಕಿಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಜಹಾತಿ ಕಿಂ ॥ 27 ॥

ಅಧಿಷ್ಠಾನಮನೌಪಮ್ಯಮವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಂ ।
ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರಂ ರೂಪವರ್ಜಿತಂ ॥ 28 ॥

ಅಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಮತ್ಯರ್ಥಂ ತದಪಾಣಿಪದಂ ತಥಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಖ್ಮಂ ಚ ತದವ್ಯಯಂ ॥ 29 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಮಮೃತಂ ತತ್ಪುರಸ್ತಾದ್-
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಂ ಚೈವ ಪಶ್ಚಾತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಂ ಚೋತ್ತರೇ ಚ ॥ 30 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯತಿ ನಿರ್ಭಯಃ ।
ತದಾ ಮುಕ್ತೋ ನ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಬದ್ಧಸ್ಯೈವ ವಿಮುಕ್ತತಾ ॥ 31 ॥

ಏವಂರೂಪಾ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಸತ್ಯೇನ ತಪಸಾಪಿ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿಭಿರ್ಧರ್ಮೈರ್ಲಭ್ಯಾ ವೇದಾಂತವರ್ತ್ಮನಾ ॥ 32 ॥

ಸ್ವಶರೀರೇ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಂ ।
ಕ್ಷೀಣದೋಷಃ ಪ್ರಪಶ್ಯಂತಿ ನೇತರೇ ಮಾಯಯಾವೃತಾಃ ॥ 33 ॥

ಏವಂ ಸ್ವರೂಪವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಯೋಗಿನಃ ।
ಕುತ್ರಚಿದ್ಗಮನಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣರೂಪಿಣಃ ॥ 34 ॥

ಆಕಾಶಮೇಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಕುತ್ರಚಿನ್ನ ಹಿ ಗಚ್ಛತಿ ।
ತದ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಃ ಕುತ್ರಚಿನ್ನೈವ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 35 ॥

ಅಭಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತ್ಯಾ ತು ವಿಶುದ್ಧಂ ಹೃದಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಆಹಾರಶುದ್ಧೌ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಸ್ವತಃ ॥ 36 ॥

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧೌ ಕ್ರಮಾಜ್ಜ್ಞಾನಂ ತ್ರುಟ್ಯಂತಿ ಗ್ರಂಥಯಃ ಸ್ಫುಟಂ ।
ಅಭಕ್ಷ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನವಿಹೀನಸ್ಯೈವ ದೇಹಿನಃ ॥ 37 ॥

ನ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತದ್ವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಸಕಲಂ ಖಲು ।
ಅಹಮನ್ನಂ ಸದಾನ್ನಾದ ಇತಿ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇದನಂ ॥ 38 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಗ್ರಸತಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೈವ ತು ।
ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾದೋದನಂ ಸದಾ ॥ 39 ॥

ಯಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ ಮೃತ್ಯುಸ್ತಂ ಜ್ಞಾನೀ ತಾದೃಶಃ ಖಲು ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿಜ್ಞಾನಾಜ್ಜಗದ್ಭೋಜ್ಯಂ ಭವೇತ್ಖಲು ॥ 40 ॥

ಜಗದಾತ್ಮತಯಾ ಭಾತಿ ಯದಾ ಭೋಜ್ಯಂ ಭವೇತ್ತದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾತ್ಮತಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ಸಕಲಂ ತದಾ ॥ 41 ॥

ಯದಾಭಾಸೇನ ರೂಪೇಣ ಜಗದ್ಭೋಜ್ಯಂ ಭವೇತ ತತ್ ।
ಮಾನತಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಭಾತಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ಭವತಿ ಧ್ರುವಂ ॥ 42 ॥

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಯಂ ಭುಂಕ್ತೇ ನಾಸ್ತಿ ಭೋಜ್ಯಂ ಪೃಥಕ್ ಸ್ವತಃ ।
ಅಸ್ತಿ ಚೇದಸ್ತಿತಾರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ತಿತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ॥ 43 ॥

ಅಸ್ತಿತಾಲಕ್ಷಣಾ ಸತ್ತಾ ಸತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚಾಪರಾ ।
ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ತಾತಿರೇಕೇಣ ನಾಸ್ತಿ ಮಾಯಾ ಚ ವಸ್ತುತಃ ॥ 44 ॥

ಯೋಗಿನಾಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಮಾಯಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಕಲ್ಪಿತಾ ।
ಸಾಕ್ಷಿರೂಪತಯಾ ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಬಾಧಿತಾ ॥ 45 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಃ ಪ್ರತೀತಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ಸದಾ ನೈವ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಪೃಥಕ್ ॥ 46 ॥ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ॥ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ॥

ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾꣳಸಸ್ತನೂಭಿಃ ॥ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ॥ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ॥ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

ಇತಿ ಪಾಶುಪತಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Pashupata Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment