Shiva Stotram

Pashupata Brahma Upanishat Lyrics in Oriya

Pashupatabrahma Upanishad in Oriya:

॥ ପାଶୁପତବ୍ରହ୍ମୋପନିଷତ୍ ॥
ପାଶୁପତବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାସଂବେଦ୍ୟଂ ପରମାକ୍ଷରମ୍ ।
ପରମାନନ୍ଦସମ୍ପୂର୍ଣଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପଦଂ ଭଜେ ॥

ଓଁ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବାଃ ॥ ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରାଃ ॥

ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈସ୍ତୁଷ୍ଟୁବାꣳସସ୍ତନୂଭିଃ ॥ ବ୍ୟଶେମ ଦେବହିତଂ ଯଦାୟୁଃ ॥

ସ୍ୱସ୍ତି ନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୃଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ ॥ ସ୍ୱସ୍ତି ନଃ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ ॥

ସ୍ୱସ୍ତି ନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋ ଅରିଷ୍ଟନେମିଃ ॥ ସ୍ୱସ୍ତି ନୋ ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

ହରିଃ ଓଁ ॥ ଅଥ ହ ବୈ ସ୍ୱୟଂଭୂର୍ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାଃ ସୃଜାନୀତି କାମକାମୋ ଜାୟତେ
କାମେଶ୍ୱରୋ ବୈଶ୍ରବଣଃ । ବୈଶ୍ରବଣୋ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରୋ ବାଲଖିଲ୍ୟଃ ସ୍ୱୟଂଭୁବଂ
ପରିପୃଚ୍ଛତି ଜଗତାଂ କା ବିଦ୍ୟା କା ଦେବତା ଜାଗ୍ରତ୍ତୁରୀୟଯୋରସ୍ୟ କୋ ଦେବୋ ଯାନି
ତସ୍ୟ ବଶାନି କାଲାଃ କିୟତ୍ପ୍ରମାଣାଃ କସ୍ୟାଜ୍ଞୟା ରବିଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହାଦୟୋ ଭାସନ୍ତେ
କସ୍ୟ ମହିମା ଗଗନସ୍ୱରୂପ ଏତଦହଂ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ନାନ୍ୟୋ ଜାନାତି
ତ୍ୱଂ ବ୍ରୂହି ବ୍ରହ୍ମନ୍ । ସ୍ୱୟଂଭୂରୁବାଚ କୃତ୍ସ୍ନଜଗତାଂ ମାତୃକା ବିଦ୍ୟା
ଦ୍ୱିତ୍ରିବର୍ଣସହିତା ଦ୍ୱିବର୍ଣମାତା ତ୍ରିବର୍ଣସହିତା । ଚତୁର୍ମାତ୍ରାତ୍ମକୋଙ୍କାରୋ ମମ
ପ୍ରାଣାତ୍ମିକା ଦେବତା । ଅହମେବ ଜଗତ୍ତ୍ରୟସ୍ୟୈକଃ ପତିଃ । ମମ ବଶାନି ସର୍ୱାଣି
ଯୁଗାନ୍ୟପି । ଅହୋରାତ୍ରାଦୟୋ ମତ୍ସଂବର୍ଧିତାଃ କାଲାଃ । ମମ ରୂପା
ରବେସ୍ତେଜଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରନକ୍ଷତ୍ରଗ୍ରହତେଜାଂସି ଚ । ଗଗନୋ ମମ ତ୍ରିଶକ୍ତିମାୟାସ୍ୱରୂପଃ
ନାନ୍ୟୋ ମଦସ୍ତି । ତମୋମାୟାତ୍ମକୋ ରୁଦ୍ରଃ ସାତ୍ୱିକମାୟାତ୍ମକୋ ବିଷ୍ଣୂ
ରାଜସମାୟାତ୍ମକୋ ବ୍ରହ୍ମା ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଦୟସ୍ତାମସରାଜସାତ୍ମିକା ନ ସାତ୍ୱିକଃ କୋଽପି ଅଘୋରଃ
ସର୍ୱସାଧାରଣସ୍ୱରୂପଃ । ସମସ୍ତୟାଗାନାଂ ରୁଦ୍ରଃ ପଶୁପତିଃ କର୍ତା ।
ରୁଦ୍ରୋ ଯାଗଦେବୋ ବିଷ୍ଣୁରଧ୍ୱର୍ୟୁର୍ହୋତେନ୍ଦ୍ରୋ ଦେବତା ଯଜ୍ଞଭୁଗ୍
ମାନସଂ ବ୍ରହ୍ମ ମାହେଶ୍ୱରଂ ବ୍ରହ୍ମ ମାନସଂ ହଂସଃ
ସୋଽହଂ ହଂସ ଇତି । ତନ୍ମୟଯଜ୍ଞୋ ନାଦାନୁସଂଧାନମ୍ ।
ତନ୍ମୟବିକାରୋ ଜୀବଃ । ପରମାତ୍ମସ୍ୱରୂପୋ ହଂସଃ । ଅନ୍ତର୍ବହିଶ୍ଚରତି
ହଂସଃ । ଅନ୍ତର୍ଗତୋଽନକାଶାନ୍ତର୍ଗତସୁପର୍ଣସ୍ୱରୂପୋ ହଂସଃ ।
ଷଣ୍ଣବତିତତ୍ତ୍ୱତନ୍ତୁବଦ୍ୱ୍ୟକ୍ତଂ ଚିତ୍ସୂତ୍ରତ୍ରୟଚିନ୍ମୟଲକ୍ଷଣଂ
ନବତତ୍ତ୍ୱତ୍ରିରାବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁମହେଶ୍ୱରାତ୍ମକମଗ୍ନିତ୍ରୟକଲୋପେତଂ
ଚିଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥିବନ୍ଧନମ୍ । ଅଦ୍ୱୈତଗ୍ରନ୍ଥିଃ ଯଜ୍ଞସାଧାରଣାଙ୍ଗଂ
ବହିରନ୍ତର୍ଜ୍ୱଲନଂ ଯଜ୍ଞାଙ୍ଗଲକ୍ଷଣବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପୋ ହଂସଃ ।
ଉପବୀତଲକ୍ଷଣସୂତ୍ରବ୍ରହ୍ମଗା ଯଜ୍ଞାଃ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗଲକ୍ଷଣୟୁକ୍ତୋ
ଯଜ୍ଞସୂତ୍ରମ୍ । ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରମ୍ । ଯଜ୍ଞସୂତ୍ରସଂବଂଧୀ ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞଃ ।
ତତ୍ସ୍ୱରୂପୋଽଙ୍ଗାନି ମାତ୍ରାଣି ମନୋ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ହଂସୋ ଯଜ୍ଞସୂତ୍ରମ୍ ।
ପ୍ରଣବଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞମୟମ୍ । ପ୍ରଣବାନ୍ତର୍ୱର୍ତୀ ହଂସୋ
ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରମ୍ । ତଦେବ ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞମୟଂ ମୋକ୍ଷକ୍ରମମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ରିୟା ମନୋୟାଗଃ । ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ରିୟା ମନୋୟାଗସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍ ।
ଯଜ୍ଞସୂତ୍ରପ୍ରଣବବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞକ୍ରିୟାୟୁକ୍ତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟେଣ
ହରନ୍ତି ଦେବାଃ । ହଂସସୂତ୍ରଚର୍ୟା ଯଜ୍ଞାଃ । ହଂସପ୍ରଣବୟୋରଭେଦଃ ।
ହଂସସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାସ୍ତ୍ରିକାଲାଃ । ତ୍ରିକାଲସ୍ତ୍ରିବର୍ଣାଃ । ତ୍ରେତାଗ୍ନ୍ୟନୁସନ୍ଧାନୋ ଯାଗଃ ।
ତ୍ରେତାଗ୍ନ୍ୟାତ୍ମାକୃତିବର୍ଣୋଙ୍କାରହଂସାନୁସନ୍ଧାନୋଽନ୍ତର୍ୟାଗଃ ।
ଚିତ୍ସ୍ୱରୂପବତ୍ତନ୍ମୟଂ ତୁରୀୟସ୍ୱରୂପମ୍ । ଅନ୍ତରାଦିତ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱରୂପୋ ହଂସଃ ।
ଯଜ୍ଞାଙ୍ଗଂ ବ୍ରହ୍ମସମ୍ପତ୍ତିଃ । ବ୍ରହ୍ମପ୍ରବୃତ୍ତୌ ତତ୍ପ୍ରଣବହଂସସୂତ୍ରେଣୈବ
ଧ୍ୟାନମାଚରନ୍ତି । ପ୍ରୋବାଚ ପୁନଃ ସ୍ୱୟଂଭୁବଂ ପ୍ରତିଜାନୀତେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରୋ
ଋଷିର୍ୱାଲଖିଲ୍ୟଃ । ହଂସସୂତ୍ରାଣି କତିସଂଖ୍ୟାନି କିୟଦ୍ୱା ପ୍ରମାଣମ୍ ।
ହୃଦ୍ୟାଦିତ୍ୟମରୀଚୀନାଂ ପଦଂ ଷଣ୍ଣବତିଃ । ଚିତ୍ସୂତ୍ରଘ୍ରାଣୟୋଃ ସ୍ୱର୍ନିର୍ଗତା
ପ୍ରଣବଧାରା ଷଡଙ୍ଗୁଲଦଶାଶୀତିଃ । ବାମବାହୁର୍ଦକ୍ଷିଣକଠ୍ୟୋରନ୍ତଶ୍ଚରତି
ହଂସଃ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଗୁହ୍ୟପ୍ରକାରୋ ନାନ୍ୟତ୍ର ବିଦିତଃ । ଜାନନ୍ତି ତେଽମୃତଫଲକାଃ ।
ସର୍ୱକାଲଂ ହଂସଂ ପ୍ରକାଶକମ୍ । ପ୍ରଣବହଂସାନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନପ୍ରକୃତିଂ ବିନା ନ ମୁକ୍ତିଃ ।
ନବସୂତ୍ରାନ୍ପରିଚର୍ଚିତାନ୍ । ତେଽପି ଯଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ଚରନ୍ତି । ଅନ୍ତରାଦିତ୍ୟେ ନ ଜ୍ଞାତଂ
ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ । ଜଗଦାଦିତ୍ୟୋ ରୋଚତ ଇତି ଜ୍ଞାତ୍ୱା ତେ ମର୍ତ୍ୟା ବିବୁଧାସ୍ତପନ
ପ୍ରାର୍ଥନାୟୁକ୍ତା ଆଚରନ୍ତି ।
ବାଜପେୟଃ ପଶୁହର୍ତା ଅଧ୍ୱର୍ୟୁରିନ୍ଦ୍ରୋ ଦେବତା ଅହିଂସା
ଧର୍ମୟାଗଃ ପରମହଂସୋଽଧ୍ୱର୍ୟୁଃ ପରମାତ୍ମା ଦେବତା
ପଶୁପତିଃ ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷଦୋ ବ୍ରହ୍ମ । ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଯୁକ୍ତା
ବ୍ରାହ୍ମଣାଶ୍ଚରନ୍ତି । ଅଶ୍ୱମେଧୋ ମହାୟଜ୍ଞକଥା ।
ତଦ୍ରାଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟମାଚରନ୍ତି । ସର୍ୱେଷାଂ
ପୂର୍ୱୋକ୍ତବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞକ୍ରମଂ ମୁକ୍ତିକ୍ରମମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଃ
ପ୍ରୋବାଚ । ଉଦିତୋ ହଂସ ଋଷିଃ । ସ୍ୱୟଂଭୂସ୍ତିରୋଦଧେ । ରୁଦ୍ରୋ
ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷଦୋ ହଂସଜ୍ୟୋତିଃ ପଶୁପତିଃ ପ୍ରଣବସ୍ତାରକଃ ସ ଏବଂ ବେଦ ।
ହଂସାତ୍ମମାଲିକାବର୍ଣବ୍ରହ୍ମକାଲପ୍ରଚୋଦିତା ।
ପରମାତ୍ମା ପୁମାନିତି ବ୍ରହ୍ମସମ୍ପତ୍ତିକାରିଣୀ ॥ ୧ ॥

ଅଧ୍ୟାତ୍ମବ୍ରହ୍ମକଲ୍ପସ୍ୟାକୃତିଃ କୀଦୃଶୀ କଥା ।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରଭାସନ୍ଧ୍ୟାକାଲୋ ଗଚ୍ଛତି ଧୀମତାମ୍ ।
ହଂସାଖ୍ୟୋ ଦେବମାତ୍ମାଖ୍ୟମାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱପ୍ରଜା କଥମ୍ ॥ ୨ ॥

ଅନ୍ତଃପ୍ରଣବନାଦାଖ୍ୟୋ ହଂସଃ ପ୍ରତ୍ୟଯବୋଧକଃ ।
ଅନ୍ତର୍ଗତପ୍ରମାଗୂଢଂ ଜ୍ଞାନନାଲଂ ବିରାଜିତମ୍ ॥ ୩ ॥

ଶିବଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକଂ ରୂପଂ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦବେଦିତମ୍ ।
ନାଦବିନ୍ଦୁକଲା ତ୍ରୀଣି ନେତ୍ରଂ ବିଶ୍ୱବିଚେଷ୍ଟିତମ୍ ॥ ୪ ॥

ତ୍ରିୟଙ୍ଗାନି ଶିଖା ତ୍ରୀଣି ଦ୍ୱିତ୍ରାଣାଂ ସଂଖ୍ୟମାକୃତିଃ ।
ଅନ୍ତର୍ଗୂଢପ୍ରମା ହଂସଃ ପ୍ରମାଣାନ୍ନିର୍ଗତଂ ବହିଃ ॥ ୫ ॥

ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରପଦଂ ଜ୍ଞେୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଂ ବିଧ୍ୟୁକ୍ତଲକ୍ଷଣମ୍ ।
ହଂସାର୍କପ୍ରଣବଧ୍ୟାନମିତ୍ୟୁକ୍ତୋ ଜ୍ଞାନସାଗରେ ॥ ୬ ॥

ଏତଦ୍ୱିଜ୍ଞାନମତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାନସାଗରପାରଗଃ ।
ସ୍ୱତଃ ଶିବଃ ପଶୁପତିଃ ସାକ୍ଷୀ ସର୍ୱସ୍ୟ ସର୍ୱଦା ॥ ୭ ॥

ସର୍ୱେଷାଂ ତୁ ମନସ୍ତେନ ପ୍ରେରିତଂ ନିୟମେନ ତୁ ।
ବିଷୟେ ଗଚ୍ଛତି ପ୍ରାଣଶ୍ଚେଷ୍ଟତେ ବାଗ୍ୱଦତ୍ୟପି ॥ ୮ ॥

ଚକ୍ଷୁଃ ପଶ୍ୟତି ରୂପାଣି ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ସର୍ୱଂ ଶୃଣୋତ୍ୟପି ।
ଅନ୍ୟାନି କାନି ସର୍ୱାଣି ତେନୈବ ପ୍ରେରିତାନି ତୁ ॥ ୯ ॥

ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ବିଷୟମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତନ୍ତେ ନିରନ୍ତରମ୍ ।
ପ୍ରବର୍ତକତ୍ୱଂ ଚାପ୍ୟସ୍ୟ ମାୟଯା ନ ସ୍ୱଭାବତଃ ॥ ୧୦ ॥

ଶ୍ରୋତ୍ରମାତ୍ମନି ଚାଧ୍ୟସ୍ତଂ ସ୍ୱୟଂ ପଶୁପତିଃ ପୁମାନ୍ ।
ଅନୁପ୍ରବିଶ୍ୟ ଶ୍ରୋତ୍ରସ୍ୟ ଦଦାତି ଶ୍ରୋତ୍ରତାଂ ଶିବଃ ॥ ୧୧ ॥

ମନଃ ସ୍ୱାତ୍ମନି ଚାଧ୍ୟସ୍ତଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଃ ।
ମନସ୍ତ୍ୱଂ ତସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥୋ ଦଦାତି ନିୟମେନ ତୁ ॥ ୧୨ ॥

ସ ଏବ ବିଦିତାଦନ୍ୟସ୍ତଥୈବାବିଦିତାଦପି ।
ଅନ୍ୟେଷାମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ତୁ କଲ୍ପିତାନାମପୀଶ୍ୱରଃ ॥ ୧୩ ॥

ତତ୍ତଦ୍ରୂପମନୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦଦାତି ନିୟମେନ ତୁ ।
ତତଶ୍ଚକ୍ଷୁଶ୍ଚ ବାକ୍ଚୈବ ମନଶ୍ଚାନ୍ୟାନି ଖାନି ଚ ॥ ୧୪ ॥

ନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱଭାବେ ପରମାତ୍ମନି ।
ଅକର୍ତୃବିଷୟପ୍ରତ୍ୟକ୍ପ୍ରକାଶଂ ସ୍ୱାତ୍ମନୈବ ତୁ ॥ ୧୫ ॥

ବିନା ତର୍କପ୍ରମାଣାଭ୍ୟାଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋ ବେଦ ବେଦ ସଃ ।
ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ପରଂଜ୍ୟୋତିର୍ମାୟା ସା ତୁ ମହତ୍ତମଃ ॥ ୧୬ ॥

ତଥା ସତି କଥଂ ମାୟାସଂଭବଃ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମନି ।
ତସ୍ମାତ୍ତର୍କପ୍ରମାଣାଭ୍ୟାଂ ସ୍ୱାନୁଭୂତ୍ୟା ଚ ଚିଦ୍ଘନେ ॥ ୧୭ ॥

ସ୍ୱପ୍ରକାଶୈକସଂସିଦ୍ଧେ ନାସ୍ତି ମାୟା ପରାତ୍ମନି ।
ବ୍ୟାବହାରିକଦୃଷ୍ଟ୍ୟେୟଂ ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ନ ଚାନ୍ୟଥା ॥ ୧୮ ॥

ତତ୍ତ୍ୱଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତୁ ନାସ୍ତ୍ୟେବ ତତ୍ତ୍ୱମେବାସ୍ତି କେବଲମ୍ ।
ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶାବ୍ୟଭିଚାରିତଃ ॥ ୧୯ ॥

ପ୍ରକାଶ ଏବ ସତତଂ ତସ୍ମାଦଦ୍ୱୈତ ଏବ ହି ।
ଅଦ୍ୱୈତମିତି ଚୋକ୍ତିଶ୍ଚ ପ୍ରକାଶାବ୍ୟଭିଚାରତଃ ॥ ୨୦ ॥

ପ୍ରକାଶ ଏବ ସତତଂ ତସ୍ମାନ୍ମୌନଂ ହି ଯୁଜ୍ୟତେ ।
ଅୟମର୍ଥୋ ମହାନ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ୱୟମେବ ପ୍ରକାଶିତଃ ॥ ୨୧ ॥

ନ ସ ଜୀବୋ ନ ଚ ବ୍ରହ୍ମା ନ ଚାନ୍ୟଦପି କିଂଚନ ।
ନ ତସ୍ୟ ବର୍ଣା ବିଦ୍ୟନ୍ତେ ନାଶ୍ରମାଶ୍ଚ ତଥୈବ ଚ ॥ ୨୨ ॥

ନ ତସ୍ୟ ଧର୍ମୋଽଧର୍ମଶ୍ଚ ନ ନିଷେଧୋ ବିଧିର୍ନ ଚ ।
ଯଦା ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକଂ ସର୍ୱଂ ବିଭାତି ତତ ଏବ ତୁ ॥ ୨୩ ॥

ତଦା ଦୁଃଖାଦିଭେଦୋଽୟମାଭାସୋଽପି ନ ଭାସତେ ।
ଜଗଜ୍ଜୀବାଦିରୂପେଣ ପଶ୍ୟନ୍ନପି ପରାତ୍ମବିତ୍ ॥ ୨୪ ॥

ନ ତତ୍ପଶ୍ୟତି ଚିଦ୍ରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତ୍ୱେବ ପଶ୍ୟତି ।
ଧର୍ମଧର୍ମିତ୍ୱବାର୍ତା ଚ ଭେଦେ ସତି ହି ଭିଦ୍ୟତେ ॥ ୨୫ ॥

ଭେଦାଭେଦସ୍ତଥା ଭେଦାଭେଦଃ ସାକ୍ଷାତ୍ପରାତ୍ମନଃ ।
ନାସ୍ତି ସ୍ୱାତ୍ମାତିରେକେଣ ସ୍ୱୟମେବାସ୍ତି ସର୍ୱଦା ॥ ୨୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମୈବ ବିଦ୍ୟତେ ସାକ୍ଷାଦ୍ୱସ୍ତୁତୋଽବସ୍ତୁତୋଽପି ଚ ।
ତଥୈବ ବ୍ରହ୍ମବିଜ୍ଜ୍ଞାନୀ କିଂ ଗୃହ୍ଣାତି ଜହାତି କିମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଅଧିଷ୍ଠାନମନୌପମ୍ୟମବାଙ୍ମନସଗୋଚରମ୍ ।
ଯତ୍ତଦଦ୍ରେଶ୍ୟମଗ୍ରାହ୍ୟମଗୋତ୍ରଂ ରୂପବର୍ଜିତମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଅଚକ୍ଷୁଃଶ୍ରୋତ୍ରମତ୍ୟର୍ଥଂ ତଦପାଣିପଦଂ ତଥା ।
ନିତ୍ୟଂ ବିଭୁଂ ସର୍ୱଗତଂ ସୁସୂଖ୍ମଂ ଚ ତଦବ୍ୟଯମ୍ ॥ ୨୯ ॥

ବ୍ରହ୍ମୈବେଦମମୃତଂ ତତ୍ପୁରସ୍ତାଦ୍-
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମଂ ଚୈବ ପଶ୍ଚାତ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମଂ ଦକ୍ଷିଣେ ଚ
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମଂ ଚୋତ୍ତରେ ଚ ॥ ୩୦ ॥

ସ୍ୱାତ୍ମନ୍ୟେବ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ୱଂ ସଦା ପଶ୍ୟତି ନିର୍ଭୟଃ ।
ତଦା ମୁକ୍ତୋ ନ ମୁକ୍ତଶ୍ଚ ବଦ୍ଧସ୍ୟୈବ ବିମୁକ୍ତତା ॥ ୩୧ ॥

ଏବଂରୂପା ପରା ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟେନ ତପସାପି ଚ ।
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟାଦିଭିର୍ଧର୍ମୈର୍ଲଭ୍ୟା ବେଦାନ୍ତବର୍ତ୍ମନା ॥ ୩୨ ॥

ସ୍ୱଶରୀରେ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱରୂପଂ ପାରମାର୍ଥିକମ୍ ।
କ୍ଷୀଣଦୋଷଃ ପ୍ରପଶ୍ୟନ୍ତି ନେତରେ ମାୟଯାବୃତାଃ ॥ ୩୩ ॥

ଏବଂ ସ୍ୱରୂପବିଜ୍ଞାନଂ ଯସ୍ୟ କସ୍ୟାସ୍ତି ଯୋଗିନଃ ।
କୁତ୍ରଚିଦ୍ଗମନଂ ନାସ୍ତି ତସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣରୂପିଣଃ ॥ ୩୪ ॥

ଆକାଶମେକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣଂ କୁତ୍ରଚିନ୍ନ ହି ଗଚ୍ଛତି ।
ତଦ୍ୱଦ୍ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମବିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠଃ କୁତ୍ରଚିନ୍ନୈବ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୩୫ ॥

ଅଭକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ୍ୟା ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ହୃଦୟଂ ଭବେତ୍ ।
ଆହାରଶୁଦ୍ଧୌ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧିର୍ଭବତି ସ୍ୱତଃ ॥ ୩୬ ॥

ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧୌ କ୍ରମାଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ତ୍ରୁଟ୍ୟନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥୟଃ ସ୍ଫୁଟମ୍ ।
ଅଭକ୍ଷ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମବିଜ୍ଞାନବିହୀନସ୍ୟୈବ ଦେହିନଃ ॥ ୩୭ ॥

ନ ସମ୍ୟଗ୍ଜ୍ଞାନିନସ୍ତଦ୍ୱତ୍ସ୍ୱରୂପଂ ସକଲଂ ଖଲୁ ।
ଅହମନ୍ନଂ ସଦାନ୍ନାଦ ଇତି ହି ବ୍ରହ୍ମବେଦନମ୍ ॥ ୩୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଗ୍ରସତି ଜ୍ଞାନାତ୍ସର୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନୈବ ତୁ ।
ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷତ୍ରାଦିକଂ ସର୍ୱଂ ଯସ୍ୟ ସ୍ୟାଦୋଦନଂ ସଦା ॥ ୩୯ ॥

ଯସ୍ୟୋପସେଚନଂ ମୃତ୍ୟୁସ୍ତଂ ଜ୍ଞାନୀ ତାଦୃଶଃ ଖଲୁ ।
ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପବିଜ୍ଞାନାଜ୍ଜଗଦ୍ଭୋଜ୍ୟଂ ଭବେତ୍ଖଲୁ ॥ ୪୦ ॥

ଜଗଦାତ୍ମତୟା ଭାତି ଯଦା ଭୋଜ୍ୟଂ ଭବେତ୍ତଦା ।
ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାତ୍ମତୟା ନିତ୍ୟଂ ଭକ୍ଷିତଂ ସକଲଂ ତଦା ॥ ୪୧ ॥

ଯଦାଭାସେନ ରୂପେଣ ଜଗଦ୍ଭୋଜ୍ୟଂ ଭବେତ ତତ୍ ।
ମାନତଃ ସ୍ୱାତ୍ମନା ଭାତଂ ଭକ୍ଷିତଂ ଭବତି ଧ୍ରୁବମ୍ ॥ ୪୨ ॥

ସ୍ୱସ୍ୱରୂପଂ ସ୍ୱୟଂ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ନାସ୍ତି ଭୋଜ୍ୟଂ ପୃଥକ୍ ସ୍ୱତଃ ।
ଅସ୍ତି ଚେଦସ୍ତିତାରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମୈବାସ୍ତିତ୍ୱଲକ୍ଷଣମ୍ ॥ ୪୩ ॥

ଅସ୍ତିତାଲକ୍ଷଣା ସତ୍ତା ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ ନ ଚାପରା ।
ନାସ୍ତି ସତ୍ତାତିରେକେଣ ନାସ୍ତି ମାୟା ଚ ବସ୍ତୁତଃ ॥ ୪୪ ॥

ଯୋଗିନାମାତ୍ମନିଷ୍ଠାନାଂ ମାୟା ସ୍ୱାତ୍ମନି କଲ୍ପିତା ।
ସାକ୍ଷିରୂପତୟା ଭାତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନେନ ବାଧିତା ॥ ୪୫ ॥

ବ୍ରହ୍ମବିଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନଃ ପ୍ରତୀତମଖିଲଂ ଜଗତ୍ ।
ପଶ୍ୟନ୍ନପି ସଦା ନୈବ ପଶ୍ୟତି ସ୍ୱାତ୍ମନଃ ପୃଥକ୍ ॥ ୪୬ ॥ ଇତ୍ୟୁପନିଷତ୍ ॥

ଓଁ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବାଃ ॥ ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରାଃ ॥

ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈସ୍ତୁଷ୍ଟୁବାꣳସସ୍ତନୂଭିଃ ॥ ବ୍ୟଶେମ ଦେବହିତଂ ଯଦାୟୁଃ ॥

ସ୍ୱସ୍ତି ନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୃଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ ॥ ସ୍ୱସ୍ତି ନଃ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ ॥

ସ୍ୱସ୍ତି ନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋ ଅରିଷ୍ଟନେମିଃ ॥ ସ୍ୱସ୍ତି ନୋ ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥ ହରିଃ ଓଁ ତତ୍ସତ୍ ॥

ଇତି ପାଶୁପତବ୍ରହ୍ମୋପନିଷତ୍ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Pashupata Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment