Ashtaka

Prayag Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪ್ರಯಾಗಾಷ್ಟಕಮ್

ಪ್ರಯಾಗಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಮುನಯ ಊಚುಃ
ಸುರಮುನಿದಿತಿಜೇನ್ದ್ರೈಃ ಸೇವ್ಯತೇ ಯೋಽಸ್ತತನ್ದ್ರೈರ್ಗುರುತರದುರಿತಾನಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ಮಾನವಾನಾಮ್ ।
ಸ ಭುವಿ ಸುಕೃತಕರ್ತುರ್ವಾಂಛಿತಾವಾಪ್ತಿಹೇತುರ್ಜಯತಿ ವಿಜಿತಯಾಗಸ್ತೀರ್ಥರಾಜಃ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 1॥
ಶ್ರುತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಮೃತಯಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪುರಾಣಮಪ್ಯತ್ರ ಪರಂ ಪ್ರಮಾ ಣಮ್ ।
ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 2॥

ನ ಯತ್ರ ಯೋಗಾಚರಣಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನ ಯತ್ರ ಯಜ್ಞೇಷ್ಟಿವಿಶಿಷ್ಟದೀಕ್ಷಾ ।
ನ ತಾರಕಜ್ಞಾನಗುರೋರಪೇಕ್ಷಾ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 3॥

ಚಿರಂ ನಿವಾಸಂ ನ ಸಮೀಕ್ಷತೇ ಯೋ ಹ್ಯುದಾರಚಿತ್ತಃ ಪ್ರದದಾತಿ ಚ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಯಃ ಕಲ್ಪಿತಾಥಾಂರ್ಶ್ಚ ದದಾತಿ ಪುಂಸಃ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 4॥

ಯತ್ರಾಪ್ಲುತಾನಾಂ ನ ಯಮೋ ನಿಯನ್ತಾ ಯತ್ರಾಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಸುಗತಿಪ್ರದಾತಾ ।
ಯತ್ರಾಶ್ರಿತಾನಾಮಮೃತಪ್ರದಾತಾ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 5॥

ಪುರ್ಯಃ ಸಪ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃಪ್ರತಿವಚನಕರೀಸ್ತೀರ್ಥರಾಜಸ್ಯ ನಾರ್ಯೋ
ನೈಕಟಯಾನ್ಮುಕ್ತಿದಾನೇ ಪ್ರಭವತಿ ಸುಗುಣಾ ಕಾಶ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಸ್ಯಾಮ್ ।
ಸೇಯಂ ರಾಜ್ಞೀ ಪ್ರಧಾನಾ ಪ್ರಿಯವಚನಕರೀ ಮುಕ್ತಿದಾನೇನ ಯುಕ್ತಾ
ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯೇ ಸ ಜಯತಿ ಸುತರಾಂ ತೀರ್ಥರಾಜಃ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 6॥

ತೀರ್ಥಾವಲೀ ಯಸ್ಯ ತು ಕಂಠಭಾಗೇ ದಾನಾವಲೀ ವಲ್ಗತಿ ಪಾದಮೂಲೇ ।
ವ್ರತಾವಲೀ ದಕ್ಷಿಣಪಾದಮೂಲೇ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 7॥

ಆಜ್ಞಾಪಿ ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಭವೋಪಿ ಯಜ್ಞಾಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಸಿದ್ಧಾಃ ಸುಕೃತಾನಭಿಜ್ಞಾಃ ।
ವಿಜ್ಞಾಪಯನ್ತಃ ಸತತಂ ಹಿ ಕಾಲೇ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 8॥

ಸಿತಾಸಿತೇ ಯತ್ರ ತರಂಗಚಾಮರೇ ನದ್ಯೌ ವಿಭಾತೇ ಮುನಿಭಾನುಕನ್ಯಕೇ ।
ಲೀಲಾತಪತ್ರಂ ವಟ ಏಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 9॥

ತೀರ್ಥರಾಜಪ್ರಯಾಗಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕಥಯಿಷ್ಯತಿ ।
ಶೃಣ್ವತಃ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 10॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣೇ ಪ್ರಯಾಗರಾಜಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥