Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prayag Ashtakam lyrics in Kannada

Prayag Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪ್ರಯಾಗಾಷ್ಟಕಮ್

ಪ್ರಯಾಗಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಮುನಯ ಊಚುಃ ಸುರಮುನಿದಿತಿಜೇನ್ದ್ರೈಃ ಸೇವ್ಯತೇ ಯೋಽಸ್ತತನ್ದ್ರೈರ್ಗುರುತರದುರಿತಾನಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ಮಾನವಾನಾಮ್ । ಸ ಭುವಿ ಸುಕೃತಕರ್ತುರ್ವಾಂಛಿತಾವಾಪ್ತಿಹೇತುರ್ಜಯತಿ ವಿಜಿತಯಾಗಸ್ತೀರ್ಥರಾಜಃ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 1॥ ಶ್ರುತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಮೃತಯಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪುರಾಣಮಪ್ಯತ್ರ ಪರಂ ಪ್ರಮಾ ಣಮ್ । ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ ॥ 2॥ ನ ಯತ್ರ ಯೋಗಾಚರಣಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನ ಯತ್ರ ಯಜ್ಞೇಷ್ಟಿವಿಶಿಷ್ಟದೀಕ್ಷಾ । ನ ತಾರಕಜ್ಞಾನಗುರೋರಪೇಕ್ಷಾ ಸ ತೀರ್ಥರಾಜೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಯಾಗಃ […]

Scroll to top