Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Purusha Suktam Lyrics in Tamil

Purusha Suktam in Tamil

ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஸஹஸ்ர’ஶீர்ஷா புரு’ஷஃ | ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ர’பாத் |
ஸ பூமிம்’ விஶ்வதோ’ வ்றுத்வா | அத்ய’திஷ்டத்தஶாம்குளம் ||

புரு’ஷ ஏவேதக்‍ம் ஸர்வம்” | யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்” |
உதாம்று’தத்வ ஸ்யேஶா’னஃ | யதன்னே’னாதிரோஹ’தி ||

ஏதாவா’னஸ்ய மஹிமா | அதோ ஜ்யாயாக்’‍ஶ்ச பூரு’ஷஃ |
பாதோ”‌உஸ்ய விஶ்வா’ பூதானி’ | த்ரிபாத’ஸ்யாம்றுதம்’ திவி ||

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புரு’ஷஃ | பாதோ”‌உஸ்யேஹா‌உ‌உப’வாத்புனஃ’ |
ததோ விஷ்வண்-வ்ய’க்ராமத் | ஸாஶனானஶனே அபி ||

தஸ்மா”த்விராட’ஜாயத | விராஜோ அதி பூரு’ஷஃ |
ஸ ஜாதோ அத்ய’ரிச்யத | பஶ்சாத்-பூமிமதோ’ புரஃ ||

யத்புரு’ஷேண ஹவிஷா” | தேவா யஜ்ஞமத’ன்வத |
வஸன்தோ அ’ஸ்யாஸீதாஜ்யம்” | க்ரீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்தவிஃ ||

ஸப்தாஸ்யா’ஸன்-பரிதயஃ’ | த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ’ க்றுதாஃ |
தேவா யத்யஜ்ஞம் த’ன்வானாஃ | அப’த்னன்-புரு’ஷம் பஶும் ||

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்’ | புரு’ஷம் ஜாதம’க்ரதஃ |
தேன’ தேவா அய’ஜன்த | ஸாத்யா றுஷ’யஶ்ச யே ||

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்-ஸ’ர்வஹுதஃ’ | ஸம்ப்று’தம் ப்றுஷதாஜ்யம் |
பஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்ச’க்ரே வாயவ்யான்’ | ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே ||

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்ஸ’ர்வஹுதஃ’ | றுசஃ ஸாமா’னி ஜஜ்ஞிரே |
சம்தாக்ம்’ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | யஜுஸ்தஸ்மா’தஜாயத ||

தஸ்மாதஶ்வா’ அஜாயன்த | யே கே சோ’பயாத’தஃ |
காவோ’ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | தஸ்மா”ஜ்ஜாதா அ’ஜாவயஃ’ ||

யத்புரு’ஷம் வ்ய’ததுஃ | கதிதா வ்ய’கல்பயன் |
முகம் கிம’ஸ்ய கௌ பாஹூ | காவூரூ பாதா’வுச்யேதே ||

ப்ராஹ்மணோ”‌உஸ்ய முக’மாஸீத் | பாஹூ ரா’ஜன்யஃ’ க்றுதஃ |
ஊரூ தத’ஸ்ய யத்வைஶ்யஃ’ | பத்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அ’ஜாயதஃ ||

சம்த்ரமா மன’ஸோ ஜாதஃ | சக்ஷோஃ ஸூர்யோ’ அஜாயத |
முகாதின்த்ர’ஶ்சாக்னிஶ்ச’ | ப்ராணாத்வாயுர’ஜாயத ||

னாப்யா’ ஆஸீதன்தரி’க்ஷம் | ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸம’வர்தத |
பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ரா”த் | ததா’ லோகாக்ம் அக’ல்பயன் ||

வேதாஹமே’தம் புரு’ஷம் மஹாம்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஸ்து பாரே |
ஸர்வா’ணி ரூபாணி’ விசித்ய தீரஃ’ | னாமா’னி க்றுத்வா‌உபிவதன், யதா‌உ‌உஸ்தே” ||

தாதா புரஸ்தாத்யமு’தாஜஹார’ | ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சத’ஸ்ரஃ |
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா அய’னாய வித்யதே ||

யஜ்ஞேன’ யஜ்ஞம’யஜம்த தேவாஃ | தானி தர்மா’ணி ப்ரதமான்யா’ஸன் |
தே ஹ னாகம்’ மஹிமானஃ’ ஸசன்தே | யத்ர பூர்வே’ ஸாத்யாஸ்ஸன்தி’ தேவாஃ ||

அத்ப்யஃ ஸம்பூ’தஃ ப்றுதிவ்யை ரஸா”ச்ச | விஶ்வக’ர்மணஃ ஸம’வர்ததாதி’ |
தஸ்ய த்வஷ்டா’ விதத’த்ரூபமே’தி | தத்புரு’ஷஸ்ய விஶ்வமாஜா’னமக்ரே” ||

வேதாஹமேதம் புரு’ஷம் மஹான்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஃ பர’ஸ்தாத் |
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா’ வித்யதே‌உய’னாய ||

ப்ரஜாப’திஶ்சரதி கர்பே’ அன்தஃ | அஜாய’மானோ பஹுதா விஜா’யதே |
தஸ்ய தீராஃ பரி’ஜானன்தி யோனிம்” | மரீ’சீனாம் பதமிச்சன்தி வேதஸஃ’ ||

யோ தேவேப்ய ஆத’பதி | யோ தேவானாம்” புரோஹி’தஃ |
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ’ ஜாதஃ | னமோ’ ருசாய ப்ராஹ்ம’யே ||

ருசம்’ ப்ராஹ்மம் ஜனய’ன்தஃ | தேவா அக்ரே தத’ப்ருவன் |
யஸ்த்வைவம் ப்ரா”ஹ்மணோ வித்யாத் | தஸ்ய தேவா அஸன் வஶே” ||

ஹ்ரீஶ்ச’ தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ” | அஹோராத்ரே பார்ஶ்வே |
னக்ஷ’த்ராணி ரூபம் | அஶ்வினௌ வ்யாத்தம்” |
இஷ்டம் ம’னிஷாண | அமும் ம’னிஷாண | ஸர்வம்’ மனிஷாண ||

தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Also Read:

Purusha Suktam Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top