Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

77 Views

Ananda Ramayana Sri Rama Ashtakam Lyrics in English:

॥ ramastakam 1 srimadanandaramayane ॥

॥ atha ramastakam ॥

srisiva uvaca ।
sugrivamitram paramam pavitram sitakalatram navameghagatram ।
karunyapatram satapatranetram sriramacandram satatam namami ॥116॥1॥

samsarasaram nigamapracaram dharmavataram hrtabhūmibharam ।
sadavikaram sukhasindhusaram sriramacadram satatam namami ॥117॥2॥

laksmivilasam jagatam nivasam lankavinasam bhuvanaprakasam ।
bhūdevavasam saradinduhasam sriramacandram satatam namami ॥118॥3॥

mandaramalam vacane rasalam gunairvisalam hatasaptatalam ।
kravyadakalam suralokapalam sriramacandram satatam namami ॥119॥4॥

vedantaganam sakalaiḥ samanam hrtarimanam tridasapradhanam ।
gajendrayanam vigatavasanam sriramacandram satatam namami ॥120॥5॥

syamabhiramam nayanabhiramam gunabhiramam vacanabhiramam ।
visvapranamam krtabhaktakamam sriramacandram satatam namami ॥121॥6॥

lilasariram ranarangadhiram visvaikasaram raghuvamsaharam ।
gambhiranadam jitasarvavadam sriramacandram satatam namami ॥122॥7॥

khale krtantam svajane vinitam samopagitam manasa pratitam ।
ragena gitam vacanadatitam sriramacandram satatam namami ॥123॥8॥

sriramacandrasya varastakam tvam mayeritam devi manoharam ye ।
pathanti srnvanti grnanti bhaktya te sviyakaman pralabhanti nityam ॥124॥9॥

iti satakotiramacaritantargate srimadanandaramayane
valmikiye sarakande yuddhacarite dvadasasargantargatam
sriramastakam samaptam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *