Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Samsara Mohana Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada

Samsara Mohana Ganesha Kavacham Kannada Lyrics:

ಸಂಸಾರಮೋಹನ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ |
ಸಂಸಾರಮೋಹನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಬೃಹತೀ ದೇವೋ ಲಂಬೋದರಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೧ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚ ಸಾರಭೂತಮಿದಂ ಮುನೇ || ೨ ||

ಓಂ ಗಂ ಹುಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್ |
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ಲಲಾಟಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೩ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗಮಿತಿ ಚ ಸಂತತಂ ಪಾತು ಲೋಚನಮ್ |
ತಾಲುಕಂ ಪಾತು ವಿಘ್ನೇಶಃ ಸಂತತಂ ಧರಣೀತಲೇ || ೪ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಮಿತಿ ಸಂತತಂ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಮ್ |
ಓಂ ಗೌಂ ಗಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತ್ವಧರಂ ಮಮ || ೫ ||

ದಂತಾನಿ ತಾಲುಕಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಮೇ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರಃ |
ಓಂ ಲಂ ಶ್ರೀಂ ಲಂಬೋದರಾಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಗಂಡಂ ಸದಾಽವತು || ೬ ||

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಸ್ವಹಾ ಕರ್ಣಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗಂ ಗಜಾನನಾಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ಕಂಧಂ ಸದಾಽವತು || ೭ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿನಾಯಕಾಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಮಿತಿ ಕಂಕಾಲಂ ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಚ ಗಮ್ || ೮ ||

ಕರೌ ಪಾದೌ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕೃತ್ |
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಲಂಬೋದರಃ ಪಾತು ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಃ || ೯ ||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ವಿಘ್ನೇಶೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ತು ಗಜಾನನಃ |
ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ || ೧೦ ||

ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾಂಶಶ್ಚೋತ್ತರೇ ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಸ್ಯ ಚ |
ಐಶಾನ್ಯಾಮೇಕದಂತಶ್ಚ ಹೇರಂಬಃ ಪಾತು ಚೋರ್ಧ್ವತಃ || ೧೧ ||

ಅಧೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಪಾತು ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ |
ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಣೇ ಚೈವ ಪಾತು ಮಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಗುರುಃ || ೧೨ ||

ಕಥಿತಂ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಸಂಸಾರಮೋಹನಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಪರಂ ವರಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಕಟತಾರಣಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ಸಂಸಾರಮೋಹನಂ ನಾಮ ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್ |

Also Read:

Samsara Mohana Ganesha Kavacham lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top