Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ,
ਸਂਕਸ਼੍ਟਹਰਣਾਰ੍ਥ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ॐ ॐਕਾਰਰੂਪਂ ਤ੍ਰ੍ਯਹਮਿਤਿ ਚ ਪਰਂ ਯਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਤੁਰੀਯਂ var ॐਕਾਰਰੂਪਂ ਹਿਮਕਰਰੁਚਿਰਂ
ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾਤੀਤਨੀਲਂ ਕਲਯਤਿ ਮਨਸਸ੍ਤੇਜ-ਸਿਨ੍ਦੂਰ-ਮੂਰ੍ਤਿਮ੍ ।
ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰੈਃ ਸਕਲ-ਗੁਣਮਯਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰੇਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਸਙ੍ਗਂ
ਗਂ ਗਂ ਗਂ ਗਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਗਜਮੁਖਮਭਿਤੋ ਵ੍ਯਾਪਕਂ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤਿ ॥ ੧॥

ਵਂ ਵਂ ਵਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਂ ਭਜਤਿ ਨਿਜਭੁਜੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨ੍ਯਸ੍ਤਸ਼ੁਣ੍ਡਂ
ਕ੍ਰਂ ਕ੍ਰਂ ਕ੍ਰਂ ਕ੍ਰੋਧਮੁਦ੍ਰਾ-ਦਲਿਤ-ਰਿਪੁਬਲਂ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਮੂਲੇ ।
ਦਂ ਦਂ ਦਂ ਦਨ੍ਤਮੇਕਂ ਦਧਤਿ ਮੁਨਿਮੁਖਂ ਕਾਮਧੇਨ੍ਵਾ ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਂ
ਧਂ ਧਂ ਧਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤਂ ਧਨਦਮਤਿਘਿਯਂ ਸਿਦ੍ਧਿ-ਬੁਦ੍ਧਿ-ਦ੍ਵਿਤੀਯਮ੍ ॥ ੨॥

ਤੁਂ ਤੁਂ ਤੁਂ ਤੁਙ੍ਗਰੂਪਂ ਗਗਨਪਥਿ ਗਤਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਂ ਦਿਗਨ੍ਤਾਨ੍
ਕ੍ਲੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਾਰਨਾਥਂ ਗਲਿਤਮਦਮਿਲਲ੍ਲੋਲ-ਮਤ੍ਤਾਲਿਮਾਲਮ੍ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕਾਰਪਿਙ੍ਗਂ ਸਕਲਮੁਨਿਵਰ-ਧ੍ਯੇਯਮੁਣ੍ਡਂ ਚ ਸ਼ੁਣ੍ਡਂ
ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤਂ ਨਿਖਿਲ-ਨਿਧਿਕੁਲਂ ਨੌਮਿ ਹੇਰਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬਮ੍ ॥ ੩॥

ਲੌਂ ਲੌਂ ਲੌਂ ਕਾਰਮਾਦ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਵਮਿਵ ਪਦਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੁਕ੍ਤਾਵਲੀਨਾਂ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਬੀਜਂ ਸ਼ਸ਼ਿਕਰਸਦਸ਼ਂ ਯੋਗਿਨਾਂ ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਮ੍ ।
ਡਂ ਡਂ ਡਂ ਡਾਮਰੂਪਂ ਦਲਿਤਭਵਭਯਂ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ
ਯਂ ਯਂ ਯਂ ਯਜ੍ਞਨਾਥਂ ਜਪਤਿ ਮੁਨਿਵਰੋ ਬਾਹ੍ਯਮਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਚ ॥ ੪॥

ਹੁਂ ਹੁਂ ਹੁਂ ਹੇਮਵਰ੍ਣਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ-ਗਣਿਤ-ਗੁਣਂ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਣਂ ਕਪਾਲੁਂ
ਧ੍ਯੇਯਂ ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯ ਬਿਮ੍ਬਂ ਹ੍ਯੁਰਸਿ ਚ ਵਿਲਸਤ੍ ਸਰ੍ਪਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਮ੍ ।
ਸ੍ਵਾਹਾ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਨਮੋऽਨ੍ਤੈਸ਼੍ਠ-ਠਠਠ-ਸਹਿਤੈਃ ਪਲ੍ਲਵੈਃ ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਸਪ੍ਤਕੋਟਿ-ਪ੍ਰਗੁਣਿਤ-ਮਹਿਮਾਧਾਰਮੀਸ਼ਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੫॥

ਪੂਰ੍ਵਂ ਪੀਠਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਂ ਤਦੁਪਰਿ-ਰੁਚਿਰਂ ਸ਼ਟ੍ਕਪਤ੍ਰਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ
ਯਸ੍ਯੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਰੇਖਾ ਵਸੁਦਲ ਕਮਲਂ ਵਾ ਸ੍ਵਤੇਜਸ਼੍ਚਤੁਸ੍ਰਮ੍ ।
ਮਧ੍ਯੇ ਹੁਙ੍ਕਾਰ ਬੀਜਂ ਤਦਨੁ ਭਗਵਤਃ ਸ੍ਵਾਙ੍ਗਸ਼ਟ੍ਕਂ ਸ਼ਡਸ੍ਰੇ
ਅਸ਼੍ਟੌ ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧੀਰ੍ਬਹੁਲਗਣਪਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਚਾऽਸ਼੍ਟਕਂ ਚ ॥ ੬॥

ਧਰ੍ਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟੌ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾ ਦਸ਼ਦਿਸ਼ਿ ਵਿਦਿਤਾ ਵਾ ਧ੍ਵਜਾਲ੍ਯਃ ਕਪਾਲਂ
ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਦਿਨਾਥਂ ਮੁਨਿਕੁਲਮਖਿਲਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੁਦ੍ਰਾਮਹੇਸ਼ਮ੍ ।
ਏਵਂ ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤੋ ਜਪਤਿ ਗਣਪਤਿਂ ਪੁਸ਼੍ਪ-ਧੂਪਾ-ऽਕ੍ਸ਼ਤਾਦ੍ਯੈ-
ਰ੍ਨੈਵੇਦ੍ਯੈਰ੍ਮੋਦਕਾਨਾਂ ਸ੍ਤੁਤਿਯੁਤ-ਵਿਲਸਦ੍-ਗੀਤਵਾਦਿਤ੍ਰ-ਨਾਦੈਃ ॥ ੭॥

ਰਾਜਾਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭਤ੍ਯਾ ਇਵ ਯੁਵਤਿਕੁਲਂ ਦਾਸਵਤ੍ ਸਰ੍ਵਦਾਸ੍ਤੇ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਯੁਕ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰਯਤਿ ਚ ਸਦਨਂ ਕਿਙ੍ਕਰਾਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਃ ।
ਪੁਤ੍ਰਾਃ ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਃ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਰਣਭੁਵਿ ਵਿਜਯੀ ਦ੍ਯੂਤਵਾਦੇऽਪਿ ਵੀਰੋ
ਯਸ੍ਯੇਸ਼ੋ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜੋ ਨਿਵਸਤਿ ਹਦਯੇ ਭਕ੍ਤਿਭਾਗ੍ਯਸ੍ਯ ਰੁਦ੍ਰਃ ॥ ੮॥

॥ ਇਤਿ ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਅਥਵਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top