Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganesh Mantra Lyrics in Punjabi

Shri Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਗਣਪਤਿ-ਪਰਿਵਾਰਂ ਚਾਰੁਕੇਯੂਰਹਾਰਂ ਗਿਰਿਧਰਵਰਸਾਰਂ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਚਾਰਮ੍ । ਭਵ-ਭਯ-ਪਰਿਹਾਰਂ ਦੁਃਖ-ਦਾਰਿਦ੍ਰਯ-ਦੂਰਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਅਖਿਲਮਲਵਿਨਾਸ਼ਂ ਪਾਣਿਨਾ ਧ੍ਵਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ var ਹਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ ਕਨਕਗਿਰਿਨਿਕਾਸ਼ਂ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ । ਭਵਭਵਗਿਰਿਨਾਸ਼ਂ ਮਾਲਤੀਤੀਰਵਾਸਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਮਾਨਸੇ ਰਾਜਹਂਸਮ੍ ॥ ੨॥ ਵਿਵਿਧ-ਮਣਿ-ਮਯੂਖੈਃ ਸ਼ੋਭਮਾਨਂ ਵਿਦੂਰੈਃ ਕਨਕ-ਰਚਿਤ-ਚਿਤ੍ਰਂ ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ੇਵਿਚਿਤ੍ਰਂ । ਦਧਤਿ ਵਿਮਲਹਾਰਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਯਤ੍ਨਸਾਰਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੩॥ ਦੁਰਿਤਗਜਮਮਨ੍ਦਂ ਵਾਰਣੀਂ ਚੈਵ ਵੇਦਂ ਵਿਦਿਤਮਖਿਲਨਾਦਂ ਨਤ੍ਯਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮ੍ । ਦਧਤਿ […]

Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਯਤੋऽਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤੇਰਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਜੀਵਾ ਯਤੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਦਪ੍ਰਮੇਯਾ ਗੁਣਾਸ੍ਤੇ । ਯਤੋ ਭਾਤਿ ਸਰ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਧਾ ਭੇਦਭਿਨ੍ਨਂ ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੧॥ ਯਤਸ਼੍ਚਾਵਿਰਾਸੀਜ੍ਜਗਤ੍ਸਰ੍ਵਮੇਤ- ਤ੍ਤਥਾਬ੍ਜਾਸਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ । ਤਥੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਯੋ ਦੇਵਸਙ੍ਘਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੨॥ ਯਤੋ ਵਹ੍ਨਿਭਾਨੂ ਭਵੋ ਭੂਰ੍ਜਲਂ ਚ ਯਤਃ ਸਾਗਰਾਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਵ੍ਯੋਮ ਵਾਯੁਃ । ਯਤਃ ਸ੍ਥਾਵਰਾ ਜਙ੍ਗਮਾ ਵਕ੍ਸ਼ਸਙ੍ਘਾ- ਸ੍ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ […]

Ganeshashtakam 3 Lyrics in Punjabi | ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੩

ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੩ Lyrics in Punjabi: ਗਜਵਦਨ ਗਣੇਸ਼ ਤ੍ਵਂ ਵਿਭੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤੇ! ਹਰਸਿ ਸਕਲਵਿਘ੍ਨਾਨ੍ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜ ਪ੍ਰਜਾਨਾਮ੍ । ਭਵਤਿ ਜਗਤਿ ਪੂਜਾ ਪੂਰ੍ਵਮੇਵ ਤ੍ਵਦੀਯਾ ਵਰਦਵਰ ਕਪਾਲੋ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੧॥ ਸਪਦਿ ਸਕਲਵਿਘ੍ਨਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਦੂਰੇ ਦਯਾਲੋ ਤਵ ਸ਼ੁਚਿ ਰੁਚਿਰਂ ਸ੍ਯਾਨ੍ਨਾਮਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਂ ਚੇਤ੍ । ਅਤ ਇਹ ਮਨੁਜਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯੇ ਸ੍ਮਰਨ੍ਤਿ ਵਰਦਵਰ ਕਪਾਲੋ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੨॥ ਸਕਲਦੁਰਿਤਹਨ੍ਤੁਃ ਤ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ਾਦਿਦਾਤੁਃ ਸੁਰਰਿਪੁਵਧਕਰ੍ਤ੍ਤੁਃ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਪ੍ਰਹਰ੍ਤ੍ਤੁਃ । ਤਵ […]

Ganeshashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਗਣਪਤਿ-ਪਰਿਵਾਰਂ ਚਾਰੁਕੇਯੂਰਹਾਰਂ ਗਿਰਿਧਰਵਰਸਾਰਂ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਚਾਰਮ੍ । ਭਵ-ਭਯ-ਪਰਿਹਾਰਦੁਃਖ-ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯ-ਦੂਰਂ- ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਅਖਿਲਮਲਵਿਨਾਸ਼ਮ੍ਪਾਣਿਨਾਹਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ- ਕਨਕਗਿਰਿਨਿਕਾਸ਼ਂਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ । ਭਜਭਵਗਿਰਿਨਾਸ਼ਮਾਲਤੀਤੀਰਵਾਸਂ- ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇਮਾਨਸੇਰਾਜਹਂਸਮ੍ ॥ ੨॥ ਵਿਵਿਧ-ਮਣਿਮਯੂਖੈਃ ਸ਼ੋਭਮਾਨਂ ਵਿਦੂਰੈਃ- ਕਨਕ-ਰਚਿਤ-ਚਿਤ੍ਰਙ੍ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ੇਵਿਚਿਤ੍ਰਮ੍ । ਦਧਤਿ ਵਿਮਲਹਾਰਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਯਤ੍ਨਸਾਰਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੩॥ ਦੁਰਿਤਗਜਮਮਨ੍ਦਂ ਵਾਰੁਣੀਂ ਚੈਵ ਵੇਦਂ ਵਿਦਿਤਮਖਿਲਨਾਦਂ ਨਤ੍ਯਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਂ । ਦਧਤਿਸ਼ਸ਼ਿਸੁਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਚਾਙ੍ਕੁਸ਼ਂਯੋਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਸਰ੍ਵਦਾऽऽਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੪॥ ਤ੍ਰਿਨਯਨਯੁਤਭਾਲੇਸ਼ੋਭਮਾਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲੇ- ਮੁਕੁਟ-ਮਣਿ-ਸੁਢਾਲੇ ਮੌਕ੍ਤਿਕਾਨਾਂ ਚ ਜਾਲੇ । ਧਵਲਕੁਸੁਮਮਾਲੇ […]

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ, ਸਂਕਸ਼੍ਟਹਰਣਾਰ੍ਥ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ । ॐ ॐ ॐਕਾਰਰੂਪਂ ਤ੍ਰ੍ਯਹਮਿਤਿ ਚ ਪਰਂ ਯਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਤੁਰੀਯਂ var ॐਕਾਰਰੂਪਂ ਹਿਮਕਰਰੁਚਿਰਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾਤੀਤਨੀਲਂ ਕਲਯਤਿ ਮਨਸਸ੍ਤੇਜ-ਸਿਨ੍ਦੂਰ-ਮੂਰ੍ਤਿਮ੍ । ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰੈਃ ਸਕਲ-ਗੁਣਮਯਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰੇਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਸਙ੍ਗਂ ਗਂ ਗਂ ਗਂ ਗਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਗਜਮੁਖਮਭਿਤੋ ਵ੍ਯਾਪਕਂ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤਿ ॥ ੧॥ ਵਂ ਵਂ ਵਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਂ ਭਜਤਿ ਨਿਜਭੁਜੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨ੍ਯਸ੍ਤਸ਼ੁਣ੍ਡਂ […]

Scroll to top