Subramanya Stotram

Saravanabava Enum Thirumanthiram Thanai Lyrics in English

Saravanabava Enum Thirumandhiram in English:

Raagam: Shanmugapriyaa
Thaalam: Aadhi
Lyrics: Paapanaasam Sivan

Saravanabava Enum Thirumandhiram Thanai
Sadhaa Jabi En Naave – Om
(Saravana)

Purameritha Paraman Netrikkannil Udhitha
Boadha Svaroopan Porpaadham Thanaip Panindhu
(Saravana)

Panmisaik Kidandhuzhal Piravip Piniyaith Theerkkum
Maayai Agala Perinba Neriyil Serkkum
Thanmadhi Nigar Kulir Karunai Nilavumizhum
Shanmughapriya Sadaakshara Paavana
(Saravana)

Also Read:

Saravanabava Enum Thirumanthiram Thanai Lyrics in Tamil | English