Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Saravanabava Enum Thirumanthiram Thanai Lyrics in Tamil

Saravanabava Enum Thirumandhiram in Tamil:

॥ சரவணபவ எனும் திருமந்திரம் ॥
ராகம்: ஷண் முகப்ரியா
தாளம்: ஆதி
வரிகள்: பாபனாசம் சிவன்

சரவணபவ எனும் திருமந்திரம் தனன
சதா ஜபி என் நாவவ – ஓம்
( சரவணபவ )

புரமமரித்த பரமன் மநற்றிக்கண் ணில் உதித்த
வபாத ஸ் வரூபன் மபாற்பாதம் தனனப் பணிந்து
( சரவணபவ )

பண் மினசக்கிடந்துழல் பிறவிப் பிணினயத் தீர்க்கும்
மானய அகல வபரின் ப மநறியில் வசர்க்கும்
தன் மதி நிகர்குளிர்கருனண நிலவுமிழும்
ஷண் முகப்ரிய சடாக்ஸ் ஹர பாவன
( சரவணபவ )

Also Read:

Saravanabava Enum Thirumanthiram Thanai Lyrics in Tamil | English

Saravanabava Enum Thirumanthiram Thanai Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top