Ashtaka

Shastuh Dhyana Ashtakam Lyrics in Telugu

Shastuh Dhyanashtakam in Telugu:

శాస్తుః ధ్యానాష్టకం
శ్రీగణేశాయ నమః ।
నమామి ధర్మశాస్తారం యోగపీఠస్థితం విభుమ్ ।
ప్రసన్నం నిర్మలం శాన్తం సత్యధర్మవ్రతం భజే ॥ ౧ ॥

ఆశ్యామకోమలవిశాలతనుం విచిత్ర-
వాసో వసానమరుణోత్పలవామహస్తమ్ ।
ఉత్తుఙ్గరత్నముకుటం కుటిలాగ్రకేశం
శాస్తారమిష్టవరదం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౨ ॥

హరిహరశరీరజన్మా మరకతమణిభఙ్గమేచకచ్ఛాయః ।
విజయతు దేవః శాస్తా సకలజగచ్చిత్తమోహినీమూర్తిః ॥ ౩ ॥

పార్శ్వస్థాపత్యదారం వటవిటపితలన్యస్తసింహాసనస్థమ్ ।
శ్యామం కాలామ్బరం చ శ్రితకరయుగలాదర్శచిన్తామణిం చ ।
శస్త్రీ నిస్త్రింశబాణాసనవిశిఖధృతం రక్తమాల్యానులేపం
వన్దే శాస్తారమీడ్యం ఘనకుటిలబృహత్కున్తలోదగ్రమౌళిమ్ ॥ ౪ ॥

స్నిగ్ధారాలవిసారికున్తలభరం సింహాసనాధ్యాసినం
స్ఫూర్జత్పత్రసుకౢప్తకుణ్డలమథేష్విష్వాసభృద్దోర్ద్వయమ్ ।
నీలక్షౌమవసం నవీనజలదశ్యామం ప్రభాసత్యక-
స్వాయత్పార్శ్వయుగం సురక్తసకలాకల్పం స్మరేదార్యకమ్ ॥ ౫ ॥

కోదణ్డం సశరం భుజేన భుజగేన్ద్రాభోగభాసా వహన్
వామేన క్షురికాం విపక్షదలనే పక్షేణ దక్షేణ చ ।
కాన్త్యా నిర్జితనీరదః పురభిదః క్రీడత్కిరాతాకృతేః
పుత్రోఽస్మాకమనల్పనిర్మలయశాః నిర్మాతు శర్మానిశమ్ ॥ ౬ ॥

కాళామ్భోదకలాభకోమలతనుం బాలేన్దుచూడం విభుం
బాలార్కాయుతరోచిషం శరలసత్కోదణ్డబాణాన్వితమ్ ।
వీరశ్రీరమణం రణోత్సుకమిషద్రక్తామ్బుభూషాఞ్జలిం
కాలారాతిసుతం కిరాతవపుషం వన్దే పరం దైవతమ్ ॥ ౭ ॥

సాధ్యం స్వపార్శ్వేన విబుద్‍ధ్య గాఢం
నిపాతయన్తం ఖలు సాధకస్య ।
పాదాబ్జయోర్మణ్డధరం త్రినేత్రం
భజేమ శాస్తారమభీష్టసిద్‍ధ్యై ॥ ౮ ॥

॥ ఇతి శాస్తుః ధ్యానాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥