Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivabhujanga Prayata Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shivabhujanga Prayata Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

144 Views

శివభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu :

శివాయ నమః ||

శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే భవిష్యన్త్యుపాన్తే కృతాన్తస్య దూతాః |
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో ||౧||

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయనో లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః |
తదా జహ్నుకన్యాజలాలఙ్కృతం తే జటామణ్డలం మన్మనోమన్దిరం స్యాత్ ||౨||

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే రుదన్త్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి |
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి ||౩||

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మానయం హాస ఏవేతి వాచో వదేయుః |
తదా భూతిభూషం భుజఙ్గావనద్ధం పురారే భవన్తం స్ఫుటం భావయేయమ్ ||౪||

యదా పారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి దూరమ్ |
తదా తం నిరున్ధన్ కృతాన్తస్య మార్గం మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ||౫||

యదా రౌరవాదేఏన్ స్మరన్నేవ భీత్యా వ్రజామ్యేవ మోహం పతిష్యామి ఘోరే|
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేన్దుమౌలే ||౬||

యదా శ్వేతపత్రాయతాలఙ్ఘ్యశక్తే కృతాన్తాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్ |
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే ||౭||

ఇదానీమిదానీం మతిర్మే భవిత్రీత్యహో సన్తతం చిన్తయా పీడితోఽస్మి |
కథం నామ మా భూన్మనోవృత్తిరేషా నమస్తే గతీనాం గతే నీలకణ్ఠ ||౮||

అమర్యాదమేవాముమాబాలవృద్ధం హరన్తం కృతాన్తం సమీక్ష్యాస్మి భీతః |
స్తుతౌ తావదస్యాం తవైవ ప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్మయోఽహం భవాని ||౯||

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ కేన |
భవన్తం వినా మే గతిర్నైవ శంభో దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే ||౧౦||

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ |
మమేశాన మాగాన్మనస్తో వచస్తః సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ||౧౧||

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌలిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాన్త్యై|
బృహత్క్లేశభాజం పదాంభోజపోతే భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ ||౧౨||

అనేన స్తవేనాదరాదమ్బికేశ పరాం భక్తిమాతన్వతా యే నమన్తి |
మృతౌ నిర్భయాస్తే హ్యనన్తం లభన్తే హృదంభోజమధ్యే సమాసేఏనమేఏశం ||౧౩ ||

అకణ్ఠే కళఙ్కాదనఙ్గే భుజఙ్గాదపాణోఉ కపాలాదభాలేఽనలాక్షాత్ |
అమౌలౌ శశాఙ్కాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే న మన్యే ||౧౪||

కిరీటే నిశీశో లలాటే హుతాశో భుజే భోగిరాజో గళే కాలిమా చ |
తనౌ కామినీ యస్య తుల్యం న దేవం న జానే న జానే న జానే న జానే ||౧౫||

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే |
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి యస్మాత్ ||౧౬|

శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే |
మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలిన్ త్వయీదం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ ||౧౭||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యశ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం శివభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *