Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Kannada

Shivabhujanga Prayata Stotram in Kannada:

॥ ಶಿವಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತ ॥
ಶಿವಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಗಲದ್ದಾನಗಣ್ಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಙ್ಗಖಣ್ಡಂ ಚಲಚ್ಚಾರುಶುಣ್ಡಂ ಜಗತ್ರಾಣಶೌಣ್ಡಂ |
ಲಸದ್ದನ್ತಕಾಣ್ಡಂ ವಿಪದ್ಭಙ್ಗಚಣ್ಡಂ ಶಿವಪ್ರೇಮಪಿಣ್ಡಂ ಭಜೇ ವಕ್ರತುಣ್ಡಮ್ || ೧ ||

ಅನಾದ್ಯನ್ತಮಾದ್ಯಂ ಪರನ್ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಂ ಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ ತ್ವಮೇಯಮ್ |
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಮೃಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಃ ಶೈವಮೀಡೇ || ೨ ||

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯ್ನ್ತಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಮನೋಹಾರಿಸರ್ವಾಂಗರತ್ನಾದಿಭೂಷಮ್ |
ಜಟಾಹೀಂದುಗಂಗಾಸ್ಥಿಶಶ್ಯರ್ಕಮೌಲಿಂ ಪರಂ ಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಂ ನುಮಃ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಮ್ || ೩ ||

ಶಿವೇಶಾನತತ್ಪೂರುಷಾಘೋರವಾಮಾದಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಭಿರ್ಹೃನ್ಮುಖೈಃ ಷಡ್ಭಿರಂಗೈಃ |
ಅನೌಪಮ್ಯಷಟ್ತ್ರಿಂಶತಂ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾಮತೀತಂ ಪರಂ ತ್ವಾಂ ಕಥಂ ವೇತ್ತಿ ಕೋ ವಾ || ೪ ||

ಪ್ರವಾಳಪ್ರವಾಹಪ್ರಭಾಶೋಣಮರ್ಧಂ ಮರುತ್ವನ್ಮಣಿಶ್ರೀಮಹಃ ಶ್ಯಾಮಮರ್ಧಮ್ |
ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇಕಂ ವಪುಶ್ಚೇಕಮನ್ತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಪತ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಹೇತುಮ್ || ೫ ||

ಸ್ವಸೇವಾಸಮಾಯಾತ ದೇವಾಸುರೇನ್ದ್ರಾ ನಮನ್ಮೌಲಿಮನ್ದಾರಮಾಲಾಭಿಷಿಕ್ತಮ್ |
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಶಂಭೋ ಪದಾಂಭೋರುಹಂ ತೇ ಭವಾಂಭೋಧಿಪೋತಂ ಭವಾನೀವಿಭಾವ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಜಗನ್ನಾಥ ಮನ್ನಾಥ ಗೌರೀಸನಾಥ ಪ್ರಪನ್ನಾನುಕಂಪಿನ್ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ |
ಮಹಃ ಸ್ತೋಮಮೂರ್ತೇ ಸಮಸ್ತೈಕಬನ್ಧೋ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೭ ||

ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವಾಧಿದೇವ ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ ಯಮಾರೇ ಹರೇತಿ |
ಬ್ರುವಾಣಃ ಸ್ಮರಿಷ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವನ್ತಂ ತತೋ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ || ೮ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿದ್ಯಾದಿಕೇಶ ತ್ರಯೀಮೂಲ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ವಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರ ತ್ರಾಹಿ ಪಶ್ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಮಸ್ವಾಪ್ನುಹಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಪಾಹಿ ತ್ವಮಸ್ಮಾನ್ || ೯ ||

ತ್ವದನ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ್ಸ್ಯ ನೇತಿ ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರನ್ನವ ಹನ್ಯಾಸ್ತು ದೈನ್ಯಮ್ |
ನ ಚೇತ್ತೇ ಭವೇದ್ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಹಾನಿಸ್ತತೋ ಮೇ ದಯಾಳೋ ದಯಾಂ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ || ೧೦ ||

ಅಯಂ ದಾನಕಾಲಸ್ತ್ವಹಂ ದಾನಪಾತ್ರಂ ಭವಾನ್ನಾಥ ದಾತಾ ತ್ವದನ್ಯನ್ನ ಯಾಚೇ |
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಂಭೋ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ || ೧೧ ||

ಪಶುಂ ವೇತ್ಸಿ ಚೇನ್ಮಾಂ ತ್ವಮೇವಾಧಿರೂಢಃ ಕಳಂಕೀತಿ ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧತ್ಸೇ ತ್ವಮೇವ |
ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಪುನಃ ಸೋಽಪಿ ತೇ ಕಣ್ಠಭೂಷಾ ತ್ವದಙ್ಗಕೃತಾಃ ಶರ್ವ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಧನ್ಯಾಃ || ೧೨ ||

ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಕರ್ತುಂ ಪರದ್ರೋಹಲೇಶಂ ಕಥಂ ಪ್ರೀಯಸೇ ತ್ವಂ ನ ಜಾನೇ ಗಿರೀಶ |
ತದಾ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕಾನ್ತಾಸುತದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ ಪಿತೃದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ || ೧೩ ||

ಸ್ತುತಿಂ ಧ್ಯಾನಮರ್ಚಾಂ ಯಥಾವದ್ವಿಧಾತುಂ ಭಜನ್ನಪ್ಯಜಾನನ್ಮಹೇಶಾವಲಂಬೇ |
ತ್ರಸನ್ತಂ ಸುತಂ ತ್ರಾತುಮಗ್ರೇ ಮೃಕಣ್ಡೋರ್ಯಮಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಪಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಮ್ || ೧೪ ||

ಅಕಣ್ಠೇ ಕಳಙ್ಕಾದನಙ್ಗೇ ಭುಜಙ್ಗಾದಪಾಣೌ ಕಪಾಲಾದಭಾಲೇಽನಲಾಕ್ಷಾತ್ |
ಅಮೌಲೌ ಶಶಾಙ್ಕಾದವಾಮೇ ಕಳತ್ರಾದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ || ೧೫ ||

ಶಿರೋದ್ದಷ್ಟಿಹೃದ್ರೋಗಶೂಲಪ್ರಮೇಹಜ್ವರಾರ್ಶೋಜರಾಯಕ್ಷ್ಮಹಿಕ್ಕಾವಿಷಾರ್ತಾನ್ |
ತ್ವಮಾದ್ಯೋ ಭಿಷಗ್ಭೇಷಜಂ ಭಸ್ಮ ಶಂಭೋ ತ್ವಮುಲ್ಲಾಘಯಾಸ್ಮಾನ್ವಪುರ್ಲಾಘವಾಯ ||

ದರಿದ್ರೋಽಸ್ಮ್ಯಭದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ದೂಯೇ ವಿಷಣ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಭಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚಾಹಮ್ |
ಭವಾನ್ಪ್ರಾಣಿನಾಮನ್ತರಾತ್ಮಾಸಿ ಶಂಭೋ ಮಮಾಧಿಂ ನ ವೇತ್ಸಿ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ || ೧೬ ||

ತ್ವದಕ್ಷ್ಣೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ ಪತೇತ್ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಯತ್ರ ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತಂ ವೃಣೀತೇ |
ಕಿರೀಟಸ್ಫುರಚ್ಚಾಮರಚ್ಛತ್ರಮಾಲಾಕಲಾಚೀಗಜಕ್ಷಾಮಭೂಷಾವಿಶೇಷೈಃ || ೧೭ ||

ಭವಾನ್ಯೈ ಭವಾಯಾಪಿ ಮಾತ್ರೇ ಚ ಪಿತ್ರೇ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ಮೃಡಾಯಾಪ್ಯಘಘ್ನೇ ಮಖಘ್ನೇ |
ಶಿವಾಙ್ಗ್ಯೈ ಶಿವಾಙ್ಗಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಶಿವಾಯಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಸ್ಯಮ್ಬಕಾಯ || ೧೮ ||

ಭವದ್ಗೌರವಂ ಮಲ್ಲಘುತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಕಾರುಣ್ಯದ್ದಷ್ಟ್ಯಾನುಗಂ ಮಾಮ್ |
ಶಿವಾತ್ಮಾನುಭಾವಸ್ತುತಾವಕ್ಷಮೋಽಹಂ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ || ೧೯ ||

ಯದಾ ಕರ್ಣರನ್ಧ್ರಂ ವ್ರಜೇತ್ಕಾಲವಾಹದ್ವಿಷತ್ಕಣ್ಠಘಣ್ಟಾಘಣಾಕಾರನಾದಃ |
ವೃಷಾಧೀಶಮಾರುಹ್ಯ ದೇವೌಪವಾಹ್ಯಂ ತದಾ ವತ್ಸ ಮಾ ಭೀರಿತಿ ಪ್ರೀಣಯ ತ್ವಮ್ || ೨೦ ||

ಯದಾ ದಾರುಣಾ ಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತ್ಯುಪಾನ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತಾಃ |
ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಸ್ಥಂ ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ || ೨೧ ||

ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯಾನೋ ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾ ವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ |
ತದಾ ಜಹ್ರುಕನ್ಯಾಜಲಾಲಙ್ಕ್ರ‍ೃತಂ ತೇ ಜಟಾಮಣ್ಡಲಂ ಮನ್ಮನೋಮನ್ದಿರಂ ಸ್ಯಾತ್ || ೨೨ ||

ಯದಾ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಕಾಶೇ ರುದನ್ತ್ಯಸ್ಯ ಹಾ ಕೀದ್ದಶೀಯಂ ದಶೇತಿ |
ತದಾ ದೇವದೇವೇಶ ಗೌರೀಶ ಶಂಭೋ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವಾಯೇತ್ಯಜಸ್ರಂ ಬ್ರವಾಣಿ || ೨೩ ||

ಯದಾ ಪಶ್ಯತಾಂ ಮಾಮಸೌ ವೇತ್ತಿ ನಾಸ್ಮಾನಯಂ ಶ್ವಾಸ ಏವೇತಿ ವಾಚೋ ಭವೇಯುಃ |
ತದಾ ಭೂತಿಭೂಷಂ ಭುಜಙ್ಗಾವನದ್ಧಂ ಪುರಾರೇ ಭವನ್ತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾವಯೇಯಮ್ || ೨೪ ||

ಯದಾ ಯಾತನಾದೇಹ ಸನ್ದೇಹವಾಹೀ ಭವೇದಾತ್ಮದೇಹೇ ನ ಮೋಹೋ ಮಹಾನ್ಮೇ |
ತದಾ ಕಾಶಶೀತಾಂಶುಸಙ್ಕಾಶಮೀಶ ಸ್ಮರಾರೇ ವಪುಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಮರಾಣಿ || ೨೫ ||

ಯದಾ ಪಾರಮಚ್ಛಾಯಮಸ್ಥಾನಮದ್ಭಿರ್ಜನೈರ್ವಾ ವಿಹೀನಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಮ್ |
ತದಾ ತಂ ನಿರುಬ್ಧನ್ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ ಮಹಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || ೨೬ ||

ಯದಾ ರೌರವಾದಿ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಭೀತ್ಯಾ ವ್ರಜಾಮ್ಯತ್ರ ಮೋಹಂ ಮಹಾದೇವ ಘೋರಮ್ |
ತದಾ ಮಾಮಹೋ ನಾಥ ತಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯನಾಥಂ ಪರಾಧೀನಮರ್ಧೇನ್ದುಮೌಲೇ || ೨೭ ||

ಯದಾ ಶ್ವೇತಪತ್ರಾಯತಾಲಙ್ಘ್ಯಶಕ್ತೇಃ ಕೃತಾನ್ತಾದ್ಭಯಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾತ್ |
ತದಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾನ್ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪಾತಾರಮೇತಾದ್ದಶಂ ಮೇ || ೨೮ ||

ಇದಾನೀಮಿದಾನೀಂ ಮೃತಿರ್ಮೇ ಭವಿತ್ರೀತ್ಯಹೋ ಸನ್ತತಂ ಚಿನ್ತಯಾ ಪೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ |
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಾ ಭೂನ್ಮೃತೌ ಭೀತಿರೇಷಾ ನಮಸ್ತೇ ಗತೀನಾಂ ಗತೇ ನೀಲಕಣ್ಠ || ೨೯ ||

ಅಮರ್ಯಾದಮೇವಾಹಮಾಽಽಬಾಲವೃದ್ಧಂ ಹರನ್ತಂ ಕೃತಾನ್ತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಮಿ ಭೀತಃ |
ಮೃತೌ ತಾವಕಾಙ್ಘ್ರ್ಯಬ್ಜದಿವ್ಯಪ್ರಸಾದಾದ್ಭವಾನೀಪತೇ ನಿರ್ಭಯೋಽಹಂ ಭವಾನಿ || ೩೦ ||

ಜರಾಜನ್ಮಗರ್ಭಾಧಿವಾಸಾದಿದುಃಖಾನ್ಯಸಹ್ಯಾನಿ ಜಹ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥದೇವ |
ಭವನ್ತಂ ವಿನಾ ಮೇ ಗತಿರ್ನೈವ ಶಂಭೋ ದಯಾಳೋ ನ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂ ವಾ ದಯಾ ತೇ || ೩೧ ||

ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಬ್ದೋ ನಮಃಪೂರ್ವ ಏಷ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತಿಕೃನ್ಮೃತ್ಯುಹಾ ತತ್ತ್ವವಾಚೀ |
ಮಹೇಶಾನ ಮಾ ಗಾನ್ಮನಸ್ತೋ ವಚಸ್ತಃ ಸದಾ ಮಹ್ಯಮೇತತ್ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || ೩೨ ||

ತ್ವಮತ್ಯಮ್ಬ ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಮೌಲಿಪ್ರಿಯೇ ಭೇಷಜಂ ತ್ವಂ ಭವವ್ಯಾಧಿಶಾನ್ತೌ |
ಬಹುಕ್ಲೇಶಭಾಜಂ ಪದಾಮ್ಭೋಜಪೋತೇ ಭವಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಂ ನಯಸ್ವಾದ್ಯಪಾರಮ್ || ೩೩ ||

ಅನುದ್ಯಲ್ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿವಹ್ನಿಪ್ರರೋಹೈರವಾಮಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುವಾಮೋರುಶೋಭೈಃ |
ಅನಙ್ಗಭ್ರಮದ್ಭೋಗಿಭೂಷಾವಿಶೇಷರಚನ್ದ್ರಾರ್ಘಚೂಡೈರಲಂ ದೈವತೈರ್ನಃ || ೩೪ ||

ಅಕಣ್ಠೇ ಕಲಙ್ಕಾದನಙ್ಗೇ ಭುಜಙ್ಗಾದಪಾಣೌ ಕಪಾಲಾದಭಾಲೇಽನಲಾಕ್ಷಾತ್ |
ಅಮೌಲೌ ಶಶಾಙ್ಕಾದವಾಮೇ ಕಳತ್ರಾದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ || ೩೫ ||

ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ ತ್ರಿಶೂಲಿಂಸ್ತ್ವಯೀದಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಭಾತೀತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ |
ಶಿವಾದನ್ಯಥಾ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೩೬ ||

ಯತೋಽಜಾಯತೇದಂ ಪ್ರಪಞ್ಚಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಯಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಯದೇಕಾನ್ತಮನ್ತೇ |
ಸ ಕರ್ಮಾದಿಹೀನಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೩೭ ||

ಕಿರೀಟೇ ನಿಶೇಶೋ ಲಲಾಟೇ ಹುತಾಶೋ ಭುಜೇ ಭೋಗಿರಾಜೋ ಗಲೇ ಕಾಲಿಮಾ ಚ |
ತನೌ ಕಾಮಿನೀ ಯಸ್ಯ ತತ್ತುಲ್ಯದೇವಂ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ || ೩೮ ||

ಅನೇನ ಸ್ತವೇನಾದರಾದಮ್ಬಿಕೇಶಂ ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಸಾದ್ಯ ಯಂ ಯೇ ನಮನ್ತಿ |
ಮೃತೌ ನಿರ್ಭಯಾಸ್ತೇ ಜನಾಸ್ತಂ ಭಜನ್ತೇ ಹೃದಮ್ಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಸದಾಸೀನಮೀಶಮ್ || ೩೯ ||

ಭುಜಙ್ಗಪ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಶಮ್ಭೋ ಮಯೈವಂ ಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲೃಪ್ತಮ್ |
ನರಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠಿತ್ವೋರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮೇತಿ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕಾರಾಚಾರ್ಯ
ವಿರಚಿತಂ ಶಿವಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Kannada | Malayalam | Telugu

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top