Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Telugu

Shivabhujanga Prayata Stotram in Telugu:

॥ శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ||

శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ |

గలద్దానగణ్డం మిలద్భృఙ్గఖణ్డం చలచ్చారుశుణ్డం జగత్రాణశౌణ్డం |
లసద్దన్తకాణ్డం విపద్భఙ్గచణ్డం శివప్రేమపిణ్డం భజే వక్రతుణ్డమ్ || ౧ ||

అనాద్యన్తమాద్యం పరన్తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ |
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహః శైవమీడే || ౨ ||

స్వశక్త్యాది శక్త్య్న్తసింహాసనస్థం మనోహారిసర్వాంగరత్నాదిభూషమ్ |
జటాహీందుగంగాస్థిశశ్యర్కమౌలిం పరం శక్తిమిత్రం నుమః పఞ్చవక్త్రమ్ || ౩ ||

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిర్బ్రహ్మభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః |
అనౌపమ్యషట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా || ౪ ||

ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం మరుత్వన్మణిశ్రీమహః శ్యామమర్ధమ్ |
గుణస్యూతమేకం వపుశ్చేకమన్తః స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతుమ్ || ౫ ||

స్వసేవాసమాయాత దేవాసురేన్ద్రా నమన్మౌలిమన్దారమాలాభిషిక్తమ్ |
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే భవాంభోధిపోతం భవానీవిభావ్యమ్ || ౬ ||

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ |
మహః స్తోమమూర్తే సమస్తైకబన్ధో నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు || ౭ ||

మహాదేవ దేవేశ దేవాధిదేవ స్మరారే పురారే యమారే హరేతి |
బ్రువాణః స్మరిష్వామి భక్త్యా భవన్తం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || ౮ ||

విరూపాక్ష విశ్వేశ విద్యాదికేశ త్రయీమూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ |
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావ పుణ్య క్షమస్వాప్నుహి త్ర్యక్ష పాహి త్వమస్మాన్ || ౯ ||

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్న్స్య నేతి ప్రసీద స్మరన్నవ హన్యాస్తు దైన్యమ్ |
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహానిస్తతో మే దయాళో దయాం సన్నిధేహి || ౧౦ ||

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం భవాన్నాథ దాతా త్వదన్యన్న యాచే |
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ || ౧౧ ||

పశుం వేత్సి చేన్మాం త్వమేవాధిరూఢః కళంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే త్వమేవ |
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కణ్ఠభూషా త్వదఙ్గకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః || ౧౨ ||

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ |
తదా హి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి కాన్తాసుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా || ౧౩ ||

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే |
త్రసన్తం సుతం త్రాతుమగ్రే మృకణ్డోర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ || ౧౪ ||

అకణ్ఠే కళఙ్కాదనఙ్గే భుజఙ్గాదపాణౌ కపాలాదభాలేఽనలాక్షాత్ |
అమౌలౌ శశాఙ్కాదవామే కళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే || ౧౫ ||

శిరోద్దష్టిహృద్రోగశూలప్రమేహజ్వరార్శోజరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ |
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ ||

దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి దూయే విషణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి భిన్నోఽస్మి చాహమ్ |
భవాన్ప్రాణినామన్తరాత్మాసి శంభో మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ || ౧౬ ||

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్ త్ర్యక్ష యత్ర క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణీతే |
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలాకలాచీగజక్షామభూషావిశేషైః || ౧౭ ||

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్నే మఖఘ్నే |
శివాఙ్గ్యై శివాఙ్గాయ కుర్మః శివాయై శివాయామ్బికాయై నమస్యమ్బకాయ || ౧౮ ||

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా ప్రభో రక్ష కారుణ్యద్దష్ట్యానుగం మామ్ |
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ || ౧౯ ||

యదా కర్ణరన్ధ్రం వ్రజేత్కాలవాహద్విషత్కణ్ఠఘణ్టాఘణాకారనాదః |
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యం తదా వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ || ౨౦ ||

యదా దారుణా భాషణా భీషణా మే భవిష్యన్త్యుపాన్తే కృతాన్తస్య దూతాః |
తదా మన్మనస్త్వత్పదామ్భోరుహస్థం కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో || ౨౧ ||

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతా వ్యక్తవాణిః |
తదా జహ్రుకన్యాజలాలఙ్కృతం తే జటామణ్డలం మన్మనోమన్దిరం స్యాత్ || ౨౨ ||

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే రుదన్త్యస్య హా కీద్దశీయం దశేతి |
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి || ౨౩ ||

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మానయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః |
తదా భూతిభూషం భుజఙ్గావనద్ధం పురారే భవన్తం స్ఫుటం భావయేయమ్ || ౨౪ ||

యదా యాతనాదేహ సన్దేహవాహీ భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే |
తదా కాశశీతాంశుసఙ్కాశమీశ స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరాణి || ౨౫ ||

యదా పారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్ |
తదా తం నిరుబ్ధన్కృతాన్తస్య మార్గం మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ || ౨౬ ||

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ |
తదా మామహో నాథ తస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేన్దుమౌలే || ౨౭ ||

యదా శ్వేతపత్రాయతాలఙ్ఘ్యశక్తేః కృతాన్తాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్ |
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం న పశ్యామి పాతారమేతాద్దశం మే || ౨౮ ||

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీత్యహో సన్తతం చిన్తయా పీడితోఽస్మి |
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా నమస్తే గతీనాం గతే నీలకణ్ఠ || ౨౯ ||

అమర్యాదమేవాహమాఽఽబాలవృద్ధం హరన్తం కృతాన్తం సమీక్ష్యాస్మి భీతః |
మృతౌ తావకాఙ్ఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని || ౩౦ ||

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథదేవ |
భవన్తం వినా మే గతిర్నైవ శంభో దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే || ౩౧ ||

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ |
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ || ౩౨ ||

త్వమత్యమ్బ మాం పశ్య శీతాంశుమౌలిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాన్తౌ |
బహుక్లేశభాజం పదామ్భోజపోతే భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్యపారమ్ || ౩౩ ||

అనుద్యల్లలాటాక్షివహ్నిప్రరోహైరవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః |
అనఙ్గభ్రమద్భోగిభూషావిశేషరచన్ద్రార్ఘచూడైరలం దైవతైర్నః || ౩౪ ||

అకణ్ఠే కలఙ్కాదనఙ్గే భుజఙ్గాదపాణౌ కపాలాదభాలేఽనలాక్షాత్ |
అమౌలౌ శశాఙ్కాదవామే కళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే || ౩౫ ||

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలింస్త్వయీదం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ |
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౬ ||

యతోఽజాయతేదం ప్రపఞ్చం విచిత్రం స్థితిం యాతి యస్మిన్ యదేకాన్తమన్తే |
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౭ ||

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ |
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం న జానే న జానే న జానే || ౩౮ ||

అనేన స్తవేనాదరాదమ్బికేశం పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమన్తి |
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజన్తే హృదమ్భోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ || ౩౯ ||

భుజఙ్గప్రియాకల్ప శమ్భో మయైవం భుజఙ్గప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తమ్ |
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛఙ్కారాచార్య
విరచితం శివభుజఙ్గ ప్రయాతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top