Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Malayalam

Shivabhujanga Prayata Stotram in Malayalam:

॥ ശിവഭുജങ്ഗ പ്രയാത സ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ||

ശിവഭുജങ്ഗ പ്രയാത സ്തോത്രം |

ഗലദ്ദാനഗണ്ഡം മിലദ്ഭൃങ്ഗഖണ്ഡം ചലച്ചാരുശുണ്ഡം ജഗത്രാണശൗണ്ഡം |
ലസദ്ദന്തകാണ്ഡം വിപദ്ഭങ്ഗചണ്ഡം ശിവപ്രേമപിണ്ഡം ഭജേ വക്രതുണ്ഡം || ൧ ||

അനാദ്യന്തമാദ്യം പരന്തത്ത്വമര്ഥം ചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയം |
ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം മനോവാഗതീതം മഹഃ ശൈവമീഡേ || ൨ ||

സ്വശക്ത്യാദി ശക്ത്യ്ന്തസിംഹാസനസ്ഥം മനോഹാരിസര്വാംഗരത്നാദിഭൂഷം |
ജടാഹീന്ദുഗംഗാസ്ഥിശശ്യര്ക്കമൗലിം പരം ശക്തിമിത്രം നുമഃ പഞ്ചവക്ത്രം || ൩ ||

ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാദിഭിര്ബ്രഹ്മഭിര്ഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരങ്ഗൈഃ |
അനൗപമ്യഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാമതീതം പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ || ൪ ||

പ്രവാളപ്രവാഹപ്രഭാശോണമര്ധം മരുത്വന്മണിശ്രീമഹഃ ശ്യാമമര്ധം |
ഗുണസ്യൂതമേകം വപുശ്ചേകമന്തഃ സ്മരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതും || ൫ ||

സ്വസേവാസമായാത ദേവാസുരേന്ദ്രാ നമന്മൗലിമന്ദാരമാലാഭിഷിക്തം |
നമസ്യാമി ശംഭോ പദാംഭോരുഹം തേ ഭവാംഭോധിപോതം ഭവാനീവിഭാവ്യം || ൬ ||

ജഗന്നാഥ മന്നാഥ ഗൗരീസനാഥ പ്രപന്നാനുകംപിന്വിപന്നാര്തിഹാരിന് |
മഹഃ സ്തോമമൂര്തേ സമസ്തൈകബന്ധോ നമസ്തേ നമസ്തേ പുനസ്തേ നമോഽസ്തു || ൭ ||

മഹാദേവ ദേവേശ ദേവാധിദേവ സ്മരാരേ പുരാരേ യമാരേ ഹരേതി |
ബ്രുവാണഃ സ്മരിഷ്വാമി ഭക്ത്യാ ഭവന്തം തതോ മേ ദയാശീല ദേവ പ്രസീദ || ൮ ||

വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ വിദ്യാദികേശ ത്രയീമൂല ശംഭോ ശിവ ത്ര്യംബക ത്വം |
പ്രസീദ സ്മര ത്രാഹി പശ്യാവ പുണ്യ ക്ഷമസ്വാപ്നുഹി ത്ര്യക്ഷ പാഹി ത്വമസ്മാന് || ൯ ||

ത്വദന്യഃ ശരണ്യഃ പ്രപന്ന്സ്യ നേതി പ്രസീദ സ്മരന്നവ ഹന്യാസ്തു ദൈന്യം |
ന ചേത്തേ ഭവേദ്ഭക്തവാത്സല്യഹാനിസ്തതോ മേ ദയാളോ ദയാം സന്നിധേഹി || ൧൦ ||

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം ഭവാന്നാഥ ദാതാ ത്വദന്യന്ന യാചേ |
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാര്ഥോഽസ്മി തസ്മാത് || ൧൧ ||

പശും വേത്സി ചേന്മാം ത്വമേവാധിരൂഢഃ കളംകീതി വാ മൂര്ധ്നി ധത്സേ ത്വമേവ |
ദ്വിജിഹ്വഃ പുനഃ സോഽപി തേ കണ്ഠഭൂഷാ ത്വദങ്ഗകൃതാഃ ശര്വ സര്വേഽപി ധന്യാഃ || ൧൨ ||

ന ശക്നോമി കര്തും പരദ്രോഹലേശം കഥം പ്രീയസേ ത്വം ന ജാനേ ഗിരീശ |
തദാ ഹി പ്രസന്നോഽസി കസ്യാപി കാന്താസുതദ്രോഹിണോ വാ പിതൃദ്രോഹിണോ വാ || ൧൩ ||

സ്തുതിം ധ്യാനമര്ചാം യഥാവദ്വിധാതും ഭജന്നപ്യജാനന്മഹേശാവലംബേ |
ത്രസന്തം സുതം ത്രാതുമഗ്രേ മൃകണ്ഡോര്യമപ്രാണനിര്വാപണം ത്വത്പദാബ്ജം || ൧൪ ||

അകണ്ഠേ കളങ്കാദനങ്ഗേ ഭുജങ്ഗാദപാണൗ കപാലാദഭാലേഽനലാക്ഷാത് |
അമൗലൗ ശശാങ്കാദവാമേ കളത്രാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ || ൧൫ ||

ശിരോദ്രുഷ്ടിഹൃദ്രോഗശൂലപ്രമേഹജ്വരാര്ശോജരായക്ഷ്മഹിക്കാവിഷാര്താന് |
ത്വമാദ്യോ ഭിഷഗ്ഭേഷജം ഭസ്മ ശംഭോ ത്വമുല്ലാഘയാസ്മാന്വപുര്ലാഘവായ ||

ദരിദ്രോഽസ്മ്യഭദ്രോഽസ്മി ദൂയേ വിഷണ്ണോഽസ്മി സന്നോഽസ്മി ഭിന്നോഽസ്മി ചാഹം |
ഭവാന്പ്രാണിനാമന്തരാത്മാസി ശംഭോ മമാധിം ന വേത്സി പ്രഭോ രക്ഷ മാം ത്വം || ൧൬ ||

ത്വദക്ഷ്ണോഃ കടാക്ഷഃ പതേത് ത്ര്യക്ഷ യത്ര ക്ഷണം ക്ഷ്മാ ച ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തം വൃണീതേ |
കിരീടസ്ഫുരച്ചാമരച്ഛത്രമാലാകലാചീഗജക്ഷാമഭൂഷാവിശേഷൈഃ || ൧൭ ||

ഭവാന്യൈ ഭവായാപി മാത്രേ ച പിത്രേ മൃഡാന്യൈ മൃഡായാപ്യഘഘ്നേ മഖഘ്നേ |
ശിവാങ്ഗ്യൈ ശിവാങ്ഗായ കുര്മഃ ശിവായൈ ശിവായാംബികായൈ നമസ്യംബകായ || ൧൮ ||

ഭവദ്ഗൗരവം മല്ലഘുത്വം വിദിത്വാ പ്രഭോ രക്ഷ കാരുണ്യദ്രുഷ്ട്യാനുഗം മാം |
ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോഽഹം സ്വശക്ത്യാ കൃതം മേഽപരാധം ക്ഷമസ്വ || ൧൯ ||

യദാ കര്ണരന്ധ്രം വ്രജേത്കാലവാഹദ്വിഷത്കണ്ഠഘണ്ടാഘണാകാരനാദഃ |
വൃഷാധീശമാരുഹ്യ ദേവൗപവാഹ്യം തദാ വത്സ മാ ഭീരിതി പ്രീണയ ത്വം || ൨൦ ||

യദാ ദാരുണാ ഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ ഭവിഷ്യന്ത്യുപാന്തേ കൃതാന്തസ്യ ദൂതാഃ |
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ || ൨൧ ||

യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഽഹം ശയാനോ ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാ വ്യക്തവാണിഃ |
തദാ ജഹ്രുകന്യാജലാലങ്കൃതം തേ ജടാമണ്ഡലം മന്മനോമന്ദിരം സ്യാത് || ൨൨ ||

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ രുദന്ത്യസ്യ ഹാ കീദ്രുശീയം ദശേതി |
തദാ ദേവദേവേശ ഗൗരീശ ശംഭോ നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി || ൨൩ ||

യദാ പശ്യതാം മാമസൗ വേത്തി നാസ്മാനയം ശ്വാസ ഏവേതി വാചോ ഭവേയുഃ |
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജങ്ഗാവനദ്ധം പുരാരേ ഭവന്തം സ്ഫുടം ഭാവയേയം || ൨൪ ||

യദാ യാതനാദേഹ സന്ദേഹവാഹീ ഭവേദാത്മദേഹേ ന മോഹോ മഹാന്മേ |
തദാ കാശശീതാംശുസങ്കാശമീശ സ്മരാരേ വപുസ്തേ നമസ്തേ സ്മരാണി || ൨൫ ||

യദാ പാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭിര്ജനൈര്വാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി മാര്ഗം |
തദാ തം നിരുബ്ധന്കൃതാന്തസ്യ മാര്ഗം മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ || ൨൬ ||

യദാ രൗരവാദി സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ വ്രജാമ്യത്ര മോഹം മഹാദേവ ഘോരം |
തദാ മാമഹോ നാഥ തസ്താരയിഷ്യത്യനാഥം പരാധീനമര്ധേന്ദുമൗലേ || ൨൭ ||

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലങ്ഘ്യശക്തേഃ കൃതാന്താദ്ഭയം ഭക്തവാത്സല്യഭാവാത് |
തദാ പാഹി മാം പാര്വതീവല്ലഭാന്യം ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദ്രുശം മേ || ൨൮ ||

ഇദാനീമിദാനീം മൃതിര്മേ ഭവിത്രീത്യഹോ സന്തതം ചിന്തയാ പീഡിതോഽസ്മി |
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മൃതൗ ഭീതിരേഷാ നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകണ്ഠ || ൨൯ ||

അമര്യാദമേവാഹമാഽഽബാലവൃദ്ധം ഹരന്തം കൃതാന്തം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ |
മൃതൗ താവകാങ്ഘ്ര്യബ്ജദിവ്യപ്രസാദാദ്ഭവാനീപതേ നിര്ഭയോഽഹം ഭവാനി || ൩൦ ||

ജരാജന്മഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥദേവ |
ഭവന്തം വിനാ മേ ഗതിര്നൈവ ശംഭോ ദയാളോ ന ജാഗര്ത്തി കിം വാ ദയാ തേ || ൩൧ ||

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂര്വ ഏഷ സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ |
മഹേശാന മാ ഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ || ൩൨ ||

ത്വമത്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൗലിപ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാന്തൗ |
ബഹുക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ ഭവാബ്ധൗ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യപാരം || ൩൩ ||

അനുദ്യല്ലലാടാക്ഷിവഹ്നിപ്രരോഹൈരവാമസ്ഫുരച്ചാരുവാമോരുശോഭൈഃ |
അനങ്ഗഭ്രമദ്ഭോഗിഭൂഷാവിശേഷരചന്ദ്രാര്ധചൂഡൈരലം ദൈവതൈര്നഃ || ൩൪ ||

അകണ്ഠേ കളങ്കാദനങ്ഗേ ഭുജങ്ഗാദപാണൗ കപാലാദഭാലേഽനലാക്ഷാത് |
അമൗലൗ ശശാങ്കാദവാമേ കളത്രാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ || ൩൫ ||

മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിംസ്ത്വയീദം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് |
ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം || ൩൬ ||

യതോഽജായതേദം പ്രപഞ്ചം വിചിത്രം സ്ഥിതിം യാതി യസ്മിന് യദേകാന്തമന്തേ |
സ കര്മാദിഹീനഃ സ്വയംജ്യോതിരാത്മാ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം || ൩൭ ||

കിരീടേ നിശേശോ ലലാടേ ഹുതാശോ ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗലേ കാലിമാ ച |
തനൗ കാമിനീ യസ്യ തത്തുല്യദേവം ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ || ൩൮ ||

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശം പരാം ഭക്തിമാസാദ്യ യം യേ നമന്തി |
മൃതൗ നിര്ഭയാസ്തേ ജനാസ്തം ഭജന്തേ ഹൃദംഭോജമധ്യേ സദാസീനമീശം || ൩൯ ||

ഭുജങ്ഗപ്രിയാകല്പ ശംഭോ മയൈവം ഭുജങ്ഗപ്രയാതേന വൃത്തേന ക്ലൃപ്തം |
നരഃ സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വോരുഭക്ത്യാ സുപുത്രായുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യമേതി || ൪൦ ||

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യ ശ്രീമച്ഛങ്കാരാചാര്യ
വിരചിതം ശിവഭുജങ്ഗ പ്രയാതസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Kannada | Malayalam | Telugu

ShivabhujangaPrayata Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top