Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ishaanastavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Ishaanastavah in Kannada :

॥ ಈಶಾನಸ್ತವಃ ॥
ಯಃ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಗಜಾನನಾದ್ಭುತಸುತಾವಿಷ್ಕಾರಣವ್ಯಜಿತಾ-
ಚಿನ್ತ್ಯೊತ್ಪಾದನವೈಭವಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಮಾಯಾಂ ನಿಜಾಙ್ಗೆ ದಧತ್ |
ಸೆವ್ಯಾಂ ಸಂಸೃತಿಹಾನಯೆ ತ್ರಿಪಥಗಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ವಹನ್
ಸ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ಭಜತಃ ಪಾಯಾತ್ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೧ ॥

ಯಸ್ಯಾಲೊಚ್ಯ ಕಪರ್ದದುರ್ಗವಿಲುಠದ್ಗಙ್ಗಾಂಬುಶೌಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಛತಾ-
ಮಾಧುರ್ಯಾಣಿ ಪರಾಜಯೊದಿತಶುಚಾ ಕ್ಷೀಣಃ ಕಲಾಮಾತ್ರತಾಮ್ |
ಬಿಭ್ರತ್ ಪಿತ್ಸತಿ ನೂನಮುತ್ಕಟಜಟಾಜೂಟೊಚ್ಚಕೂಟಾಚ್ಛಶೀ
ಲಾಲಾಟಾಕ್ಷಿಶಿಖಾಸು ಸೊಽಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಭವ್ಯಾಯ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೨ ॥

ಯಲ್ಲಾಲಾಟಕೃಪೀಟಯೊನಿಸತತಾಸಙ್ಗಾದ್ವಿಲೀನಃ ಶಶೀ
ಗಙ್ಗಾರೂಪಮುಪೆತ್ಯ ತತ್ಪ್ರಶಮನಾಶಕ್ತಃ ಕೃಶಾಙ್ಗಃ ಶುಚಾ |
ಉದ್ಬಧ್ನಾತಿ ತನುಂ ತ್ರಪಾಪರವಶೊ ಮನ್ಯೆ ಜಟಾದಾಮಭಿಃ
ಪಾಯಾತ್ ಸ್ತವ್ಯವಿಭಾವ್ಯನವ್ಯಚರಿತೊ ಭಕ್ತಾನ್ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೩ ॥

ಅಙ್ಕಾರೂಢಧರಾಧರಾಧಿಪಸುತಾಸೌನ್ದರ್ಯಸನ್ತರ್ಜಿತಾ
ಗಙ್ಗಾ ಯಸ್ಯ ಕಪರ್ದದುರ್ಗಮವನೆ ಲೀನಾ ವಿಲೀನಾ ಹ್ರಿಯಾ |
ಚಿನ್ತಾಪಾಣ್ಡುತನುಃ ಸ್ಖಲನ್ತ್ಯವಿರತಂ ಪಾರ್ವತ್ಯಸೂಯಾಸ್ಮಿತೈ-
ರನ್ತರ್ಧಿ ಬಹು ಮನ್ಯತೆಽಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಭೂತ್ಯೈ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೪ ॥

ಮುಗ್ಧಾಂ ಸ್ನ್ರಿಗ್ಧ ಇವ ಪ್ರತಾರ್ಯ ಗಿರಿಜಾಮರ್ಧಾಙ್ಗದಾನಚ್ಛಲಾ-
ನ್ನಿತ್ಯೊದ್ಯದ್ವಹುಲಭ್ರಮಾಂ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಾತ್ಮೊತ್ತಮಾಙ್ಗೆ ವಹನ್ |
ಸ್ಥಾನೆ ಯೊ ವಿಷಮೆಕ್ಷಣತ್ವಪದವೀಮಾರೊಪ್ಯತೆ ಕೊವಿದೈಃ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಪ್ರಣಯಕ್ರಮೊಽಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೫ ॥

ಸೆವಾಸಜ್ಜಸುರಾರ್ಷಿಪರಿಷದ್ವ್ಯಾಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಪ್ರಶ್ಚ-
ಯೊತನ್ಮಕರನ್ದಬಿನ್ದುಸತತಾಸಾರಃ ಪತನ್ಮಸ್ತಕೆ |
ಯಸ್ಯಾವಿಶ್ರಮಸಂಭೃತಸ್ತ್ರಿಪಥಗಾನಾಮ್ನಾ ಜನೈಃ ಖ್ಯಾಪ್ಯತೆ
ಸ ತ್ರೈಲೊಕ್ಯನಿಷೆವಿತಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗಳಃ ಪುಷ್ಣಾತು ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೬ ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ನುದ್ಧತತಾಣ್ಡವೈಕರಸತಾಸಾಟೊಪನಾಠ್ಯಕ್ರಮೆ
ವಿಸ್ರಸ್ತಾಸು ಜಟಾಸು ಭಾಸುರ ತನುರ್ಧಾರಾಶತೈಃ ಪಾತುಕಾ |
ಗಙ್ಗಾಜಙ್ಗಮವಾರಿಪರ್ವತಧಿಯಂ ಚಿತ್ತೆ ವಿಧತ್ತೆ ಸತಾ-
ಮೆತಂ ಚಿತ್ರವಿಭೂತಿರಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಭವ್ಯಾಯ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೭ ॥

ಯೊ ಗಙ್ಗಾಪಯಸಿ ಪ್ರಭೊ ತವ ಮಹಾನತ್ಯಾದರಃ ಕಲ್ಪತೆ
ಸಂಮೂರ್ಚ್ಛದ್ವಿಷಯಾಪನಾಯ ವಿಧಯೆ ಕ್ರುಧ್ಯಸ್ಯಸತ್ಯೊಕ್ತಯೆ |
ಈಶಾನಸ್ತವಸಾಗರಾನ್ತಗಮನೆ ವಾಣ್ಯಃ ಪುರಾಣ್ಯೊಽಕ್ಷಮಾಃ
ಸಙ್ಕ್ಷಿಪ್ಯೆತ್ಥಮಭಿಷ್ಟುತಃ ಸಸಿತಗುಃ ಪ್ರೀತೊಽಸ್ತು ಗಙ್ಗಾಧರಃ ॥ ೮ ॥

ಇತೀಶಾನಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ॥

Also Read:

Ishaanastavah Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Ishaanastavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top