Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shivananda Lahari Lyrics in Tamil

Shivananda Lahari in Tamil:

கலாப்யாம் சூடாலம்க்றுத-ஶஶி கலாப்யாம் னிஜ தபஃ-
பலாப்யாம் பக்தேஶு ப்ரகடித-பலாப்யாம் பவது மே
ஶிவாப்யாம்-அஸ்தோக-த்ரிபுவன ஶிவாப்யாம் ஹ்றுதி புனர்-
பவாப்யாம் ஆனன்த ஸ்புர-தனுபவாப்யாம் னதிரியம் ॥ 1 ॥

கலன்தீ ஶம்போ த்வச்-சரித-ஸரிதஃ கில்பிஶ-ரஜோ
தலன்தீ தீகுல்யா-ஸரணிஶு பதன்தீ விஜயதாம்
திஶன்தீ ஸம்ஸார-ப்ரமண-பரிதாப-உபஶமனம்
வஸன்தீ மச்-சேதோ-ஹ்றுதபுவி ஶிவானன்த-லஹரீ ॥ 2 ॥

த்ரயீ-வேத்யம் ஹ்றுத்யம் த்ரி-புர-ஹரம் ஆத்யம் த்ரி-னயனம்
ஜடா-பாரோதாரம் சலத்-உரக-ஹாரம் ம்றுக தரம்
மஹா-தேவம் தேவம் மயி ஸதய-பாவம் பஶு-பதிம்
சித்-ஆலம்பம் ஸாம்பம் ஶிவம்-அதி-விடம்பம் ஹ்றுதி பஜே ॥ 3 ॥

ஸஹஸ்ரம் வர்தன்தே ஜகதி விபுதாஃ க்ஶுத்ர-பலதா
ன மன்யே ஸ்வப்னே வா தத்-அனுஸரணம் தத்-க்றுத-பலம்
ஹரி-ப்ரஹ்மாதீனாம்-அபி னிகட-பாஜாம்-அஸுலபம்
சிரம் யாசே ஶம்போ ஶிவ தவ பதாம்போஜ-பஜனம் ॥ 4 ॥

ஸ்ம்றுதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்யே ஶகுன-கவிதா-கான-பணிதௌ
புராணே மன்த்ரே வா ஸ்துதி-னடன-ஹாஸ்யேஶு-அசதுரஃ
கதம் ராஜ்னாம் ப்ரீதிர்-பவதி மயி கோ(அ)ஹம் பஶு-பதே
பஶும் மாம் ஸர்வஜ்ன ப்ரதித-க்றுபயா பாலய விபோ ॥ 5 ॥

கடோ வா ம்றுத்-பிண்டோ-அபி-அணுர்-அபி ச தூமோ-அக்னிர்-அசலஃ
படோ வா தன்துர்-வா பரிஹரதி கிம் கோர-ஶமனம்
வ்றுதா கண்ட-க்ஶோபம் வஹஸி தரஸா தர்க-வசஸா
பதாம்போஜம் ஶம்போர்-பஜ பரம-ஸௌக்யம் வ்ரஜ ஸுதீஃ ॥ 6 ॥

மனஸ்-தே பாதாப்ஜே னிவஸது வசஃ ஸ்தோத்ர-பணிதௌ
கரௌ ச-அப்யர்சாயாம் ஶ்ருதிர்-அபி கதாகர்ணன-விதௌ
தவ த்யானே புத்திர்-னயன-யுகலம் மூர்தி-விபவே
பர-க்ரன்தான் கைர்-வா பரம-ஶிவ ஜானே பரம்-அதஃ ॥ 7 ॥

யதா புத்திஃ-ஶுக்தௌ ரஜதம் இதி காசாஶ்மனி மணிர்-
ஜலே பைஶ்டே க்ஶீரம் பவதி ம்றுக-த்றுஶ்ணாஸு ஸலிலம்
ததா தேவ-ப்ரான்த்யா பஜதி பவத்-அன்யம் ஜட ஜனோ
மஹா-தேவேஶம் த்வாம் மனஸி ச ன மத்வா பஶு-பதே ॥ 8 ॥

கபீரே காஸாரே விஶதி விஜனே கோர-விபினே
விஶாலே ஶைலே ச ப்ரமதி குஸுமார்தம் ஜட-மதிஃ
ஸமர்ப்யைகம் சேதஃ-ஸரஸிஜம் உமா னாத பவதே
ஸுகேன-அவஸ்தாதும் ஜன இஹ ன ஜானாதி கிம்-அஹோ ॥ 9 ॥

னரத்வம் தேவத்வம் னக-வன-ம்றுகத்வம் மஶகதா
பஶுத்வம் கீடத்வம் பவது விஹகத்வாதி-ஜனனம்
ஸதா த்வத்-பாதாப்ஜ-ஸ்மரண-பரமானன்த-லஹரீ
விஹாராஸக்தம் சேத்-ஹ்றுதயம்-இஹ கிம் தேன வபுஶா ॥ 10 ॥

வடுர்வா கேஹீ வா யதிர்-அபி ஜடீ வா ததிதரோ
னரோ வா யஃ கஶ்சித்-பவது பவ கிம் தேன பவதி
யதீயம் ஹ்றுத்-பத்மம் யதி பவத்-அதீனம் பஶு-பதே
ததீயஸ்-த்வம் ஶம்போ பவஸி பவ பாரம் ச வஹஸி ॥ 11 ॥

குஹாயாம் கேஹே வா பஹிர்-அபி வனே வா(அ)த்ரி-ஶிகரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதேஃ கிம் வத பலம்
ஸதா யஸ்யைவான்தஃகரணம்-அபி ஶம்போ தவ பதே
ஸ்திதம் செத்-யோகோ(அ)ஸௌ ஸ ச பரம-யோகீ ஸ ச ஸுகீ ॥ 12 ॥

அஸாரே ஸம்ஸாரே னிஜ-பஜன-தூரே ஜடதியா
பரமன்தம் மாம்-அன்தம் பரம-க்றுபயா பாதும் உசிதம்
மத்-அன்யஃ கோ தீனஸ்-தவ க்றுபண-ரக்ஶாதி-னிபுணஸ்-
த்வத்-அன்யஃ கோ வா மே த்ரி-ஜகதி ஶரண்யஃ பஶு-பதே ॥ 13 ॥

ப்ரபுஸ்-த்வம் தீனானாம் கலு பரம-பன்துஃ பஶு-பதே
ப்ரமுக்யோ(அ)ஹம் தேஶாம்-அபி கிம்-உத பன்துத்வம்-அனயோஃ
த்வயைவ க்ஶன்தவ்யாஃ ஶிவ மத்-அபராதாஶ்-ச ஸகலாஃ
ப்ரயத்னாத்-கர்தவ்யம் மத்-அவனம்-இயம் பன்து-ஸரணிஃ ॥ 14 ॥

உபேக்ஶா னோ சேத் கிம் ன ஹரஸி பவத்-த்யான-விமுகாம்
துராஶா-பூயிஶ்டாம் விதி-லிபிம்-அஶக்தோ யதி பவான்
ஶிரஸ்-தத்-வதிதாத்ரம் ன னகலு ஸுவ்றுத்தம் பஶு-பதே
கதம் வா னிர்-யத்னம் கர-னக-முகேனைவ லுலிதம் ॥ 15 ॥

விரின்சிர்-தீர்காயுர்-பவது பவதா தத்-பர-ஶிரஶ்-
சதுஶ்கம் ஸம்ரக்ஶ்யம் ஸ கலு புவி தைன்யம் லிகிதவான்
விசாரஃ கோ வா மாம் விஶத-க்றுபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஶ-வ்யாபாரஃ ஸ்வயம்-அபி ச தீனாவன-பரஃ ॥ 16 ॥

பலாத்-வா புண்யானாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ
ப்ரஸன்னே(அ)பி ஸ்வாமின் பவத்-அமல-பாதாப்ஜ-யுகலம்
கதம் பஶ்யேயம் மாம் ஸ்தகயதி னமஃ-ஸம்ப்ரம-ஜுஶாம்
னிலிம்பானாம் ஶ்ரேணிர்-னிஜ-கனக-மாணிக்ய-மகுடைஃ ॥ 17 ॥

த்வம்-ஏகோ லோகானாம் பரம-பலதோ திவ்ய-பதவீம்
வஹன்தஸ்-த்வன்மூலாம் புனர்-அபி பஜன்தே ஹரி-முகாஃ
கியத்-வா தாக்ஶிண்யம் தவ ஶிவ மதாஶா ச கியதீ
கதா வா மத்-ரக்ஶாம் வஹஸி கருணா-பூரித-த்றுஶா ॥ 18 ॥

துராஶா-பூயிஶ்டே துரதிப-க்றுஹ-த்வார-கடகே
துரன்தே ஸம்ஸாரே துரித-னிலயே துஃக ஜனகே
மதாயாஸம் கிம் ன வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்றுதயே
வதேயம் ப்ரீதிஶ்-சேத் தவ ஶிவ க்றுதார்தாஃ கலு வயம் ॥ 19 ॥

ஸதா மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீனாம் குச-கிரௌ
னடத்ய்-ஆஶா-ஶாகாஸ்-வடதி ஜடிதி ஸ்வைரம்-அபிதஃ
கபாலின் பிக்ஶோ மே ஹ்றுதய-கபிம்-அத்யன்த-சபலம்
த்றுடம் பக்த்யா பத்த்வா ஶிவ பவத்-அதீனம் குரு விபோ ॥ 20 ॥

த்றுதி-ஸ்தம்பாதாரம் த்றுட-குண னிபத்தாம் ஸகமனாம்
விசித்ராம் பத்மாட்யாம் ப்ரதி-திவஸ-ஸன்மார்க-கடிதாம்
ஸ்மராரே மச்சேதஃ-ஸ்புட-பட-குடீம் ப்ராப்ய விஶதாம்
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவ கணைஃ-ஸேவித விபோ ॥ 21 ॥

ப்ரலோபாத்யைர்-அர்தாஹரண-பர-தன்த்ரோ தனி-க்றுஹே
ப்ரவேஶோத்யுக்தஃ-ஸன் ப்ரமதி பஹுதா தஸ்கர-பதே
இமம் சேதஶ்-சோரம் கதம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ
தவாதீனம் க்றுத்வா மயி னிரபராதே குரு க்றுபாம் ॥ 22 ॥

கரோமி த்வத்-பூஜாம் ஸபதி ஸுகதோ மே பவ விபோ
விதித்வம் விஶ்ணுத்வம் திஶஸி கலு தஸ்யாஃ பலம்-இதி
புனஶ்ச த்வாம் த்ரஶ்டும் திவி புவி வஹன் பக்ஶி-ம்றுகதாம்-
அத்றுஶ்ட்வா தத்-கேதம் கதம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ ॥ 23 ॥

கதா வா கைலாஸே கனக-மணி-ஸௌதே ஸஹ-கணைர்-
வஸன் ஶம்போர்-அக்ரே ஸ்புட-கடித-மூர்தான்ஜலி-புடஃ
விபோ ஸாம்ப ஸ்வாமின் பரம-ஶிவ பாஹீதி னிகதன்
விதாத்றுறுணாம் கல்பான் க்ஶணம்-இவ வினேஶ்யாமி ஸுகதஃ ॥ 24 ॥

ஸ்தவைர்-ப்ரஹ்மாதீனாம் ஜய-ஜய-வசோபிர்-னியமானாம்
கணானாம் கேலீபிர்-மதகல-மஹோக்ஶஸ்ய ககுதி
ஸ்திதம் னீல-க்ரீவம் த்ரி-னயனம்-உமாஶ்லிஶ்ட-வபுஶம்
கதா த்வாம் பஶ்யேயம் கர-த்றுத-ம்றுகம் கண்ட-பரஶும் ॥ 25 ॥

கதா வா த்வாம் த்றுஶ்ட்வா கிரிஶ தவ பவ்யான்க்ரி-யுகலம்
க்றுஹீத்வா ஹஸ்தாப்யாம் ஶிரஸி னயனே வக்ஶஸி வஹன்
ஸமாஶ்லிஶ்யாக்ராய ஸ்புட-ஜலஜ-கன்தான் பரிமலான்-
அலப்யாம் ப்ரஹ்மாத்யைர்-முதம்-அனுபவிஶ்யாமி ஹ்றுதயே ॥ 26 ॥

கரஸ்தே ஹேமாத்ரௌ கிரிஶ னிகடஸ்தே தன-பதௌ
க்றுஹஸ்தே ஸ்வர்பூஜா(அ)மர-ஸுரபி-சின்தாமணி-கணே
ஶிரஸ்தே ஶீதாம்ஶௌ சரண-யுகலஸ்தே(அ)கில ஶுபே
கம்-அர்தம் தாஸ்யே(அ)ஹம் பவது பவத்-அர்தம் மம மனஃ ॥ 27 ॥

ஸாரூப்யம் தவ பூஜனே ஶிவ மஹா-தேவேதி ஸம்கீர்தனே
ஸாமீப்யம் ஶிவ பக்தி-துர்ய-ஜனதா-ஸாம்கத்ய-ஸம்பாஶணே
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மக-தனு-த்யானே பவானீ-பதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்திம்-அத்ர பவதி ஸ்வாமின் க்றுதார்தோஸ்ம்யஹம் ॥ 28 ॥

த்வத்-பாதாம்புஜம்-அர்சயாமி பரமம் த்வாம் சின்தயாமி-அன்வஹம்
த்வாம்-ஈஶம் ஶரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாம்-ஏவ யாசே விபோ
வீக்ஶாம் மே திஶ சாக்ஶுஶீம் ஸ-கருணாம் திவ்யைஶ்-சிரம் ப்ரார்திதாம்
ஶம்போ லோக-குரோ மதீய-மனஸஃ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு ॥ 29 ॥

வஸ்த்ரோத்-தூத விதௌ ஸஹஸ்ர-கரதா புஶ்பார்சனே விஶ்ணுதா
கன்தே கன்த-வஹாத்மதா(அ)ன்ன-பசனே பஹிர்-முகாத்யக்ஶதா
பாத்ரே கான்சன-கர்பதாஸ்தி மயி சேத் பாலேன்து சூடா-மணே
ஶுஶ்ரூஶாம் கரவாணி தே பஶு-பதே ஸ்வாமின் த்ரி-லோகீ-குரோ ॥ 30 ॥

னாலம் வா பரமோபகாரகம்-இதம் த்வேகம் பஶூனாம் பதே
பஶ்யன் குக்ஶி-கதான் சராசர-கணான் பாஹ்யஸ்திதான் ரக்ஶிதும்
ஸர்வாமர்த்ய-பலாயனௌஶதம்-அதி-ஜ்வாலா-கரம் பீ-கரம்
னிக்ஶிப்தம் கரலம் கலே ன கலிதம் னோத்கீர்ணம்-ஏவ-த்வயா ॥ 31 ॥

ஜ்வாலோக்ரஃ ஸகலாமராதி-பயதஃ க்ஶ்வேலஃ கதம் வா த்வயா
த்றுஶ்டஃ கிம் ச கரே த்றுதஃ கர-தலே கிம் பக்வ-ஜம்பூ-பலம்
ஜிஹ்வாயாம் னிஹிதஶ்ச ஸித்த-குடிகா வா கண்ட-தேஶே ப்றுதஃ
கிம் தே னீல-மணிர்-விபூஶணம்-அயம் ஶம்போ மஹாத்மன் வத ॥ 32॥

னாலம் வா ஸக்றுத்-ஏவ தேவ பவதஃ ஸேவா னதிர்-வா னுதிஃ
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா-ஶ்ரவணம்-அபி-ஆலோகனம் மாத்றுஶாம்
ஸ்வாமின்ன்-அஸ்திர-தேவதானுஸரணாயாஸேன கிம் லப்யதே
கா வா முக்திர்-இதஃ குதோ பவதி சேத் கிம் ப்ரார்தனீயம் ததா ॥ 33 ॥

கிம் ப்ரூமஸ்-தவ ஸாஹஸம் பஶு-பதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ பவத்-
தைர்யம் சேத்றுஶம்-ஆத்மனஃ-ஸ்திதிர்-இயம் சான்யைஃ கதம் லப்யதே
ப்ரஶ்யத்-தேவ-கணம் த்ரஸன்-முனி-கணம் னஶ்யத்-ப்ரபன்சம் லயம்
பஶ்யன்-னிர்பய ஏக ஏவ விஹரதி-ஆனன்த-ஸான்த்ரோ பவான் ॥ 34 ॥

யோக-க்ஶேம-துரம்-தரஸ்ய ஸகலஃ-ஶ்ரேயஃ ப்ரதோத்யோகினோ
த்றுஶ்டாத்றுஶ்ட-மதோபதேஶ-க்றுதினோ பாஹ்யான்தர-வ்யாபினஃ
ஸர்வஜ்னஸ்ய தயா-கரஸ்ய பவதஃ கிம் வேதிதவ்யம் மயா
ஶம்போ த்வம் பரமான்தரம்க இதி மே சித்தே ஸ்மராமி-அன்வஹம் ॥ 35 ॥

பக்தோ பக்தி-குணாவ்றுதே முத்-அம்றுதா-பூர்ணே ப்ரஸன்னே மனஃ
கும்பே ஸாம்ப தவான்க்ரி-பல்லவ யுகம் ஸம்ஸ்தாப்ய ஸம்வித்-பலம்
ஸத்த்வம் மன்த்ரம்-உதீரயன்-னிஜ ஶரீராகார ஶுத்திம் வஹன்
புண்யாஹம் ப்ரகடீ கரோமி ருசிரம் கல்யாணம்-ஆபாதயன் ॥ 36 ॥

ஆம்னாயாம்புதிம்-ஆதரேண ஸுமனஃ-ஸன்காஃ-ஸமுத்யன்-மனோ
மன்தானம் த்றுட பக்தி-ரஜ்ஜு-ஸஹிதம் க்றுத்வா மதித்வா ததஃ
ஸோமம் கல்ப-தரும் ஸு-பர்வ-ஸுரபிம் சின்தா-மணிம் தீமதாம்
னித்யானன்த-ஸுதாம் னிரன்தர-ரமா-ஸௌபாக்யம்-ஆதன்வதே ॥ 37 ॥

ப்ராக்-புண்யாசல-மார்க-தர்ஶித-ஸுதா-மூர்திஃ ப்ரஸன்னஃ-ஶிவஃ
ஸோமஃ-ஸத்-குண-ஸேவிதோ ம்றுக-தரஃ பூர்ணாஸ்-தமோ-மோசகஃ
சேதஃ புஶ்கர-லக்ஶிதோ பவதி சேத்-ஆனன்த-பாதோ-னிதிஃ
ப்ராகல்ப்யேன விஜ்றும்பதே ஸுமனஸாம் வ்றுத்திஸ்-ததா ஜாயதே ॥ 38 ॥

தர்மோ மே சதுர்-அன்க்ரிகஃ ஸுசரிதஃ பாபம் வினாஶம் கதம்
காம-க்ரோத-மதாதயோ விகலிதாஃ காலாஃ ஸுகாவிஶ்க்றுதாஃ
ஜ்னானானன்த-மஹௌஶதிஃ ஸுபலிதா கைவல்ய னாதே ஸதா
மான்யே மானஸ-புண்டரீக-னகரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்திதே ॥ 39 ॥

தீ-யன்த்ரேண வசோ-கடேன கவிதா-குல்யோபகுல்யாக்ரமைர்-
ஆனீதைஶ்ச ஸதாஶிவஸ்ய சரிதாம்போ-ராஶி-திவ்யாம்றுதைஃ
ஹ்றுத்-கேதார-யுதாஶ்-ச பக்தி-கலமாஃ ஸாபல்யம்-ஆதன்வதே
துர்பிக்ஶான்-மம ஸேவகஸ்ய பகவன் விஶ்வேஶ பீதிஃ குதஃ ॥ 40 ॥

பாபோத்பாத-விமோசனாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்றுத்யும்-ஜய
ஸ்தோத்ர-த்யான-னதி-ப்ரதிக்ஶிண-ஸபர்யாலோகனாகர்ணனே
ஜிஹ்வா-சித்த-ஶிரோன்க்ரி-ஹஸ்த-னயன-ஶ்ரோத்ரைர்-அஹம் ப்ரார்திதோ
மாம்-ஆஜ்னாபய தன்-னிரூபய முஹுர்-மாமேவ மா மே(அ)வசஃ ॥ 41 ॥

காம்பீர்யம் பரிகா-பதம் கன-த்றுதிஃ ப்ராகார-உத்யத்-குண
ஸ்தோமஶ்-சாப்த-பலம் கனேன்த்ரிய-சயோ த்வாராணி தேஹே ஸ்திதஃ
வித்யா-வஸ்து-ஸம்றுத்திர்-இதி-அகில-ஸாமக்ரீ-ஸமேதே ஸதா
துர்காதி-ப்ரிய-தேவ மாமக-மனோ-துர்கே னிவாஸம் குரு ॥ 42 ॥

மா கச்ச த்வம்-இதஸ்-ததோ கிரிஶ போ மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமின்ன்-ஆதி கிராத மாமக-மனஃ கான்தார-ஸீமான்தரே
வர்தன்தே பஹுஶோ ம்றுகா மத-ஜுஶோ மாத்ஸர்ய-மோஹாதயஸ்-
தான் ஹத்வா ம்றுகயா-வினோத ருசிதா-லாபம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி ॥ 43 ॥

கர-லக்ன ம்றுகஃ கரீன்த்ர-பன்கோ
கன ஶார்தூல-விகண்டனோ(அ)ஸ்த-ஜன்துஃ
கிரிஶோ விஶத்-ஆக்றுதிஶ்-ச சேதஃ
குஹரே பன்ச முகோஸ்தி மே குதோ பீஃ ॥ 44 ॥

சன்தஃ-ஶாகி-ஶிகான்விதைர்-த்விஜ-வரைஃ ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்யாபாதினி கேத-பேதினி ஸுதா-ஸாரைஃ பலைர்-தீபிதே
சேதஃ பக்ஶி-ஶிகா-மணே த்யஜ வ்றுதா-ஸன்சாரம்-அன்யைர்-அலம்
னித்யம் ஶன்கர-பாத-பத்ம-யுகலீ-னீடே விஹாரம் குரு ॥ 45 ॥

ஆகீர்ணே னக-ராஜி-கான்தி-விபவைர்-உத்யத்-ஸுதா-வைபவைர்-
ஆதௌதேபி ச பத்ம-ராக-லலிதே ஹம்ஸ-வ்ரஜைர்-ஆஶ்ரிதே
னித்யம் பக்தி-வதூ கணைஶ்-ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா-விஹாரம் குரு
ஸ்தித்வா மானஸ-ராஜ-ஹம்ஸ கிரிஜா னாதான்க்ரி-ஸௌதான்தரே ॥ 46 ॥

ஶம்பு-த்யான-வஸன்த-ஸன்கினி ஹ்றுதாராமே(அ)க-ஜீர்ணச்சதாஃ
ஸ்ரஸ்தா பக்தி லதாச்சடா விலஸிதாஃ புண்ய-ப்ரவால-ஶ்ரிதாஃ
தீப்யன்தே குண-கோரகா ஜப-வசஃ புஶ்பாணி ஸத்-வாஸனா
ஜ்னானானன்த-ஸுதா-மரன்த-லஹரீ ஸம்வித்-பலாப்யுன்னதிஃ ॥ 47 ॥

னித்யானன்த-ரஸாலயம் ஸுர-முனி-ஸ்வான்தாம்புஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்சம் ஸத்-த்விஜ-ஸேவிதம் கலுஶ-ஹ்றுத்-ஸத்-வாஸனாவிஶ்க்றுதம்
ஶம்பு-த்யான-ஸரோவரம் வ்ரஜ மனோ-ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்திரம்
கிம் க்ஶுத்ராஶ்ரய-பல்வல-ப்ரமண-ஸம்ஜாத-ஶ்ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி ॥ 48 ॥

ஆனன்தாம்றுத-பூரிதா ஹர-பதாம்போஜாலவாலோத்யதா
ஸ்தைர்யோபக்னம்-உபேத்ய பக்தி லதிகா ஶாகோபஶாகான்விதா
உச்சைர்-மானஸ-காயமான-படலீம்-ஆக்ரம்ய னிஶ்-கல்மஶா
னித்யாபீஶ்ட-பல-ப்ரதா பவது மே ஸத்-கர்ம-ஸம்வர்திதா ॥ 49 ॥

ஸன்த்யாரம்ப-விஜ்றும்பிதம் ஶ்ருதி-ஶிர-ஸ்தானான்தர்-ஆதிஶ்டிதம்
ஸ-ப்ரேம ப்ரமராபிராமம்-அஸக்றுத் ஸத்-வாஸனா-ஶோபிதம்
போகீன்த்ராபரணம் ஸமஸ்த-ஸுமனஃ-பூஜ்யம் குணாவிஶ்க்றுதம்
ஸேவே ஶ்ரீ-கிரி-மல்லிகார்ஜுன-மஹா-லின்கம் ஶிவாலின்கிதம் ॥ 50 ॥

ப்றுன்கீச்சா-னடனோத்கடஃ கரி-மத-க்ராஹீ ஸ்புரன்-மாதவ-
ஆஹ்லாதோ னாத-யுதோ மஹாஸித-வபுஃ பன்சேஶுணா சாத்றுதஃ
ஸத்-பக்ஶஃ ஸுமனோ-வனேஶு ஸ புனஃ ஸாக்ஶான்-மதீயே மனோ
ராஜீவே ப்ரமராதிபோ விஹரதாம் ஶ்ரீ ஶைல-வாஸீ விபுஃ ॥ 51 ॥

காருண்யாம்றுத-வர்ஶிணம் கன-விபத்-க்ரீஶ்மச்சிதா-கர்மடம்
வித்யா-ஸஸ்ய-பலோதயாய ஸுமனஃ-ஸம்ஸேவ்யம்-இச்சாக்றுதிம்
ன்றுத்யத்-பக்த-மயூரம்-அத்ரி-னிலயம் சன்சஜ்-ஜடா-மண்டலம்
ஶம்போ வான்சதி னீல-கன்தர-ஸதா த்வாம் மே மனஶ்-சாதகஃ ॥ 52 ॥

ஆகாஶேன ஶிகீ ஸமஸ்த பணினாம் னேத்ரா கலாபீ னதா-
(அ)னுக்ராஹி-ப்ரணவோபதேஶ-னினதைஃ கேகீதி யோ கீயதே
ஶ்யாமாம் ஶைல-ஸமுத்பவாம் கன-ருசிம் த்றுஶ்ட்வா னடன்தம் முதா
வேதான்தோபவனே விஹார-ரஸிகம் தம் னீல-கண்டம் பஜே ॥ 53 ॥

ஸன்த்யா கர்ம-தினாத்யயோ ஹரி-கராகாத-ப்ரபூதானக-
த்வானோ வாரித கர்ஜிதம் திவிஶதாம் த்றுஶ்டிச்சடா சன்சலா
பக்தானாம் பரிதோஶ பாஶ்ப விததிர்-வ்றுஶ்டிர்-மயூரீ ஶிவா
யஸ்மின்ன்-உஜ்ஜ்வல-தாண்டவம் விஜயதே தம் னீல-கண்டம் பஜே ॥ 54 ॥

ஆத்யாயாமித-தேஜஸே-ஶ்ருதி-பதைர்-வேத்யாய ஸாத்யாய தே
வித்யானன்த-மயாத்மனே த்ரி-ஜகதஃ-ஸம்ரக்ஶணோத்யோகினே
த்யேயாயாகில-யோகிபிஃ-ஸுர-கணைர்-கேயாய மாயாவினே
ஸம்யக் தாண்டவ-ஸம்ப்ரமாய ஜடினே ஸேயம் னதிஃ-ஶம்பவே ॥ 55 ॥

னித்யாய த்ரி-குணாத்மனே புர-ஜிதே காத்யாயனீ-ஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி குடும்பினே முனி-மனஃ ப்ரத்யக்ஶ-சின்-மூர்தயே
மாயா-ஸ்றுஶ்ட-ஜகத்-த்ரயாய ஸகல-ஆம்னாயான்த-ஸன்சாரிணே
ஸாயம் தாண்டவ-ஸம்ப்ரமாய ஜடினே ஸேயம் னதிஃ-ஶம்பவே ॥ 56 ॥

னித்யம் ஸ்வோதர-போஶணாய ஸகலான்-உத்திஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்தம் பர்யடனம் கரோமி பவதஃ-ஸேவாம் ன ஜானே விபோ
மஜ்-ஜன்மான்தர-புண்ய-பாக-பலதஸ்-த்வம் ஶர்வ ஸர்வான்தரஸ்-
திஶ்டஸ்யேவ ஹி தேன வா பஶு-பதே தே ரக்ஶணீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 57 ॥

ஏகோ வாரிஜ-பான்தவஃ க்ஶிதி-னபோ வ்யாப்தம் தமோ-மண்டலம்
பித்வா லோசன-கோசரோபி பவதி த்வம் கோடி-ஸூர்ய-ப்ரபஃ
வேத்யஃ கிம் ன பவஸ்யஹோ கன-தரம் கீத்றுன்க்பவேன்-மத்தமஸ்-
தத்-ஸர்வம் வ்யபனீய மே பஶு-பதே ஸாக்ஶாத் ப்ரஸன்னோ பவ ॥ 58 ॥

ஹம்ஸஃ பத்ம-வனம் ஸமிச்சதி யதா னீலாம்புதம் சாதகஃ
கோகஃ கோக-னத-ப்ரியம் ப்ரதி-தினம் சன்த்ரம் சகோரஸ்-ததா
சேதோ வான்சதி மாமகம் பஶு-பதே சின்-மார்க ம்றுக்யம் விபோ
கௌரீ னாத பவத்-பதாப்ஜ-யுகலம் கைவல்ய-ஸௌக்ய-ப்ரதம் ॥ 59 ॥

ரோதஸ்-தோயஹ்றுதஃ ஶ்ரமேண-பதிகஶ்-சாயாம் தரோர்-வ்றுஶ்டிதஃ
பீதஃ ஸ்வஸ்த க்றுஹம் க்றுஹஸ்தம்-அதிதிர்-தீனஃ ப்ரபம் தார்மிகம்
தீபம் ஸன்தமஸாகுலஶ்-ச ஶிகினம் ஶீதாவ்றுதஸ்-த்வம் ததா
சேதஃ-ஸர்வ-பயாபஹம்-வ்ரஜ ஸுகம் ஶம்போஃ பதாம்போருஹம் ॥ 60 ॥

அன்கோலம் னிஜ பீஜ ஸன்ததிர்-அயஸ்கான்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்வீ னைஜ விபும் லதா க்ஶிதி-ருஹம் ஸின்துஹ்-ஸரித்-வல்லபம்
ப்ராப்னோதீஹ யதா ததா பஶு-பதேஃ பாதாரவின்த-த்வயம்
சேதோவ்றுத்திர்-உபேத்ய திஶ்டதி ஸதா ஸா பக்திர்-இதி-உச்யதே ॥ 61 ॥

ஆனன்தாஶ்ருபிர்-ஆதனோதி புலகம் னைர்மல்யதஶ்-சாதனம்
வாசா ஶன்க முகே ஸ்திதைஶ்-ச ஜடரா-பூர்திம் சரித்ராம்றுதைஃ
ருத்ராக்ஶைர்-பஸிதேன தேவ வபுஶோ ரக்ஶாம் பவத்-பாவனா-
பர்யன்கே வினிவேஶ்ய பக்தி ஜனனீ பக்தார்பகம் ரக்ஶதி ॥ 62 ॥

மார்கா-வர்தித பாதுகா பஶு-பதேர்-அம்கஸ்ய கூர்சாயதே
கண்டூஶாம்பு-னிஶேசனம் புர-ரிபோர்-திவ்யாபிஶேகாயதே
கின்சித்-பக்ஶித-மாம்ஸ-ஶேஶ-கபலம் னவ்யோபஹாராயதே
பக்திஃ கிம் ன கரோதி-அஹோ வன-சரோ பக்தாவதம்ஸாயதே ॥ 63 ॥

வக்ஶஸ்தாடனம்-அன்தகஸ்ய கடினாபஸ்மார ஸம்மர்தனம்
பூ-ப்றுத்-பர்யடனம் னமத்-ஸுர-ஶிரஃ-கோடீர ஸன்கர்ஶணம்
கர்மேதம் ம்றுதுலஸ்ய தாவக-பத-த்வன்த்வஸ்ய கௌரீ-பதே
மச்சேதோ-மணி-பாதுகா-விஹரணம் ஶம்போ ஸதான்கீ-குரு ॥ 64 ॥

வக்ஶஸ்-தாடன ஶன்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ னிர்ஜராஃ
கோடீரோஜ்ஜ்வல-ரத்ன-தீப-கலிகா-னீராஜனம் குர்வதே
த்றுஶ்ட்வா முக்தி-வதூஸ்-தனோதி னிப்றுதாஶ்லேஶம் பவானீ-பதே
யச்-சேதஸ்-தவ பாத-பத்ம-பஜனம் தஸ்யேஹ கிம் துர்-லபம் ॥ 65 ॥

க்ரீடார்தம் ஸ்றுஜஸி ப்ரபன்சம்-அகிலம் க்ரீடா-ம்றுகாஸ்-தே ஜனாஃ
யத்-கர்மாசரிதம் மயா ச பவதஃ ப்ரீத்யை பவத்யேவ தத்
ஶம்போ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஶ்டிதம் னிஶ்சிதம்
தஸ்மான்-மாமக ரக்ஶணம் பஶு-பதே கர்தவ்யம்-ஏவ த்வயா ॥ 66 ॥

பஹு-வித-பரிதோஶ-பாஶ்ப-பூர-
ஸ்புட-புலகான்கித-சாரு-போக-பூமிம்
சிர-பத-பல-கான்க்ஶி-ஸேவ்யமானாம்
பரம ஸதாஶிவ-பாவனாம் ப்ரபத்யே ॥ 67 ॥

அமித-முதம்றுதம் முஹுர்-துஹன்தீம்
விமல-பவத்-பத-கோஶ்டம்-ஆவஸன்தீம்
ஸதய பஶு-பதே ஸுபுண்ய-பாகாம்
மம பரிபாலய பக்தி தேனும்-ஏகாம் ॥ 68 ॥

ஜடதா பஶுதா கலன்கிதா
குடில-சரத்வம் ச னாஸ்தி மயி தேவ
அஸ்தி யதி ராஜ-மௌலே
பவத்-ஆபரணஸ்ய னாஸ்மி கிம் பாத்ரம் ॥ 69 ॥

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதன்த்ர-புத்த்யா
வரி-வஸிதும் ஸுலபஃ ப்ரஸன்ன-மூர்திஃ
அகணித பல-தாயகஃ ப்ரபுர்-மே
ஜகத்-அதிகோ ஹ்றுதி ராஜ-ஶேகரோஸ்தி ॥ 70 ॥

ஆரூட-பக்தி-குண-குன்சித-பாவ-சாப-
யுக்தைஃ-ஶிவ-ஸ்மரண-பாண-கணைர்-அமோகைஃ
னிர்ஜித்ய கில்பிஶ-ரிபூன் விஜயீ ஸுதீன்த்ரஃ-
ஸானன்தம்-ஆவஹதி ஸுஸ்திர-ராஜ-லக்ஶ்மீம் ॥ 71 ॥

த்யானான்ஜனேன ஸமவேக்ஶ்ய தமஃ-ப்ரதேஶம்
பித்வா மஹா-பலிபிர்-ஈஶ்வர னாம-மன்த்ரைஃ
திவ்யாஶ்ரிதம் புஜக-பூஶணம்-உத்வஹன்தி
யே பாத-பத்மம்-இஹ தே ஶிவ தே க்றுதார்தாஃ ॥ 72 ॥

பூ-தாரதாம்-உதவஹத்-யத்-அபேக்ஶயா ஶ்ரீ-
பூ-தார ஏவ கிமதஃ ஸுமதே லபஸ்வ
கேதாரம்-ஆகலித முக்தி மஹௌஶதீனாம்
பாதாரவின்த பஜனம் பரமேஶ்வரஸ்ய ॥ 73 ॥

ஆஶா-பாஶ-க்லேஶ-துர்-வாஸனாதி-
பேதோத்யுக்தைர்-திவ்ய-கன்தைர்-அமன்தைஃ
ஆஶா-ஶாடீகஸ்ய பாதாரவின்தம்
சேதஃ-பேடீம் வாஸிதாம் மே தனோது ॥ 74 ॥

கல்யாணினம் ஸரஸ-சித்ர-கதிம் ஸவேகம்
ஸர்வேன்கிதஜ்னம்-அனகம் த்ருவ-லக்ஶணாட்யம்
சேதஸ்-துரன்கம்-அதிருஹ்ய சர ஸ்மராரே
னேதஃ-ஸமஸ்த ஜகதாம் வ்றுஶபாதிரூட ॥ 75 ॥

பக்திர்-மஹேஶ-பத-புஶ்கரம்-ஆவஸன்தீ
காதம்பினீவ குருதே பரிதோஶ-வர்ஶம்
ஸம்பூரிதோ பவதி யஸ்ய மனஸ்-தடாகஸ்-
தஜ்-ஜன்ம-ஸஸ்யம்-அகிலம் ஸபலம் ச னான்யத் ॥ 76 ॥

புத்திஃ-ஸ்திரா பவிதும்-ஈஶ்வர-பாத-பத்ம
ஸக்தா வதூர்-விரஹிணீவ ஸதா ஸ்மரன்தீ
ஸத்-பாவனா-ஸ்மரண-தர்ஶன-கீர்தனாதி
ஸம்மோஹிதேவ ஶிவ-மன்த்ர-ஜபேன வின்தே ॥ 77 ॥

ஸத்-உபசார-விதிஶு-அனு-போதிதாம்
ஸவினயாம் ஸுஹ்றுதம் ஸதுபாஶ்ரிதாம்
மம ஸமுத்தர புத்திம்-இமாம் ப்ரபோ
வர-குணேன னவோட-வதூம்-இவ ॥ 78 ॥

னித்யம் யோகி-மனஹ்-ஸரோஜ-தல-ஸன்சார-க்ஶமஸ்-த்வத்-க்ரமஃ-
ஶம்போ தேன கதம் கடோர-யம-ராட்-வக்ஶஃ-கவாட-க்ஶதிஃ
அத்யன்தம் ம்றுதுலம் த்வத்-அன்க்ரி-யுகலம் ஹா மே மனஶ்-சின்தயதி-
ஏதல்-லோசன-கோசரம் குரு விபோ ஹஸ்தேன ஸம்வாஹயே ॥ 79 ॥

ஏஶ்யத்யேஶ ஜனிம் மனோ(அ)ஸ்ய கடினம் தஸ்மின்-னடானீதி மத்-
ரக்ஶாயை கிரி ஸீம்னி கோமல-பத-ன்யாஸஃ புராப்யாஸிதஃ
னோ-சேத்-திவ்ய-க்றுஹான்தரேஶு ஸுமனஸ்-தல்பேஶு வேத்யாதிஶு
ப்ராயஃ-ஸத்ஸு ஶிலா-தலேஶு னடனம் ஶம்போ கிமர்தம் தவ ॥ 80 ॥

கன்சித்-காலம்-உமா-மஹேஶ பவதஃ பாதாரவின்தார்சனைஃ
கன்சித்-த்யான-ஸமாதிபிஶ்-ச னதிபிஃ கன்சித் கதாகர்ணனைஃ
கன்சித் கன்சித்-அவேக்ஶணைஶ்-ச னுதிபிஃ கன்சித்-தஶாம்-ஈத்றுஶீம்
யஃ ப்ராப்னோதி முதா த்வத்-அர்பித மனா ஜீவன் ஸ முக்தஃ கலு ॥ 81 ॥

பாணத்வம் வ்றுஶபத்வம்-அர்த-வபுஶா பார்யாத்வம்-ஆர்யா-பதே
கோணித்வம் ஸகிதா ம்றுதன்க வஹதா சேத்யாதி ரூபம் ததௌ
த்வத்-பாதே னயனார்பணம் ச க்றுதவான் த்வத்-தேஹ பாகோ ஹரிஃ
பூஜ்யாத்-பூஜ்ய-தரஃ-ஸ ஏவ ஹி ன சேத் கோ வா ததன்யோ(அ)திகஃ ॥ 82 ॥

ஜனன-ம்றுதி-யுதானாம் ஸேவயா தேவதானாம்
ன பவதி ஸுக-லேஶஃ ஸம்ஶயோ னாஸ்தி தத்ர
அஜனிம்-அம்றுத ரூபம் ஸாம்பம்-ஈஶம் பஜன்தே
ய இஹ பரம ஸௌக்யம் தே ஹி தன்யா லபன்தே ॥ 83 ॥

ஶிவ தவ பரிசர்யா ஸன்னிதானாய கௌர்யா
பவ மம குண-துர்யாம் புத்தி-கன்யாம் ப்ரதாஸ்யே
ஸகல-புவன-பன்தோ ஸச்சித்-ஆனன்த-ஸின்தோ
ஸதய ஹ்றுதய-கேஹே ஸர்வதா ஸம்வஸ த்வம் ॥ 84 ॥

ஜலதி மதன தக்ஶோ னைவ பாதால பேதீ
ன ச வன ம்றுகயாயாம் னைவ லுப்தஃ ப்ரவீணஃ
அஶன-குஸும-பூஶா-வஸ்த்ர-முக்யாம் ஸபர்யாம்
கதய கதம்-அஹம் தே கல்பயானீன்து-மௌலே ॥ 85 ॥

பூஜா-த்ரவ்ய-ஸம்றுத்தயோ விரசிதாஃ பூஜாம் கதம் குர்மஹே
பக்ஶித்வம் ன ச வா கீடித்வம்-அபி ன ப்ராப்தம் மயா துர்-லபம்
ஜானே மஸ்தகம்-அன்க்ரி-பல்லவம்-உமா-ஜானே ன தே(அ)ஹம் விபோ
ன ஜ்னாதம் ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்-ரூபிணா ॥ 86 ॥

அஶனம் கரலம் பணீ கலாபோ
வஸனம் சர்ம ச வாஹனம் மஹோக்ஶஃ
மம தாஸ்யஸி கிம் கிம்-அஸ்தி ஶம்போ
தவ பாதாம்புஜ-பக்திம்-ஏவ தேஹி ॥ 87 ॥

யதா க்றுதாம்போ-னிதி-ஸேது-பன்தனஃ
கரஸ்த-லாதஃ-க்றுத-பர்வதாதிபஃ
பவானி தே லன்கித-பத்ம-ஸம்பவஸ்-
ததா ஶிவார்சா-ஸ்தவ பாவன-க்ஶமஃ ॥ 88 ॥

னதிபிர்-னுதிபிஸ்-த்வம்-ஈஶ பூஜா
விதிபிர்-த்யான-ஸமாதிபிர்-ன துஶ்டஃ
தனுஶா முஸலேன சாஶ்மபிர்-வா
வத தே ப்ரீதி-கரம் ததா கரோமி ॥ 89 ॥

வசஸா சரிதம் வதாமி ஶம்போர்-
அஹம்-உத்யோக விதாஸு தே(அ)ப்ரஸக்தஃ
மனஸாக்றுதிம்-ஈஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதாஶிவம் னமாமி ॥ 90 ॥

ஆத்யா(அ)வித்யா ஹ்றுத்-கதா னிர்கதாஸீத்-
வித்யா ஹ்றுத்யா ஹ்றுத்-கதா த்வத்-ப்ரஸாதாத்
ஸேவே னித்யம் ஶ்ரீ-கரம் த்வத்-பதாப்ஜம்
பாவே முக்தேர்-பாஜனம் ராஜ-மௌலே ॥ 91 ॥

தூரீக்றுதானி துரிதானி துரக்ஶராணி
தௌர்-பாக்ய-துஃக-துரஹம்க்றுதி-துர்-வசாம்ஸி
ஸாரம் த்வதீய சரிதம் னிதராம் பிபன்தம்
கௌரீஶ மாம்-இஹ ஸமுத்தர ஸத்-கடாக்ஶைஃ ॥ 92 ॥

ஸோம கலா-தர-மௌலௌ
கோமல கன-கன்தரே மஹா-மஹஸி
ஸ்வாமினி கிரிஜா னாதே
மாமக ஹ்றுதயம் னிரன்தரம் ரமதாம் ॥ 93 ॥

ஸா ரஸனா தே னயனே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்றுத-க்றுத்யஃ
யா யே யௌ யோ பர்கம்
வததீக்ஶேதே ஸதார்சதஃ ஸ்மரதி ॥ 94 ॥

அதி ம்றுதுலௌ மம சரணௌ-
அதி கடினம் தே மனோ பவானீஶ
இதி விசிகித்ஸாம் ஸன்த்யஜ
ஶிவ கதம்-ஆஸீத்-கிரௌ ததா ப்ரவேஶஃ ॥ 95 ॥

தையான்குஶேன னிப்றுதம்
ரபஸாத்-ஆக்றுஶ்ய பக்தி-ஶ்றுன்கலயா
புர-ஹர சரணாலானே
ஹ்றுதய-மதேபம் பதான சித்-யன்த்ரைஃ 96

ப்ரசரத்யபிதஃ ப்ரகல்ப-வ்றுத்த்யா
மதவான்-ஏஶ மனஃ-கரீ கரீயான்
பரிக்றுஹ்ய னயேன பக்தி-ரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தாணு-பதம் த்றுடம் னயாமும் ॥ 97 ॥

ஸர்வாலன்கார-யுக்தாம் ஸரல-பத-யுதாம் ஸாது-வ்றுத்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்பிஃ-ஸம்ஸ்தூய-மானாம் ஸரஸ குண-யுதாம் லக்ஶிதாம் லக்ஶணாட்யாம்
உத்யத்-பூஶா-விஶேஶாம்-உபகத-வினயாம் த்யோத-மானார்த-ரேகாம்
கல்யாணீம் தேவ கௌரீ-ப்ரிய மம கவிதா-கன்யகாம் த்வம் க்றுஹாண ॥ 98 ॥

இதம் தே யுக்தம் வா பரம-ஶிவ காருண்ய ஜலதே
கதௌ திர்யக்-ரூபம் தவ பத-ஶிரோ-தர்ஶன-தியா
ஹரி-ப்ரஹ்மாணௌ தௌ திவி புவி சரன்தௌ ஶ்ரம-யுதௌ
கதம் ஶம்போ ஸ்வாமின் கதய மம வேத்யோஸி புரதஃ ॥ 99 ॥

ஸ்தோத்ரேணாலம்-அஹம் ப்ரவச்மி ன ம்றுஶா தேவா விரின்சாதயஃ
ஸ்துத்யானாம் கணனா-ப்ரஸன்க-ஸமயே த்வாம்-அக்ரகண்யம் விதுஃ
மாஹாத்ம்யாக்ர-விசாரண-ப்ரகரணே தானா-துஶஸ்தோமவத்-
தூதாஸ்-த்வாம் விதுர்-உத்தமோத்தம பலம் ஶம்போ பவத்-ஸேவகாஃ ॥ 100 ॥

Also Read:

Shivananda Lahari in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top