Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivananda Lahari Lyrics in Malayalam

Shivananda Lahari in Malayalam:

കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത-ശശി കലാഭ്യാം നിജ തപഃ-
ഫലാഭ്യാം ഭക്തേശു പ്രകടിത-ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ
ശിവാഭ്യാം-അസ്തോക-ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനര്-
ഭവാഭ്യാമ് ആനന്ദ സ്ഫുര-ദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയമ് ॥ 1 ॥

ഗലന്തീ ശമ്ഭോ ത്വച്-ചരിത-സരിതഃ കില്ബിശ-രജോ
ദലന്തീ ധീകുല്യാ-സരണിശു പതന്തീ വിജയതാമ്
ദിശന്തീ സംസാര-ഭ്രമണ-പരിതാപ-ഉപശമനം
വസന്തീ മച്-ചേതോ-ഹൃദഭുവി ശിവാനന്ദ-ലഹരീ ॥ 2 ॥

ത്രയീ-വേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രി-പുര-ഹരമ് ആദ്യം ത്രി-നയനം
ജടാ-ഭാരോദാരം ചലദ്-ഉരഗ-ഹാരം മൃഗ ധരമ്
മഹാ-ദേവം ദേവം മയി സദയ-ഭാവം പശു-പതിം
ചിദ്-ആലമ്ബം സാമ്ബം ശിവമ്-അതി-വിഡമ്ബം ഹൃദി ഭജേ ॥ 3 ॥

സഹസ്രം വര്തന്തേ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ശുദ്ര-ഫലദാ
ന മന്യേ സ്വപ്നേ വാ തദ്-അനുസരണം തത്-കൃത-ഫലമ്
ഹരി-ബ്രഹ്മാദീനാം-അപി നികട-ഭാജാം-അസുലഭം
ചിരം യാചേ ശമ്ഭോ ശിവ തവ പദാമ്ഭോജ-ഭജനമ് ॥ 4 ॥

സ്മൃതൗ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുന-കവിതാ-ഗാന-ഫണിതൗ
പുരാണേ മന്ത്രേ വാ സ്തുതി-നടന-ഹാസ്യേശു-അചതുരഃ
കഥം രാജ്നാം പ്രീതിര്-ഭവതി മയി കോ(അ)ഹം പശു-പതേ
പശും മാം സര്വജ്ന പ്രഥിത-കൃപയാ പാലയ വിഭോ ॥ 5 ॥

ഘടോ വാ മൃത്-പിണ്ഡോ-അപി-അണുര്-അപി ച ധൂമോ-അഗ്നിര്-അചലഃ
പടോ വാ തന്തുര്-വാ പരിഹരതി കിം ഘോര-ശമനമ്
വൃഥാ കണ്ഠ-ക്ശോഭം വഹസി തരസാ തര്ക-വചസാ
പദാമ്ഭോജം ശമ്ഭോര്-ഭജ പരമ-സൗഖ്യം വ്രജ സുധീഃ ॥ 6 ॥

മനസ്-തേ പാദാബ്ജേ നിവസതു വചഃ സ്തോത്ര-ഫണിതൗ
കരൗ ച-അഭ്യര്ചായാം ശ്രുതിര്-അപി കഥാകര്ണന-വിധൗ
തവ ധ്യാനേ ബുദ്ധിര്-നയന-യുഗലം മൂര്തി-വിഭവേ
പര-ഗ്രന്ഥാന് കൈര്-വാ പരമ-ശിവ ജാനേ പരമ്-അതഃ ॥ 7 ॥

യഥാ ബുദ്ധിഃ-ശുക്തൗ രജതമ് ഇതി കാചാശ്മനി മണിര്-
ജലേ പൈശ്ടേ ക്ശീരം ഭവതി മൃഗ-തൃശ്ണാസു സലിലമ്
തഥാ ദേവ-ഭ്രാന്ത്യാ ഭജതി ഭവദ്-അന്യം ജഡ ജനോ
മഹാ-ദേവേശം ത്വാം മനസി ച ന മത്വാ പശു-പതേ ॥ 8 ॥

ഗഭീരേ കാസാരേ വിശതി വിജനേ ഘോര-വിപിനേ
വിശാലേ ശൈലേ ച ഭ്രമതി കുസുമാര്ഥം ജഡ-മതിഃ
സമര്പ്യൈകം ചേതഃ-സരസിജമ് ഉമാ നാഥ ഭവതേ
സുഖേന-അവസ്ഥാതും ജന ഇഹ ന ജാനാതി കിമ്-അഹോ ॥ 9 ॥

നരത്വം ദേവത്വം നഗ-വന-മൃഗത്വം മശകതാ
പശുത്വം കീടത്വം ഭവതു വിഹഗത്വാദി-ജനനമ്
സദാ ത്വത്-പാദാബ്ജ-സ്മരണ-പരമാനന്ദ-ലഹരീ
വിഹാരാസക്തം ചേദ്-ഹൃദയം-ഇഹ കിം തേന വപുശാ ॥ 10 ॥

വടുര്വാ ഗേഹീ വാ യതിര്-അപി ജടീ വാ തദിതരോ
നരോ വാ യഃ കശ്ചിദ്-ഭവതു ഭവ കിം തേന ഭവതി
യദീയം ഹൃത്-പദ്മം യദി ഭവദ്-അധീനം പശു-പതേ
തദീയസ്-ത്വം ശമ്ഭോ ഭവസി ഭവ ഭാരം ച വഹസി ॥ 11 ॥

ഗുഹായാം ഗേഹേ വാ ബഹിര്-അപി വനേ വാ(അ)ദ്രി-ശിഖരേ
ജലേ വാ വഹ്നൗ വാ വസതു വസതേഃ കിം വദ ഫലമ്
സദാ യസ്യൈവാന്തഃകരണമ്-അപി ശമ്ബോ തവ പദേ
സ്ഥിതം ചെദ്-യോഗോ(അ)സൗ സ ച പരമ-യോഗീ സ ച സുഖീ ॥ 12 ॥

അസാരേ സംസാരേ നിജ-ഭജന-ദൂരേ ജഡധിയാ
ഭരമന്തം മാമ്-അന്ധം പരമ-കൃപയാ പാതുമ് ഉചിതമ്
മദ്-അന്യഃ കോ ദീനസ്-തവ കൃപണ-രക്ശാതി-നിപുണസ്-
ത്വദ്-അന്യഃ കോ വാ മേ ത്രി-ജഗതി ശരണ്യഃ പശു-പതേ ॥ 13 ॥

പ്രഭുസ്-ത്വം ദീനാനാം ഖലു പരമ-ബന്ധുഃ പശു-പതേ
പ്രമുഖ്യോ(അ)ഹം തേശാമ്-അപി കിമ്-ഉത ബന്ധുത്വമ്-അനയോഃ
ത്വയൈവ ക്ശന്തവ്യാഃ ശിവ മദ്-അപരാധാശ്-ച സകലാഃ
പ്രയത്നാത്-കര്തവ്യം മദ്-അവനമ്-ഇയം ബന്ധു-സരണിഃ ॥ 14 ॥

ഉപേക്ശാ നോ ചേത് കിം ന ഹരസി ഭവദ്-ധ്യാന-വിമുഖാം
ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠാം വിധി-ലിപിമ്-അശക്തോ യദി ഭവാന്
ശിരസ്-തദ്-വദിധാത്രം ന നഖലു സുവൃത്തം പശു-പതേ
കഥം വാ നിര്-യത്നം കര-നഖ-മുഖേനൈവ ലുലിതമ് ॥ 15 ॥

വിരിന്ചിര്-ദീര്ഘായുര്-ഭവതു ഭവതാ തത്-പര-ശിരശ്-
ചതുശ്കം സംരക്ശ്യം സ ഖലു ഭുവി ദൈന്യം ലിഖിതവാന്
വിചാരഃ കോ വാ മാം വിശദ-കൃപയാ പാതി ശിവ തേ
കടാക്ശ-വ്യാപാരഃ സ്വയമ്-അപി ച ദീനാവന-പരഃ ॥ 16 ॥

ഫലാദ്-വാ പുണ്യാനാം മയി കരുണയാ വാ ത്വയി വിഭോ
പ്രസന്നേ(അ)പി സ്വാമിന് ഭവദ്-അമല-പാദാബ്ജ-യുഗലമ്
കഥം പശ്യേയം മാം സ്ഥഗയതി നമഃ-സമ്ഭ്രമ-ജുശാം
നിലിമ്പാനാം ശ്രേണിര്-നിജ-കനക-മാണിക്യ-മകുടൈഃ ॥ 17 ॥

ത്വമ്-ഏകോ ലോകാനാം പരമ-ഫലദോ ദിവ്യ-പദവീം
വഹന്തസ്-ത്വന്മൂലാം പുനര്-അപി ഭജന്തേ ഹരി-മുഖാഃ
കിയദ്-വാ ദാക്ശിണ്യം തവ ശിവ മദാശാ ച കിയതീ
കദാ വാ മദ്-രക്ശാം വഹസി കരുണാ-പൂരിത-ദൃശാ ॥ 18 ॥

ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠേ ദുരധിപ-ഗൃഹ-ദ്വാര-ഘടകേ
ദുരന്തേ സംസാരേ ദുരിത-നിലയേ ദുഃഖ ജനകേ
മദായാസമ് കിം ന വ്യപനയസി കസ്യോപകൃതയേ
വദേയം പ്രീതിശ്-ചേത് തവ ശിവ കൃതാര്ഥാഃ ഖലു വയമ് ॥ 19 ॥

സദാ മോഹാടവ്യാം ചരതി യുവതീനാം കുച-ഗിരൗ
നടത്യ്-ആശാ-ശാഖാസ്-വടതി ഝടിതി സ്വൈരമ്-അഭിതഃ
കപാലിന് ഭിക്ശോ മേ ഹൃദയ-കപിമ്-അത്യന്ത-ചപലം
ദൃഢം ഭക്ത്യാ ബദ്ധ്വാ ശിവ ഭവദ്-അധീനം കുരു വിഭോ ॥ 20 ॥

ധൃതി-സ്തമ്ഭാധാരം ദൃഢ-ഗുണ നിബദ്ധാം സഗമനാം
വിചിത്രാം പദ്മാഢ്യാം പ്രതി-ദിവസ-സന്മാര്ഗ-ഘടിതാമ്
സ്മരാരേ മച്ചേതഃ-സ്ഫുട-പട-കുടീം പ്രാപ്യ വിശദാം
ജയ സ്വാമിന് ശക്ത്യാ സഹ ശിവ ഗണൈഃ-സേവിത വിഭോ ॥ 21 ॥

പ്രലോഭാദ്യൈര്-അര്ഥാഹരണ-പര-തന്ത്രോ ധനി-ഗൃഹേ
പ്രവേശോദ്യുക്തഃ-സന് ഭ്രമതി ബഹുധാ തസ്കര-പതേ
ഇമം ചേതശ്-ചോരം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ
തവാധീനം കൃത്വാ മയി നിരപരാധേ കുരു കൃപാമ് ॥ 22 ॥

കരോമി ത്വത്-പൂജാം സപദി സുഖദോ മേ ഭവ വിഭോ
വിധിത്വം വിശ്ണുത്വമ് ദിശസി ഖലു തസ്യാഃ ഫലമ്-ഇതി
പുനശ്ച ത്വാം ദ്രശ്ടും ദിവി ഭുവി വഹന് പക്ശി-മൃഗതാമ്-
അദൃശ്ട്വാ തത്-ഖേദം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ ॥ 23 ॥

കദാ വാ കൈലാസേ കനക-മണി-സൗധേ സഹ-ഗണൈര്-
വസന് ശമ്ഭോര്-അഗ്രേ സ്ഫുട-ഘടിത-മൂര്ധാന്ജലി-പുടഃ
വിഭോ സാമ്ബ സ്വാമിന് പരമ-ശിവ പാഹീതി നിഗദന്
വിധാതൃഋണാം കല്പാന് ക്ശണമ്-ഇവ വിനേശ്യാമി സുഖതഃ ॥ 24 ॥

സ്തവൈര്-ബ്രഹ്മാദീനാം ജയ-ജയ-വചോഭിര്-നിയമാനാം
ഗണാനാം കേലീഭിര്-മദകല-മഹോക്ശസ്യ കകുദി
സ്ഥിതം നീല-ഗ്രീവം ത്രി-നയനം-ഉമാശ്ലിശ്ട-വപുശം
കദാ ത്വാം പശ്യേയം കര-ധൃത-മൃഗം ഖണ്ഡ-പരശുമ് ॥ 25 ॥

കദാ വാ ത്വാം ദൃശ്ട്വാ ഗിരിശ തവ ഭവ്യാന്ഘ്രി-യുഗലം
ഗൃഹീത്വാ ഹസ്താഭ്യാം ശിരസി നയനേ വക്ശസി വഹന്
സമാശ്ലിശ്യാഘ്രായ സ്ഫുട-ജലജ-ഗന്ധാന് പരിമലാന്-
അലഭ്യാം ബ്രഹ്മാദ്യൈര്-മുദമ്-അനുഭവിശ്യാമി ഹൃദയേ ॥ 26 ॥

കരസ്ഥേ ഹേമാദ്രൗ ഗിരിശ നികടസ്ഥേ ധന-പതൗ
ഗൃഹസ്ഥേ സ്വര്ഭൂജാ(അ)മര-സുരഭി-ചിന്താമണി-ഗണേ
ശിരസ്ഥേ ശീതാംശൗ ചരണ-യുഗലസ്ഥേ(അ)ഖില ശുഭേ
കമ്-അര്ഥം ദാസ്യേ(അ)ഹം ഭവതു ഭവദ്-അര്ഥം മമ മനഃ ॥ 27 ॥

സാരൂപ്യം തവ പൂജനേ ശിവ മഹാ-ദേവേതി സംകീര്തനേ
സാമീപ്യം ശിവ ഭക്തി-ധുര്യ-ജനതാ-സാംഗത്യ-സംഭാശണേ
സാലോക്യം ച ചരാചരാത്മക-തനു-ധ്യാനേ ഭവാനീ-പതേ
സായുജ്യം മമ സിദ്ധിമ്-അത്ര ഭവതി സ്വാമിന് കൃതാര്ഥോസ്മ്യഹമ് ॥ 28 ॥

ത്വത്-പാദാമ്ബുജമ്-അര്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിന്തയാമി-അന്വഹം
ത്വാമ്-ഈശം ശരണം വ്രജാമി വചസാ ത്വാമ്-ഏവ യാചേ വിഭോ
വീക്ശാം മേ ദിശ ചാക്ശുശീം സ-കരുണാം ദിവ്യൈശ്-ചിരം പ്രാര്ഥിതാം
ശമ്ഭോ ലോക-ഗുരോ മദീയ-മനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു ॥ 29 ॥

വസ്ത്രോദ്-ധൂത വിധൗ സഹസ്ര-കരതാ പുശ്പാര്ചനേ വിശ്ണുതാ
ഗന്ധേ ഗന്ധ-വഹാത്മതാ(അ)ന്ന-പചനേ ബഹിര്-മുഖാധ്യക്ശതാ
പാത്രേ കാന്ചന-ഗര്ഭതാസ്തി മയി ചേദ് ബാലേന്ദു ചൂഡാ-മണേ
ശുശ്രൂശാം കരവാണി തേ പശു-പതേ സ്വാമിന് ത്രി-ലോകീ-ഗുരോ ॥ 30 ॥

നാലം വാ പരമോപകാരകമ്-ഇദം ത്വേകം പശൂനാം പതേ
പശ്യന് കുക്ശി-ഗതാന് ചരാചര-ഗണാന് ബാഹ്യസ്ഥിതാന് രക്ശിതുമ്
സര്വാമര്ത്യ-പലായനൗശധമ്-അതി-ജ്വാലാ-കരം ഭീ-കരം
നിക്ശിപ്തം ഗരലം ഗലേ ന ഗലിതം നോദ്ഗീര്ണമ്-ഏവ-ത്വയാ ॥ 31 ॥

ജ്വാലോഗ്രഃ സകലാമരാതി-ഭയദഃ ക്ശ്വേലഃ കഥം വാ ത്വയാ
ദൃശ്ടഃ കിം ച കരേ ധൃതഃ കര-തലേ കിം പക്വ-ജമ്ബൂ-ഫലമ്
ജിഹ്വായാം നിഹിതശ്ച സിദ്ധ-ഘുടികാ വാ കണ്ഠ-ദേശേ ഭൃതഃ
കിം തേ നീല-മണിര്-വിഭൂശണമ്-അയം ശമ്ഭോ മഹാത്മന് വദ ॥ 32 ॥

നാലം വാ സകൃദ്-ഏവ ദേവ ഭവതഃ സേവാ നതിര്-വാ നുതിഃ
പൂജാ വാ സ്മരണം കഥാ-ശ്രവണമ്-അപി-ആലോകനം മാദൃശാമ്
സ്വാമിന്ന്-അസ്ഥിര-ദേവതാനുസരണായാസേന കിം ലഭ്യതേ
കാ വാ മുക്തിര്-ഇതഃ കുതോ ഭവതി ചേത് കിം പ്രാര്ഥനീയം തദാ ॥ 33 ॥

കിം ബ്രൂമസ്-തവ സാഹസം പശു-പതേ കസ്യാസ്തി ശമ്ഭോ ഭവദ്-
ധൈര്യം ചേദൃശമ്-ആത്മനഃ-സ്ഥിതിര്-ഇയം ചാന്യൈഃ കഥം ലഭ്യതേ
ഭ്രശ്യദ്-ദേവ-ഗണം ത്രസന്-മുനി-ഗണം നശ്യത്-പ്രപന്ചം ലയം
പശ്യന്-നിര്ഭയ ഏക ഏവ വിഹരതി-ആനന്ദ-സാന്ദ്രോ ഭവാന് ॥ 34 ॥

യോഗ-ക്ശേമ-ധുരം-ധരസ്യ സകലഃ-ശ്രേയഃ പ്രദോദ്യോഗിനോ
ദൃശ്ടാദൃശ്ട-മതോപദേശ-കൃതിനോ ബാഹ്യാന്തര-വ്യാപിനഃ
സര്വജ്നസ്യ ദയാ-കരസ്യ ഭവതഃ കിം വേദിതവ്യം മയാ
ശമ്ഭോ ത്വം പരമാന്തരംഗ ഇതി മേ ചിത്തേ സ്മരാമി-അന്വഹമ് ॥ 35 ॥

ഭക്തോ ഭക്തി-ഗുണാവൃതേ മുദ്-അമൃതാ-പൂര്ണേ പ്രസന്നേ മനഃ
കുമ്ഭേ സാമ്ബ തവാന്ഘ്രി-പല്ലവ യുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത്-ഫലമ്
സത്ത്വം മന്ത്രമ്-ഉദീരയന്-നിജ ശരീരാഗാര ശുദ്ധിം വഹന്
പുണ്യാഹം പ്രകടീ കരോമി രുചിരം കല്യാണമ്-ആപാദയന് ॥ 36 ॥

ആമ്നായാമ്ബുധിമ്-ആദരേണ സുമനഃ-സന്ഘാഃ-സമുദ്യന്-മനോ
മന്ഥാനം ദൃഢ ഭക്തി-രജ്ജു-സഹിതം കൃത്വാ മഥിത്വാ തതഃ
സോമം കല്പ-തരും സു-പര്വ-സുരഭിം ചിന്താ-മണിം ധീമതാം
നിത്യാനന്ദ-സുധാം നിരന്തര-രമാ-സൗഭാഗ്യമ്-ആതന്വതേ ॥ 37 ॥

പ്രാക്-പുണ്യാചല-മാര്ഗ-ദര്ശിത-സുധാ-മൂര്തിഃ പ്രസന്നഃ-ശിവഃ
സോമഃ-സദ്-ഗുണ-സേവിതോ മൃഗ-ധരഃ പൂര്ണാസ്-തമോ-മോചകഃ
ചേതഃ പുശ്കര-ലക്ശിതോ ഭവതി ചേദ്-ആനന്ദ-പാഥോ-നിധിഃ
പ്രാഗല്ഭ്യേന വിജൃമ്ഭതേ സുമനസാം വൃത്തിസ്-തദാ ജായതേ ॥ 38 ॥

ധര്മോ മേ ചതുര്-അന്ഘ്രികഃ സുചരിതഃ പാപം വിനാശം ഗതം
കാമ-ക്രോധ-മദാദയോ വിഗലിതാഃ കാലാഃ സുഖാവിശ്കൃതാഃ
ജ്നാനാനന്ദ-മഹൗശധിഃ സുഫലിതാ കൈവല്യ നാഥേ സദാ
മാന്യേ മാനസ-പുണ്ഡരീക-നഗരേ രാജാവതംസേ സ്ഥിതേ ॥ 39 ॥

ധീ-യന്ത്രേണ വചോ-ഘടേന കവിതാ-കുല്യോപകുല്യാക്രമൈര്-
ആനീതൈശ്ച സദാശിവസ്യ ചരിതാമ്ഭോ-രാശി-ദിവ്യാമൃതൈഃ
ഹൃത്-കേദാര-യുതാശ്-ച ഭക്തി-കലമാഃ സാഫല്യമ്-ആതന്വതേ
ദുര്ഭിക്ശാന്-മമ സേവകസ്യ ഭഗവന് വിശ്വേശ ഭീതിഃ കുതഃ ॥ 40 ॥

പാപോത്പാത-വിമോചനായ രുചിരൈശ്വര്യായ മൃത്യും-ജയ
സ്തോത്ര-ധ്യാന-നതി-പ്രദിക്ശിണ-സപര്യാലോകനാകര്ണനേ
ജിഹ്വാ-ചിത്ത-ശിരോന്ഘ്രി-ഹസ്ത-നയന-ശ്രോത്രൈര്-അഹമ് പ്രാര്ഥിതോ
മാമ്-ആജ്നാപയ തന്-നിരൂപയ മുഹുര്-മാമേവ മാ മേ(അ)വചഃ ॥ 41 ॥

ഗാമ്ഭീര്യം പരിഖാ-പദം ഘന-ധൃതിഃ പ്രാകാര-ഉദ്യദ്-ഗുണ
സ്തോമശ്-ചാപ്ത-ബലം ഘനേന്ദ്രിയ-ചയോ ദ്വാരാണി ദേഹേ സ്ഥിതഃ
വിദ്യാ-വസ്തു-സമൃദ്ധിര്-ഇതി-അഖില-സാമഗ്രീ-സമേതേ സദാ
ദുര്ഗാതി-പ്രിയ-ദേവ മാമക-മനോ-ദുര്ഗേ നിവാസം കുരു ॥ 42 ॥

മാ ഗച്ച ത്വമ്-ഇതസ്-തതോ ഗിരിശ ഭോ മയ്യേവ വാസം കുരു
സ്വാമിന്ന്-ആദി കിരാത മാമക-മനഃ കാന്താര-സീമാന്തരേ
വര്തന്തേ ബഹുശോ മൃഗാ മദ-ജുശോ മാത്സര്യ-മോഹാദയസ്-
താന് ഹത്വാ മൃഗയാ-വിനോദ രുചിതാ-ലാഭം ച സംപ്രാപ്സ്യസി ॥ 43 ॥

കര-ലഗ്ന മൃഗഃ കരീന്ദ്ര-ഭന്ഗോ
ഘന ശാര്ദൂല-വിഖണ്ഡനോ(അ)സ്ത-ജന്തുഃ
ഗിരിശോ വിശദ്-ആകൃതിശ്-ച ചേതഃ
കുഹരേ പന്ച മുഖോസ്തി മേ കുതോ ഭീഃ ॥ 44 ॥

ചന്ദഃ-ശാഖി-ശിഖാന്വിതൈര്-ദ്വിജ-വരൈഃ സംസേവിതേ ശാശ്വതേ
സൗഖ്യാപാദിനി ഖേദ-ഭേദിനി സുധാ-സാരൈഃ ഫലൈര്-ദീപിതേ
ചേതഃ പക്ശി-ശിഖാ-മണേ ത്യജ വൃഥാ-സന്ചാരമ്-അന്യൈര്-അലം
നിത്യം ശന്കര-പാദ-പദ്മ-യുഗലീ-നീഡേ വിഹാരം കുരു ॥ 45 ॥

ആകീര്ണേ നഖ-രാജി-കാന്തി-വിഭവൈര്-ഉദ്യത്-സുധാ-വൈഭവൈര്-
ആധൗതേപി ച പദ്മ-രാഗ-ലലിതേ ഹംസ-വ്രജൈര്-ആശ്രിതേ
നിത്യം ഭക്തി-വധൂ ഗണൈശ്-ച രഹസി സ്വേച്ചാ-വിഹാരം കുരു
സ്ഥിത്വാ മാനസ-രാജ-ഹംസ ഗിരിജാ നാഥാന്ഘ്രി-സൗധാന്തരേ ॥ 46 ॥

ശമ്ഭു-ധ്യാന-വസന്ത-സന്ഗിനി ഹൃദാരാമേ(അ)ഘ-ജീര്ണച്ചദാഃ
സ്രസ്താ ഭക്തി ലതാച്ചടാ വിലസിതാഃ പുണ്യ-പ്രവാല-ശ്രിതാഃ
ദീപ്യന്തേ ഗുണ-കോരകാ ജപ-വചഃ പുശ്പാണി സദ്-വാസനാ
ജ്നാനാനന്ദ-സുധാ-മരന്ദ-ലഹരീ സംവിത്-ഫലാഭ്യുന്നതിഃ ॥ 47 ॥

നിത്യാനന്ദ-രസാലയം സുര-മുനി-സ്വാന്താമ്ബുജാതാശ്രയം
സ്വച്ചം സദ്-ദ്വിജ-സേവിതം കലുശ-ഹൃത്-സദ്-വാസനാവിശ്കൃതമ്
ശമ്ഭു-ധ്യാന-സരോവരം വ്രജ മനോ-ഹംസാവതംസ സ്ഥിരം
കിം ക്ശുദ്രാശ്രയ-പല്വല-ഭ്രമണ-സംജാത-ശ്രമം പ്രാപ്സ്യസി ॥ 48 ॥

ആനന്ദാമൃത-പൂരിതാ ഹര-പദാമ്ഭോജാലവാലോദ്യതാ
സ്ഥൈര്യോപഘ്നമ്-ഉപേത്യ ഭക്തി ലതികാ ശാഖോപശാഖാന്വിതാ
ഉച്ചൈര്-മാനസ-കായമാന-പടലീമ്-ആക്രമ്യ നിശ്-കല്മശാ
നിത്യാഭീശ്ട-ഫല-പ്രദാ ഭവതു മേ സത്-കര്മ-സംവര്ധിതാ ॥ 49 ॥

സന്ധ്യാരമ്ഭ-വിജൃമ്ഭിതം ശ്രുതി-ശിര-സ്ഥാനാന്തര്-ആധിശ്ഠിതം
സ-പ്രേമ ഭ്രമരാഭിരാമമ്-അസകൃത് സദ്-വാസനാ-ശോഭിതമ്
ഭോഗീന്ദ്രാഭരണം സമസ്ത-സുമനഃ-പൂജ്യം ഗുണാവിശ്കൃതം
സേവേ ശ്രീ-ഗിരി-മല്ലികാര്ജുന-മഹാ-ലിന്ഗം ശിവാലിന്ഗിതമ് ॥ 50 ॥

ഭൃന്ഗീച്ചാ-നടനോത്കടഃ കരി-മദ-ഗ്രാഹീ സ്ഫുരന്-മാധവ-
ആഹ്ലാദോ നാദ-യുതോ മഹാസിത-വപുഃ പന്ചേശുണാ ചാദൃതഃ
സത്-പക്ശഃ സുമനോ-വനേശു സ പുനഃ സാക്ശാന്-മദീയേ മനോ
രാജീവേ ഭ്രമരാധിപോ വിഹരതാം ശ്രീ ശൈല-വാസീ വിഭുഃ ॥ 51 ॥

കാരുണ്യാമൃത-വര്ശിണം ഘന-വിപദ്-ഗ്രീശ്മച്ചിദാ-കര്മഠം
വിദ്യാ-സസ്യ-ഫലോദയായ സുമനഃ-സംസേവ്യമ്-ഇച്ചാകൃതിമ്
നൃത്യദ്-ഭക്ത-മയൂരമ്-അദ്രി-നിലയം ചന്ചജ്-ജടാ-മണ്ഡലം
ശമ്ഭോ വാന്ചതി നീല-കന്ധര-സദാ ത്വാം മേ മനശ്-ചാതകഃ ॥ 52 ॥

ആകാശേന ശിഖീ സമസ്ത ഫണിനാം നേത്രാ കലാപീ നതാ-
(അ)നുഗ്രാഹി-പ്രണവോപദേശ-നിനദൈഃ കേകീതി യോ ഗീയതേ
ശ്യാമാം ശൈല-സമുദ്ഭവാം ഘന-രുചിം ദൃശ്ട്വാ നടന്തം മുദാ
വേദാന്തോപവനേ വിഹാര-രസികം തം നീല-കണ്ഠം ഭജേ ॥ 53 ॥

സന്ധ്യാ ഘര്മ-ദിനാത്യയോ ഹരി-കരാഘാത-പ്രഭൂതാനക-
ധ്വാനോ വാരിദ ഗര്ജിതം ദിവിശദാം ദൃശ്ടിച്ചടാ ചന്ചലാ
ഭക്താനാം പരിതോശ ബാശ്പ വിതതിര്-വൃശ്ടിര്-മയൂരീ ശിവാ
യസ്മിന്ന്-ഉജ്ജ്വല-താണ്ഡവം വിജയതേ തം നീല-കണ്ഠം ഭജേ ॥ 54 ॥

ആദ്യായാമിത-തേജസേ-ശ്രുതി-പദൈര്-വേദ്യായ സാധ്യായ തേ
വിദ്യാനന്ദ-മയാത്മനേ ത്രി-ജഗതഃ-സംരക്ശണോദ്യോഗിനേ
ധ്യേയായാഖില-യോഗിഭിഃ-സുര-ഗണൈര്-ഗേയായ മായാവിനേ
സമ്യക് താണ്ഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശമ്ഭവേ ॥ 55 ॥

നിത്യായ ത്രി-ഗുണാത്മനേ പുര-ജിതേ കാത്യായനീ-ശ്രേയസേ
സത്യായാദി കുടുമ്ബിനേ മുനി-മനഃ പ്രത്യക്ശ-ചിന്-മൂര്തയേ
മായാ-സൃശ്ട-ജഗത്-ത്രയായ സകല-ആമ്നായാന്ത-സന്ചാരിണേ
സായം താണ്ഡവ-സമ്ഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശമ്ഭവേ ॥ 56 ॥

നിത്യം സ്വോദര-പോശണായ സകലാന്-ഉദ്ദിശ്യ വിത്താശയാ
വ്യര്ഥം പര്യടനം കരോമി ഭവതഃ-സേവാം ന ജാനേ വിഭോ
മജ്-ജന്മാന്തര-പുണ്യ-പാക-ബലതസ്-ത്വം ശര്വ സര്വാന്തരസ്-
തിശ്ഠസ്യേവ ഹി തേന വാ പശു-പതേ തേ രക്ശണീയോ(അ)സ്മ്യഹമ് ॥ 57 ॥

ഏകോ വാരിജ-ബാന്ധവഃ ക്ശിതി-നഭോ വ്യാപ്തം തമോ-മണ്ഡലം
ഭിത്വാ ലോചന-ഗോചരോപി ഭവതി ത്വം കോടി-സൂര്യ-പ്രഭഃ
വേദ്യഃ കിം ന ഭവസ്യഹോ ഘന-തരം കീദൃന്ഗ്ഭവേന്-മത്തമസ്-
തത്-സര്വം വ്യപനീയ മേ പശു-പതേ സാക്ശാത് പ്രസന്നോ ഭവ ॥ 58 ॥

ഹംസഃ പദ്മ-വനം സമിച്ചതി യഥാ നീലാമ്ബുദം ചാതകഃ
കോകഃ കോക-നദ-പ്രിയം പ്രതി-ദിനം ചന്ദ്രം ചകോരസ്-തഥാ
ചേതോ വാന്ചതി മാമകം പശു-പതേ ചിന്-മാര്ഗ മൃഗ്യം വിഭോ
ഗൗരീ നാഥ ഭവത്-പദാബ്ജ-യുഗലം കൈവല്യ-സൗഖ്യ-പ്രദമ് ॥ 59 ॥

രോധസ്-തോയഹൃതഃ ശ്രമേണ-പഥികശ്-ചായാം തരോര്-വൃശ്ടിതഃ
ഭീതഃ സ്വസ്ഥ ഗൃഹം ഗൃഹസ്ഥമ്-അതിഥിര്-ദീനഃ പ്രഭം ധാര്മികമ്
ദീപം സന്തമസാകുലശ്-ച ശിഖിനം ശീതാവൃതസ്-ത്വം തഥാ
ചേതഃ-സര്വ-ഭയാപഹം-വ്രജ സുഖം ശമ്ഭോഃ പദാമ്ഭോരുഹമ് ॥ 60 ॥

അന്കോലം നിജ ബീജ സന്തതിര്-അയസ്കാന്തോപലം സൂചികാ
സാധ്വീ നൈജ വിഭും ലതാ ക്ശിതി-രുഹം സിന്ധുഹ്-സരിദ്-വല്ലഭമ്
പ്രാപ്നോതീഹ യഥാ തഥാ പശു-പതേഃ പാദാരവിന്ദ-ദ്വയം
ചേതോവൃത്തിര്-ഉപേത്യ തിശ്ഠതി സദാ സാ ഭക്തിര്-ഇതി-ഉച്യതേ ॥ 61 ॥

ആനന്ദാശ്രുഭിര്-ആതനോതി പുലകം നൈര്മല്യതശ്-ചാദനം
വാചാ ശന്ഖ മുഖേ സ്ഥിതൈശ്-ച ജഠരാ-പൂര്തിം ചരിത്രാമൃതൈഃ
രുദ്രാക്ശൈര്-ഭസിതേന ദേവ വപുശോ രക്ശാം ഭവദ്-ഭാവനാ-
പര്യന്കേ വിനിവേശ്യ ഭക്തി ജനനീ ഭക്താര്ഭകം രക്ശതി ॥ 62 ॥

മാര്ഗാ-വര്തിത പാദുകാ പശു-പതേര്-അംഗസ്യ കൂര്ചായതേ
ഗണ്ഡൂശാമ്ബു-നിശേചനം പുര-രിപോര്-ദിവ്യാഭിശേകായതേ
കിന്ചിദ്-ഭക്ശിത-മാംസ-ശേശ-കബലം നവ്യോപഹാരായതേ
ഭക്തിഃ കിം ന കരോതി-അഹോ വന-ചരോ ഭക്താവതമ്സായതേ ॥ 63 ॥

വക്ശസ്താഡനമ്-അന്തകസ്യ കഠിനാപസ്മാര സമ്മര്ദനം
ഭൂ-ഭൃത്-പര്യടനം നമത്-സുര-ശിരഃ-കോടീര സന്ഘര്ശണമ്
കര്മേദം മൃദുലസ്യ താവക-പദ-ദ്വന്ദ്വസ്യ ഗൗരീ-പതേ
മച്ചേതോ-മണി-പാദുകാ-വിഹരണം ശമ്ഭോ സദാന്ഗീ-കുരു ॥ 64 ॥

വക്ശസ്-താഡന ശന്കയാ വിചലിതോ വൈവസ്വതോ നിര്ജരാഃ
കോടീരോജ്ജ്വല-രത്ന-ദീപ-കലികാ-നീരാജനം കുര്വതേ
ദൃശ്ട്വാ മുക്തി-വധൂസ്-തനോതി നിഭൃതാശ്ലേശം ഭവാനീ-പതേ
യച്-ചേതസ്-തവ പാദ-പദ്മ-ഭജനം തസ്യേഹ കിം ദുര്-ലഭമ് ॥ 65 ॥

ക്രീഡാര്ഥം സൃജസി പ്രപന്ചമ്-അഖിലം ക്രീഡാ-മൃഗാസ്-തേ ജനാഃ
യത്-കര്മാചരിതം മയാ ച ഭവതഃ പ്രീത്യൈ ഭവത്യേവ തത്
ശമ്ഭോ സ്വസ്യ കുതൂഹലസ്യ കരണം മച്ചേശ്ടിതം നിശ്ചിതം
തസ്മാന്-മാമക രക്ശണം പശു-പതേ കര്തവ്യമ്-ഏവ ത്വയാ ॥ 66 ॥

ബഹു-വിധ-പരിതോശ-ബാശ്പ-പൂര-
സ്ഫുട-പുലകാന്കിത-ചാരു-ഭോഗ-ഭൂമിമ്
ചിര-പദ-ഫല-കാന്ക്ശി-സേവ്യമാനാം
പരമ സദാശിവ-ഭാവനാം പ്രപദ്യേ ॥ 67 ॥

അമിത-മുദമൃതം മുഹുര്-ദുഹന്തീം
വിമല-ഭവത്-പദ-ഗോശ്ഠമ്-ആവസന്തീമ്
സദയ പശു-പതേ സുപുണ്യ-പാകാം
മമ പരിപാലയ ഭക്തി ധേനുമ്-ഏകാമ് ॥ 68 ॥

ജഡതാ പശുതാ കലന്കിതാ
കുടില-ചരത്വം ച നാസ്തി മയി ദേവ
അസ്തി യദി രാജ-മൗലേ
ഭവദ്-ആഭരണസ്യ നാസ്മി കിം പാത്രമ് ॥ 69 ॥

അരഹസി രഹസി സ്വതന്ത്ര-ബുദ്ധ്യാ
വരി-വസിതും സുലഭഃ പ്രസന്ന-മൂര്തിഃ
അഗണിത ഫല-ദായകഃ പ്രഭുര്-മേ
ജഗദ്-അധികോ ഹൃദി രാജ-ശേഖരോസ്തി ॥ 70 ॥

ആരൂഢ-ഭക്തി-ഗുണ-കുന്ചിത-ഭാവ-ചാപ-
യുക്തൈഃ-ശിവ-സ്മരണ-ബാണ-ഗണൈര്-അമോഘൈഃ
നിര്ജിത്യ കില്ബിശ-രിപൂന് വിജയീ സുധീന്ദ്രഃ-
സാനന്ദമ്-ആവഹതി സുസ്ഥിര-രാജ-ലക്ശ്മീമ് ॥ 71 ॥

ധ്യാനാന്ജനേന സമവേക്ശ്യ തമഃ-പ്രദേശം
ഭിത്വാ മഹാ-ബലിഭിര്-ഈശ്വര നാമ-മന്ത്രൈഃ
ദിവ്യാശ്രിതം ഭുജഗ-ഭൂശണമ്-ഉദ്വഹന്തി
യേ പാദ-പദ്മമ്-ഇഹ തേ ശിവ തേ കൃതാര്ഥാഃ ॥ 72 ॥

ഭൂ-ദാരതാമ്-ഉദവഹദ്-യദ്-അപേക്ശയാ ശ്രീ-
ഭൂ-ദാര ഏവ കിമതഃ സുമതേ ലഭസ്വ
കേദാരമ്-ആകലിത മുക്തി മഹൗശധീനാം
പാദാരവിന്ദ ഭജനം പരമേശ്വരസ്യ ॥ 73 ॥

ആശാ-പാശ-ക്ലേശ-ദുര്-വാസനാദി-
ഭേദോദ്യുക്തൈര്-ദിവ്യ-ഗന്ധൈര്-അമന്ദൈഃ
ആശാ-ശാടീകസ്യ പാദാരവിന്ദം
ചേതഃ-പേടീം വാസിതാം മേ തനോതു ॥ 74 ॥

കല്യാണിനം സരസ-ചിത്ര-ഗതിം സവേഗം
സര്വേന്ഗിതജ്നമ്-അനഘം ധ്രുവ-ലക്ശണാഢ്യമ്
ചേതസ്-തുരന്ഗമ്-അധിരുഹ്യ ചര സ്മരാരേ
നേതഃ-സമസ്ത ജഗതാം വൃശഭാധിരൂഢ ॥ 75 ॥

ഭക്തിര്-മഹേശ-പദ-പുശ്കരമ്-ആവസന്തീ
കാദമ്ബിനീവ കുരുതേ പരിതോശ-വര്ശമ്
സമ്പൂരിതോ ഭവതി യസ്യ മനസ്-തടാകസ്-
തജ്-ജന്മ-സസ്യമ്-അഖിലം സഫലം ച നാന്യത് ॥ 76 ॥

ബുദ്ധിഃ-സ്ഥിരാ ഭവിതുമ്-ഈശ്വര-പാദ-പദ്മ
സക്താ വധൂര്-വിരഹിണീവ സദാ സ്മരന്തീ
സദ്-ഭാവനാ-സ്മരണ-ദര്ശന-കീര്തനാദി
സമ്മോഹിതേവ ശിവ-മന്ത്ര-ജപേന വിന്തേ ॥ 77 ॥

സദ്-ഉപചാര-വിധിശു-അനു-ബോധിതാം
സവിനയാം സുഹൃദം സദുപാശ്രിതാമ്
മമ സമുദ്ധര ബുദ്ധിമ്-ഇമാം പ്രഭോ
വര-ഗുണേന നവോഢ-വധൂമ്-ഇവ ॥ 78 ॥

നിത്യം യോഗി-മനഹ്-സരോജ-ദല-സന്ചാര-ക്ശമസ്-ത്വത്-ക്രമഃ-
ശമ്ഭോ തേന കഥം കഠോര-യമ-രാഡ്-വക്ശഃ-കവാട-ക്ശതിഃ
അത്യന്തം മൃദുലം ത്വദ്-അന്ഘ്രി-യുഗലം ഹാ മേ മനശ്-ചിന്തയതി-
ഏതല്-ലോചന-ഗോചരം കുരു വിഭോ ഹസ്തേന സംവാഹയേ ॥ 79 ॥

ഏശ്യത്യേശ ജനിം മനോ(അ)സ്യ കഠിനം തസ്മിന്-നടാനീതി മദ്-
രക്ശായൈ ഗിരി സീമ്നി കോമല-പദ-ന്യാസഃ പുരാഭ്യാസിതഃ
നോ-ചേദ്-ദിവ്യ-ഗൃഹാന്തരേശു സുമനസ്-തല്പേശു വേദ്യാദിശു
പ്രായഃ-സത്സു ശിലാ-തലേശു നടനം ശമ്ഭോ കിമര്ഥം തവ ॥ 80 ॥

കന്ചിത്-കാലമ്-ഉമാ-മഹേശ ഭവതഃ പാദാരവിന്ദാര്ചനൈഃ
കന്ചിദ്-ധ്യാന-സമാധിഭിശ്-ച നതിഭിഃ കന്ചിത് കഥാകര്ണനൈഃ
കന്ചിത് കന്ചിദ്-അവേക്ശണൈശ്-ച നുതിഭിഃ കന്ചിദ്-ദശാമ്-ഈദൃശീം
യഃ പ്രാപ്നോതി മുദാ ത്വദ്-അര്പിത മനാ ജീവന് സ മുക്തഃ ഖലു ॥ 81 ॥

ബാണത്വം വൃശഭത്വമ്-അര്ധ-വപുശാ ഭാര്യാത്വമ്-ആര്യാ-പതേ
ഘോണിത്വം സഖിതാ മൃദന്ഗ വഹതാ ചേത്യാദി രൂപം ദധൗ
ത്വത്-പാദേ നയനാര്പണം ച കൃതവാന് ത്വദ്-ദേഹ ഭാഗോ ഹരിഃ
പൂജ്യാത്-പൂജ്യ-തരഃ-സ ഏവ ഹി ന ചേത് കോ വാ തദന്യോ(അ)ധികഃ ॥ 82 ॥

ജനന-മൃതി-യുതാനാം സേവയാ ദേവതാനാം
ന ഭവതി സുഖ-ലേശഃ സംശയോ നാസ്തി തത്ര
അജനിമ്-അമൃത രൂപം സാമ്ബമ്-ഈശം ഭജന്തേ
യ ഇഹ പരമ സൗഖ്യം തേ ഹി ധന്യാ ലഭന്തേ ॥ 83 ॥

ശിവ തവ പരിചര്യാ സന്നിധാനായ ഗൗര്യാ
ഭവ മമ ഗുണ-ധുര്യാം ബുദ്ധി-കന്യാം പ്രദാസ്യേ
സകല-ഭുവന-ബന്ധോ സച്ചിദ്-ആനന്ദ-സിന്ധോ
സദയ ഹൃദയ-ഗേഹേ സര്വദാ സംവസ ത്വമ് ॥ 84 ॥

ജലധി മഥന ദക്ശോ നൈവ പാതാല ഭേദീ
ന ച വന മൃഗയായാം നൈവ ലുബ്ധഃ പ്രവീണഃ
അശന-കുസുമ-ഭൂശാ-വസ്ത്ര-മുഖ്യാം സപര്യാം
കഥയ കഥമ്-അഹം തേ കല്പയാനീന്ദു-മൗലേ ॥ 85 ॥

പൂജാ-ദ്രവ്യ-സമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജാം കഥം കുര്മഹേ
പക്ശിത്വം ന ച വാ കീടിത്വമ്-അപി ന പ്രാപ്തം മയാ ദുര്-ലഭമ്
ജാനേ മസ്തകമ്-അന്ഘ്രി-പല്ലവമ്-ഉമാ-ജാനേ ന തേ(അ)ഹം വിഭോ
ന ജ്നാതം ഹി പിതാമഹേന ഹരിണാ തത്ത്വേന തദ്-രൂപിണാ ॥ 86 ॥

അശനം ഗരലം ഫണീ കലാപോ
വസനം ചര്മ ച വാഹനം മഹോക്ശഃ
മമ ദാസ്യസി കിം കിമ്-അസ്തി ശമ്ഭോ
തവ പാദാമ്ബുജ-ഭക്തിമ്-ഏവ ദേഹി ॥ 87 ॥

യദാ കൃതാംഭോ-നിധി-സേതു-ബന്ധനഃ
കരസ്ഥ-ലാധഃ-കൃത-പര്വതാധിപഃ
ഭവാനി തേ ലന്ഘിത-പദ്മ-സമ്ഭവസ്-
തദാ ശിവാര്ചാ-സ്തവ ഭാവന-ക്ശമഃ ॥ 88 ॥

നതിഭിര്-നുതിഭിസ്-ത്വമ്-ഈശ പൂജാ
വിധിഭിര്-ധ്യാന-സമാധിഭിര്-ന തുശ്ടഃ
ധനുശാ മുസലേന ചാശ്മഭിര്-വാ
വദ തേ പ്രീതി-കരം തഥാ കരോമി ॥ 89 ॥

വചസാ ചരിതം വദാമി ശമ്ഭോര്-
അഹമ്-ഉദ്യോഗ വിധാസു തേ(അ)പ്രസക്തഃ
മനസാകൃതിമ്-ഈശ്വരസ്യ സേവേ
ശിരസാ ചൈവ സദാശിവം നമാമി ॥ 90 ॥

ആദ്യാ(അ)വിദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ നിര്ഗതാസീത്-
വിദ്യാ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ ത്വത്-പ്രസാദാത്
സേവേ നിത്യം ശ്രീ-കരം ത്വത്-പദാബ്ജം
ഭാവേ മുക്തേര്-ഭാജനം രാജ-മൗലേ ॥ 91 ॥

ദൂരീകൃതാനി ദുരിതാനി ദുരക്ശരാണി
ദൗര്-ഭാഗ്യ-ദുഃഖ-ദുരഹംകൃതി-ദുര്-വചാംസി
സാരം ത്വദീയ ചരിതം നിതരാം പിബന്തം
ഗൗരീശ മാമ്-ഇഹ സമുദ്ധര സത്-കടാക്ശൈഃ ॥ 92 ॥

സോമ കലാ-ധര-മൗലൗ
കോമല ഘന-കന്ധരേ മഹാ-മഹസി
സ്വാമിനി ഗിരിജാ നാഥേ
മാമക ഹൃദയം നിരന്തരം രമതാമ് ॥ 93 ॥

സാ രസനാ തേ നയനേ
താവേവ കരൗ സ ഏവ കൃത-കൃത്യഃ
യാ യേ യൗ യോ ഭര്ഗം
വദതീക്ശേതേ സദാര്ചതഃ സ്മരതി ॥ 94 ॥

അതി മൃദുലൗ മമ ചരണൗ-
അതി കഠിനം തേ മനോ ഭവാനീശ
ഇതി വിചികിത്സാം സന്ത്യജ
ശിവ കഥമ്-ആസീദ്-ഗിരൗ തഥാ പ്രവേശഃ ॥ 95 ॥

ധൈയാന്കുശേന നിഭൃതം
രഭസാദ്-ആകൃശ്യ ഭക്തി-ശൃന്ഖലയാ
പുര-ഹര ചരണാലാനേ
ഹൃദയ-മദേഭം ബധാന ചിദ്-യന്ത്രൈഃ ॥ 96 ॥

പ്രചരത്യഭിതഃ പ്രഗല്ഭ-വൃത്ത്യാ
മദവാന്-ഏശ മനഃ-കരീ ഗരീയാന്
പരിഗൃഹ്യ നയേന ഭക്തി-രജ്ജ്വാ
പരമ സ്ഥാണു-പദം ദൃഢം നയാമുമ് ॥ 97 ॥

സര്വാലന്കാര-യുക്താം സരല-പദ-യുതാം സാധു-വൃത്താം സുവര്ണാം
സദ്ഭിഃ-സമ്സ്തൂയ-മാനാം സരസ ഗുണ-യുതാം ലക്ശിതാം ലക്ശണാഢ്യാമ്
ഉദ്യദ്-ഭൂശാ-വിശേശാമ്-ഉപഗത-വിനയാം ദ്യോത-മാനാര്ഥ-രേഖാം
കല്യാണീം ദേവ ഗൗരീ-പ്രിയ മമ കവിതാ-കന്യകാം ത്വം ഗൃഹാണ ॥ 98 ॥

ഇദം തേ യുക്തം വാ പരമ-ശിവ കാരുണ്യ ജലധേ
ഗതൗ തിര്യഗ്-രൂപം തവ പദ-ശിരോ-ദര്ശന-ധിയാ
ഹരി-ബ്രഹ്മാണൗ തൗ ദിവി ഭുവി ചരന്തൗ ശ്രമ-യുതൗ
കഥം ശമ്ഭോ സ്വാമിന് കഥയ മമ വേദ്യോസി പുരതഃ ॥ 99 ॥

സ്തോത്രേണാലമ്-അഹം പ്രവച്മി ന മൃശാ ദേവാ വിരിന്ചാദയഃ
സ്തുത്യാനാം ഗണനാ-പ്രസന്ഗ-സമയേ ത്വാമ്-അഗ്രഗണ്യം വിദുഃ
മാഹാത്മ്യാഗ്ര-വിചാരണ-പ്രകരണേ ധാനാ-തുശസ്തോമവദ്-
ധൂതാസ്-ത്വാം വിദുര്-ഉത്തമോത്തമ ഫലം ശമ്ഭോ ഭവത്-സേവകാഃ ॥ 100 ॥

Also Read:

Shivananda Lahari in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Shivananda Lahari Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top