Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Mantras

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Gujarati

Mahadeva Ashtakam in Gujarati: ॥ મહાદેવાષ્ટકમ ॥ શિવં શાન્તં શુદ્ધં પ્રકટમકળઙ્કં શ્રુતિનુતં મહેશાનં શંભું સકલસુરસંસેવ્યચરણમ | ગિરીશં ગૌરીશં ભવભયહરં નિષ્કળમજં મહાદેવં વન્દે પ્રણતજનતાપોપશમનમ || ૧ || સદા સેવ્યં ભક્તૈર્હૃદિ વસન્તં ગિરિશય- મુમાકાન્તં ક્ષાન્તં કરઘૃતપિનાકં ભ્રમહરમ | ત્રિનેત્રં પઞ્ચાસ્યં દશભુજમનન્તં શશિધરં મહાદેવં વન્દે પ્રણતજનતાપોપશમનમ || ૨ || ચિતાભસ્માલિપ્તં ભુજગમુકુટં વિશ્વસુખદં ધનાધ્યક્ષસ્યાઙ્ગં ત્રિપુરવધકર્તારમનઘમ | કરોટીખટ્વાઙ્ગે હ્યુરસિ ચ […]

Bilvashtakam 2 in Gujarati

Bilvashtakam 2 in in Gujarati: બિલ્વાષ્ટકમ ૨ ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રયાયુધમ |ત્રિજન્મપાપસંહારમેકબિલ્વં શિવાર્પણમ || ૧ || ત્રિશાખૈર્બિલ્વપત્રૈશ્ચ હ્યચ્છિદ્રૈઃ કોમળૈઃ શુભૈઃ |શિવપૂજાં કરિષ્યામિ હ્યેકબિલ્વમ શિવાર્પણમ || ૨ || અખણ્ડબિલ્વપત્રેણ પૂજિતે નન્દિકેશ્વરે |શુધ્યન્તિ સર્વપાપેભ્યો હ્યેકબિલ્વમ શિવાર્પણમ || ૩ || શાલિગ્રામશિલામેકાં વિપ્રાણાં જાતુ અર્પયેત |સોમયજ્ઞમહાપુણ્યમ હ્યેકબિલ્વમ શિવાર્પણમ || ૪ || દન્તિકોટિસહસ્રાણિ અશ્વમેધશતાનિ ચ |કોટિકન્યામહાદાનમ હ્યેકબિલ્વમ શિવાર્પણમ || […]

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Mahadeva Ashtakam in Malayalam: ॥ മഹാദേവാഷ്ടകം ॥ ശിവം ശാന്തം ശുദ്ധം പ്രകടമകളങ്കം ശ്രുതിനുതം മഹേശാനം ശംഭും സകലസുരസംസേവ്യചരണം | ഗിരീശം ഗൗരീശം ഭവഭയഹരം നിഷ്കളമജം മഹാദേവം വന്ദേ പ്രണതജനതാപോപശമനം || ൧ || സദാ സേവ്യം ഭക്തൈര്ഹൃദി വസന്തം ഗിരിശയ- മുമാകാന്തം ക്ഷാന്തം കരഘൃതപിനാകം ഭ്രമഹരം | ത്രിനേത്രം പഞ്ചാസ്യം ദശഭുജമനന്തം ശശിധരം മഹാദേവം വന്ദേ പ്രണതജനതാപോപശമനം || ൨ || ചിതാഭസ്മാലിപ്തം ഭുജഗമുകുടം വിശ്വസുഖദം ധനാധ്യക്ഷസ്യാംഗം ത്രിപുരവധകര്ത്താരമനഘം | കരോടീഖട്വാംഗേ ഹ്യുരസി ച […]

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Halasyesha Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ | ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕ ಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ | ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ || ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ ನಿವೇಶ ನಿರ್ಜರಧುನೀ ಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಮಂಡಲ | ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸ ಕಾರ್ಮುಕಹರ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೨ || ಫಾಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಭಂಜನ ಸಖ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗಚ್ಛಟಾ- -ತೂಲಾನಂಗಕ ಚಾರುಸಂಹನನ ಸನ್ಮೀನೇಕ್ಷಣಾವಲ್ಲಭ […]

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mahadeva Ashtakam in Kannada: ॥ ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಕಟಮಕಳಙ್ಕಂ ಶ್ರುತಿನುತಂ ಮಹೇಶಾನಂ ಶಂಭುಂ ಸಕಲಸುರಸಂಸೇವ್ಯಚರಣಮ್ | ಗಿರೀಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಭವಭಯಹರಂ ನಿಷ್ಕಳಮಜಂ ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೧ || ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರ್ಹೃದಿ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಶಯ- ಮುಮಾಕಾನ್ತಂ ಕ್ಷಾನ್ತಂ ಕರಘೃತಪಿನಾಕಂ ಭ್ರಮಹರಮ್ | ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಂ ದಶಭುಜಮನನ್ತಂ ಶಶಿಧರಂ ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೨ || ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಲಿಪ್ತಂ ಭುಜಗಮುಕುಟಂ ವಿಶ್ವಸುಖದಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಙ್ಗಂ ತ್ರಿಪುರವಧಕರ್ತಾರಮನಘಮ್ | ಕರೋಟೀಖಟ್ವಾಙ್ಗೇ ಹ್ಯುರಸಿ ಚ […]

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in English

Halasyesha Ashtakam in English: ॥ śrī hālāsyēśāṣṭakam ॥ kuṇḍōdara uvāca | śailādhīśasutāsahāya sakalāmnāyāntavēdya prabhō śūlōgrāgravidāritāndhaka surārātīndravakṣasthala | kālātīta kalāvilāsa kuśala trāyēta tē santataṁ hālāsyēśa kr̥pākaṭākṣalaharī māmāpadāmāspadam || 1 || kōlācchacchadarūpamādhava surajyaiṣṭhyātidūrāṅghrika nīlārdhāṅga nivēśa nirjaradhunī bhāsvajjaṭāmaṇḍala | kailāsācalavāsa kārmukahara trāyēta tē santataṁ hālāsyēśa kr̥pākaṭākṣalaharī māmāpadāmāspadam || 2 || phālākṣa prabhava prabhañjana sakha prōdyatsphuliṅgacchaṭā- -tūlānaṅgaka cārusaṁhanana sanmīnēkṣaṇāvallabha […]

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

108 Names of Sri Batuka Bhairava in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ப³டுக பை⁴ரவ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥ ஓம் பை⁴ரவாய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தாத்மனே நம꞉ । ஓம் பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரதா³ய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉ । ஓம் க்ஷத்ரியாய நம꞉ । ஓம் விராஜே நம꞉ । 9 । ஓம் ஶ்மஶானவாஸினே நம꞉ […]

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Bengali

Mahadeva Ashtakam in Bengali: ॥ মহাদেৱাষ্টকম ॥ শিৱং শান্তং শুদ্ধং প্রকটমকলঙ্কং শ্রুতিনুতং মহেশানং শংভুং সকলসুরসংসেৱ্যচরণম | গিরীশং গৌরীশং ভৱভযহরং নিষ্কলমজং মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম || ১ || সদা সেৱ্যং ভক্তৈর্হৃদি ৱসন্তং গিরিশয- মুমাকান্তং ক্ষান্তং করঘৃতপিনাকং ভ্রমহরম | ত্রিনেত্রং পঞ্চাস্যং দশভুজমনন্তং শশিধরং মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম || ২ || চিতাভস্মালিপ্তং ভুজগমুকুটং ৱিশ্ৱসুখদং ধনাধ্যক্ষস্যাঙ্গং ত্রিপুরৱধকর্তারমনঘম | করোটীখট্ৱাঙ্গে হ্যুরসি চ […]

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Hindi

Halasyesha Ashtakam in Hindi: ॥ श्री हालास्येशाष्टकम् ॥ कुण्डोदर उवाच । शैलाधीशसुतासहाय सकलाम्नायान्तवेद्य प्रभो शूलोग्राग्रविदारितान्धक सुरारातीन्द्रवक्षस्थल । कालातीत कलाविलास कुशल त्रायेत ते सन्ततं हालास्येश कृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् ॥ १ ॥ कोलाच्छच्छदरूपमाधव सुरज्यैष्ठ्यातिदूराङ्घ्रिक नीलार्धाङ्ग निवेश निर्जरधुनी भास्वज्जटामण्डल । कैलासाचलवास कार्मुकहर त्रायेत ते सन्ततं हालास्येश कृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् ॥ २ ॥ फालाक्ष प्रभव प्रभञ्जन सख प्रोद्यत्स्फुलिङ्गच्छटा- -तूलानङ्गक चारुसंहनन सन्मीनेक्षणावल्लभ […]

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Marathi

Mahadeva Ashtakam in Marathi: ॥ महादेवाष्टकम ॥ शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकळङ्कं श्रुतिनुतं महेशानं शंभुं सकलसुरसंसेव्यचरणम । गिरीशं गौरीशं भवभयहरं निष्कळमजं महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम ॥ 1 ॥ सदा सेव्यं भक्तैर्हृदि वसन्तं गिरिशय- मुमाकान्तं क्षान्तं करघृतपिनाकं भ्रमहरम । त्रिनेत्रं पञ्चास्यं दशभुजमनन्तं शशिधरं महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम ॥ 2 ॥ चिताभस्मालिप्तं भुजगमुकुटं विश्वसुखदं धनाध्यक्षस्याङ्गं त्रिपुरवधकर्तारमनघम । करोटीखट्वाङ्गे ह्युरसि च […]

Scroll to top