Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shiva Mantras

મહાદેવાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: શિવં શાન્તં શુદ્ધં પ્રકટમકળઙ્કં શ્રુતિનુતં મહેશાનં શંભું સકલસુરસંસેવ્યચરણમ | ગિરીશં ગૌરીશં ભવભયહરં નિષ્કળમજં મહાદેવં વન્દે પ્રણતજનતાપોપશમનમ ||૧|| સદા સેવ્યં ભક્તૈર્હૃદિ વસન્તં ગિરિશય- મુમાકાન્તં…

બિલ્વાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રયાયુધમ | ત્રિજન્મપાપસંહારમેકબિલ્વં શિવાર્પણમ ||૧|| ત્રિશાખૈર્બિલ્વપત્રૈશ્ચ હ્યચ્છિદ્રૈઃ કોમળૈઃ શુભૈઃ | શિવપૂજાં કરિષ્યામિ હ્યેકબિલ્વમ શિવાર્પણમ ||૨|| અખણ્ડબિલ્વપત્રેણ પૂજિતે નન્દિકેશ્વરે |…

മഹാദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശിവം ശാന്തം ശുദ്ധം പ്രകടമകളങ്കം ശ്രുതിനുതം മഹേശാനം ശംഭും സകലസുരസംസേവ്യചരണം | ഗിരീശം ഗൗരീശം ഭവഭയഹരം നിഷ്കളമജം മഹാദേവം വന്ദേ പ്രണതജനതാപോപശമനം ||൧|| സദാ സേവ്യം ഭക്തൈര്ഹൃദി വസന്തം ഗിരിശയ- മുമാകാന്തം…

ബില്വാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ത്രിദളം ത്രിഗുണാകാരം ത്രിനേത്രം ച ത്രയായുധം | ത്രിജന്മപാപസംഹാരമേകബില്വം ശിവാര്പ്പണം ||൧|| ത്രിശാഖൈര്ബില്വപത്രൈശ്ച ഹ്യച്ഛിദ്രൈഃ കോമളൈഃ ശുഭൈഃ | ശിവപൂജാം കരിഷ്യാമി ഹ്യേകബില്വം ശിവാര്പ്പണം ||൨|| അഖണ്ഡബില്വപത്രേണ പൂജിതേ നന്ദികേശ്വരേ |…

ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಕಟಮಕಳಙ್ಕಂ ಶ್ರುತಿನುತಂ ಮಹೇಶಾನಂ ಶಂಭುಂ ಸಕಲಸುರಸಂಸೇವ್ಯಚರಣಮ್ | ಗಿರೀಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಭವಭಯಹರಂ ನಿಷ್ಕಳಮಜಂ ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೧|| ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರ್ಹೃದಿ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಶಯ- ಮುಮಾಕಾನ್ತಂ…

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಯಾಯುಧಮ್ | ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಮೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೧|| ತ್ರಿಶಾಖೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಹ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಳೈಃ ಶುಭೈಃ | ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೨|| ಅಖಣ್ಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತೇ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರೇ |…

బిల్వాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రయాయుధమ్ | త్రిజన్మపాపసంహారమేకబిల్వం శివార్పణమ్ ||౧|| త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమళైః శుభైః | శివపూజాం కరిష్యామి హ్యేకబిల్వమ్ శివార్పణమ్ ||౨|| అఖణ్డబిల్వపత్రేణ పూజితే నన్దికేశ్వరే |…

মহাদেৱাষ্টকম Lyrics in Bengali: শিৱং শান্তং শুদ্ধং প্রকটমকলঙ্কং শ্রুতিনুতং মহেশানং শংভুং সকলসুরসংসেৱ্যচরণম | গিরীশং গৌরীশং ভৱভযহরং নিষ্কলমজং মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||১|| সদা সেৱ্যং ভক্তৈর্হৃদি ৱসন্তং গিরিশয- মুমাকান্তং…

বিল্ৱাষ্টকম Lyrics in Bengali: ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রং চ ত্রযাযুধম | ত্রিজন্মপাপসংহারমেকবিল্ৱং শিৱার্পণম ||১|| ত্রিশাখৈর্বিল্ৱপত্রৈশ্চ হ্যচ্ছিদ্রৈঃ কোমলৈঃ শুভৈঃ | শিৱপূজাং করিষ্যামি হ্যেকবিল্ৱম শিৱার্পণম ||২|| অখণ্ডবিল্ৱপত্রেণ পূজিতে নন্দিকেশ্ৱরে |…

महादेवाष्टकम Lyrics in Marathi: शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकळङ्कं श्रुतिनुतं महेशानं शंभुं सकलसुरसंसेव्यचरणम । गिरीशं गौरीशं भवभयहरं निष्कळमजं महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम ॥ 1 ॥ सदा सेव्यं भक्तैर्हृदि वसन्तं…

1 2 6