Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Mahadeva Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

103 Views

ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಕಟಮಕಳಙ್ಕಂ ಶ್ರುತಿನುತಂ
ಮಹೇಶಾನಂ ಶಂಭುಂ ಸಕಲಸುರಸಂಸೇವ್ಯಚರಣಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಭವಭಯಹರಂ ನಿಷ್ಕಳಮಜಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೧||

ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರ್ಹೃದಿ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಶಯ-
ಮುಮಾಕಾನ್ತಂ ಕ್ಷಾನ್ತಂ ಕರಘೃತಪಿನಾಕಂ ಭ್ರಮಹರಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಂ ದಶಭುಜಮನನ್ತಂ ಶಶಿಧರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೨||

ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಲಿಪ್ತಂ ಭುಜಗಮುಕುಟಂ ವಿಶ್ವಸುಖದಂ
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಙ್ಗಂ ತ್ರಿಪುರವಧಕರ್ತಾರಮನಘಮ್ |
ಕರೋಟೀಖಟ್ವಾಙ್ಗೇ ಹ್ಯುರಸಿ ಚ ದಧಾನಂ ಮೃತಿಹರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೩||

ಸದೋತ್ಸಾಹಂ ಗಙ್ಗಾಧರಮಚಲಮಾನನ್ದಕರಣಂ
ಪುರಾರಾತಿಂ ಭಾತಂ ರತಿಪತಿಹರಂ ದೀಪ್ತವದನಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ರಸಮುಖಗಣೇಶಾನಪಿತರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೪||

ವಸನ್ತಂ ಕೈಲಾಸೇ ಸುರಮುನಿಸಭಾಯಾಂ ಹಿ ನಿತರಾಂ
ಬ್ರುವಾಣಂ ಸದ್ಧರ್ಮಂ ನಿಖಿಲಮನುಜಾನನ್ದಜನಕಮ್ |
ಮಹೇಶಾನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸನಕಮುನಿದೇವರ್ಷಿಸಹಿತಾ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೫||

ಶಿವಾಂ ಸ್ವೇ ವಾಮಾಙ್ಗೇ ಗುಹಗಣಪತಿಂ ದಕ್ಷಿಣಭುಜೇ
ಗಲೇ ಕಾಲಂ ವ್ಯಾಲಂ ಜಲಧಿಗರಳಂ ಕಣ್ಠವಿವರೇ |
ಲಲಾಟೇ ಶ್ವೇತೇನ್ದುಂ ಜಗದಪಿ ದಧಾನಂ ಚ ಜಠರೇ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೬||

ಸುರಾಣಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಬಹುಲಮನುಜಾನಾಂ ಬಹುವಿಧಂ
ತಪಃಕುರ್ವಾಣಾನಾಂ ಝಟಿತಿ ಫಲದಾತಾರಮಖಿಲಮ್ |
ಸುರೇಶಂ ವಿದ್ಯೇಶಂ ಜಲನಿಧಿಸುತಾಕಾನ್ತಹೃದಯಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೭||

ವಸಾನಂ ವೈಯಾಘ್ರೀಂ ಮೃದುಲಲಲಿತಾಂ ಕೃತ್ತಿಮಜರಾಂ
ವೃಷಾರೂಢಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಷು ಕಮಲಜಾದ್ಯಾತ್ಮವಪುಷಮ್ |
ಅತರ್ಕ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಯಂ ತದಪಿ ಫಲದಂ ಭಕ್ತಸುಖದಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೮||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಂಭೋರ್ದುರಿತದಲನಂ ಧಾನ್ಯಧನದಂ ಹೃದಿ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಂಭುಂ ತದನು ರಘುನಾಥೇನ ರಚಿತಮ್ |
ನರಃ ಸಾಯಂಪ್ರಾತಃ ಪಠತಿ ನಿಯತಂ ತಸ್ಯ ವಿಪದಃ
ಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ವ್ರಜತಿ ಸಹಸಾ ಸೋಽಪಿ ಮುದಿತಃ ||೯||

ಇತಿ ಪಣ್ಡಿತರಘುನಾಥಶರ್ಮಣಾ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *