Shiva Stotram

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mahadeva Ashtakam in Kannada:

॥ ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಕಟಮಕಳಙ್ಕಂ ಶ್ರುತಿನುತಂ
ಮಹೇಶಾನಂ ಶಂಭುಂ ಸಕಲಸುರಸಂಸೇವ್ಯಚರಣಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಭವಭಯಹರಂ ನಿಷ್ಕಳಮಜಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೧ ||

ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರ್ಹೃದಿ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಶಯ-
ಮುಮಾಕಾನ್ತಂ ಕ್ಷಾನ್ತಂ ಕರಘೃತಪಿನಾಕಂ ಭ್ರಮಹರಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಂ ದಶಭುಜಮನನ್ತಂ ಶಶಿಧರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೨ ||

ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಲಿಪ್ತಂ ಭುಜಗಮುಕುಟಂ ವಿಶ್ವಸುಖದಂ
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಙ್ಗಂ ತ್ರಿಪುರವಧಕರ್ತಾರಮನಘಮ್ |
ಕರೋಟೀಖಟ್ವಾಙ್ಗೇ ಹ್ಯುರಸಿ ಚ ದಧಾನಂ ಮೃತಿಹರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೩ ||

ಸದೋತ್ಸಾಹಂ ಗಙ್ಗಾಧರಮಚಲಮಾನನ್ದಕರಣಂ
ಪುರಾರಾತಿಂ ಭಾತಂ ರತಿಪತಿಹರಂ ದೀಪ್ತವದನಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ರಸಮುಖಗಣೇಶಾನಪಿತರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೪ ||

ವಸನ್ತಂ ಕೈಲಾಸೇ ಸುರಮುನಿಸಭಾಯಾಂ ಹಿ ನಿತರಾಂ
ಬ್ರುವಾಣಂ ಸದ್ಧರ್ಮಂ ನಿಖಿಲಮನುಜಾನನ್ದಜನಕಮ್ |
ಮಹೇಶಾನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸನಕಮುನಿದೇವರ್ಷಿಸಹಿತಾ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೫ ||

ಶಿವಾಂ ಸ್ವೇ ವಾಮಾಙ್ಗೇ ಗುಹಗಣಪತಿಂ ದಕ್ಷಿಣಭುಜೇ
ಗಲೇ ಕಾಲಂ ವ್ಯಾಲಂ ಜಲಧಿಗರಳಂ ಕಣ್ಠವಿವರೇ |
ಲಲಾಟೇ ಶ್ವೇತೇನ್ದುಂ ಜಗದಪಿ ದಧಾನಂ ಚ ಜಠರೇ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೬ ||

ಸುರಾಣಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಬಹುಲಮನುಜಾನಾಂ ಬಹುವಿಧಂ
ತಪಃಕುರ್ವಾಣಾನಾಂ ಝಟಿತಿ ಫಲದಾತಾರಮಖಿಲಮ್ |
ಸುರೇಶಂ ವಿದ್ಯೇಶಂ ಜಲನಿಧಿಸುತಾಕಾನ್ತಹೃದಯಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೭ ||

ವಸಾನಂ ವೈಯಾಘ್ರೀಂ ಮೃದುಲಲಲಿತಾಂ ಕೃತ್ತಿಮಜರಾಂ
ವೃಷಾರೂಢಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಷು ಕಮಲಜಾದ್ಯಾತ್ಮವಪುಷಮ್ |
ಅತರ್ಕ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಯಂ ತದಪಿ ಫಲದಂ ಭಕ್ತಸುಖದಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೮ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಂಭೋರ್ದುರಿತದಲನಂ ಧಾನ್ಯಧನದಂ ಹೃದಿ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಂಭುಂ ತದನು ರಘುನಾಥೇನ ರಚಿತಮ್ |
ನರಃ ಸಾಯಂಪ್ರಾತಃ ಪಠತಿ ನಿಯತಂ ತಸ್ಯ ವಿಪದಃ
ಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ವ್ರಜತಿ ಸಹಸಾ ಸೋಽಪಿ ಮುದಿತಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಪಣ್ಡಿತರಘುನಾಥಶರ್ಮಣಾ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Mahadeva Ashtakam Lyrics in English | Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu