Shiva Stotram

Himalaya Krutam Shiva Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಹಿಮಾಲಯಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಹಿಮಾಲಯ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ರ‍ೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಚ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಿಪಾಲಕಃ |
ತ್ವಂ ಶಿವಃ ಶಿವದೋಽನನ್ತಃ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ||೧||

ತ್ವಮೀಶ್ವರೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಃ ಸನಾತನಃ
ಪ್ರಕೃತಃ ಪ್ರಕೃತೀಶಶ್ಚ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ||೨||

ನಾನಾರೂಪವಿಧಾತಾ ತ್ವಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಧ್ಯಾನಹೇತವೇ |
ಯೇಷು ರೂಪೇಪು ಯತ್ಪ್ರೀತಿಸ್ತತ್ತದ್ರೂಪಂ ಬಿಭರ್ಷಿ ಚ ||೩||

ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿಜನಕ ಆಧಾರಃ ಸರ್ವತೇಜಸಾಮ್ |
ಸೋಮಸ್ತ್ವಂ ಸಸ್ಯಪಾತಾ ಚ ಸತತಂ ಶೀತರಶ್ಮಿನಾ ||೪||

ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ವರುಣಸ್ತ್ವಂ ಚ ವಿದ್ವಾಂಶ್ಚ ವಿದುಷಾಂ ಗುರುಃ |
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಃ ಕಾಲಕಾಲೋ ಯಮಾನ್ತಕಃ ||೫||

ವೇದಸ್ತ್ವಂ ವೇದಕರ್ತಾ ಚ ವೇದವೇದಾಙ್ಗಪಾರಗಃ |
ವಿದುಷಾಂ ಜನಕಸ್ತ್ವಂ ಚ ವಿದ್ವಾಂಶ್ಚ ವಿದುಷಾಂ ಗುರುಃ ||೬||

ಮನ್ತ್ರಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಜಪಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ತಪಸ್ತ್ವಂ ತತ್ಫಲಪ್ರದಃ |
ವಾಕ್ ತ್ವಂ ರಾಗಾಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ತತ್ಕರ್ತಾ ತದ್ಗುರುಃ ಸ್ವಯಮ್ ||೭||

ಅಹೋ ಸರಸ್ವತೀಬೀಜ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ |
ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಸ್ತಸ್ಥೌ ಧೃತ್ವಾ ಪದಾಂಬುಜಮ್ ||೮||

ತತ್ರೋವಾಸ ತಮಾಬೋಧ್ಯ ಚಾವರುಹ್ಯ ವೃಷಾಚ್ಛಿವಃ |
ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ||೯||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಭಯೇಭ್ಯಶ್ಚ ಭವಾರ್ಣವೇ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಮಾಸಮೇಕಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ||೧೦||

ಭಾರ್ಯಾಹೀನೋ ಲಭೇದ್ಭಾರ್ಯಾಂ ಸುಶೀಲಾಂ ಸುಮನೋಹರಾಮ್ |
ಚಿರಕಾಲಗತಂ ವಸ್ತು ಲಭತೇ ಸಹಸಾ ಧ್ರುವಮ್ ||೧೧||

ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ |
ಕಾರಾಗಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಶತ್ರುಗ್ರಸ್ತೇಽತಿಸಙ್ಕಟೇ ||೧೨||

ಗಭೀರೇಽತಿಜಲಾಕೀರ್ಣೇ ಭಗ್ನಪೋತೇ ವಿಷಾದನೇ |
ರಣಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭೀತೇ ಹಿಂಸ್ರಜನ್ತುಸಮನ್ವಿತೇ ||೧೩||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛ್ರದ್ಧಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಗದ್ಗುರೋಃ |
ಸರ್ವತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಸ್ತುತ್ವಾ ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ||೧೪||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಖಣ್ಡೇ
ಹಿಮಾಲಯಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||