Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shiv ashtakam

Home /

મહાદેવાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: શિવં શાન્તં શુદ્ધં પ્રકટમકળઙ્કં શ્રુતિનુતં મહેશાનં શંભું સકલસુરસંસેવ્યચરણમ | ગિરીશં ગૌરીશં ભવભયહરં નિષ્કળમજં મહાદેવં વન્દે પ્રણતજનતાપોપશમનમ ||૧|| સદા સેવ્યં ભક્તૈર્હૃદિ વસન્તં ગિરિશય- મુમાકાન્તં…

શિવાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: શિવ અષ્ટકમ પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથનાથં સદાનન્દભાજમ | ભવદ્ભવ્યભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૧|| ગલે રુણ્ડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલકાલં ગણેશાધિપાલમ | જટાજૂટગઙ્ગોત્તરઙ્ગૈર્વિશાલં…

ശിവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശിവായ നമഃ || ശിവ അഷ്ടകം പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥനാഥം സദാനന്ദഭാജം | ഭവദ്ഭവ്യഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം ശിവം ശങ്കരം ശംഭുമീശാനമീഡേ ||൧|| ഗലേ രുണ്ഡമാലം തനൗ സര്പജാലം മഹാകാലകാലം…

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನನ್ದಭಾಜಮ್ | ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೧|| ಗಲೇ ರುಣ್ಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾಲಮ್ | ಜಟಾಜೂಟಗಙ್ಗೋತ್ತರಙ್ಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ…

ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಕಟಮಕಳಙ್ಕಂ ಶ್ರುತಿನುತಂ ಮಹೇಶಾನಂ ಶಂಭುಂ ಸಕಲಸುರಸಂಸೇವ್ಯಚರಣಮ್ | ಗಿರೀಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಭವಭಯಹರಂ ನಿಷ್ಕಳಮಜಂ ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ ||೧|| ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರ್ಹೃದಿ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಶಯ- ಮುಮಾಕಾನ್ತಂ…

శివాష్టకమ్ Lyrics in Telugu : శివాయ నమః || శివ అష్టకమ్ ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానన్దభాజమ్ | భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౧|| గలే రుణ్డమాలం తనౌ సర్పజాలం…

shiva aShTakam Lyrics in English : prabhuM praaNanaathaM vibhuM vishvanaathaM jagannaathanaathaM sadaanandabhaajam | bhavadbhavyabhooteshvaraM bhootanaathaM shivaM sha~gkaraM shaMbhumIshaanamIDe ||1|| gale ruNDamaalaM tanau sarpajaalaM mahaakaalakaalaM gaNeshaadhipaalam | jaTaajooTaga~ggottara~ggairvishaalaM…

শিৱাষ্টকম Lyrics in Bengali: শিৱ অষ্টকম প্রভুং প্রাণনাথং ৱিভুং ৱিশ্ৱনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম | ভৱদ্ভৱ্যভূতেশ্ৱরং ভূতনাথং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||১|| গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম | জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্ৱিশালং…

মহাদেৱাষ্টকম Lyrics in Bengali: শিৱং শান্তং শুদ্ধং প্রকটমকলঙ্কং শ্রুতিনুতং মহেশানং শংভুং সকলসুরসংসেৱ্যচরণম | গিরীশং গৌরীশং ভৱভযহরং নিষ্কলমজং মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||১|| সদা সেৱ্যং ভক্তৈর্হৃদি ৱসন্তং গিরিশয- মুমাকান্তং…

महादेवाष्टकम Lyrics in Marathi: शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकळङ्कं श्रुतिनुतं महेशानं शंभुं सकलसुरसंसेव्यचरणम । गिरीशं गौरीशं भवभयहरं निष्कळमजं महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम ॥ 1 ॥ सदा सेव्यं भक्तैर्हृदि वसन्तं…