Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram Lyrics in Kannada

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೋಮಸುಂದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಕುಲಶೇಖರಪಾಂಡ್ಯ ಕೃತಂ) ॥
ಕುಲಶೇಖರಪಾಂಡ್ಯ ಉವಾಚ –
ಮಹಾನೀಪಾರಣ್ಯಾಂತರ ಕನಕಪದ್ಮಾಕರತಟೀ
ಮಹೇಂದ್ರಾನೀತಾಷ್ಟದ್ವಿಪಧೃತವಿಮಾನಾಂತರಗತಮ್ |
ಮಹಾಲೀಲಾಭೂತಪ್ರಕಟಿತವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮವಿಭವಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧ ||

ನಮನ್ನಾಳೀಕಾಕ್ಷಾಂಬುಜ ಭವಸುನಾಶೀರ ಮಕುಟೀ
ವಮನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಾಂಶುಸ್ಫುರದರುಣಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಳಮ್ |
ಅಮಂದಾನಂದಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿನಯನಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೨ ||

ಮಹಾಮಾತಂಗಾಸೃಗ್ವರವಸನಮದೀಂದ್ರತನಯಾ
ಮಹಾಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ತಾಂಧಕಕರಟಿಕಂಠೀರವವರಮ್ |
ಮಹಾಭೋಗೀಂದ್ರೋದ್ಯತ್ಫಣಗಣಿಗಣಾಲಂಕೃತತನುಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೩ ||

ಸಮೀರಾಹಾರೇಂದ್ರಾಂಗದಮಖಿಲಲೋಕೈಕಜನನಂ
ಸಮೀರಾಹಾರಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣತಜನಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಮ್ |
ಸುಮೀನಾಕ್ಷೀ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜ ತರುಣಸೂರಂ ಸುಮನಸಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೪ ||

ನತಾಘೌಘಾರಣ್ಯಾನಲಮನಿಲಭುಙ್ನಾಥವಲಯಂ
ಸುಧಾಂಶೋರರ್ಧಾಂಶಂ ಶಿರಸಿ ದಧತಂ ಜಹ್ನುತನಯಾಮ್ |
ವದಾನ್ಯಾನಾಮಾದ್ಯಂ ವರವಿಬುಧವಂದ್ಯಂ ವರಗುಣಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೫ ||

ಮಹಾದುಗ್ಧಾಂಬೋಧೌಮಥನಜವಸಂಭೂತಮಸಿತಂ
ಮಹಾಕಾಳಂ ಕಂಠೇ ಸಕಲಭಯಭಂಗಾಯ ದಧತಮ್ |
ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ಧಿಂ ಮಧುಮಥನ ದೃಗ್ದೂರಚರಣಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೬ ||

ದಶಾಸ್ಯಾಹಂಕಾರ ದ್ರುಮ ಕುಲಿಶಿತಾಂಗುಷ್ಠನಖರಂ
ನಿಶಾನಾಥ ಶ್ರೀಜಿನ್ನಿಜವದನಬಿಂಬಂ ನಿರವಧಿಮ್ |
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಭವ ಭರಣೋಪಾಯಕರಣಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೭ ||

ಅನಾಕಾರಂಹಾರಿಕೃತಭುಜಗರಾಜಂ ಪುರಹರಂ
ಸನಾಥಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯಾ ಸರಸಿರುಹಪತ್ರಾಯತದೃಶಮ್ |
ದಿನಾರಂಭಾದಿತ್ಯಾಯುತಶತನಿಭಾನಂದವಪುಷಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೮ ||

ಉಮಾಪೀನೋತ್ತುಂಗ ಸ್ತನತಟಲ ಸತ್ಕುಂಕುಮರಜ-
ಸ್ಸಮಾಹಾರಾತ್ಯಂತಾರುಣವಿಪುಲದೋರಂತರತಲಮ್ |
ರಮಾ ವಾಣೀಂದ್ರಾಣೀರತಿವಿರಚಿತಾರಾಧನವಿಧಿಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೯ ||

ಧರಾಪಾಥಸ್ಸ್ವಾಹಾಸಹಚರ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಶಶಭೃ-
ತ್ಸುರಾಧ್ವಾಹರ್ನಾದಾಧ್ವರ ಕರಶರೀರಂ ಶಶಿಧರಮ್ |
ಸುರಾಹಾರಾಸ್ವಾದಾತಿಶಯ ನಿಜವಾಚಂ ಸುಖಕರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೦ ||

ಧರಾಪೀಠಂ ಧಾರಾಧರಕಲಶಮಾಕಾಶವಪುಷಂ
ಧರಾಭೃದ್ದೋದ್ದಂಡಂ ತಪನ ಶಶಿ ವೈಶ್ವಾನರದೃಶಮ್ |
ವಿರಾಜನ್ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಸವಮುದರೀಭೂತ ಜಲಧಿಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೧ ||

ಸುಪರ್ಣಾಂಕಾಂಭೋಜಾಸನ ದೃಗತಿ ದೂರಾಂಘ್ರಿಮಕುಟಂ
ಸುವರ್ಣಾಹಾರ ಸ್ರಕ್ಸುರವಿಟಪಿಶಾಖಾಯುತಭುಜಮ್ |
ಅಪರ್ಣಾಪಾದಾಬ್ಜಾಹತಿ ಚಲಿತ ಚಂದ್ರಾರ್ಥಿತ ಜಟಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೨ ||

ಮಖಾರಾತಿಂ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮಧುರಬಿಂಬಾಧರ ಲಸ-
ನ್ಮುಖಾಂಭೋಜಂ ಮುಗ್ಧಾಮೃತಕಿರಣಚೂಡಾಮಣಿಧರಮ್ |
ನಖಾಕೃಷ್ಟೇಭತ್ವಕ್ಪರಿವೃತ ಶರೀರಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೩ ||

ಸಹಸ್ರಾಬ್ಜೈಕೋನೇ ನಿಜನಯನಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಜಯತೇ
ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಾಪೂರ್ತ್ಯೈ ಸರಸಿಜದೃಶೇ ಯೇನ ಕೃಪಯಾ |
ಸಹಸ್ರಾರಂ ದತ್ತಂ ತಪನ ನಿಯುತಾಭಂ ರಥಪದಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೪ ||

ರಥಾವನ್ಯಾಮ್ನಾಯಾಶ್ವಮಜರಥಕಾರಂ ರಣಪಟುಂ
ರಥಾಂಗಾದಿತ್ಯೇಂದುಂ ರಥಪದ ಧರಾಸ್ತ್ರಂ ರಥಿವರಮ್ |
ರಥಾಧಾರೇಷ್ವಾಸಂ ರಥಧರ ಗುಣಂ ರಮ್ಯಫಲದಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೫ ||

ಧರಾಕರ್ಷಾಪಾಸ್ತ ಪ್ರಚುರ ಭುಜಕಂಡೂಯನ ಜಲಂ
ಧರಾಹಾರ್ಯದ್ವೈಧೀ ಕರಣಹೃತಲೋಕತ್ರಯಭಯಮ್ |
ಸ್ಮರಾಕಾರಾಹಾರಾವೃತಚಟುಲ ಪಾಲಾನಲಕಣಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವಂದೇ ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಮ್ || ೧೬ ||

ಸೋಮಸುಂದರನಾಥಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠಂತಿ ಯೇ |
ಶ್ರಿಯಾಪರಮಯಾ ಯುಕ್ತಾಶ್ಶಿವಮಂತೇ ಭಜಂತಿ ತೇ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಕುಲಶೇಖರಪಾಂಡ್ಯಕೃತಾ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top