Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Halasyesha Ashtakam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ |
ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ
ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕ ಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ |
ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ ||

ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ
ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ ನಿವೇಶ ನಿರ್ಜರಧುನೀ ಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಮಂಡಲ |
ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸ ಕಾರ್ಮುಕಹರ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೨ ||

ಫಾಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಭಂಜನ ಸಖ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗಚ್ಛಟಾ-
-ತೂಲಾನಂಗಕ ಚಾರುಸಂಹನನ ಸನ್ಮೀನೇಕ್ಷಣಾವಲ್ಲಭ |
ಶೈಲಾದಿಪ್ರಮುಖೈರ್ಗಣೈಸ್ಸ್ತುತಗಣ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೩ ||

ಮಾಲಾಕಲ್ಪಿತಮಾಲುಧಾನ ಫಣ ಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯ ಭಾಸ್ವತ್ತನೋ
ಮೂಲಾಧಾರ ಜಗತ್ತ್ರಯಸ್ಯ ಮುರಜಿನ್ನೇತ್ರಾರವಿಂದಾರ್ಚಿತ |
ಸಾರಾಕಾರ ಭುಜಾಸಹಸ್ರ ಗಿರಿಶ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೪ ||

ಬಾಲಾದಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶೋದ್ಯದ್ವೇಗವತ್ಯಾಪಗಾ
ವೇಲಾಭೂಮಿವಿಹಾರನಿಷ್ಠ ವಿಬುಧಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ಶೇಖರ |
ಬಾಲಾವರ್ಣ್ಯಕವಿತ್ವಭೂಮಿಸುಖದ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೫ ||

ಕೀಲಾಲಾವನಿ ಪಾವಕಾನಿಲನಭಶ್ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಯಜ್ವಾಕೃತೇ
ಕೀಲಾನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಸಂಕುಲಶಿಖ ಸ್ತಂಭಸ್ವರೂಪಾಮಿತ |
ಚೋಳಾದೀಷ್ಟ ಗೃಹಾಂಗನಾ ವಿಭವದ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೬ ||

ಲೀಲಾರ್ಥಾಂಜಲಿಮೇಕಮೇವ ಚರತಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದ
ಸ್ಥೂಲಾಶೇಷಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ ಸ್ಥೂಣಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ಗುರೋ |
ತಾಲಾಂಕಾನುಜ ಫಲ್ಗುನ ಪ್ರಿಯಕರ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೭ ||

ಹಾಲಾಸ್ಯಾಗತ ದೇವದೈತ್ಯ ಮುನಿ ಸಂಗೀತಾಪದಾನ ಕ್ವಣ-
-ತ್ತೂಲಾಕೋಟಿ ಮನೋಹರಾಂಘ್ರಿ ಕಮಲಾನಂದಾಪವರ್ಗಪ್ರದ |
ಶ್ರೀಲೀಲಾಕರ ಪದ್ಮನಾಭ ವರದ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೮ ||

ಲೀಲಾನಾದರಮೋಹತಃ ಕಪಟತೋ ಯದ್ವಾ ಕದಂಬಾಟವೀ-
-ಹಾಲಾಸ್ಯಾಧಿಪತೀಷ್ಟಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಂದೋಹನಮ್ |
ಹಾಲಾಪಾನಫಲಾನ್ವಿಹಾಯ ಸಂತತಂ ಸಂಕೀರ್ತಯಂತೀಹ ಯೇ
ತೇ ಲಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಪದಾಬಲಾಭಿರಖಿಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಲಭಂತೇ ಸದಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಕುಂಡೋದರಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top