Shiva Stotram

Shivananda Lahari Lyrics in Kannada

Shivananda Lahari in Kannada:

ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಚೂಡಾಲಂಕೃತ-ಶಶಿ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ನಿಜ ತಪಃ-
ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭಕ್ತೇಶು ಪ್ರಕಟಿತ-ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭವತು ಮೇ
ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ-ಅಸ್ತೋಕ-ತ್ರಿಭುವನ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಹೃದಿ ಪುನರ್-
ಭವಾಭ್ಯಾಮ್ ಆನಂದ ಸ್ಫುರ-ದನುಭವಾಭ್ಯಾಂ ನತಿರಿಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಗಲಂತೀ ಶಂಭೋ ತ್ವಚ್-ಚರಿತ-ಸರಿತಃ ಕಿಲ್ಬಿಶ-ರಜೋ
ದಲಂತೀ ಧೀಕುಲ್ಯಾ-ಸರಣಿಶು ಪತಂತೀ ವಿಜಯತಾಮ್
ದಿಶಂತೀ ಸಂಸಾರ-ಭ್ರಮಣ-ಪರಿತಾಪ-ಉಪಶಮನಂ
ವಸಂತೀ ಮಚ್-ಚೇತೋ-ಹೃದಭುವಿ ಶಿವಾನಂದ-ಲಹರೀ ॥ 2 ॥

ತ್ರಯೀ-ವೇದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ಪುರ-ಹರಮ್ ಆದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ
ಜಟಾ-ಭಾರೋದಾರಂ ಚಲದ್-ಉರಗ-ಹಾರಂ ಮೃಗ ಧರಮ್
ಮಹಾ-ದೇವಂ ದೇವಂ ಮಯಿ ಸದಯ-ಭಾವಂ ಪಶು-ಪತಿಂ
ಚಿದ್-ಆಲಂಬಂ ಸಾಂಬಂ ಶಿವಮ್-ಅತಿ-ವಿಡಂಬಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ 3 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ವರ್ತಂತೇ ಜಗತಿ ವಿಬುಧಾಃ ಕ್ಶುದ್ರ-ಫಲದಾ
ನ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾ ತದ್-ಅನುಸರಣಂ ತತ್-ಕೃತ-ಫಲಮ್
ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ-ಅಪಿ ನಿಕಟ-ಭಾಜಾಂ-ಅಸುಲಭಂ
ಚಿರಂ ಯಾಚೇ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತವ ಪದಾಂಭೋಜ-ಭಜನಮ್ ॥ 4 ॥

ಸ್ಮೃತೌ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವೈದ್ಯೇ ಶಕುನ-ಕವಿತಾ-ಗಾನ-ಫಣಿತೌ
ಪುರಾಣೇ ಮಂತ್ರೇ ವಾ ಸ್ತುತಿ-ನಟನ-ಹಾಸ್ಯೇಶು-ಅಚತುರಃ
ಕಥಂ ರಾಜ್ನಾಂ ಪ್ರೀತಿರ್-ಭವತಿ ಮಯಿ ಕೋ(ಅ)ಹಂ ಪಶು-ಪತೇ
ಪಶುಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಜ್ನ ಪ್ರಥಿತ-ಕೃಪಯಾ ಪಾಲಯ ವಿಭೋ ॥ 5 ॥

ಘಟೋ ವಾ ಮೃತ್-ಪಿಂಡೋ-ಅಪಿ-ಅಣುರ್-ಅಪಿ ಚ ಧೂಮೋ-ಅಗ್ನಿರ್-ಅಚಲಃ
ಪಟೋ ವಾ ತಂತುರ್-ವಾ ಪರಿಹರತಿ ಕಿಂ ಘೋರ-ಶಮನಮ್
ವೃಥಾ ಕಂಠ-ಕ್ಶೋಭಂ ವಹಸಿ ತರಸಾ ತರ್ಕ-ವಚಸಾ
ಪದಾಂಭೋಜಂ ಶಂಭೋರ್-ಭಜ ಪರಮ-ಸೌಖ್ಯಂ ವ್ರಜ ಸುಧೀಃ ॥ 6 ॥

ಮನಸ್-ತೇ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ನಿವಸತು ವಚಃ ಸ್ತೋತ್ರ-ಫಣಿತೌ
ಕರೌ ಚ-ಅಭ್ಯರ್ಚಾಯಾಂ ಶ್ರುತಿರ್-ಅಪಿ ಕಥಾಕರ್ಣನ-ವಿಧೌ
ತವ ಧ್ಯಾನೇ ಬುದ್ಧಿರ್-ನಯನ-ಯುಗಲಂ ಮೂರ್ತಿ-ವಿಭವೇ
ಪರ-ಗ್ರಂಥಾನ್ ಕೈರ್-ವಾ ಪರಮ-ಶಿವ ಜಾನೇ ಪರಮ್-ಅತಃ ॥ 7 ॥

ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿಃ-ಶುಕ್ತೌ ರಜತಮ್ ಇತಿ ಕಾಚಾಶ್ಮನಿ ಮಣಿರ್-
ಜಲೇ ಪೈಶ್ಟೇ ಕ್ಶೀರಂ ಭವತಿ ಮೃಗ-ತೃಶ್ಣಾಸು ಸಲಿಲಮ್
ತಥಾ ದೇವ-ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಭಜತಿ ಭವದ್-ಅನ್ಯಂ ಜಡ ಜನೋ
ಮಹಾ-ದೇವೇಶಂ ತ್ವಾಂ ಮನಸಿ ಚ ನ ಮತ್ವಾ ಪಶು-ಪತೇ ॥ 8 ॥

ಗಭೀರೇ ಕಾಸಾರೇ ವಿಶತಿ ವಿಜನೇ ಘೋರ-ವಿಪಿನೇ
ವಿಶಾಲೇ ಶೈಲೇ ಚ ಭ್ರಮತಿ ಕುಸುಮಾರ್ಥಂ ಜಡ-ಮತಿಃ
ಸಮರ್ಪ್ಯೈಕಂ ಚೇತಃ-ಸರಸಿಜಮ್ ಉಮಾ ನಾಥ ಭವತೇ
ಸುಖೇನ-ಅವಸ್ಥಾತುಂ ಜನ ಇಹ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಿಮ್-ಅಹೋ ॥ 9 ॥

ನರತ್ವಂ ದೇವತ್ವಂ ನಗ-ವನ-ಮೃಗತ್ವಂ ಮಶಕತಾ
ಪಶುತ್ವಂ ಕೀಟತ್ವಂ ಭವತು ವಿಹಗತ್ವಾದಿ-ಜನನಮ್
ಸದಾ ತ್ವತ್-ಪಾದಾಬ್ಜ-ಸ್ಮರಣ-ಪರಮಾನಂದ-ಲಹರೀ
ವಿಹಾರಾಸಕ್ತಂ ಚೇದ್-ಹೃದಯಂ-ಇಹ ಕಿಂ ತೇನ ವಪುಶಾ ॥ 10 ॥

ವಟುರ್ವಾ ಗೇಹೀ ವಾ ಯತಿರ್-ಅಪಿ ಜಟೀ ವಾ ತದಿತರೋ
ನರೋ ವಾ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್-ಭವತು ಭವ ಕಿಂ ತೇನ ಭವತಿ
ಯದೀಯಂ ಹೃತ್-ಪದ್ಮಂ ಯದಿ ಭವದ್-ಅಧೀನಂ ಪಶು-ಪತೇ
ತದೀಯಸ್-ತ್ವಂ ಶಂಭೋ ಭವಸಿ ಭವ ಭಾರಂ ಚ ವಹಸಿ ॥ 11 ॥

ಗುಹಾಯಾಂ ಗೇಹೇ ವಾ ಬಹಿರ್-ಅಪಿ ವನೇ ವಾ(ಅ)ದ್ರಿ-ಶಿಖರೇ
ಜಲೇ ವಾ ವಹ್ನೌ ವಾ ವಸತು ವಸತೇಃ ಕಿಂ ವದ ಫಲಮ್
ಸದಾ ಯಸ್ಯೈವಾಂತಃಕರಣಮ್-ಅಪಿ ಶಂಬೋ ತವ ಪದೇ
ಸ್ಥಿತಂ ಚೆದ್-ಯೋಗೋ(ಅ)ಸೌ ಸ ಚ ಪರಮ-ಯೋಗೀ ಸ ಚ ಸುಖೀ ॥ 12 ॥

ಅಸಾರೇ ಸಂಸಾರೇ ನಿಜ-ಭಜನ-ದೂರೇ ಜಡಧಿಯಾ
ಭರಮಂತಂ ಮಾಮ್-ಅಂಧಂ ಪರಮ-ಕೃಪಯಾ ಪಾತುಮ್ ಉಚಿತಮ್
ಮದ್-ಅನ್ಯಃ ಕೋ ದೀನಸ್-ತವ ಕೃಪಣ-ರಕ್ಶಾತಿ-ನಿಪುಣಸ್-
ತ್ವದ್-ಅನ್ಯಃ ಕೋ ವಾ ಮೇ ತ್ರಿ-ಜಗತಿ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶು-ಪತೇ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಭುಸ್-ತ್ವಂ ದೀನಾನಾಂ ಖಲು ಪರಮ-ಬಂಧುಃ ಪಶು-ಪತೇ
ಪ್ರಮುಖ್ಯೋ(ಅ)ಹಂ ತೇಶಾಮ್-ಅಪಿ ಕಿಮ್-ಉತ ಬಂಧುತ್ವಮ್-ಅನಯೋಃ
ತ್ವಯೈವ ಕ್ಶಂತವ್ಯಾಃ ಶಿವ ಮದ್-ಅಪರಾಧಾಶ್-ಚ ಸಕಲಾಃ
ಪ್ರಯತ್ನಾತ್-ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮದ್-ಅವನಮ್-ಇಯಂ ಬಂಧು-ಸರಣಿಃ ॥ 14 ॥

ಉಪೇಕ್ಶಾ ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂ ನ ಹರಸಿ ಭವದ್-ಧ್ಯಾನ-ವಿಮುಖಾಂ
ದುರಾಶಾ-ಭೂಯಿಶ್ಠಾಂ ವಿಧಿ-ಲಿಪಿಮ್-ಅಶಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವಾನ್
ಶಿರಸ್-ತದ್-ವದಿಧಾತ್ರಂ ನ ನಖಲು ಸುವೃತ್ತಂ ಪಶು-ಪತೇ
ಕಥಂ ವಾ ನಿರ್-ಯತ್ನಂ ಕರ-ನಖ-ಮುಖೇನೈವ ಲುಲಿತಮ್ ॥ 15 ॥

ವಿರಿನ್ಚಿರ್-ದೀರ್ಘಾಯುರ್-ಭವತು ಭವತಾ ತತ್-ಪರ-ಶಿರಶ್-
ಚತುಶ್ಕಂ ಸಂರಕ್ಶ್ಯಂ ಸ ಖಲು ಭುವಿ ದೈನ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್
ವಿಚಾರಃ ಕೋ ವಾ ಮಾಂ ವಿಶದ-ಕೃಪಯಾ ಪಾತಿ ಶಿವ ತೇ
ಕಟಾಕ್ಶ-ವ್ಯಾಪಾರಃ ಸ್ವಯಮ್-ಅಪಿ ಚ ದೀನಾವನ-ಪರಃ ॥ 16 ॥

ಫಲಾದ್-ವಾ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಮಯಿ ಕರುಣಯಾ ವಾ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ
ಪ್ರಸನ್ನೇ(ಅ)ಪಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭವದ್-ಅಮಲ-ಪಾದಾಬ್ಜ-ಯುಗಲಮ್
ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಮಾಂ ಸ್ಥಗಯತಿ ನಮಃ-ಸಂಭ್ರಮ-ಜುಶಾಂ
ನಿಲಿಂಪಾನಾಂ ಶ್ರೇಣಿರ್-ನಿಜ-ಕನಕ-ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಕುಟೈಃ ॥ 17 ॥

ತ್ವಮ್-ಏಕೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪರಮ-ಫಲದೋ ದಿವ್ಯ-ಪದವೀಂ
ವಹಂತಸ್-ತ್ವನ್ಮೂಲಾಂ ಪುನರ್-ಅಪಿ ಭಜಂತೇ ಹರಿ-ಮುಖಾಃ
ಕಿಯದ್-ವಾ ದಾಕ್ಶಿಣ್ಯಂ ತವ ಶಿವ ಮದಾಶಾ ಚ ಕಿಯತೀ
ಕದಾ ವಾ ಮದ್-ರಕ್ಶಾಂ ವಹಸಿ ಕರುಣಾ-ಪೂರಿತ-ದೃಶಾ ॥ 18 ॥

ದುರಾಶಾ-ಭೂಯಿಶ್ಠೇ ದುರಧಿಪ-ಗೃಹ-ದ್ವಾರ-ಘಟಕೇ
ದುರಂತೇ ಸಂಸಾರೇ ದುರಿತ-ನಿಲಯೇ ದುಃಖ ಜನಕೇ
ಮದಾಯಾಸಮ್ ಕಿಂ ನ ವ್ಯಪನಯಸಿ ಕಸ್ಯೋಪಕೃತಯೇ
ವದೇಯಂ ಪ್ರೀತಿಶ್-ಚೇತ್ ತವ ಶಿವ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಖಲು ವಯಮ್ ॥ 19 ॥

ಸದಾ ಮೋಹಾಟವ್ಯಾಂ ಚರತಿ ಯುವತೀನಾಂ ಕುಚ-ಗಿರೌ
ನಟತ್ಯ್-ಆಶಾ-ಶಾಖಾಸ್-ವಟತಿ ಝಟಿತಿ ಸ್ವೈರಮ್-ಅಭಿತಃ
ಕಪಾಲಿನ್ ಭಿಕ್ಶೋ ಮೇ ಹೃದಯ-ಕಪಿಮ್-ಅತ್ಯಂತ-ಚಪಲಂ
ದೃಢಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬದ್ಧ್ವಾ ಶಿವ ಭವದ್-ಅಧೀನಂ ಕುರು ವಿಭೋ ॥ 20 ॥

ಧೃತಿ-ಸ್ತಂಭಾಧಾರಂ ದೃಢ-ಗುಣ ನಿಬದ್ಧಾಂ ಸಗಮನಾಂ
ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಾಢ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ-ದಿವಸ-ಸನ್ಮಾರ್ಗ-ಘಟಿತಾಮ್
ಸ್ಮರಾರೇ ಮಚ್ಚೇತಃ-ಸ್ಫುಟ-ಪಟ-ಕುಟೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಶದಾಂ
ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಹ ಶಿವ ಗಣೈಃ-ಸೇವಿತ ವಿಭೋ ॥ 21 ॥

ಪ್ರಲೋಭಾದ್ಯೈರ್-ಅರ್ಥಾಹರಣ-ಪರ-ತಂತ್ರೋ ಧನಿ-ಗೃಹೇ
ಪ್ರವೇಶೋದ್ಯುಕ್ತಃ-ಸನ್ ಭ್ರಮತಿ ಬಹುಧಾ ತಸ್ಕರ-ಪತೇ
ಇಮಂ ಚೇತಶ್-ಚೋರಂ ಕಥಮ್-ಇಹ ಸಹೇ ಶನ್ಕರ ವಿಭೋ
ತವಾಧೀನಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಯಿ ನಿರಪರಾಧೇ ಕುರು ಕೃಪಾಮ್ ॥ 22 ॥

ಕರೋಮಿ ತ್ವತ್-ಪೂಜಾಂ ಸಪದಿ ಸುಖದೋ ಮೇ ಭವ ವಿಭೋ
ವಿಧಿತ್ವಂ ವಿಶ್ಣುತ್ವಮ್ ದಿಶಸಿ ಖಲು ತಸ್ಯಾಃ ಫಲಮ್-ಇತಿ
ಪುನಶ್ಚ ತ್ವಾಂ ದ್ರಶ್ಟುಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ವಹನ್ ಪಕ್ಶಿ-ಮೃಗತಾಮ್-
ಅದೃಶ್ಟ್ವಾ ತತ್-ಖೇದಂ ಕಥಮ್-ಇಹ ಸಹೇ ಶನ್ಕರ ವಿಭೋ ॥ 23 ॥

ಕದಾ ವಾ ಕೈಲಾಸೇ ಕನಕ-ಮಣಿ-ಸೌಧೇ ಸಹ-ಗಣೈರ್-
ವಸನ್ ಶಂಭೋರ್-ಅಗ್ರೇ ಸ್ಫುಟ-ಘಟಿತ-ಮೂರ್ಧಾನ್ಜಲಿ-ಪುಟಃ
ವಿಭೋ ಸಾಂಬ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಮ-ಶಿವ ಪಾಹೀತಿ ನಿಗದನ್
ವಿಧಾತೃಋಣಾಂ ಕಲ್ಪಾನ್ ಕ್ಶಣಮ್-ಇವ ವಿನೇಶ್ಯಾಮಿ ಸುಖತಃ ॥ 24 ॥

ಸ್ತವೈರ್-ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಜಯ-ಜಯ-ವಚೋಭಿರ್-ನಿಯಮಾನಾಂ
ಗಣಾನಾಂ ಕೇಲೀಭಿರ್-ಮದಕಲ-ಮಹೋಕ್ಶಸ್ಯ ಕಕುದಿ
ಸ್ಥಿತಂ ನೀಲ-ಗ್ರೀವಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ-ಉಮಾಶ್ಲಿಶ್ಟ-ವಪುಶಂ
ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಕರ-ಧೃತ-ಮೃಗಂ ಖಂಡ-ಪರಶುಮ್ ॥ 25 ॥

ಕದಾ ವಾ ತ್ವಾಂ ದೃಶ್ಟ್ವಾ ಗಿರಿಶ ತವ ಭವ್ಯಾನ್ಘ್ರಿ-ಯುಗಲಂ
ಗೃಹೀತ್ವಾ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ನಯನೇ ವಕ್ಶಸಿ ವಹನ್
ಸಮಾಶ್ಲಿಶ್ಯಾಘ್ರಾಯ ಸ್ಫುಟ-ಜಲಜ-ಗಂಧಾನ್ ಪರಿಮಲಾನ್-
ಅಲಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್-ಮುದಮ್-ಅನುಭವಿಶ್ಯಾಮಿ ಹೃದಯೇ ॥ 26 ॥

ಕರಸ್ಥೇ ಹೇಮಾದ್ರೌ ಗಿರಿಶ ನಿಕಟಸ್ಥೇ ಧನ-ಪತೌ
ಗೃಹಸ್ಥೇ ಸ್ವರ್ಭೂಜಾ(ಅ)ಮರ-ಸುರಭಿ-ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗಣೇ
ಶಿರಸ್ಥೇ ಶೀತಾಂಶೌ ಚರಣ-ಯುಗಲಸ್ಥೇ(ಅ)ಖಿಲ ಶುಭೇ
ಕಮ್-ಅರ್ಥಂ ದಾಸ್ಯೇ(ಅ)ಹಂ ಭವತು ಭವದ್-ಅರ್ಥಂ ಮಮ ಮನಃ ॥ 27 ॥

ಸಾರೂಪ್ಯಂ ತವ ಪೂಜನೇ ಶಿವ ಮಹಾ-ದೇವೇತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೇ
ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ-ಧುರ್ಯ-ಜನತಾ-ಸಾಂಗತ್ಯ-ಸಂಭಾಶಣೇ
ಸಾಲೋಕ್ಯಂ ಚ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ-ತನು-ಧ್ಯಾನೇ ಭವಾನೀ-ಪತೇ
ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಮಮ ಸಿದ್ಧಿಮ್-ಅತ್ರ ಭವತಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃತಾರ್ಥೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 28 ॥

ತ್ವತ್-ಪಾದಾಂಬುಜಮ್-ಅರ್ಚಯಾಮಿ ಪರಮಂ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ-ಅನ್ವಹಂ
ತ್ವಾಮ್-ಈಶಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ವಚಸಾ ತ್ವಾಮ್-ಏವ ಯಾಚೇ ವಿಭೋ
ವೀಕ್ಶಾಂ ಮೇ ದಿಶ ಚಾಕ್ಶುಶೀಂ ಸ-ಕರುಣಾಂ ದಿವ್ಯೈಶ್-ಚಿರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ
ಶಂಭೋ ಲೋಕ-ಗುರೋ ಮದೀಯ-ಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು ॥ 29 ॥

ವಸ್ತ್ರೋದ್-ಧೂತ ವಿಧೌ ಸಹಸ್ರ-ಕರತಾ ಪುಶ್ಪಾರ್ಚನೇ ವಿಶ್ಣುತಾ
ಗಂಧೇ ಗಂಧ-ವಹಾತ್ಮತಾ(ಅ)ನ್ನ-ಪಚನೇ ಬಹಿರ್-ಮುಖಾಧ್ಯಕ್ಶತಾ
ಪಾತ್ರೇ ಕಾನ್ಚನ-ಗರ್ಭತಾಸ್ತಿ ಮಯಿ ಚೇದ್ ಬಾಲೇಂದು ಚೂಡಾ-ಮಣೇ
ಶುಶ್ರೂಶಾಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ಪಶು-ಪತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ರಿ-ಲೋಕೀ-ಗುರೋ ॥ 30 ॥

ನಾಲಂ ವಾ ಪರಮೋಪಕಾರಕಮ್-ಇದಂ ತ್ವೇಕಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತೇ
ಪಶ್ಯನ್ ಕುಕ್ಶಿ-ಗತಾನ್ ಚರಾಚರ-ಗಣಾನ್ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಿತಾನ್ ರಕ್ಶಿತುಮ್
ಸರ್ವಾಮರ್ತ್ಯ-ಪಲಾಯನೌಶಧಮ್-ಅತಿ-ಜ್ವಾಲಾ-ಕರಂ ಭೀ-ಕರಂ
ನಿಕ್ಶಿಪ್ತಂ ಗರಲಂ ಗಲೇ ನ ಗಲಿತಂ ನೋದ್ಗೀರ್ಣಮ್-ಏವ-ತ್ವಯಾ ॥ 31 ॥

ಜ್ವಾಲೋಗ್ರಃ ಸಕಲಾಮರಾತಿ-ಭಯದಃ ಕ್ಶ್ವೇಲಃ ಕಥಂ ವಾ ತ್ವಯಾ
ದೃಶ್ಟಃ ಕಿಂ ಚ ಕರೇ ಧೃತಃ ಕರ-ತಲೇ ಕಿಂ ಪಕ್ವ-ಜಂಬೂ-ಫಲಮ್
ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ನಿಹಿತಶ್ಚ ಸಿದ್ಧ-ಘುಟಿಕಾ ವಾ ಕಂಠ-ದೇಶೇ ಭೃತಃ
ಕಿಂ ತೇ ನೀಲ-ಮಣಿರ್-ವಿಭೂಶಣಮ್-ಅಯಂ ಶಂಭೋ ಮಹಾತ್ಮನ್ ವದ ॥ 32 ॥

ನಾಲಂ ವಾ ಸಕೃದ್-ಏವ ದೇವ ಭವತಃ ಸೇವಾ ನತಿರ್-ವಾ ನುತಿಃ
ಪೂಜಾ ವಾ ಸ್ಮರಣಂ ಕಥಾ-ಶ್ರವಣಮ್-ಅಪಿ-ಆಲೋಕನಂ ಮಾದೃಶಾಮ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ನ್-ಅಸ್ಥಿರ-ದೇವತಾನುಸರಣಾಯಾಸೇನ ಕಿಂ ಲಭ್ಯತೇ
ಕಾ ವಾ ಮುಕ್ತಿರ್-ಇತಃ ಕುತೋ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಂ ತದಾ ॥ 33 ॥

ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಸ್-ತವ ಸಾಹಸಂ ಪಶು-ಪತೇ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಶಂಭೋ ಭವದ್-
ಧೈರ್ಯಂ ಚೇದೃಶಮ್-ಆತ್ಮನಃ-ಸ್ಥಿತಿರ್-ಇಯಂ ಚಾನ್ಯೈಃ ಕಥಂ ಲಭ್ಯತೇ
ಭ್ರಶ್ಯದ್-ದೇವ-ಗಣಂ ತ್ರಸನ್-ಮುನಿ-ಗಣಂ ನಶ್ಯತ್-ಪ್ರಪನ್ಚಂ ಲಯಂ
ಪಶ್ಯನ್-ನಿರ್ಭಯ ಏಕ ಏವ ವಿಹರತಿ-ಆನಂದ-ಸಾಂದ್ರೋ ಭವಾನ್ ॥ 34 ॥

ಯೋಗ-ಕ್ಶೇಮ-ಧುರಂ-ಧರಸ್ಯ ಸಕಲಃ-ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರದೋದ್ಯೋಗಿನೋ
ದೃಶ್ಟಾದೃಶ್ಟ-ಮತೋಪದೇಶ-ಕೃತಿನೋ ಬಾಹ್ಯಾಂತರ-ವ್ಯಾಪಿನಃ
ಸರ್ವಜ್ನಸ್ಯ ದಯಾ-ಕರಸ್ಯ ಭವತಃ ಕಿಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಮಯಾ
ಶಂಭೋ ತ್ವಂ ಪರಮಾಂತರಂಗ ಇತಿ ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಸ್ಮರಾಮಿ-ಅನ್ವಹಮ್ ॥ 35 ॥

ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿ-ಗುಣಾವೃತೇ ಮುದ್-ಅಮೃತಾ-ಪೂರ್ಣೇ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಮನಃ
ಕುಂಭೇ ಸಾಂಬ ತವಾನ್ಘ್ರಿ-ಪಲ್ಲವ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸಂವಿತ್-ಫಲಮ್
ಸತ್ತ್ವಂ ಮಂತ್ರಮ್-ಉದೀರಯನ್-ನಿಜ ಶರೀರಾಗಾರ ಶುದ್ಧಿಂ ವಹನ್
ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಕಟೀ ಕರೋಮಿ ರುಚಿರಂ ಕಲ್ಯಾಣಮ್-ಆಪಾದಯನ್ ॥ 36 ॥

ಆಮ್ನಾಯಾಂಬುಧಿಮ್-ಆದರೇಣ ಸುಮನಃ-ಸನ್ಘಾಃ-ಸಮುದ್ಯನ್-ಮನೋ
ಮಂಥಾನಂ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ-ರಜ್ಜು-ಸಹಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಥಿತ್ವಾ ತತಃ
ಸೋಮಂ ಕಲ್ಪ-ತರುಂ ಸು-ಪರ್ವ-ಸುರಭಿಂ ಚಿಂತಾ-ಮಣಿಂ ಧೀಮತಾಂ
ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಸುಧಾಂ ನಿರಂತರ-ರಮಾ-ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್-ಆತನ್ವತೇ ॥ 37 ॥

ಪ್ರಾಕ್-ಪುಣ್ಯಾಚಲ-ಮಾರ್ಗ-ದರ್ಶಿತ-ಸುಧಾ-ಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ-ಶಿವಃ
ಸೋಮಃ-ಸದ್-ಗುಣ-ಸೇವಿತೋ ಮೃಗ-ಧರಃ ಪೂರ್ಣಾಸ್-ತಮೋ-ಮೋಚಕಃ
ಚೇತಃ ಪುಶ್ಕರ-ಲಕ್ಶಿತೋ ಭವತಿ ಚೇದ್-ಆನಂದ-ಪಾಥೋ-ನಿಧಿಃ
ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯೇನ ವಿಜೃಂಭತೇ ಸುಮನಸಾಂ ವೃತ್ತಿಸ್-ತದಾ ಜಾಯತೇ ॥ 38 ॥

ಧರ್ಮೋ ಮೇ ಚತುರ್-ಅನ್ಘ್ರಿಕಃ ಸುಚರಿತಃ ಪಾಪಂ ವಿನಾಶಂ ಗತಂ
ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಮದಾದಯೋ ವಿಗಲಿತಾಃ ಕಾಲಾಃ ಸುಖಾವಿಶ್ಕೃತಾಃ
ಜ್ನಾನಾನಂದ-ಮಹೌಶಧಿಃ ಸುಫಲಿತಾ ಕೈವಲ್ಯ ನಾಥೇ ಸದಾ
ಮಾನ್ಯೇ ಮಾನಸ-ಪುಂಡರೀಕ-ನಗರೇ ರಾಜಾವತಂಸೇ ಸ್ಥಿತೇ ॥ 39 ॥

ಧೀ-ಯಂತ್ರೇಣ ವಚೋ-ಘಟೇನ ಕವಿತಾ-ಕುಲ್ಯೋಪಕುಲ್ಯಾಕ್ರಮೈರ್-
ಆನೀತೈಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಸ್ಯ ಚರಿತಾಂಭೋ-ರಾಶಿ-ದಿವ್ಯಾಮೃತೈಃ
ಹೃತ್-ಕೇದಾರ-ಯುತಾಶ್-ಚ ಭಕ್ತಿ-ಕಲಮಾಃ ಸಾಫಲ್ಯಮ್-ಆತನ್ವತೇ
ದುರ್ಭಿಕ್ಶಾನ್-ಮಮ ಸೇವಕಸ್ಯ ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ ಭೀತಿಃ ಕುತಃ ॥ 40 ॥

ಪಾಪೋತ್ಪಾತ-ವಿಮೋಚನಾಯ ರುಚಿರೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ಮೃತ್ಯುಂ-ಜಯ
ಸ್ತೋತ್ರ-ಧ್ಯಾನ-ನತಿ-ಪ್ರದಿಕ್ಶಿಣ-ಸಪರ್ಯಾಲೋಕನಾಕರ್ಣನೇ
ಜಿಹ್ವಾ-ಚಿತ್ತ-ಶಿರೋನ್ಘ್ರಿ-ಹಸ್ತ-ನಯನ-ಶ್ರೋತ್ರೈರ್-ಅಹಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ
ಮಾಮ್-ಆಜ್ನಾಪಯ ತನ್-ನಿರೂಪಯ ಮುಹುರ್-ಮಾಮೇವ ಮಾ ಮೇ(ಅ)ವಚಃ ॥ 41 ॥

ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪರಿಖಾ-ಪದಂ ಘನ-ಧೃತಿಃ ಪ್ರಾಕಾರ-ಉದ್ಯದ್-ಗುಣ
ಸ್ತೋಮಶ್-ಚಾಪ್ತ-ಬಲಂ ಘನೇಂದ್ರಿಯ-ಚಯೋ ದ್ವಾರಾಣಿ ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತಃ
ವಿದ್ಯಾ-ವಸ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿರ್-ಇತಿ-ಅಖಿಲ-ಸಾಮಗ್ರೀ-ಸಮೇತೇ ಸದಾ
ದುರ್ಗಾತಿ-ಪ್ರಿಯ-ದೇವ ಮಾಮಕ-ಮನೋ-ದುರ್ಗೇ ನಿವಾಸಂ ಕುರು ॥ 42 ॥

ಮಾ ಗಚ್ಚ ತ್ವಮ್-ಇತಸ್-ತತೋ ಗಿರಿಶ ಭೋ ಮಯ್ಯೇವ ವಾಸಂ ಕುರು
ಸ್ವಾಮಿನ್ನ್-ಆದಿ ಕಿರಾತ ಮಾಮಕ-ಮನಃ ಕಾಂತಾರ-ಸೀಮಾಂತರೇ
ವರ್ತಂತೇ ಬಹುಶೋ ಮೃಗಾ ಮದ-ಜುಶೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯ-ಮೋಹಾದಯಸ್-
ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ಮೃಗಯಾ-ವಿನೋದ ರುಚಿತಾ-ಲಾಭಂ ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 43 ॥

ಕರ-ಲಗ್ನ ಮೃಗಃ ಕರೀಂದ್ರ-ಭನ್ಗೋ
ಘನ ಶಾರ್ದೂಲ-ವಿಖಂಡನೋ(ಅ)ಸ್ತ-ಜಂತುಃ
ಗಿರಿಶೋ ವಿಶದ್-ಆಕೃತಿಶ್-ಚ ಚೇತಃ
ಕುಹರೇ ಪನ್ಚ ಮುಖೋಸ್ತಿ ಮೇ ಕುತೋ ಭೀಃ ॥ 44 ॥

ಚಂದಃ-ಶಾಖಿ-ಶಿಖಾನ್ವಿತೈರ್-ದ್ವಿಜ-ವರೈಃ ಸಂಸೇವಿತೇ ಶಾಶ್ವತೇ
ಸೌಖ್ಯಾಪಾದಿನಿ ಖೇದ-ಭೇದಿನಿ ಸುಧಾ-ಸಾರೈಃ ಫಲೈರ್-ದೀಪಿತೇ
ಚೇತಃ ಪಕ್ಶಿ-ಶಿಖಾ-ಮಣೇ ತ್ಯಜ ವೃಥಾ-ಸನ್ಚಾರಮ್-ಅನ್ಯೈರ್-ಅಲಂ
ನಿತ್ಯಂ ಶನ್ಕರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಯುಗಲೀ-ನೀಡೇ ವಿಹಾರಂ ಕುರು ॥ 45 ॥

ಆಕೀರ್ಣೇ ನಖ-ರಾಜಿ-ಕಾಂತಿ-ವಿಭವೈರ್-ಉದ್ಯತ್-ಸುಧಾ-ವೈಭವೈರ್-
ಆಧೌತೇಪಿ ಚ ಪದ್ಮ-ರಾಗ-ಲಲಿತೇ ಹಂಸ-ವ್ರಜೈರ್-ಆಶ್ರಿತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ-ವಧೂ ಗಣೈಶ್-ಚ ರಹಸಿ ಸ್ವೇಚ್ಚಾ-ವಿಹಾರಂ ಕುರು
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಾನಸ-ರಾಜ-ಹಂಸ ಗಿರಿಜಾ ನಾಥಾನ್ಘ್ರಿ-ಸೌಧಾಂತರೇ ॥ 46 ॥

ಶಂಭು-ಧ್ಯಾನ-ವಸಂತ-ಸನ್ಗಿನಿ ಹೃದಾರಾಮೇ(ಅ)ಘ-ಜೀರ್ಣಚ್ಚದಾಃ
ಸ್ರಸ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಲತಾಚ್ಚಟಾ ವಿಲಸಿತಾಃ ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರವಾಲ-ಶ್ರಿತಾಃ
ದೀಪ್ಯಂತೇ ಗುಣ-ಕೋರಕಾ ಜಪ-ವಚಃ ಪುಶ್ಪಾಣಿ ಸದ್-ವಾಸನಾ
ಜ್ನಾನಾನಂದ-ಸುಧಾ-ಮರಂದ-ಲಹರೀ ಸಂವಿತ್-ಫಲಾಭ್ಯುನ್ನತಿಃ ॥ 47 ॥

ನಿತ್ಯಾನಂದ-ರಸಾಲಯಂ ಸುರ-ಮುನಿ-ಸ್ವಾಂತಾಂಬುಜಾತಾಶ್ರಯಂ
ಸ್ವಚ್ಚಂ ಸದ್-ದ್ವಿಜ-ಸೇವಿತಂ ಕಲುಶ-ಹೃತ್-ಸದ್-ವಾಸನಾವಿಶ್ಕೃತಮ್
ಶಂಭು-ಧ್ಯಾನ-ಸರೋವರಂ ವ್ರಜ ಮನೋ-ಹಂಸಾವತಂಸ ಸ್ಥಿರಂ
ಕಿಂ ಕ್ಶುದ್ರಾಶ್ರಯ-ಪಲ್ವಲ-ಭ್ರಮಣ-ಸಂಜಾತ-ಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 48 ॥

ಆನಂದಾಮೃತ-ಪೂರಿತಾ ಹರ-ಪದಾಂಭೋಜಾಲವಾಲೋದ್ಯತಾ
ಸ್ಥೈರ್ಯೋಪಘ್ನಮ್-ಉಪೇತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಲತಿಕಾ ಶಾಖೋಪಶಾಖಾನ್ವಿತಾ
ಉಚ್ಚೈರ್-ಮಾನಸ-ಕಾಯಮಾನ-ಪಟಲೀಮ್-ಆಕ್ರಮ್ಯ ನಿಶ್-ಕಲ್ಮಶಾ
ನಿತ್ಯಾಭೀಶ್ಟ-ಫಲ-ಪ್ರದಾ ಭವತು ಮೇ ಸತ್-ಕರ್ಮ-ಸಂವರ್ಧಿತಾ ॥ 49 ॥

ಸಂಧ್ಯಾರಂಭ-ವಿಜೃಂಭಿತಂ ಶ್ರುತಿ-ಶಿರ-ಸ್ಥಾನಾಂತರ್-ಆಧಿಶ್ಠಿತಂ
ಸ-ಪ್ರೇಮ ಭ್ರಮರಾಭಿರಾಮಮ್-ಅಸಕೃತ್ ಸದ್-ವಾಸನಾ-ಶೋಭಿತಮ್
ಭೋಗೀಂದ್ರಾಭರಣಂ ಸಮಸ್ತ-ಸುಮನಃ-ಪೂಜ್ಯಂ ಗುಣಾವಿಶ್ಕೃತಂ
ಸೇವೇ ಶ್ರೀ-ಗಿರಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ-ಮಹಾ-ಲಿನ್ಗಂ ಶಿವಾಲಿನ್ಗಿತಮ್ ॥ 50 ॥

ಭೃನ್ಗೀಚ್ಚಾ-ನಟನೋತ್ಕಟಃ ಕರಿ-ಮದ-ಗ್ರಾಹೀ ಸ್ಫುರನ್-ಮಾಧವ-
ಆಹ್ಲಾದೋ ನಾದ-ಯುತೋ ಮಹಾಸಿತ-ವಪುಃ ಪನ್ಚೇಶುಣಾ ಚಾದೃತಃ
ಸತ್-ಪಕ್ಶಃ ಸುಮನೋ-ವನೇಶು ಸ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಶಾನ್-ಮದೀಯೇ ಮನೋ
ರಾಜೀವೇ ಭ್ರಮರಾಧಿಪೋ ವಿಹರತಾಂ ಶ್ರೀ ಶೈಲ-ವಾಸೀ ವಿಭುಃ ॥ 51 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ-ವರ್ಶಿಣಂ ಘನ-ವಿಪದ್-ಗ್ರೀಶ್ಮಚ್ಚಿದಾ-ಕರ್ಮಠಂ
ವಿದ್ಯಾ-ಸಸ್ಯ-ಫಲೋದಯಾಯ ಸುಮನಃ-ಸಂಸೇವ್ಯಮ್-ಇಚ್ಚಾಕೃತಿಮ್
ನೃತ್ಯದ್-ಭಕ್ತ-ಮಯೂರಮ್-ಅದ್ರಿ-ನಿಲಯಂ ಚನ್ಚಜ್-ಜಟಾ-ಮಂಡಲಂ
ಶಂಭೋ ವಾನ್ಚತಿ ನೀಲ-ಕಂಧರ-ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಮೇ ಮನಶ್-ಚಾತಕಃ ॥ 52 ॥

ಆಕಾಶೇನ ಶಿಖೀ ಸಮಸ್ತ ಫಣಿನಾಂ ನೇತ್ರಾ ಕಲಾಪೀ ನತಾ-
(ಅ)ನುಗ್ರಾಹಿ-ಪ್ರಣವೋಪದೇಶ-ನಿನದೈಃ ಕೇಕೀತಿ ಯೋ ಗೀಯತೇ
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಶೈಲ-ಸಮುದ್ಭವಾಂ ಘನ-ರುಚಿಂ ದೃಶ್ಟ್ವಾ ನಟಂತಂ ಮುದಾ
ವೇದಾಂತೋಪವನೇ ವಿಹಾರ-ರಸಿಕಂ ತಂ ನೀಲ-ಕಂಠಂ ಭಜೇ ॥ 53 ॥

ಸಂಧ್ಯಾ ಘರ್ಮ-ದಿನಾತ್ಯಯೋ ಹರಿ-ಕರಾಘಾತ-ಪ್ರಭೂತಾನಕ-
ಧ್ವಾನೋ ವಾರಿದ ಗರ್ಜಿತಂ ದಿವಿಶದಾಂ ದೃಶ್ಟಿಚ್ಚಟಾ ಚನ್ಚಲಾ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿತೋಶ ಬಾಶ್ಪ ವಿತತಿರ್-ವೃಶ್ಟಿರ್-ಮಯೂರೀ ಶಿವಾ
ಯಸ್ಮಿನ್ನ್-ಉಜ್ಜ್ವಲ-ತಾಂಡವಂ ವಿಜಯತೇ ತಂ ನೀಲ-ಕಂಠಂ ಭಜೇ ॥ 54 ॥

ಆದ್ಯಾಯಾಮಿತ-ತೇಜಸೇ-ಶ್ರುತಿ-ಪದೈರ್-ವೇದ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ತೇ
ವಿದ್ಯಾನಂದ-ಮಯಾತ್ಮನೇ ತ್ರಿ-ಜಗತಃ-ಸಂರಕ್ಶಣೋದ್ಯೋಗಿನೇ
ಧ್ಯೇಯಾಯಾಖಿಲ-ಯೋಗಿಭಿಃ-ಸುರ-ಗಣೈರ್-ಗೇಯಾಯ ಮಾಯಾವಿನೇ
ಸಮ್ಯಕ್ ತಾಂಡವ-ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿಃ-ಶಂಭವೇ ॥ 55 ॥

ನಿತ್ಯಾಯ ತ್ರಿ-ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಪುರ-ಜಿತೇ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ-ಶ್ರೇಯಸೇ
ಸತ್ಯಾಯಾದಿ ಕುಟುಂಬಿನೇ ಮುನಿ-ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ-ಚಿನ್-ಮೂರ್ತಯೇ
ಮಾಯಾ-ಸೃಶ್ಟ-ಜಗತ್-ತ್ರಯಾಯ ಸಕಲ-ಆಮ್ನಾಯಾಂತ-ಸನ್ಚಾರಿಣೇ
ಸಾಯಂ ತಾಂಡವ-ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿಃ-ಶಂಭವೇ ॥ 56 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವೋದರ-ಪೋಶಣಾಯ ಸಕಲಾನ್-ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಿತ್ತಾಶಯಾ
ವ್ಯರ್ಥಂ ಪರ್ಯಟನಂ ಕರೋಮಿ ಭವತಃ-ಸೇವಾಂ ನ ಜಾನೇ ವಿಭೋ
ಮಜ್-ಜನ್ಮಾಂತರ-ಪುಣ್ಯ-ಪಾಕ-ಬಲತಸ್-ತ್ವಂ ಶರ್ವ ಸರ್ವಾಂತರಸ್-
ತಿಶ್ಠಸ್ಯೇವ ಹಿ ತೇನ ವಾ ಪಶು-ಪತೇ ತೇ ರಕ್ಶಣೀಯೋ(ಅ)ಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 57 ॥

ಏಕೋ ವಾರಿಜ-ಬಾಂಧವಃ ಕ್ಶಿತಿ-ನಭೋ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಮೋ-ಮಂಡಲಂ
ಭಿತ್ವಾ ಲೋಚನ-ಗೋಚರೋಪಿ ಭವತಿ ತ್ವಂ ಕೋಟಿ-ಸೂರ್ಯ-ಪ್ರಭಃ
ವೇದ್ಯಃ ಕಿಂ ನ ಭವಸ್ಯಹೋ ಘನ-ತರಂ ಕೀದೃನ್ಗ್ಭವೇನ್-ಮತ್ತಮಸ್-
ತತ್-ಸರ್ವಂ ವ್ಯಪನೀಯ ಮೇ ಪಶು-ಪತೇ ಸಾಕ್ಶಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ॥ 58 ॥

ಹಂಸಃ ಪದ್ಮ-ವನಂ ಸಮಿಚ್ಚತಿ ಯಥಾ ನೀಲಾಂಬುದಂ ಚಾತಕಃ
ಕೋಕಃ ಕೋಕ-ನದ-ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಚಂದ್ರಂ ಚಕೋರಸ್-ತಥಾ
ಚೇತೋ ವಾನ್ಚತಿ ಮಾಮಕಂ ಪಶು-ಪತೇ ಚಿನ್-ಮಾರ್ಗ ಮೃಗ್ಯಂ ವಿಭೋ
ಗೌರೀ ನಾಥ ಭವತ್-ಪದಾಬ್ಜ-ಯುಗಲಂ ಕೈವಲ್ಯ-ಸೌಖ್ಯ-ಪ್ರದಮ್ ॥ 59 ॥

ರೋಧಸ್-ತೋಯಹೃತಃ ಶ್ರಮೇಣ-ಪಥಿಕಶ್-ಚಾಯಾಂ ತರೋರ್-ವೃಶ್ಟಿತಃ
ಭೀತಃ ಸ್ವಸ್ಥ ಗೃಹಂ ಗೃಹಸ್ಥಮ್-ಅತಿಥಿರ್-ದೀನಃ ಪ್ರಭಂ ಧಾರ್ಮಿಕಮ್
ದೀಪಂ ಸಂತಮಸಾಕುಲಶ್-ಚ ಶಿಖಿನಂ ಶೀತಾವೃತಸ್-ತ್ವಂ ತಥಾ
ಚೇತಃ-ಸರ್ವ-ಭಯಾಪಹಂ-ವ್ರಜ ಸುಖಂ ಶಂಭೋಃ ಪದಾಂಭೋರುಹಮ್ ॥ 60 ॥

ಅನ್ಕೋಲಂ ನಿಜ ಬೀಜ ಸಂತತಿರ್-ಅಯಸ್ಕಾಂತೋಪಲಂ ಸೂಚಿಕಾ
ಸಾಧ್ವೀ ನೈಜ ವಿಭುಂ ಲತಾ ಕ್ಶಿತಿ-ರುಹಂ ಸಿಂಧುಹ್-ಸರಿದ್-ವಲ್ಲಭಮ್
ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀಹ ಯಥಾ ತಥಾ ಪಶು-ಪತೇಃ ಪಾದಾರವಿಂದ-ದ್ವಯಂ
ಚೇತೋವೃತ್ತಿರ್-ಉಪೇತ್ಯ ತಿಶ್ಠತಿ ಸದಾ ಸಾ ಭಕ್ತಿರ್-ಇತಿ-ಉಚ್ಯತೇ ॥ 61 ॥

ಆನಂದಾಶ್ರುಭಿರ್-ಆತನೋತಿ ಪುಲಕಂ ನೈರ್ಮಲ್ಯತಶ್-ಚಾದನಂ
ವಾಚಾ ಶನ್ಖ ಮುಖೇ ಸ್ಥಿತೈಶ್-ಚ ಜಠರಾ-ಪೂರ್ತಿಂ ಚರಿತ್ರಾಮೃತೈಃ
ರುದ್ರಾಕ್ಶೈರ್-ಭಸಿತೇನ ದೇವ ವಪುಶೋ ರಕ್ಶಾಂ ಭವದ್-ಭಾವನಾ-
ಪರ್ಯನ್ಕೇ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜನನೀ ಭಕ್ತಾರ್ಭಕಂ ರಕ್ಶತಿ ॥ 62 ॥

ಮಾರ್ಗಾ-ವರ್ತಿತ ಪಾದುಕಾ ಪಶು-ಪತೇರ್-ಅಂಗಸ್ಯ ಕೂರ್ಚಾಯತೇ
ಗಂಡೂಶಾಂಬು-ನಿಶೇಚನಂ ಪುರ-ರಿಪೋರ್-ದಿವ್ಯಾಭಿಶೇಕಾಯತೇ
ಕಿನ್ಚಿದ್-ಭಕ್ಶಿತ-ಮಾಂಸ-ಶೇಶ-ಕಬಲಂ ನವ್ಯೋಪಹಾರಾಯತೇ
ಭಕ್ತಿಃ ಕಿಂ ನ ಕರೋತಿ-ಅಹೋ ವನ-ಚರೋ ಭಕ್ತಾವತಮ್ಸಾಯತೇ ॥ 63 ॥

ವಕ್ಶಸ್ತಾಡನಮ್-ಅಂತಕಸ್ಯ ಕಠಿನಾಪಸ್ಮಾರ ಸಮ್ಮರ್ದನಂ
ಭೂ-ಭೃತ್-ಪರ್ಯಟನಂ ನಮತ್-ಸುರ-ಶಿರಃ-ಕೋಟೀರ ಸನ್ಘರ್ಶಣಮ್
ಕರ್ಮೇದಂ ಮೃದುಲಸ್ಯ ತಾವಕ-ಪದ-ದ್ವಂದ್ವಸ್ಯ ಗೌರೀ-ಪತೇ
ಮಚ್ಚೇತೋ-ಮಣಿ-ಪಾದುಕಾ-ವಿಹರಣಂ ಶಂಭೋ ಸದಾನ್ಗೀ-ಕುರು ॥ 64 ॥

ವಕ್ಶಸ್-ತಾಡನ ಶನ್ಕಯಾ ವಿಚಲಿತೋ ವೈವಸ್ವತೋ ನಿರ್ಜರಾಃ
ಕೋಟೀರೋಜ್ಜ್ವಲ-ರತ್ನ-ದೀಪ-ಕಲಿಕಾ-ನೀರಾಜನಂ ಕುರ್ವತೇ
ದೃಶ್ಟ್ವಾ ಮುಕ್ತಿ-ವಧೂಸ್-ತನೋತಿ ನಿಭೃತಾಶ್ಲೇಶಂ ಭವಾನೀ-ಪತೇ
ಯಚ್-ಚೇತಸ್-ತವ ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಭಜನಂ ತಸ್ಯೇಹ ಕಿಂ ದುರ್-ಲಭಮ್ ॥ 65 ॥

ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಸೃಜಸಿ ಪ್ರಪನ್ಚಮ್-ಅಖಿಲಂ ಕ್ರೀಡಾ-ಮೃಗಾಸ್-ತೇ ಜನಾಃ
ಯತ್-ಕರ್ಮಾಚರಿತಂ ಮಯಾ ಚ ಭವತಃ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಭವತ್ಯೇವ ತತ್
ಶಂಭೋ ಸ್ವಸ್ಯ ಕುತೂಹಲಸ್ಯ ಕರಣಂ ಮಚ್ಚೇಶ್ಟಿತಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ
ತಸ್ಮಾನ್-ಮಾಮಕ ರಕ್ಶಣಂ ಪಶು-ಪತೇ ಕರ್ತವ್ಯಮ್-ಏವ ತ್ವಯಾ ॥ 66 ॥

ಬಹು-ವಿಧ-ಪರಿತೋಶ-ಬಾಶ್ಪ-ಪೂರ-
ಸ್ಫುಟ-ಪುಲಕಾನ್ಕಿತ-ಚಾರು-ಭೋಗ-ಭೂಮಿಮ್
ಚಿರ-ಪದ-ಫಲ-ಕಾನ್ಕ್ಶಿ-ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಪರಮ ಸದಾಶಿವ-ಭಾವನಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 67 ॥

ಅಮಿತ-ಮುದಮೃತಂ ಮುಹುರ್-ದುಹಂತೀಂ
ವಿಮಲ-ಭವತ್-ಪದ-ಗೋಶ್ಠಮ್-ಆವಸಂತೀಮ್
ಸದಯ ಪಶು-ಪತೇ ಸುಪುಣ್ಯ-ಪಾಕಾಂ
ಮಮ ಪರಿಪಾಲಯ ಭಕ್ತಿ ಧೇನುಮ್-ಏಕಾಮ್ ॥ 68 ॥

ಜಡತಾ ಪಶುತಾ ಕಲನ್ಕಿತಾ
ಕುಟಿಲ-ಚರತ್ವಂ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಮಯಿ ದೇವ
ಅಸ್ತಿ ಯದಿ ರಾಜ-ಮೌಲೇ
ಭವದ್-ಆಭರಣಸ್ಯ ನಾಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಪಾತ್ರಮ್ ॥ 69 ॥

ಅರಹಸಿ ರಹಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ-ಬುದ್ಧ್ಯಾ
ವರಿ-ವಸಿತುಂ ಸುಲಭಃ ಪ್ರಸನ್ನ-ಮೂರ್ತಿಃ
ಅಗಣಿತ ಫಲ-ದಾಯಕಃ ಪ್ರಭುರ್-ಮೇ
ಜಗದ್-ಅಧಿಕೋ ಹೃದಿ ರಾಜ-ಶೇಖರೋಸ್ತಿ ॥ 70 ॥

ಆರೂಢ-ಭಕ್ತಿ-ಗುಣ-ಕುನ್ಚಿತ-ಭಾವ-ಚಾಪ-
ಯುಕ್ತೈಃ-ಶಿವ-ಸ್ಮರಣ-ಬಾಣ-ಗಣೈರ್-ಅಮೋಘೈಃ
ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಕಿಲ್ಬಿಶ-ರಿಪೂನ್ ವಿಜಯೀ ಸುಧೀಂದ್ರಃ-
ಸಾನಂದಮ್-ಆವಹತಿ ಸುಸ್ಥಿರ-ರಾಜ-ಲಕ್ಶ್ಮೀಮ್ ॥ 71 ॥

ಧ್ಯಾನಾನ್ಜನೇನ ಸಮವೇಕ್ಶ್ಯ ತಮಃ-ಪ್ರದೇಶಂ
ಭಿತ್ವಾ ಮಹಾ-ಬಲಿಭಿರ್-ಈಶ್ವರ ನಾಮ-ಮಂತ್ರೈಃ
ದಿವ್ಯಾಶ್ರಿತಂ ಭುಜಗ-ಭೂಶಣಮ್-ಉದ್ವಹಂತಿ
ಯೇ ಪಾದ-ಪದ್ಮಮ್-ಇಹ ತೇ ಶಿವ ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ॥ 72 ॥

ಭೂ-ದಾರತಾಮ್-ಉದವಹದ್-ಯದ್-ಅಪೇಕ್ಶಯಾ ಶ್ರೀ-
ಭೂ-ದಾರ ಏವ ಕಿಮತಃ ಸುಮತೇ ಲಭಸ್ವ
ಕೇದಾರಮ್-ಆಕಲಿತ ಮುಕ್ತಿ ಮಹೌಶಧೀನಾಂ
ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಜನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ॥ 73 ॥

ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಕ್ಲೇಶ-ದುರ್-ವಾಸನಾದಿ-
ಭೇದೋದ್ಯುಕ್ತೈರ್-ದಿವ್ಯ-ಗಂಧೈರ್-ಅಮಂದೈಃ
ಆಶಾ-ಶಾಟೀಕಸ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಂ
ಚೇತಃ-ಪೇಟೀಂ ವಾಸಿತಾಂ ಮೇ ತನೋತು ॥ 74 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಿನಂ ಸರಸ-ಚಿತ್ರ-ಗತಿಂ ಸವೇಗಂ
ಸರ್ವೇನ್ಗಿತಜ್ನಮ್-ಅನಘಂ ಧ್ರುವ-ಲಕ್ಶಣಾಢ್ಯಮ್
ಚೇತಸ್-ತುರನ್ಗಮ್-ಅಧಿರುಹ್ಯ ಚರ ಸ್ಮರಾರೇ
ನೇತಃ-ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ವೃಶಭಾಧಿರೂಢ ॥ 75 ॥

ಭಕ್ತಿರ್-ಮಹೇಶ-ಪದ-ಪುಶ್ಕರಮ್-ಆವಸಂತೀ
ಕಾದಂಬಿನೀವ ಕುರುತೇ ಪರಿತೋಶ-ವರ್ಶಮ್
ಸಂಪೂರಿತೋ ಭವತಿ ಯಸ್ಯ ಮನಸ್-ತಟಾಕಸ್-
ತಜ್-ಜನ್ಮ-ಸಸ್ಯಮ್-ಅಖಿಲಂ ಸಫಲಂ ಚ ನಾನ್ಯತ್ ॥ 76 ॥

ಬುದ್ಧಿಃ-ಸ್ಥಿರಾ ಭವಿತುಮ್-ಈಶ್ವರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ
ಸಕ್ತಾ ವಧೂರ್-ವಿರಹಿಣೀವ ಸದಾ ಸ್ಮರಂತೀ
ಸದ್-ಭಾವನಾ-ಸ್ಮರಣ-ದರ್ಶನ-ಕೀರ್ತನಾದಿ
ಸಮ್ಮೋಹಿತೇವ ಶಿವ-ಮಂತ್ರ-ಜಪೇನ ವಿಂತೇ ॥ 77 ॥

ಸದ್-ಉಪಚಾರ-ವಿಧಿಶು-ಅನು-ಬೋಧಿತಾಂ
ಸವಿನಯಾಂ ಸುಹೃದಂ ಸದುಪಾಶ್ರಿತಾಮ್
ಮಮ ಸಮುದ್ಧರ ಬುದ್ಧಿಮ್-ಇಮಾಂ ಪ್ರಭೋ
ವರ-ಗುಣೇನ ನವೋಢ-ವಧೂಮ್-ಇವ ॥ 78 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗಿ-ಮನಹ್-ಸರೋಜ-ದಲ-ಸನ್ಚಾರ-ಕ್ಶಮಸ್-ತ್ವತ್-ಕ್ರಮಃ-
ಶಂಭೋ ತೇನ ಕಥಂ ಕಠೋರ-ಯಮ-ರಾಡ್-ವಕ್ಶಃ-ಕವಾಟ-ಕ್ಶತಿಃ
ಅತ್ಯಂತಂ ಮೃದುಲಂ ತ್ವದ್-ಅನ್ಘ್ರಿ-ಯುಗಲಂ ಹಾ ಮೇ ಮನಶ್-ಚಿಂತಯತಿ-
ಏತಲ್-ಲೋಚನ-ಗೋಚರಂ ಕುರು ವಿಭೋ ಹಸ್ತೇನ ಸಂವಾಹಯೇ ॥ 79 ॥

ಏಶ್ಯತ್ಯೇಶ ಜನಿಂ ಮನೋ(ಅ)ಸ್ಯ ಕಠಿನಂ ತಸ್ಮಿನ್-ನಟಾನೀತಿ ಮದ್-
ರಕ್ಶಾಯೈ ಗಿರಿ ಸೀಮ್ನಿ ಕೋಮಲ-ಪದ-ನ್ಯಾಸಃ ಪುರಾಭ್ಯಾಸಿತಃ
ನೋ-ಚೇದ್-ದಿವ್ಯ-ಗೃಹಾಂತರೇಶು ಸುಮನಸ್-ತಲ್ಪೇಶು ವೇದ್ಯಾದಿಶು
ಪ್ರಾಯಃ-ಸತ್ಸು ಶಿಲಾ-ತಲೇಶು ನಟನಂ ಶಂಭೋ ಕಿಮರ್ಥಂ ತವ ॥ 80 ॥

ಕನ್ಚಿತ್-ಕಾಲಮ್-ಉಮಾ-ಮಹೇಶ ಭವತಃ ಪಾದಾರವಿಂದಾರ್ಚನೈಃ
ಕನ್ಚಿದ್-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಭಿಶ್-ಚ ನತಿಭಿಃ ಕನ್ಚಿತ್ ಕಥಾಕರ್ಣನೈಃ
ಕನ್ಚಿತ್ ಕನ್ಚಿದ್-ಅವೇಕ್ಶಣೈಶ್-ಚ ನುತಿಭಿಃ ಕನ್ಚಿದ್-ದಶಾಮ್-ಈದೃಶೀಂ
ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮುದಾ ತ್ವದ್-ಅರ್ಪಿತ ಮನಾ ಜೀವನ್ ಸ ಮುಕ್ತಃ ಖಲು ॥ 81 ॥

ಬಾಣತ್ವಂ ವೃಶಭತ್ವಮ್-ಅರ್ಧ-ವಪುಶಾ ಭಾರ್ಯಾತ್ವಮ್-ಆರ್ಯಾ-ಪತೇ
ಘೋಣಿತ್ವಂ ಸಖಿತಾ ಮೃದನ್ಗ ವಹತಾ ಚೇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಂ ದಧೌ
ತ್ವತ್-ಪಾದೇ ನಯನಾರ್ಪಣಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ ತ್ವದ್-ದೇಹ ಭಾಗೋ ಹರಿಃ
ಪೂಜ್ಯಾತ್-ಪೂಜ್ಯ-ತರಃ-ಸ ಏವ ಹಿ ನ ಚೇತ್ ಕೋ ವಾ ತದನ್ಯೋ(ಅ)ಧಿಕಃ ॥ 82 ॥

ಜನನ-ಮೃತಿ-ಯುತಾನಾಂ ಸೇವಯಾ ದೇವತಾನಾಂ
ನ ಭವತಿ ಸುಖ-ಲೇಶಃ ಸಂಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ
ಅಜನಿಮ್-ಅಮೃತ ರೂಪಂ ಸಾಂಬಮ್-ಈಶಂ ಭಜಂತೇ
ಯ ಇಹ ಪರಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತೇ ಹಿ ಧನ್ಯಾ ಲಭಂತೇ ॥ 83 ॥

ಶಿವ ತವ ಪರಿಚರ್ಯಾ ಸನ್ನಿಧಾನಾಯ ಗೌರ್ಯಾ
ಭವ ಮಮ ಗುಣ-ಧುರ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿ-ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯೇ
ಸಕಲ-ಭುವನ-ಬಂಧೋ ಸಚ್ಚಿದ್-ಆನಂದ-ಸಿಂಧೋ
ಸದಯ ಹೃದಯ-ಗೇಹೇ ಸರ್ವದಾ ಸಂವಸ ತ್ವಮ್ ॥ 84 ॥

ಜಲಧಿ ಮಥನ ದಕ್ಶೋ ನೈವ ಪಾತಾಲ ಭೇದೀ
ನ ಚ ವನ ಮೃಗಯಾಯಾಂ ನೈವ ಲುಬ್ಧಃ ಪ್ರವೀಣಃ
ಅಶನ-ಕುಸುಮ-ಭೂಶಾ-ವಸ್ತ್ರ-ಮುಖ್ಯಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ
ಕಥಯ ಕಥಮ್-ಅಹಂ ತೇ ಕಲ್ಪಯಾನೀಂದು-ಮೌಲೇ ॥ 85 ॥

ಪೂಜಾ-ದ್ರವ್ಯ-ಸಮೃದ್ಧಯೋ ವಿರಚಿತಾಃ ಪೂಜಾಂ ಕಥಂ ಕುರ್ಮಹೇ
ಪಕ್ಶಿತ್ವಂ ನ ಚ ವಾ ಕೀಟಿತ್ವಮ್-ಅಪಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಯಾ ದುರ್-ಲಭಮ್
ಜಾನೇ ಮಸ್ತಕಮ್-ಅನ್ಘ್ರಿ-ಪಲ್ಲವಮ್-ಉಮಾ-ಜಾನೇ ನ ತೇ(ಅ)ಹಂ ವಿಭೋ
ನ ಜ್ನಾತಂ ಹಿ ಪಿತಾಮಹೇನ ಹರಿಣಾ ತತ್ತ್ವೇನ ತದ್-ರೂಪಿಣಾ ॥ 86 ॥

ಅಶನಂ ಗರಲಂ ಫಣೀ ಕಲಾಪೋ
ವಸನಂ ಚರ್ಮ ಚ ವಾಹನಂ ಮಹೋಕ್ಶಃ
ಮಮ ದಾಸ್ಯಸಿ ಕಿಂ ಕಿಮ್-ಅಸ್ತಿ ಶಂಭೋ
ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ-ಭಕ್ತಿಮ್-ಏವ ದೇಹಿ ॥ 87 ॥

ಯದಾ ಕೃತಾಂಭೋ-ನಿಧಿ-ಸೇತು-ಬಂಧನಃ
ಕರಸ್ಥ-ಲಾಧಃ-ಕೃತ-ಪರ್ವತಾಧಿಪಃ
ಭವಾನಿ ತೇ ಲನ್ಘಿತ-ಪದ್ಮ-ಸಂಭವಸ್-
ತದಾ ಶಿವಾರ್ಚಾ-ಸ್ತವ ಭಾವನ-ಕ್ಶಮಃ ॥ 88 ॥

ನತಿಭಿರ್-ನುತಿಭಿಸ್-ತ್ವಮ್-ಈಶ ಪೂಜಾ
ವಿಧಿಭಿರ್-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಭಿರ್-ನ ತುಶ್ಟಃ
ಧನುಶಾ ಮುಸಲೇನ ಚಾಶ್ಮಭಿರ್-ವಾ
ವದ ತೇ ಪ್ರೀತಿ-ಕರಂ ತಥಾ ಕರೋಮಿ ॥ 89 ॥

ವಚಸಾ ಚರಿತಂ ವದಾಮಿ ಶಂಭೋರ್-
ಅಹಮ್-ಉದ್ಯೋಗ ವಿಧಾಸು ತೇ(ಅ)ಪ್ರಸಕ್ತಃ
ಮನಸಾಕೃತಿಮ್-ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸೇವೇ
ಶಿರಸಾ ಚೈವ ಸದಾಶಿವಂ ನಮಾಮಿ ॥ 90 ॥

ಆದ್ಯಾ(ಅ)ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್-ಗತಾ ನಿರ್ಗತಾಸೀತ್-
ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾ ಹೃದ್-ಗತಾ ತ್ವತ್-ಪ್ರಸಾದಾತ್
ಸೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀ-ಕರಂ ತ್ವತ್-ಪದಾಬ್ಜಂ
ಭಾವೇ ಮುಕ್ತೇರ್-ಭಾಜನಂ ರಾಜ-ಮೌಲೇ ॥ 91 ॥

ದೂರೀಕೃತಾನಿ ದುರಿತಾನಿ ದುರಕ್ಶರಾಣಿ
ದೌರ್-ಭಾಗ್ಯ-ದುಃಖ-ದುರಹಂಕೃತಿ-ದುರ್-ವಚಾಂಸಿ
ಸಾರಂ ತ್ವದೀಯ ಚರಿತಂ ನಿತರಾಂ ಪಿಬಂತಂ
ಗೌರೀಶ ಮಾಮ್-ಇಹ ಸಮುದ್ಧರ ಸತ್-ಕಟಾಕ್ಶೈಃ ॥ 92 ॥

ಸೋಮ ಕಲಾ-ಧರ-ಮೌಲೌ
ಕೋಮಲ ಘನ-ಕಂಧರೇ ಮಹಾ-ಮಹಸಿ
ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗಿರಿಜಾ ನಾಥೇ
ಮಾಮಕ ಹೃದಯಂ ನಿರಂತರಂ ರಮತಾಮ್ ॥ 93 ॥

ಸಾ ರಸನಾ ತೇ ನಯನೇ
ತಾವೇವ ಕರೌ ಸ ಏವ ಕೃತ-ಕೃತ್ಯಃ
ಯಾ ಯೇ ಯೌ ಯೋ ಭರ್ಗಂ
ವದತೀಕ್ಶೇತೇ ಸದಾರ್ಚತಃ ಸ್ಮರತಿ ॥ 94 ॥

ಅತಿ ಮೃದುಲೌ ಮಮ ಚರಣೌ-
ಅತಿ ಕಠಿನಂ ತೇ ಮನೋ ಭವಾನೀಶ
ಇತಿ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಂ ಸಂತ್ಯಜ
ಶಿವ ಕಥಮ್-ಆಸೀದ್-ಗಿರೌ ತಥಾ ಪ್ರವೇಶಃ ॥ 95 ॥

ಧೈಯಾನ್ಕುಶೇನ ನಿಭೃತಂ
ರಭಸಾದ್-ಆಕೃಶ್ಯ ಭಕ್ತಿ-ಶೃನ್ಖಲಯಾ
ಪುರ-ಹರ ಚರಣಾಲಾನೇ
ಹೃದಯ-ಮದೇಭಂ ಬಧಾನ ಚಿದ್-ಯಂತ್ರೈಃ ॥ 96 ॥

ಪ್ರಚರತ್ಯಭಿತಃ ಪ್ರಗಲ್ಭ-ವೃತ್ತ್ಯಾ
ಮದವಾನ್-ಏಶ ಮನಃ-ಕರೀ ಗರೀಯಾನ್
ಪರಿಗೃಹ್ಯ ನಯೇನ ಭಕ್ತಿ-ರಜ್ಜ್ವಾ
ಪರಮ ಸ್ಥಾಣು-ಪದಂ ದೃಢಂ ನಯಾಮುಮ್ ॥ 97 ॥

ಸರ್ವಾಲನ್ಕಾರ-ಯುಕ್ತಾಂ ಸರಲ-ಪದ-ಯುತಾಂ ಸಾಧು-ವೃತ್ತಾಂ ಸುವರ್ಣಾಂ
ಸದ್ಭಿಃ-ಸಮ್ಸ್ತೂಯ-ಮಾನಾಂ ಸರಸ ಗುಣ-ಯುತಾಂ ಲಕ್ಶಿತಾಂ ಲಕ್ಶಣಾಢ್ಯಾಮ್
ಉದ್ಯದ್-ಭೂಶಾ-ವಿಶೇಶಾಮ್-ಉಪಗತ-ವಿನಯಾಂ ದ್ಯೋತ-ಮಾನಾರ್ಥ-ರೇಖಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ದೇವ ಗೌರೀ-ಪ್ರಿಯ ಮಮ ಕವಿತಾ-ಕನ್ಯಕಾಂ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ॥ 98 ॥

ಇದಂ ತೇ ಯುಕ್ತಂ ವಾ ಪರಮ-ಶಿವ ಕಾರುಣ್ಯ ಜಲಧೇ
ಗತೌ ತಿರ್ಯಗ್-ರೂಪಂ ತವ ಪದ-ಶಿರೋ-ದರ್ಶನ-ಧಿಯಾ
ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾಣೌ ತೌ ದಿವಿ ಭುವಿ ಚರಂತೌ ಶ್ರಮ-ಯುತೌ
ಕಥಂ ಶಂಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕಥಯ ಮಮ ವೇದ್ಯೋಸಿ ಪುರತಃ ॥ 99 ॥

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಲಮ್-ಅಹಂ ಪ್ರವಚ್ಮಿ ನ ಮೃಶಾ ದೇವಾ ವಿರಿನ್ಚಾದಯಃ
ಸ್ತುತ್ಯಾನಾಂ ಗಣನಾ-ಪ್ರಸನ್ಗ-ಸಮಯೇ ತ್ವಾಮ್-ಅಗ್ರಗಣ್ಯಂ ವಿದುಃ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಗ್ರ-ವಿಚಾರಣ-ಪ್ರಕರಣೇ ಧಾನಾ-ತುಶಸ್ತೋಮವದ್-
ಧೂತಾಸ್-ತ್ವಾಂ ವಿದುರ್-ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಫಲಂ ಶಂಭೋ ಭವತ್-ಸೇವಕಾಃ ॥ 100 ॥

Also Read:

Shivananda Lahari in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil