Shiva Stotram

Shivananda Lahari Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shivanandalahari Stotram in Malayalam:

॥ ശിവാനന്ദലഹരീ സ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ॥

ശിവാനന്ദലഹരീസ്തോത്രം |

പുരേ പൗരാന്പശ്യന്നരയുവതിനാമാകൃതിമയാന് സുവേശാന് സ്വര്ണാലങ്കരണകലിതാഞ്ചിത്രസദ്രുശാന് |
സ്വയം സാക്ഷീ ദ്രഷ്ടേത്യപി ച കലയംസ്തൈഃ സഹ രമന് മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧ ॥

വനേ വൃക്ഷാന്പശ്യന് ദലഫലഭരാന്നമ്രമുശിഖാന്ഘനച്ഛായാഛന്നാന് ബഹുലകലകൂജദ്വിജഗണാന് |
ഭക്ഷന് ഘസ്രേ രാത്രാവവനിതലതല്പൈകശയനോ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൨ ॥

കദാചിത്പ്രാസാദേ ക്വചിദപി തു സൗധേ ച ധവളേ കദാകാലേ ശൈലേ ക്വചിദപി ച കൂലേ ച സരിതാം |
കുടീരേ ദാന്താനാം മുനിജനവരാണാമപി വസന് മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൩ ॥

ക്വചിദ്വാലൈഃ സാര്ധേ കരതലജതാലൈശ്ച ഹസിതൈഃ ക്വചിദ്വൈ താരുണ്യാങ്കിതചതുരനാര്യാ സഹ രമന് |
ക്വചിദ്വൈദ്ധശ്ചിന്താം ക്വചിദപി തദന്യൈശ്ച വിലപന് മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൪ ॥

കദാചിദ്വിദ്വദ്ഭിര്വിവിധസുപുരാനന്ദരസികൈഃ കദാചിത്കാവ്യാലങ്കൃതരസരസാലൈഃ കവിവരൈഃ |
വദന്വാദാംസ്തര്കൈരനുമിതിപരൈസ്താര്കികവരൈര്മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൫ ॥

കദാ ധ്യാനാഭ്യാസൈഃ ക്വചിദപി സപര്യാ വികസിതൈഃ സുഗന്ധൈ സത്പുഷ്പൈഃ ക്വചിദപി ദലൈരേവ വിമലൈഃ |
പ്രകുര്വന്ദേവസ്യ പ്രമുദിതമനാഃ സംസ്തുതിപരോ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൬ ॥

ശിവായാഃ ശംഭോര്വാ ക്വചിദപി ച വിഷ്ണോരപി കദാ ഗണാധ്യക്ഷസ്യാപി പ്രകടതപനസ്യാപി ച കദാ |
പഠന്വൈ നാമാലിം നയനരചിതാനന്ദസലിലോ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൭ ॥

കദാ ഗങ്ഗാംഭോഭിഃ ക്വചിദപി ച കൂപോത്ഥിതജലൈഃ ക്വചിത്കാസാരോത്ഥൈഃ ക്വചിദപി സദുഷ്ണൈശ്ച ശിശിരൈഃ |
ഭജന്സ്നാനൈര്ഭൂത്യാ ക്വചിദപി ച കര്പൂരനിഭയാ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൮ ॥

കദാചിജ്ജാഗൃത്യാം വിഷയകരണൈഃ സംവ്യവഹരന് കദാചിത്സ്വനസ്ഥാനപി ച വിഷയാനേവ ച ഭജന് |
കദാചിത്സൗഷുപ്തം സുഖമനുഭവന്നേവ സതതം മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൯ ॥

കദാപ്യാശാവാസാഃ ക്വചിദപി ച ദിവ്യാമ്ബരധരഃ ക്വചിത്പഞ്ചാസ്യോത്ഥാം ത്വചമപി ദധാനഃ കടിതടേ |
മനസ്വീ നിഃശങ്കഃ സ്വജനഹൃദയാനന്ദജനകോ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൦ ॥

കദാചിത്സത്ത്വസ്ഥഃ ക്വചിദപി രജോവൃത്തിയുഗതസ്തമോവൠത്തിഃ ക്വാപി ത്രിതയരഹിതഃ ക്വാപി ച പുനഃ |
കദാചിത്സംസാരീ ശ്രുതിപഥവിഹാരീ ക്വചിദപി മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൧ ॥

കദാചിന്മൗനസ്ഥഃ ക്വചിദപി ച വ്യാഖ്യാനനിരതഃ കദാചിത്സാനന്ദം ഹസതി രഭസത്യക്തവചസാ |
കദാചില്ലോകാനാം വ്യവഹൃതിസമാലോകനപരോ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൨ ॥

കദാചിച്ഛക്തീനാം വികചമുഖപദ്മേഷു കവലാന്ക്ഷിപംസ്താസാം ക്വാപി സ്വയമപി ച ഗൃഹ്വന്സ്വമുഖതഃ |
മഹാദ്വൈതം രൂപം നിജപരവിഹീനം പ്രകടയന് മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൩ ॥

ക്വചിച്ഛൈവൈഃ സാര്ധം ക്വചിദപി ച ശാക്തൈഃ സഹ വസന് കദാ വിഷ്ണോര്ഭക്തൈഃ ക്വചിദപി ച സൗരൈഃ സഹ വസന് |
കദാഗാണാപത്യൈര്ഗത സകലഭേദോഽദ്വയതയാ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൪ ॥

നിരാകാരം ക്വാപി ക്വചിദപി ച സാകാരമമലം നിജം ശൈവം രൂപം വിവിധഗുണഭേദേന ബഹുധാ |
കദാശ്ചര്യം പശ്യന്കിമിദമിതി ഹൠഷ്യന്നപി കദാ മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൫ ॥

കദാ ദ്വൈതം പശ്യന്നഖിലമപി സത്യം ശിവമയം മഹാവാക്യാര്ഥാനാമവഗതസമഭ്യാസവശതഃ |
ഗതദ്വൈതാഭാവഃ ശിവ ശിവ ശിവേത്യേവ വിലപന് മുനിര്ന വ്യാമോഹം ഭജതി ഗുരുദീക്ഷാക്ഷതതമാ ॥ ൧൬ ॥

ഇമാം മുക്താവസ്ഥാം പരമശിവസംസ്ഥാം ഗുരുകൃപാസുധാപാങ്ഗാവാപ്യാം സഹജസുഖവാപ്യാമനുദിനം |
മുഹുര്മജ്ജന്മജ്ജന് ഭജതി സുകൃതീ ചേന്നരവരസ്തദാ യോഗീ ത്യാഗീ കവിരിതി വദന്തീഹ കവയഃ ॥ ൧൭ ॥

മൗനേ മൗനീ ഗുണിനി ഗുണവാന് പണ്ഡിതേ പണ്ഡിതശ്ച ദീനേ ദീനഃ സുഖിനി സുഖവാന് ഭോഗിനി പ്രാപ്തഭോഗഃ |
മൂര്ഖേ മൂര്ഖോ യുവതിഷു യുവാ വാഗ്മിനി പ്രൗഢവാഗ്മീ ധന്യഃ കോഽപി ത്രിഭുവനജയീ യോഽവധൂതേഽവധൂതഃ ॥ ൧൮ ॥

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ശ്രീശിവാനന്ദലഹരീസ്തൊത്രം സംപൂര്ണം ॥

Also Read:

Shivananda Lahari Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment