Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivakanta Stutih Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shivakanta Stutih Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

132 Views

ശിവകണ്ഠ സ്തുതിഃ Lyrics in Malayalam:

പാതു വോ നീലകണ്ഠസ്യ കണ്ഠഃ ശ്യാമാംബുദോപമഃ |
ഗൗരീഭുജലതാ യത്ര വിദ്യുല്ലേഖേവ രാജതേ ||൧||

പാതു വഃ ശിതികണ്ഠസ്യ തമാലസദൃശശ്യാമളോ ഗളഃ |
സംസക്തപാര്വതീബാഹുസുവര്ണനികഷോപലഃ ||൨||

കസ്തൂരേതിലകന്തി ഭാലഫലകേ ദേവ്യാ മുഖാംഭോരുഹേ
രോലംബന്തി തമാലബാലമുകുളോത്തംസന്തി മൗലിം പ്രതി |
യാഃ കര്ണേ വികചോത്പലന്തി കുചയോരംസേ ച കാലാഗുരു-
സ്ഥാസന്തി പ്രഥയന്തു താസ്തവ ശിവം ശ്രീകണ്ഠകണ്ഠത്വിഷഃ ||൩||

കസ്തൂരീയന്തി ഭാലേ തദനു നയനയോഃ കജ്ജലീയന്തി കര്ണ-
പ്രാന്തേ നീലോത്പലീയന്ത്യുരസി മരകതാലങ്കൃതീയന്തി ദേവ്യാഃ |
രോമാലീയന്തി നാഭേരുപരി മധ്യേ കല്യാണം കുര്യുരേതേ
ത്രിജഗതി പുരുജിത്കണ്ഠഭാസാം വിലാസാഃ ||൪||

ഇതി ശിവകണ്ഠസ്തുതിഃ സമാപ്താ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *