Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hinduism Perspective / Shivakanta Stutih Lyrics in Marathi

Shivakanta Stutih Lyrics in Marathi

शिवकण्ठ स्तुति Lyrics in Marathi:

पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः ।
गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥ 1 ॥

पातु वः शितिकण्ठस्य तमालसदृशश्यामळो गळः ।
संसक्तपार्वतीबाहुसुवर्णनिकषोपलः ॥ 2 ॥

कस्तुरेतिलकन्ति भालफलके देव्या मुखाम्भोरुहे
रोलम्बन्ति तमालबालमुकुळोत्तंसन्ति मौलिं प्रति ।
याः कर्णे विकचोत्पलन्ति कुचयोरंसे च कालागुरु-
स्थासन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं श्रीकण्ठकण्ठत्विषः ॥ 3 ॥

कस्तुरीयन्ति भाले तदनु नयनयोः कज्जलीयन्ति कर्ण-
प्रान्ते नीलोत्पलीयन्त्युरसि मरकतालङ्कृतीयन्ति देव्याः ।
रोमालीयन्ति नाभेरुपरि मध्ये कल्याणं कुर्युरेते
त्रिजगति पुरुजित्कण्ठभासां विलासाः ॥ 4 ॥

इति शिवकण्ठस्तुतिः समाप्ता ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *