Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivalochana Stutih Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shivalochana Stutih Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

115 Views

ശിവലോചന സ്തുതിഃ Lyrics in Malayalam:

ജയതി ലലാടകടാക്ഷഃ ശശിമൗലേഃ പക്ഷ്മലഃ പ്രിയപ്രണതൗ |
ധനുഷി സ്മരേണ നിഹിതഃ സകണ്ടകഃ കേതകേപുരിവ ||൧||

സാനന്ദാ ഗണഗായകേ സപുളകാ ഗൗരീമുഖാംഭോരുഹേ
സക്രോധാ കുസുമായുധേ സകരുണാ പാദാനതേ വജ്രിണി |
സസ്മേരാ ഗിരിജാസഖീഷു സനയാ ശൈലാധിനാഥേ വഹന്
ഭൂമീന്ദ്ര പ്രദിശന്തു ശര്മ വിപുലം ശംഭോഃ കടാക്ഷച്ഛടാഃ ||൨||

ഏകം ധ്യാനനിമീലനാന്മുകുളിതം ചക്ഷുര്ദ്വിതീയം പുനഃ
പാര്വത്യാ വദനാംബുജസ്തനതടേ ശ്രൃങ്ഗാരഭാരാലസം |
അന്യദ്ദൂരവികൃഷ്ടചാപമദനക്രോധാനലോദ്ദീപിതം
ശംഭോര്ഭിന്നരസം സമാധിസമയേ നേത്രത്രയം പാതു വഃ ||൩||

പക്ഷ്മാലീപിംഗലിമ്നഃ കണ ഇവ തഡിതാം യസ്യ കൃത്സ്നഃ
സമൂഹോ യസ്മിന് ബ്രഹ്മാണ്ഡമീഷദ്വിഘടിതമുകുളേ കാലയജ്വാ ജുഹാവ |
അര്ച്ചിര്നിഷ്ടപ്തചൂഡാശശിഗണിതസുധാഘോരഝാങ്കാരകോണം
താര്ത്തീയം യത്പുരാരേസ്തദവതു മദനപ്ലോഷണം ലോചനം വഃ ||൪||

ഇതി ശിവലോചനസ്തുതിഃ സംപൂര്ണാ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *