Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivalochana Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shivalochana Stutih in Kannada:

॥ ಶಿವಲೋಚನ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಜಯತಿ ಲಲಾಟಕಟಾಕ್ಷಃ ಶಶಿಮೌಲೇಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲಃ ಪ್ರಿಯಪ್ರಣತೌ |
ಧನುಷಿ ಸ್ಮರೇಣ ನಿಹಿತಃ ಸಕಣ್ಟಕಃ ಕೇತಕೇಪುರಿವ || ೧ ||

ಸಾನನ್ದಾ ಗಣಗಾಯಕೇ ಸಪುಲಕಾ ಗೌರೀಮುಖಾಮ್ಭೋರುಹೇ
ಸಕ್ರೋಧಾ ಕುಸುಮಾಯುಧೇ ಸಕರುಣಾ ಪಾದಾನತೇ ವಜ್ರಿಣಿ |
ಸಸ್ಮೇರಾ ಗಿರಿಜಾಸಖೀಷು ಸನಯಾ ಶೈಲಾಧಿನಾಥೇ ವಹನ್
ಭೂಮೀನ್ದ್ರ ಪ್ರದಿಶನ್ತು ಶರ್ಮ ವಿಪುಲಂ ಶಮ್ಭೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛಟಾಃ || ೨ ||

ಏಕಂ ಧ್ಯಾನನಿಮೀಲನಾನ್ಮುಕುಲಿತಂ ಚಕ್ಷುರ್ದ್ವಿತೀಯಂ ಪುನಃ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ವದನಾಮ್ಬುಜಸ್ತನತಟೇ ಶ್ರೃಙ್ಗಾರಭಾರಾಲಸಮ್ |
ಅನ್ಯದ್ದೂರವಿಕೃಷ್ಟಚಾಪಮದನಕ್ರೋಧಾನಲೋದ್ದೀಪಿತಂ
ಶಂಭೋರ್ಭಿನ್ನರಸಂ ಸಮಾಧಿಸಮಯೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಪಾತು ವಃ || ೩ ||

ಪಕ್ಷ್ಮಾಲೀಪಿಙ್ಗಲಿಮ್ನಃ ಕಣ ಇವ ತಡಿತಾಂ ಯಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಃ
ಸಮೂಹೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮೀಷದ್ವಿಘಟಿತಮುಕುಲೇ ಕಾಲಯಜ್ವಾ ಜುಹಾವ |
ಅರ್ಚಿರ್ನಿಷ್ಟಪ್ತಚೂಡಾಶಶಿಗಣಿತಸುಧಾಘೋರಝಾಙ್ಕಾರಕೋಣಂ
ತಾರ್ತೀಯಂ ಯತ್ಪುರಾರೇಸ್ತದವತು ಮದನಪ್ಲೋಷಣಂ ಲೋಚನಂ ವಃ || ೪ ||

ಇತಿ ಶಿವಲೋಚನಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Also Read:

Shivalochana Stutih Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivalochana Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top