Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram in Kannada:

॥ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮ ಶತಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಶತಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ದೇವಾ ಊಚುಃ ||

ಜಯ ಶಂಭೋ ವಿಭೋ ರುದ್ರ ಸ್ವಯಂಭೋ ಜಯ ಶಙ್ಕರ |
ಜಯೇಶ್ವರ ಜಯೇಶಾನ ಜಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಮದ || ೧ ||

ನೇಏಲಕಣ್ಠ ಜಯ ಶ್ರೇಏದ ಶ್ರೇಏಕಣ್ಠ ಜಯ ಧೂರ್ಜಟೇ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತೇಽನನ್ತಮೂರ್ತೇ ಮಹಾಮೂರ್ತೇ ಜಯಾನಘ || ೨ ||

ಜಯ ಪಾಪಹರಾನಙ್ಗನಿಃಸಙ್ಗಾಭಙ್ಗನಾಶನ |
ಜಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿದಶಾಧಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ ತ್ರಿಲೋಚನ || ೩ ||

ಜಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿಪಥಾಧಾರ ತ್ರಿಮಾರ್ಗ ತ್ರಿಭಿರೂರ್ಜಿತ |
ತ್ರಿಪುರಾರೇ ತ್ರಿಧಾಮೂರ್ತೇ ಜಯೈಕತ್ರಿಜಟಾತ್ಮಕ || ೪ ||

ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲೇಶ ಪಶುಪಾಲ ಶಿವಾಪ್ರಿಯ |
ಶಿವಾತ್ಮಕ ಶಿವ ಶ್ರೇಏದ ಸುಹೃಚ್ಛ್ರೇಏಶತನೋ ಜಯ || ೫ ||

ಸರ್ವ ಸರ್ವೇಶ ಭೂತೇಶ ಗಿರಿಶ ತ್ವಂ ಗಿರೇಏಶ್ವರ |
ಜಯೋಗ್ರರೂಪ ಭೇಏಮೇಶ ಭವ ಭರ್ಗ ಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೬ ||

ಜಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಿನ್ನನ್ಧಕಧ್ವಂಸಕಾರಕ |
ರುಣ್ಡಮಾಲಿನ್ಕಪಾಲಿಂಸ್ತ್ವಂ ಭುಜಙ್ಗಾಜಿನಭೂಷಣ || ೭ ||

ದಿಗಮ್ಬರ ದಿಶಾಮ್ನಾಥ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಚಿತಾಂಪತೇ |
ಜಯಾಧಾರ ನಿರಾಧಾರ ಭಸ್ಮಾಧಾರ ಧರಾಧರ || ೮ ||

ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ದೇವತೇಶಾದಿ ದೈವತ |
ವಹ್ನಿವೇಏರ್ಯ ಜಯ ಸ್ಥಾಣೋ ಜಯಾಯೋನಿಜಸಮ್ಭವ || ೯ ||

ಭವ ಶರ್ವ ಮಹಾಕಾಲ ಭಸ್ಮಾಙ್ಗ ಸರ್ಪಭೂಷಣ |
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ಸ್ಥಪತೇ ವಾಚಾಂಪತೇ ಭೋ ಜಗತಾಂಪತೇ || ೧೦ ||

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಯ ಲಿಙ್ಗ ವೃಷಧ್ವಜ |
ನೇಏಲಲೋಹಿತ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷ ಜಯ ಖಟ್ವಾಙ್ಗಮಣ್ಡನ || ೧೧ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಮೄಡಾನೇಏಶ ಜಟಾಂಬುಭೃತ್ |
ಜಗದ್ಭ್ರಾತರ್ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಗತ್ತಾತ ಜಗದ್ಗುರೋ || ೧೨ ||

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರ ಮಹಾವಕ್ತ್ರ ಕಾಲವಕ್ತ್ರ ಗಜಾಸ್ಯಭೃತ್ |
ದಶಬಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಹಾವೇಏರ್ಯ ಮಹಾಬಲ || ೧೩ ||

ಅಘೋರಘೋರವಕ್ತ್ರ ತ್ವಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಉಮಾಪತೇ |
ಸದಾನನ್ದ ಮಹಾನನ್ದ ನನ್ದಮೂರ್ತೇ ಜಯೇಶ್ವರ || ೧೪|

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ದೇವಕೃತಂ ತು ಯೇ |
ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರನ್ತೇಏಹ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಚ ಪಠನ್ತಿ ಚ || ೧೫ ||

ನ ತಾಪಾಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಶೋಕೋ ನ ರುಜಾದಯಃ |
ಗ್ರಹಗೋಚರಪೇಏಡಾ ಚ ತೇಷಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ |೧೬ ||

ಶ್ರೇಏಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಽಽರೋಗ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಸೋಉಭಾಗ್ಯಂ ಭಾಗ್ಯಮುನ್ನತಿಮ್ |
ವಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮೇ ಮತಿಃ ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೇಏಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಣ್ಡೇ ಶಿವಾಷ್ಟ್ರ‍ೋತ್ತರನಾಮಶತಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Also Read:

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top