Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

224 Views

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮ ಶತಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಶತಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ದೇವಾ ಊಚುಃ ||

ಜಯ ಶಂಭೋ ವಿಭೋ ರುದ್ರ ಸ್ವಯಂಭೋ ಜಯ ಶಙ್ಕರ |
ಜಯೇಶ್ವರ ಜಯೇಶಾನ ಜಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಮದ ||೧||

ನೇಏಲಕಣ್ಠ ಜಯ ಶ್ರೇಏದ ಶ್ರೇಏಕಣ್ಠ ಜಯ ಧೂರ್ಜಟೇ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತೇಽನನ್ತಮೂರ್ತೇ ಮಹಾಮೂರ್ತೇ ಜಯಾನಘ ||೨||

ಜಯ ಪಾಪಹರಾನಙ್ಗನಿಃಸಙ್ಗಾಭಙ್ಗನಾಶನ |
ಜಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿದಶಾಧಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ ತ್ರಿಲೋಚನ ||೩||

ಜಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿಪಥಾಧಾರ ತ್ರಿಮಾರ್ಗ ತ್ರಿಭಿರೂರ್ಜಿತ |
ತ್ರಿಪುರಾರೇ ತ್ರಿಧಾಮೂರ್ತೇ ಜಯೈಕತ್ರಿಜಟಾತ್ಮಕ ||೪||

ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲೇಶ ಪಶುಪಾಲ ಶಿವಾಪ್ರಿಯ |
ಶಿವಾತ್ಮಕ ಶಿವ ಶ್ರೇಏದ ಸುಹೃಚ್ಛ್ರೇಏಶತನೋ ಜಯ ||೫||

ಸರ್ವ ಸರ್ವೇಶ ಭೂತೇಶ ಗಿರಿಶ ತ್ವಂ ಗಿರೇಏಶ್ವರ |
ಜಯೋಗ್ರರೂಪ ಭೇಏಮೇಶ ಭವ ಭರ್ಗ ಜಯ ಪ್ರಭೋ ||೬||

ಜಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಿನ್ನನ್ಧಕಧ್ವಂಸಕಾರಕ |
ರುಣ್ಡಮಾಲಿನ್ಕಪಾಲಿಂಸ್ತ್ವಂ ಭುಜಙ್ಗಾಜಿನಭೂಷಣ||೭||

ದಿಗಮ್ಬರ ದಿಶಾಮ್ನಾಥ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಚಿತಾಂಪತೇ |
ಜಯಾಧಾರ ನಿರಾಧಾರ ಭಸ್ಮಾಧಾರ ಧರಾಧರ ||೮||

ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ದೇವತೇಶಾದಿ ದೈವತ |
ವಹ್ನಿವೇಏರ್ಯ ಜಯ ಸ್ಥಾಣೋ ಜಯಾಯೋನಿಜಸಮ್ಭವ ||೯||

ಭವ ಶರ್ವ ಮಹಾಕಾಲ ಭಸ್ಮಾಙ್ಗ ಸರ್ಪಭೂಷಣ |
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ಸ್ಥಪತೇ ವಾಚಾಂಪತೇ ಭೋ ಜಗತಾಂಪತೇ ||೧೦||

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಯ ಲಿಙ್ಗ ವೃಷಧ್ವಜ |
ನೇಏಲಲೋಹಿತ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷ ಜಯ ಖಟ್ವಾಙ್ಗಮಣ್ಡನ ||೧೧||

ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಮೄಡಾನೇಏಶ ಜಟಾಂಬುಭೃತ್ |
ಜಗದ್ಭ್ರಾತರ್ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಗತ್ತಾತ ಜಗದ್ಗುರೋ ||೧೨||

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರ ಮಹಾವಕ್ತ್ರ ಕಾಲವಕ್ತ್ರ ಗಜಾಸ್ಯಭೃತ್ |
ದಶಬಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಹಾವೇಏರ್ಯ ಮಹಾಬಲ ||೧೩||

ಅಘೋರಘೋರವಕ್ತ್ರ ತ್ವಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಉಮಾಪತೇ |
ಸದಾನನ್ದ ಮಹಾನನ್ದ ನನ್ದಮೂರ್ತೇ ಜಯೇಶ್ವರ ||೧೪|

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ದೇವಕೃತಂ ತು ಯೇ |
ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರನ್ತೇಏಹ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಚ ಪಠನ್ತಿ ಚ ||೧೫||

ನ ತಾಪಾಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಶೋಕೋ ನ ರುಜಾದಯಃ |
ಗ್ರಹಗೋಚರಪೇಏಡಾ ಚ ತೇಷಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ |೧೬||

ಶ್ರೇಏಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಽಽರೋಗ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಸೋಉಭಾಗ್ಯಂ ಭಾಗ್ಯಮುನ್ನತಿಮ್ |
ವಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮೇ ಮತಿಃ ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ ||೧೭||

ಇತಿ ಶ್ರೇಏಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಣ್ಡೇ ಶಿವಾಷ್ಟ್ರ‍ೋತ್ತರನಾಮಶತಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *