Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in English

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in English

214 Views

shivaaShTottara naama shataka stotram Lyrics in English:

shivaaShTottaranaamashatakastotram |

devaa oochuH ||

jaya shaMbho vibho rudra svayaMbho jaya sha~gkara |
jayeshvara jayeshaana jaya sarvaj~ja kaamada ||1||

neelakaNTha jaya shreeda shreekaNTha jaya dhoorjaTe |
aShTamoorte&nantamoorte mahaamoorte jayaanagha ||2||

jaya paapaharaana~gganiHsa~ggaabha~gganaashana |
jaya tvaM tridashaadhaara trilokesha trilochana ||3||

jaya tvaM tripathaadhaara trimaarga tribhiroorjita |
tripuraare tridhaamoorte jayaikatrijaTaatmaka ||4||

shashisheKara shoolesha pashupaala shivaapriya |
shivaatmaka shiva shreeda suhRucCreeshatano jaya ||5||

sarva sarvesha bhootesha girisha tvaM gireeshvara |
jayograroopa bheemesha bhava bharga jaya prabho ||6||

jaya dakShaadhvaradhvaMsinnandhakadhvaMsakaaraka |
ruNDamaalinkapaaliMstvaM bhuja~ggaajinabhooShaNa||7||

digambara dishaamnaatha vyomakesha chitaaMpate |
jayaadhaara niraadhaara bhasmaadhaara dharaadhara ||8||

devadeva mahaadeva devateshaadi daivata |
vahniveerya jaya sthaaNo jayaayonijasambhava ||9||

bhava sharva mahaakaala bhasmaa~gga sarpabhooShaNa |
tryambaka sthapate vaachaaMpate bho jagataaMpate ||10||

shipiviShTa viroopaakSha jaya li~gga vRuShadhvaja |
neelalohita pi~ggaakSha jaya KaTvaa~ggamaNDana ||11||

kRuttivaasa ahirbudhnya mRooDaaneesha jaTaaMbubhRut |
jagadbhraatarjaganmaatarjagattaata jagadguro ||12||

pa~Jchavaktra mahaavaktra kaalavaktra gajaasyabhRut |
dashabaaho mahaabaaho mahaaveerya mahaabala ||13||

aghoraghoravaktra tvaM sadyojaata umaapate |
sadaananda mahaananda nandamoorte jayeshvara ||14|

evamaShTottarashataM naamnaaM devakRutaM tu ye |
shaMbhorbhaktyaa smaranteeha shRuNvanti cha paThanti cha ||15||

na taapaastrividhaasteShaaM na shoko na rujaadayaH |
grahagocharapeeDaa cha teShaaM kvaapi na vidyate |16||

shreeH praj~jaa&&rogyamaayuShyaM soubhaagyaM bhaagyamunnatim |
vidyaa dharme matiH shaMbhorbhaktisteShaaM na saMshayaH ||17||

iti shreeskandapuraaNe sahyaadriKaNDe shivaaShTRottaranaamashatakastotraM saMpoorNaM||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *