Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in English

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram in English:

॥ shivaaShTottara naama shataka stotram ॥

devaa oochuH ||

jaya shaMbho vibho rudra svayaMbho jaya sha~gkara |
jayeshvara jayeshaana jaya sarvaj~ja kaamada || 1 ||

neelakaNTha jaya shreeda shreekaNTha jaya dhoorjaTe |
aShTamoorte&nantamoorte mahaamoorte jayaanagha || 2 ||

jaya paapaharaana~gganiHsa~ggaabha~gganaashana |
jaya tvaM tridashaadhaara trilokesha trilochana || 3 ||

jaya tvaM tripathaadhaara trimaarga tribhiroorjita |
tripuraare tridhaamoorte jayaikatrijaTaatmaka || 4 ||

shashisheKara shoolesha pashupaala shivaapriya |
shivaatmaka shiva shreeda suhRucCreeshatano jaya || 5 ||

sarva sarvesha bhootesha girisha tvaM gireeshvara |
jayograroopa bheemesha bhava bharga jaya prabho || 6 ||

jaya dakShaadhvaradhvaMsinnandhakadhvaMsakaaraka |
ruNDamaalinkapaaliMstvaM bhuja~ggaajinabhooShaNa || 7 ||

digambara dishaamnaatha vyomakesha chitaaMpate |
jayaadhaara niraadhaara bhasmaadhaara dharaadhara || 8 ||

devadeva mahaadeva devateshaadi daivata |
vahniveerya jaya sthaaNo jayaayonijasambhava || 9 ||

bhava sharva mahaakaala bhasmaa~gga sarpabhooShaNa |
tryambaka sthapate vaachaaMpate bho jagataaMpate || 10 ||

shipiviShTa viroopaakSha jaya li~gga vRuShadhvaja |
neelalohita pi~ggaakSha jaya KaTvaa~ggamaNDana || 11 ||

kRuttivaasa ahirbudhnya mRooDaaneesha jaTaaMbubhRut |
jagadbhraatarjaganmaatarjagattaata jagadguro || 12 ||

pa~Jchavaktra mahaavaktra kaalavaktra gajaasyabhRut |
dashabaaho mahaabaaho mahaaveerya mahaabala || 13 ||

aghoraghoravaktra tvaM sadyojaata umaapate |
sadaananda mahaananda nandamoorte jayeshvara || 14|

evamaShTottarashataM naamnaaM devakRutaM tu ye |
shaMbhorbhaktyaa smaranteeha shRuNvanti cha paThanti cha || 15 ||

na taapaastrividhaasteShaaM na shoko na rujaadayaH |
grahagocharapeeDaa cha teShaaM kvaapi na vidyate |16 ||

shreeH praj~jaa&&rogyamaayuShyaM soubhaagyaM bhaagyamunnatim |
vidyaa dharme matiH shaMbhorbhaktisteShaaM na saMshayaH || 17 ||

iti shreeskandapuraaNe sahyaadriKaNDe shivaaShTRottaranaamashatakastotraM saMpoorNaM ||

Also Read:

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top