Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Ardhanari Nateshvara Stotram Lyrics in English

Ardhanari Nateshvara Stotram Lyrics in English

126 Views

ardhanaarInaTeshvarastotram Lyrics in English:

ardhanaarInaTeshvarastotram |

chaaMpeyagauraardhasharIrakaayai karpooragauraardhasharIrakaaya |
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya namaH shivayai cha namaH shivaaya ||1||

kastoorikaaku~gkumacharchitaayai citaarajaHpu~jjavicharcitaaya |
kRUtasmaraayai vikRUtasmaraaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||2||

chalatkvaNatka~gkaNanoopuraayai paadaabjaraajatphaNinoopuraaya |
hemaa~ggadaayai bhujagaa~ggaadaaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||3||

vishaalanIlotpalalochanaayai vikaasipa~gkeruhalochanaaya |
samekShaNaayai viShamekShaNaaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||4||

mandaaramaalaakalitaalakaayai kapaalamaalaa~gkitakandharaaya |
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya |5||

aMbhodharashyaamaLakuntaLaayai taDitprabhaataamrajaTaadharaaya |
nirIshvaraayai niKileshvaraaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||6||

prapa~jchasRuShTRyunmuKalaasyakaayai samastasaMhaarakataaNDavaaya |
jagajjananyai jagadekapitre namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||7||

pradIptaratnojjvalakuNDalaayai sphuranmahaapannagabhooShaNaaya |
shivaanvitaayai cha shivaanvitaaya namaH shivaayai cha namaH shivaaya ||8||

etatpaThedaShTakamiShTadaM yo bhaktyaa sa maanyo bhuvi dIrghajIvI |
praapnoti saubhaagyamanantakaalaM bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ||9||

iti shrImatparamahaMsaparivraajakaachaaryashrIgovindabhagavatpoojyapaadashiShya
shrImacCa~gkarabhagavatpraNItamardhanaarInaTeshvarastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *