Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shrishiva Jataajoota Stutih in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಸ ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಜೂಟೋ ಜಾಯತಾಂ ವಿಜಯಾಯ ವಃ |
ಯತ್ರೈಕಪಲಿತಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಜಾಹ್ನವೀ || ೧ ||

ಚೂಡಾಪೀಡಕಪಾಲಸಙ್ಕುಲಗಲನ್ಮನ್ದಾಕಿನೀವಾರಯೋ
ವಿದ್ಯತ್ಪ್ರಾಯಲಲಾಟಲೋಚನಪುಟಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಮಿಶ್ರತ್ವಿಷಃ |
ಪಾನ್ತು ತ್ವಾಮಕಠೋರಕೇತಕಶಿಖಾಸನ್ದಿಗ್ಧಮುಗ್ಧೇನ್ದವೋ
ಭೂತೇಶಸ್ಯ ಭುಜಙ್ಗವಲ್ಲಿವಲಯಸ್ರಙ್ನದ್ಧಜೂಟಾಜಟಾಃ || ೨ ||

ಗಙ್ಗಾವಾರಿಭಿರುಕ್ಷಿತಾಃ ಫಣಿಫಣೈರುತ್ಪಲ್ಲವಾಸ್ತಚ್ಛಿಖಾ-
ರತ್ನೈಃ ಕೋರಕಿತಾಃ ಸಿತಾಂಶುಕಲಯಾ ಸ್ಮೇರೈಕಪುಷ್ಪಶ್ರಿಯಃ |
ಆನನ್ದಾಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಾಕ್ಷಿಹುತಭುಗ್ಧೂಮೈರ್ಮಿಲದ್ದೋಹದಾ
ನಾಲ್ಪಂ ಕಲ್ಪಲತಾಃ ಫಲಂ ದದತು ವೋಽಭೀಷ್ಟಂ ಜಟಾ ಧೂರ್ಜಟೇಃ || ೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Also Read:

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top