Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

172 Views

ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada:

ಸ ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಜೂಟೋ ಜಾಯತಾಂ ವಿಜಯಾಯ ವಃ |
ಯತ್ರೈಕಪಲಿತಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಜಾಹ್ನವೀ ||೧||

ಚೂಡಾಪೀಡಕಪಾಲಸಙ್ಕುಲಗಲನ್ಮನ್ದಾಕಿನೀವಾರಯೋ
ವಿದ್ಯತ್ಪ್ರಾಯಲಲಾಟಲೋಚನಪುಟಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಮಿಶ್ರತ್ವಿಷಃ |
ಪಾನ್ತು ತ್ವಾಮಕಠೋರಕೇತಕಶಿಖಾಸನ್ದಿಗ್ಧಮುಗ್ಧೇನ್ದವೋ
ಭೂತೇಶಸ್ಯ ಭುಜಙ್ಗವಲ್ಲಿವಲಯಸ್ರಙ್ನದ್ಧಜೂಟಾಜಟಾಃ ||೨||

ಗಙ್ಗಾವಾರಿಭಿರುಕ್ಷಿತಾಃ ಫಣಿಫಣೈರುತ್ಪಲ್ಲವಾಸ್ತಚ್ಛಿಖಾ-
ರತ್ನೈಃ ಕೋರಕಿತಾಃ ಸಿತಾಂಶುಕಲಯಾ ಸ್ಮೇರೈಕಪುಷ್ಪಶ್ರಿಯಃ |
ಆನನ್ದಾಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಾಕ್ಷಿಹುತಭುಗ್ಧೂಮೈರ್ಮಿಲದ್ದೋಹದಾ
ನಾಲ್ಪಂ ಕಲ್ಪಲತಾಃ ಫಲಂ ದದತು ವೋಽಭೀಷ್ಟಂ ಜಟಾ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ||೩||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *